I wish you a wonderful day.   Click to listen highlighted text! I wish you a wonderful day. Powered By GSpeech

Návštevnosť www​.sozo​.sk

Ana­lýza pochá­dza z meraní posky­to­va­teľa webo­vého pries­toru, v minu­losti, dnes, Google Ana­ly­tics. bol nasa­dený 19.9.2007. Stránky som mal svojho času napr. na adrese skala​.host​.sk, skala​.home​.sk apod, asi od roku 2002. Výsledky tu pre­zen­to­vané sú modi­fi­ko­vané a často tren­dové pre rele­van­tnosť podá­va­nej . Zhruba od 1.4.2011 si robím pre­hľady z logov podľa vlast­ných nasta­vení. Dnes už mám všetky video­záz­namy pre­su­nuté na You­tube.

 • 29.4.2013: 729 člán­kov: Foto­gra­fia - 433 (59 %), Akva­ris­tika - 216 (30 %), Osobná - 80 (11 %),
 • 6.8.2012: 694 člán­kov: Foto­gra­fia - 400 (58 %), Akva­ris­tika - 214 (31 %), Osobná - 80 (12 %),
 • 6.3.2012: 658 člán­kov: Foto­gra­fia - 364 (55 %), Akva­ris­tika - 214 (33 %), Osobná - 80 (12 %),
 • 13.7.2010: 465 člán­kov: Foto­gra­fia - 200 (43 %), Akva­ris­tika - 168 (36 %), Osobná - 97 (21 %).

Podľa od 19.9.2007 do 21.5.2013

 • 481 209 náv­štev, z toho 364 561 jedi­neč­ných, 238 211 bez odchodu zo vstup­ných stránok,
 • zobra­zilo sa 1 348 811 strá­nok, 853 829 jedi­neč­ných, 1 091 891 bez odcho­dov zo vstup­ných stránok,
 • denný prie­mer je 232.36 náv­štev, zo 146 štá­tov z 5 737 miest pomo­cou 60 pre­hlia­da­čov na 25 ope­rač­ných systémoch,
 • miera odcho­dov je 56.13 %, 24.24 % náv­štev­ní­kov sa na vra­cia, frek­ven­cia náv­štev­níka je 15.91,
 • tí, čo neodídu zo vstup­nej strá­via na 5:07 minút, nav­ští­via 5.17 stránok,
 • aktu­ál­nosť náv­štev­níka je 45.31 dňa, dĺžka (nad 11 sekúnd) je 5:59.76 minút, hĺbka 4.66 stránok,
 • zo Slo­ven­ska je tak­mer 81.58 %, z Česka - 7.08 %, zo zvyšku ostat­ných kra­jín: Turecko 11.48 %, 8.84 %, Poľ­sko 7.97 %. Veľká Bri­tá­nia 7.41 %, 7.36 %, 5.51 %,
 • Slo­váci prišli najmä z Bra­ti­slavy - trend 50.40 %, zo zvyšku: 12.75 %, Košíce 12.06 %, 9.20 %, 8.67 %,
 • 69.50 % náv­štev­ní­kov príde na cez vyhľa­dá­vač, 20.40 % priamo a 10.10 % cez odka­zu­júce ,
 • pro­stred­níc­tvom pre­hlia­dača 41.59 %, 38.40 %, 10.49 %, 8.02 %, Safari 1.20 %,
 • bežia­cich na ope­rač­nom sys­téme Win­dows 97.35 %, zo zvyšku: Linux 40.26 %, Macin­tosh 35.91 %, 7.38 %, iOS 6.39 %
 • medzi odka­zu­jú­cimi strán­kami (bez vyhľa­dá­va­čov) domi­nuje za celé obdo­bie sez​nam​.cz 6 011, akva​.sk 5 654, zoznam​.sk 3 782, bra​ti​sla​va​gu​ide​.com 2 462, rybicky​.net 1 408, face​book​.com 1 401, akva​ma​lawi​.com 1 066, azet​.sk 637, splen​dens​po​wer​.cz 580, naj​.sk 436, akva​rista​.cz 411, atlas​.sk 395, kok​tejlkk​lab​.com 353, akva​rijni​.cz 326, akvarko​.cz 310.

Podľa rok 2013:

 • 64 991 náv­štev - 178 denne, 58 749 jedi­neč­ných, 31 619 bez odchov zo vstup­ných stránok,
 • 82.36 % miera odcho­dov, 85 381 zobra­ze­ných strá­nok - 79 729 jedi­neč­ných, 67 220 bez odcho­dov, 10.41 % vra­ca­jú­cich sa návštevníkov,
 • tí, čo neodídu zo vstup­nej strá­via na 2:20 minúty, nav­ští­via 2.75 stránok,
 • frek­ven­cia náv­štev­níka 14.13 náv­štev, aktu­ál­nosť 33.37, hĺbka 2.75, dĺžka (nad 11 sekúnd) je 4:57 min,
 • zo Slo­ven­ska 79.88 %, z Česka - 14.18 %, zo zvyšku ostat­ných kra­jín: 15.21 %, 14.67 %, Veľká Bri­tá­nia 11.12 %, 6.75 %, Poľ­sko 6.34 %,
 • Slo­váci prišli najmä z Bra­ti­slavy 49.63 %, zo zvyšku: 12.09 %, 9.40 %, 6.97 %, 5.88 %, 5.37
 • 43.90 % náv­štev­ní­kov príde na cez vyhľa­dá­vač, 48.90 % priamo a 7.10 % cez odka­zu­júce ,
 • pro­stred­níc­tvom pre­hlia­dača 37.06 %, 32.00 %, 16.61 %, 7.86 %, Safari 4.76 %, 1.55 %,
 • bežia­cich na ope­rač­nom sys­téme Win­dows 90.96 %, zo zvyšku: Linux 27.74 %, iOS 25.34, Macin­tosh 24.15 %, 21.67 %.

Tren­dovo podľa pre rok 2014:

 • 62 147 náv­štev - 170 denne, 51 278 jedi­neč­ných, 28 434 bez odchov zo vstup­ných stránok,
 • 69.53 % miera odcho­dov, 141 273 zobra­ze­ných strá­nok - 97 303 jedi­neč­ných, 112 925 bez odcho­dov, 17.99 % vra­ca­jú­cich sa náv­štev­ní­kov zo 115 štá­tov a 1190 miest,
 • tí, čo neodídu zo vstup­nej strá­via na 4:10 minúty, nav­ští­via 4.35 stránok,
 • frek­ven­cia náv­štev­níka 15.04 náv­štev, aktu­ál­nosť 44.23, hĺbka 3.89, dĺžka (nad 11 sekúnd) je 5:40 min,
 • zo Slo­ven­ska 82.20 %, z Česka - 10.09 %, zo zvyšku ostat­ných kra­jín: 14.63 %, 11.84 %, Veľká Bri­tá­nia 9.91 %, Poľ­sko 6.56 %, 6.23 %,
 • Slo­váci prišli najmä z Bra­ti­slavy 49.72 %, zo zvyšku: 11.45 %, 9.45 %, 8.45 %, 7.19 %,
 • 57.44 % náv­štev­ní­kov príde na cez vyhľa­dá­vač, 34.51 % priamo a 8.01 % cez odka­zu­júce ,
 • pro­stred­níc­tvom pre­hlia­dača 38.92 %, 24.40 %, 23.10 %, 9.56 %, Safari 2.78 %, 0.80 %,
 • bežia­cich na ope­rač­nom sys­téme Win­dows 93.96 %, zo zvyšku: Linux 38.05 %, Macin­tosh 31.20 %, 11.99 %, iOS 11.36 %.

Podľa webp​ries​tor​.com

Zo šta­tis­tík od posky­to­va­teľa pries­toru - web​sup​port​.sk a pred­tým webp​ries​tor​.com

Rok

Traf­fic

Náv­štev Sites Hits Strá­nok URLs Referrers Agents Nedo­stup­nosť Hits/​Visit Pages/​Visit MB/​Vistit

SPOLU

1.98 TB

2 676 814 1 674 347 85 890 145 14 527 423 1 858 731 190 660 195 465 2.40 % 32.1 5.43 0.78

2013 *

123.92 GB 77 640 71 778 7 680 240 1 751 814 450 318 29 487 18 741 2.21 98.9 22.6 1.63

2012

95.23 GB 165 163 63 990 4 253 857 1 277 295 440 477 26 881 17 558 6.34 25.8 7.73 0.59

2011

87.05 GB 147 658 112 652 5 647 705 1 466 760 245 351 36 622 27 951 8.70 38.2 9.93 0.61

2010

321.53 GB 289 223 237 366 13 994 045 3 483 532 273 360 32 752 32 016 3.11 48.4 12.04 1.14

2009

310.79 GB

289 804 198 337 10 198 848 1 817 710 216 629 15 874 23 084 0.0053 35.2 6.27 1.05

2008

793.57 GB

451 355 215 464 11 613 316 2 809 214 188 477 15 890 20 425 0.28 25.7 6.22 1.80

2007

159.48 GB

459 519

313 602

18 703 998

1 491 612 114 544 14 757 21 253 0.52 40.7 3.25 0.36

2006

97.79 GB

289 566

235 927

7 876 032

1 029 790 69 839 15 086 18 196 3.80 27.2 3.56 0.35

2005

89.22 GB

323 415

177 442

7 666 309

777 532 60 270 13 060 16 685 4.14 23.7 2.40 0.28

2004

30.04 GB

127 130

83 963

2 877 827

314 498 46 764 8 370 10 198 1.81 22.6 2.47 0.24

2003

4.48 GB

21 854

11 678

498 128

45 433 14 095 1 539 1 852 1.17 22.8 2.08 0.21

Rok

Mesačný trend pre máj 2013 Medián za posled­ných 12 mesiacov Maxi­mum
URL 39 093 36 885 63 384
Sites 5 368 5 638 21 231
Refer­rer 2 448 2 384 5 851
Agents 1 465 1 444 4 695
Hit/​mesiac 531 908 365 378 1 769 761
Stránok/​mesiac 137 051 116 460 294 124
Návštev/​mesiac 7 509 13 497 43 286
GB/​mesiac 9.60 8.30 76.32
Hits/​návšteva 70.8 26.1 70.8
MB/​návšteva 1.31 0.61 2.09
Stránok/​návšteva 18.3 8.31 18.3

Rok

Ima­ges AKVA Gre­ga­rius FOTO OSOBNÁ iCa­len­dar Reklama Piwik

SPOLU

3 399 820 - 26.84 % 4 535 956 - 35.81 % 524 884 - 4.14 % 1 699 029 - 13.41 % 627 566 - 4.95 % 640 636 - 5.06 % 348 931 - 2.76 % 79 425 - 0.63 %
TREND 25.88 % 25.84 % 17.12 % 11.73 % 5.87 % 5.60 % 4.50 % 2.76 %

2013 *

1 255 269 - 21.58 % 1 569 681 - 26.98 % 1 200 120 - 20.63 % 658 176 - 11.31 % 371 379 - 6.38 % 269 112 - 4.63 % 234 348 - 4.03 % 238 275 - 4.10 %

2012

1 137 153 - 37.46 % 663 733 - 21.87 % 299 626 - 9.87 % 342 385 - 11.28 % 123 348 - 4.06 % 283 381 - 9.34 % 132 799 - 4.38 %

2011

1 065 500 - 27.99 % 1 391 632 - 36.55 % 689 372 - 18.11 % 190 741 - 5.01 % 116 052 - 3.05 % 75 340 - 1.98 %

2010 *

1 868 986 - 19.19 % 4 697 674 - 48.23 % 1 074 912 - 11.04 % 455 242 - 4.67 % 363 598 - 3.73 % 150 422 - 1.54 %

* 2010 a 2013 rok sú aproximované

věno­vané olo­moucké akva­ris­tické a tera­ris­tické burze.”>AQUATERAOLOMOUC.cz - stránky věnované olomoucké akvaristické a teraristické burze.

Use Face­book to Com­ment on this Post

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech