I wish you a wonderful day.   Click to listen highlighted text! I wish you a wonderful day. Powered By GSpeech

Katka Koščová - prvá slovenská Superstar

je novým feno­mé­nom v slo­ven­skej hudbe. Som o tom pre­sved­čený. Má svoje rezervy, ale má podľa mňa pred­po­klady stať sa dob­rou nosi­teľ­kou ume­nia. Schválne som nepou­žil slovo spe­váč­kou, čím nech­cem naz­na­čiť pochyb­nosti o jej vokál­nych pred­po­kla­doch. Skôr a čo ma teší oveľa viac ako Kat­kin je jej orien­tá­cia na hudbu ako takú. Je pre mňa výborné, že Katka ink­li­nuje k žán­rom muzi­kál­nej­ším. Pevne dúfam, že Katka spie­vať nebude. Skvelé je, že Katka dokáže impro­vi­zo­vať, aj tak­po­ve­diac v pria­mom pre­nose - neklamný znak talentu a schopnosti.

Katka má jednu obrov­skú výhodu, má dar komu­ni­ko­vať s ľuďmi. Má skvelé pred­po­klady “počú­vať”. Výborne sa počas Supers­tar pohy­bo­vala po pódiu, cítila sa na ňom dobre. Vybe­rala si aj skladby, ktoré neboli veľmi melo­dické - bola to ťažká cesta, a vďa­ka­bohu úspešná. Počas vystú­pení z nej cítiť radosť, v hlase je až nesku­točná dávka citu. Jej hla­sový roz­sah má zrejme ešte rezervy a občas nasa­dzo­vala tóny tro­chu niž­šie než je správne. Jej into­ná­cia bola dobrá. Rád by som spo­me­nul aj fakt, že bola dobré, že Katka má svoju sku­pinu. Počas kon­certu som si vší­mal Kat­kinu sku­pinu a kla­ve­sák si zís­kal moje sym­pa­tie - mys­lím že jeho meno je . pred­sta­vuje pre slo­ven­skú tvorbu šancu, veľkú šancu. Náde­jam sa, že sa obklopí ľuďmi podob­ného raze­nia, a že spo­ločne vypro­du­kujú čosi prínosné.


Album:

Cel­kovo album pre mňa vyznel ako úspešný. Katka vypro­du­ko­vala dielko pre nároč­nej­šieho poslu­cháča. Viem, ktoré skladby boli nasa­dené do rádií, a s výbe­rom som po vypo­čutí albumu nespo­kojný. Osobne by som vybral skladby 6, 8, 9, 5. Jediná skladba, ktorá sa mi nepáči je 10. Od debutu som toľko neča­kal. Často v okolí počú­vam, že album je nemastný, neslaný. Chá­pem tento pohľad, ale nez­die­ľam ho. Vtip je v náhľade na hudbu, dokonca by som pove­dal, že aj tro­chu na vôbec. Album Katky nie je určený pre masy.

 • - jed­no­duch­šia muzika, pomerne hutný ref­rén, v kto­rom je Kat­kin menej výrazný, než by sa mi žia­dalo, meló­dia sa často opa­kuje, je málo hravá
 • Pehatá - pie­seň je náročná pre poslu­cháča, vyža­duje si lep­šiu repro­duk­ciu, ktorá dá skladbe doslova krídla. Katka spieva s úžas­ným citom, na mňa pôso­bila rušivo, ako z neja­kej bra­zíl­skej tele­no­vely. Piesni chýba trošku švih, šmrnc, kaž­do­pádne je to pekné dielo
 • Katka - dobrá skladba, ktorá si žiada lep­šiu zvu­kovú apa­ra­túru, nespĺňa para­metre hitu pre masy. Katka na kon­cer­toch skladbu úžas­ným spô­so­bom pre­dl­žuje do bláz­ni­vého jaz­zom šmrc­nu­tého štýlu ala .
 • Kúsok po kúsku - nesú­rodý hudobný pod­klad, absen­tu­júca väzba medzi vokál­nym a inštru­men­tál­nym pre­ja­vom. Mimo iného vytvo­rilo to vo mne aso­ciá­ciu Dežo Ursíny. Ťahavé mi neko­reš­pon­do­vali s ryt­mom kla­víra. Veľmi dobrá pie­seň pre pokojné, vyrov­nané, milé publikum
 • Kým ma takú chceš - úžasný hravý ryt­mus, slušné aranž­mány, ule­te­nejší text, veselý, spie­vaný aj mys­lený s nadhľadu.
 • Koľko ešte krát - zo začiatku až pri­mi­tívny ryt­mus nád­herne pre­chá­dza do zlo­ži­tej­šieho a krás­neho, pohlad­ká­va­jú­ceho Kat­kinho spevu. Neskôr sa strieda opäť s jed­no­duch­ším. Motív sa opa­kuje, aj tech­nika. Prí­jemné počú­va­nie, tril­ko­va­nie kla­víra bol per­fektný nápad.
 • Už nemám slov - melan­cho­lická skladba plná emó­cií, ref­rén je podľa môjho názoru nená­pa­ditý, neadek­vátny, jed­no­du­chý, a to je škoda. Roz­bíja to celé dielo. Pri neus­tá­lom opa­ko­vaní “už nemám slov.…” som sa čoskoro začal nudiť a čakať na koniec
 • Čudné ráno - skvelá gitara, úžasná Katka, čo k tomu dodať? :-)
 • Vanil­kový deň - pri takejto piesni sa môže aj rozp­ly­núť. pou­ži­júc Kat­kine slová - vonia. Výborný klavír
 • Keď dosta­nem chuť - roz­há­raná meló­dia, zlá pie­seň, zhruba v minu­táži 2:20 sú krásne miesta vďaka klavíru
 • Svitá - nád­herná skladba, s jem­nou hudbou
 • Úder pod pás - jaz­zový ryt­mus, kde mi ale nesedí Kat­kin citový tón, pre túto kom­po­zí­ciu by som si pred­sta­vo­val agre­sív­nejší, ostrejší hlas

Use Face­book to Com­ment on this Post

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech