I wish you a wonderful day.   Click to listen highlighted text! I wish you a wonderful day. Powered By GSpeech

Návštevnosť - analýza

Ana­lýza pochá­dza z meraní posky­to­va­teľa webo­vého pries­toru, v minu­losti, dnes, Google Ana­ly­tics. bol nasa­dený 19.9.2007. Stránky som mal svojho času napr. na adrese skala​.host​.sk, skala​.home​.sk apod, asi od roku 2002. Výsledky tu pre­zen­to­vané sú modi­fi­ko­vané a často tren­dové pre rele­van­tnosť podá­va­nej . Zhruba od 1.4.2011 si robím pre­hľady z logov podľa vlast­ných nasta­vení. Dnes už mám všetky video­záz­namy pre­su­nuté na You­tube.

 • 15.1.2015: 791 člán­kov: Foto­gra­fia - 508 (64 %), Akva­ris­tika - 218 (28 %), Osobná - 65 (8 %)
 • 29.4.2013: 729 člán­kov: Foto­gra­fia - 433 (59 %), Akva­ris­tika - 216 (30 %), Osobná - 80 (11 %),
 • 6.8.2012: 694 člán­kov: Foto­gra­fia - 400 (58 %), Akva­ris­tika - 214 (31 %), Osobná - 80 (12 %),
 • 6.3.2012: 658 člán­kov: Foto­gra­fia - 364 (55 %), Akva­ris­tika - 214 (33 %), Osobná - 80 (12 %),
 • 13.7.2010: 465 člán­kov: Foto­gra­fia - 200 (43 %), Akva­ris­tika - 168 (36 %), Osobná - 97 (21 %).

Podľa webp​ries​tor​.com

Zo šta­tis­tík od posky­to­va­teľa pries­toru - web​sup​port​.sk a pred­tým webp​ries​tor​.com

Rok

Traf­fic

Náv­štev Nor­málne Jedi­neč­ných návštevníkov Sites Hits Strá­nok URLs Referrers Agents Nedo­stup­nosť (%)

SPOLU

2.26 TB

3 716 014 1 858 933 102 779 659 25 310 111 2 774 184 246 406 229 963 2.31

2014

201.21 GB 412 823 110 069 70 670 103 009 11 169 349 5 332 830 552 583 34 676 22 800 1.50

2013

128.98 GB 360 431 118 961 71 511 97 356 8 253 909 3 927 489 512 976 30 899 17 945 2.48

2012

95.76 GB 234 510 81 834 53 738 72 137 4 276 628 2 030 234 440 477 26 881 17 558 6.34

2011

87.08 GB 325 616 88 924 85 752 112 652 5 649 853 2 048 411 267 571 36 622 27 951 8.70

2010

321.53 GB 441 747 237 366 13 994 159 3 684 547 289 959 32 752 32 016 3.11

2009

310.79 GB

289 804 198 337 10 198 848 1 817 710 216 629 15 874 23 084 0.0053

2008

793.57 GB

451 355 215 464 11 613 316 2 809 214 188 477 15 890 20 425 0.28

2007

159.48 GB

459 519

313 602

18 703 998

1 491 612 114 544 14 757 21 253 0.52

2006

97.79 GB

289 566

235 927

7 876 032

1 029 790 69 839 15 086 18 196 3.80

2005

89.22 GB

323 415

177 442

7 666 309

777 532 60 270 13 060 16 685 4.14

2004

30.04 GB

127 130

83 963

2 877 827

314 498 46 764 8 370 10 198 1.81

2003

4.48 GB

21 854

11 678

498 128

45 433 14 095 1 539 1 852 1.17

Rok

Hits/​Visit Pages/​Visit kB/​Visit Sum Visit Lenght Visit Len­ght

SPOLU

27.5 6.80 653 rokov minút

2014

27.1 12.92 511 11.95 15:36

2013

22.9 10.90 370 7.69 11:21

2012

18.2 8.66 429 5.23 11:37

2011

17.4 6.29 280 6.74 8:22

2010

31.7 8.34 763 7.85 6:22

2009

35.2 6.27 1 125

2008

25.7 6.22 1 844

2007

40.7 3.25 363

2006

27.2 3.56 354

2005

23.7 2.40 289

2004

22.6 2.47 248

2003

22.8 2.08 215

visitsdaypagespagevisitunique_url
hitsvisittotalgbtotalpages totalvisitsday uniquepages

Podľa od 19.9.2007 do 1.1.2015

Podľa rok 2014:

Tren­dovo (pred­po­klad) podľa pre rok 2015:

 • 55 296 náv­štev, 44 922 jedi­neč­ných (81.24 %), 17 506 (19.97 %) bez odchov zo vstup­ných stránok,
 • 71.71 % miera odcho­dov, 117 729 zobra­ze­ných strá­nok - 84 426 jedi­neč­ných, 79 927 bez odcho­dov (67.89 %), 19.47 % vra­ca­jú­cich sa náv­štev­ní­kov zo 100 štá­tov a 1 371 miest,
 • denný prie­mer je 151 náv­štev, pomo­cou 28 pre­hlia­da­čov na 17 ope­rač­ných systémoch,
 • tí, čo neodídu zo vstup­nej strá­via na 5:37 minúty, nav­ští­via 4.23 stránok,
 • frek­ven­cia náv­štev­níka 13.65 náv­štev, aktu­ál­nosť 41.21, hĺbka 3.94, dĺžka (nad 11 sekúnd) je 5:51 min,
 • zo Slo­ven­ska 83.48 %, z Česka - 8.24 %, zo zvyšku ostat­ných kra­jín: 16.44 %, 10.84 %, Veľká Bri­tá­nia 9.99 %, 6.57 %, Poľ­sko 5.52 %, 5.05 %, 3.33 %, Bra­zí­lia 2.88 %, Špa­niel­sko 2.52 %, Írsko 2.38 %, 2.32 %,
 • Slo­váci prídu najmä z Bra­ti­slavy 50.01 %, zo zvyšku: 11.53 %, 10.50 %, 7.48 %, 6.85 %, 4.61 %, 4.47 %, 4.43 %, 3.89 %, 3.71 %, Lip­tov­ský Miku­láš 3.65 %, 3.59 %, Prie­vi­dza 3.45 %,
 • 63.30 % náv­štev­ní­kov príde na cez vyhľa­dá­vač, 29.29 % priamo, 8.11 % cez a 0.61 % cez sociálne služby,
 • pro­stred­níc­tvom pre­hlia­dača 33.29 %, 30.36 %, 18.41 %, 8.94 %, 4.22, Safari 4.14 %,
 • bežia­cich na ope­rač­nom sys­téme Win­dows 85.34 %, zo zvyšku: 36.65 %, Linux 25.89 %, Macin­tosh 19.02 %, iOS 11.99 %, iPad 1.17 %, iPhone 1.11 %, Win­dows Phone 1.05 %,
 • medzi odka­zu­jú­cimi strán­kami (bez vyhľa­dá­va­čov) domi­nuje za celé obdo­bie akva​.sk 28.46 %, face​book​.com 11.86 %, sez​nam​.cz 4.66 %, bra​ti​sla​va​gu​ide​.com 3.76 %, zoznam​.sk 3.58 %, semalt​.com 2.98, rybicky​.net 2.96 %, akva​rijni​.cz 2.46 %.

Use to Com­ment on this Post

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech