I wish you a wonderful day.   Click to listen highlighted text! I wish you a wonderful day. Powered By GSpeech

Pôvod a história rodu našej rodiny

K pôvodu mien

  • slovo Kac­lík zna­mená v tureč­tine niečo ako stav, hod­nota, cena
  • meno Faško vzniklo možno z nemec­kého Fachmann
  • meno Ondrá­šik je na Slo­ven­sku, aj v Čechách veľmi používané
  • meno Rus­nák je prav­de­po­dobne odvo­dené od kmeňa slova rus
  • meno Dugát je pre mňa zatiaľ záha­dou. Vína vo Fran­cúz­sku nesú taký názov
  • meno Kern je zrejme nemec­kého pôvodu. zna­mená zrno v nemčine
  • meno Pecka pochá­dza z Moravy
  • meno Šaj­ga­lík môže byť odvo­dené od sajgy, prí­padne od saglika
  • meno Púchov­ský

Naša je pomerne roz­siahla. Sna­žím sa zis­tiť kam sia­hajú jej korene. Poda­rilo sa mi už nájsť veľké množ­stvo ľudí, ktorí mi pomohli. Prí­padne som ja tro­chu pomo­hol im. Pát­ram pre­dov­šet­kým po menách ako , , , , , , , , , , prí­padne , , , , , , . Zau­jíma ma aj miest, osíd­le­nia v kto­rých žili naši pred­ko­via. Ide o , , , , , , , , , , atď. V roku 2003 žilo na Slo­ven­sku prav­de­po­dobne 58 Kaclíkovcov.

K zme­nám priez­visk dochá­dzalo aj v našej rodine. Menami , , , sa pod­rob­nej­šie zaobe­rám na samos­tat­ných strán­kach. Zis­til som tieto možné : - , - , - , - Hor­ský. Čo viedlo týchto ľudí k zmene? Asi v našom prí­pade skôr ide o snahu po roz­li­šo­vaní sa. Nie­kedy možno šlo o obavy z pre­na­sle­do­va­nia, či už kvôli pre­sved­če­niu, alebo kvôli neslo­ven­sky zne­jú­cemu menu, prí­padne z iných dôvo­dov (, Herák, možno aj ). Pôvod Faš­kov­ského rodu sa viaže na obec . Neviem zatiaľ kedy vznikla. Vyzerá to, že možno okolo roku 1690. Je však veľmi zau­jí­mavé, že podľa his­to­ric­kých pra­me­ňov exis­to­valo už v 15. sto­ročí. Nie však tam, kde je dnes, ale pri Dob­ši­nej. Tam však v 16. sto­ročí zaniklo. Gene­a­lo­gické údaje sa dajú zís­kať na mat­ri­kách, na far­ských úra­doch, v archí­voch. Na Slo­ven­sku sa nachá­dza asi 7 oblast­ných archí­vov. V Štát­nom oblast­nom archíve v Ban­skej Bys­trici sa nachá­dzajú z väč­šiny býva­lého stre­do­slo­ven­ského kraja z rokov 1786 - 1895. Kon­krétne sa tam nachá­dzajú aj nami zis­tené údaje z obce , avšak star­šie sa tu nena­chá­dzajú, nakoľko v Beňuši nebol far­ský úrad, star­šie údaje - do roku 1682 sú v mat­ri­kách v Brezne.

Údaje, ktoré sú zve­rej­nené, neob­sa­hujú presné adresy, žiadne tele­fóny, žiadne fotky, nič čoby naru­šo­valo súkro­mie dot­knu­tých osôb. Výnim­kou sú fotky najb­liž­ších. Fotky obcí, aj väč­šiny osôb som fotil ja sám. Aké­koľ­vek výhrady voči uve­rej­ne­nému obsahu mi adre­sujte. Ospra­vedl­ňu­jem sa za nepres­nosti, nie všetky sú dokon­čené. Ak by sa nie­kto našiel, kto by mi vedel pomôcť, pora­diť, ak by naopak, nie­kto chcel radu odo mňa, nech sa obráti na mňa. Budem vďačný za každú infor­má­ciu. V tomto duchu by som sa chcel poďa­ko­vať pre­dov­šet­kým Bra­ni­sla­vovi Faš­kovi a Igo­rovi Faš­kovi ktorý mi poskytli množ­stvo cen­ných informácií

Jed­not­livé zau­jí­mavé

Use Face­book to Com­ment on this Post

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech