I wish you a wonderful day.   Click to listen highlighted text! I wish you a wonderful day. Powered By GSpeech

Floristika

Futák Ján Flóra Slo­ven­ska 0 , SLO kniha

Futák Ján Slo­ven­ský her­bár 0 , SLO kniha

Dostál Jozef, Čer­venka Kľúč na určo­va­nie vyš­ších rast­lín I. diel 1991 SPN , SLO kľúč

Dostál Jozef Kľúč na určo­va­nie vyš­ších rast­lín II. diel 1992 SPN , SLO kľúč

Hejný Sla­vo­mil, Sla­vík Bohu­mil Květena ČSR 1. 1988 Aca­de­mia , CES kľúč

Hejný Sla­vo­mil, Sla­vík Bohu­mil Květena ČSR 1988 , CES kľúč

Dostál Josef Nová květena ČSSR I, II 0 , CES kľúč

Roth­ma­ler Wer­ner Exur­si­onsf­lora 1986 VEB Ver­lag , GER kľúč rast­lín kľúč

Križo Milan (ed.) Flóra Poľany 1994 Semi­nár 16. - 17. 6. 1994 ÚVT Tech­nická Uni­ver­zita fyto­ge­o­gra­fia, SLO Poľana neznámy 80−228−0371−5

Sta­nová Viera, Gru­lich Vítek Flo­ris­ti­cal and phy­to­ge­og­rap­hi­cal cha­rac­te­ris­tics of Rudava river allu­vium 1993 Bio­ló­gia Vol. 48, No. 4, p. 407 - 410 SAP fyto­ge­o­gra­fia, SLO Rudava, raše­li­nisko, Agri­mo­nia pro­cera, Sper­gula pen­tan­dra, Lipa­ris loese­lii, Boeoth­ryon alpi­num, Rhyn­cho­spora alba, Blech­num spi­cant, Hei­roch­loe repens, Carex puli­ca­ris, Coral­lor­hiza tri­fida, Kochia lanif­lora, Pul­sa­tilla pra­ten­sis člá­nok 0006-​3088

Sta­nová Viera, Gru­lich Vítek Flo­ris­ti­cal and phy­to­ge­og­rap­hi­cal cha­rac­te­ris­tics of Rudava river allu­vium 1993 Bio­ló­gia Vol. 48, No. 4, p. 407 - 410 SAP fyto­ge­o­gra­fia, SLO Arme­ria elon­gata subsp. elon­gata, Dro­sera rotun­di­fo­lia, Silene conica, Tara­xa­cum palus­tre agg., Bis­cu­tella lae­vi­gata agg., Carex bri­zo­ides, Viola palus­tris, Chi­map­hila umbel­lata, Equ­ise­tum tel­ma­teia, Hes­pe­ris mat­ro­na­lis subsp. can­dida člá­nok 0006-​3088

Dani­helka Jiří, Gru­lich Vítek (redig.) Trid­sia­ty­štvrtý flo­ris­tický kurs České bota­nické spo­leč­nosti v Břec­lavi I 1995 Zprávy České bota­nické spo­leč­nosti, roč. 30, pří­loha 1995/​1, čer­ve­nec 1995 ČBS - Česká bota­nická spo­leč­nost , fyto­ce­no­ló­gia CES Břec­lav­sko, Pálava, Nové Mlýny, Bul­hary, Južná zbor­ník 0009-​0662

Bur­kov­ský Július RNDr. Dez­ider Magic sedem­de­siat­päť­ročný 1995 Chrá­nené úze­mia Slo­ven­ska No. 26 SAŽP , geobo­ta­nika, SLO Magic Dez­ider člá­nok 80−85559−13−7

Čačko Ľubor Dac­ty­lor­hiza ochro­le­uca - nový taxón slo­ven­skej flóry 1995 Živa No. 4 Aca­de­mia , , SLO Dac­ty­lor­hiza ochro­le­uca člá­nok 0044-​4812

Ferá­ková Viera, Michál­ková A., Ondrá­šek I., Pap­ší­ková M., Zema­nová Anna Ohro­zená flóra Bra­ti­slavy 1994 Prí­roda , , SLO ohro­zené druhy spravodaj

Oťa­he­lová Helena, Husák Šte­pán Prís­pe­vok k pozna­niu flóry rieky Moravy 1992 Bul­le­tin SBS No. 14, p. 36 - 42 SBS SLO článok

Ferá­ková Viera Flo­ris­tic remarks to the lowest part of river flo­odp­lain area with spe­cial atten­tion to natu­ra­li­za­tion of neop­hy­tes 1994 Eko­ló­gia, Vol. 13, Supp­le­ment 1: 29 - 35 SAP , rast­lín ENG rast­linné neofyty, , Záho­rie článok

Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol. Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET 1996 Nadá­cia IUCN , , , fau­nis­tika, , bio­ge­o­gra­fia SLO prí­rodné pomery Slo­ven­ska, NECONET, GNRÚSES, bio­cen­trá, roz­ší­re­nie rast­lín, roz­ší­re­nie živo­čí­chov, bio­ge­o­gra­fia, jad­rové úze­mia, eko­lo­gicky významné úze­mia kniha 2−8317−0323−9

Mag­locký Šte­fan Xero­termná vege­tá­cia v Považ­skom Inovci 1979 Bio­lo­gické práce Vol. 25, No. 3, p. 5 - 129 SAV SLO Považ­ský Ino­vec, xero­termy článok

Križo Milan, Manica M. Flo­ris­tický výskum les­ných eko­sys­té­mov Pie­nin­ského národ­ného parku 1990 Msc. SLO les, Pie­niny neznámy

Már­tonfi P. (ed.) Flóra okresu 1992 Košice, SLO neznámy

Niž­nan­ská M., Vlčá­ková A. Flo­ris­tický a fyto­ce­no­lo­gický výskum PIENAP-​u 1990 Msc. SLO Pie­niny neznámy

Križo Milan O vege­tá­cii Poľany v Slo­ven­skom stre­do­horí 1980 Zbor­ník refe­rá­tov 3. zjazdu SBS, , p. 15 - 21 SBS SLO Poľana článok

Manica M. Prís­pe­vok k pozna­niu flóry Ponic­kého a Lehot­ského krasu 1961 Zbor­ník vedec­kých prác VŠLD No. 3, p. 117 - 121 VŠLD SLO Ponický kras, Lehot­ský kras článok

Manica M. Roz­ší­re­nie nie­kto­rých xero­term­ných rast­lín v okolí Zvo­lena 1975 Bio­ló­gia No. 30, p. 795 - 797 , cho­ro­ló­gia SLO xero­termné rast­liny článok

Suza J. Flo­ris­tické paběrky za Slo­ven­ského stře­do­hoří 1935 Věda pří­rodní, No. 16, p. 134 - 136 CES Slo­ven­ské stre­do­ho­rie článok

Suza J. Ukázka tep­lo­milné flóry na Horeh­roní 1941 Věda pří­rodní No. 20, p. 27 - 28 CES Horeh­ro­nie, tep­lo­milné rast­liny článok

Oťa­he­lová Helena, Baná­sová Viera, Jaro­lí­mek I., Ružič­ková Helena, Sta­nová Viera, Zali­be­rová M. Vege­tá­cia inun­dač­ného úze­mia Moravy z hľa­diska bio­di­ver­zity a ohro­ze­nosti 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 317 - 331 KEF PRIF UK, SRS , SLO , bio­di­ver­zita, vzdu­tie Moravy, Pota­mo­ge­ton nodo­sus, Pota­mo­ge­ton cris­pus, Oenathe aqu­atica, Bol­bos­cho­enus mari­ti­mus, Rumez hyd­ro­la­pat­hum, Bot­ry­dium gra­nu­la­tum, Rorippa amp­hi­bia, Poly­go­num amp­hi­bium, Pha­la­ris arun­di­na­cea, Urtica dioica zborník

Tomaško Ivan Spô­soby ochrany bio­di­ver­zity a den­drof­lóry v Arbo­réte Mly­ňany 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 367 - 377 KEF PRIF UK, SRS , SLO bio­di­ver­zita, den­rof­lóra, Arbo­ré­tum Mly­ňany, stromy, kro­viny, mik­ro­pro­pa­gá­cia, Amyg­da­lus nana, Andro­meda poli­fo­lia, arbus­cula, Ephedra dis­ta­chya, Juni­pe­rus sabina, Ledum palus­tre, Loni­cera alpi­gena, Oxy­coc­cus mic­ro­car­pus, Oxy­coc­cus palus­tris zborník

Potú­ček O. Kľúč na určo­va­nie vsta­va­čo­vi­tých Čes­ko­slo­ven­ska 1990 Rosa­lia , SLO Orchi­da­ceae, vsta­va­čo­vité kľúč

Svo­bo­dová Z., Řeho­řek V. Flo­ris­tické pomery Zobor­skej sku­piny Tribča 0 Zobor (zbor­ník prác) 1. časť SLO Zobor, Trí­beč zborník

Ben­ča­ťová Bla­žena Štú­dium fyto­ge­no­fondu Pie­nin 1990 Msc. SLO Pie­niny, fyto­ge­no­fond neznámy

Devá­nová K. (Gaj­doš­ti­nová) Flóra Bošác­kej doliny 1992 PRIF UK SLO Bošácka dolina práca

Holuby J.Ľ. Pha­ne­ro­game Flora von Nemes - Pod­hragy 1866 Ver­had­lun­gen des Vere­i­nes für Natur­kunde zu Pre­ss­burg No. 9, p. 35 - 100 GER článok

Holuby J.Ľ. Flora des Trenc­si­ner Comi­ta­tes 1888 Fran­ti­šek Xaver Skar­nitzl GER neznámy

Tlus­ták V., Jon­ge­pie­rová Ivana, (Hlo­bi­lová) Orchi­deje Bílých Kar­pat 1990 Kraj­ské vlas­ti­vědné muzeum, odbor pří­rod­ních věd , CES Orchi­da­ceae, Biele Kar­paty neznámy

Eliáš Pavol Kve­tena Chrá­ne­nej kra­jin­nej oblasti Ponit­rie (poho­rie Trí­beč a Vtáč­nik). 1. Zoznam taxó­nov ciev­na­tých rast­lín 1992 Rosa­lia No. 8, p. 37 - 56 SLO Ponit­rie, Trí­beč, Vtáč­nik článok

Blaž­ková D. Inven­ta­ri­začný výskum ŠPR Stu­žica. Suk­ce­sia polo­nin­ských lúk za posled­ných 20 rokov 1989 Ms. (záve­rečná správa) fau­nis­tika, SLO Stu­žica správa

Hadač Emil Kve­tena Bukov­ských vrchov 1991 Prí­roda SLO Bukov­ské vrchy neznámy

Oťa­he­lová Helena, Baná­sová Viera, Jaro­lí­mek I., Ružič­ková Helena, Sta­nová Viera, Zali­be­rová M. Vege­tá­cia inun­dač­ného úze­mia Moravy z hľa­diska bio­di­ver­zity a ohro­ze­nosti 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 317 - 331 KEF PRIF UK, SRS , SLO Arte­mi­sia vul­ga­ris, Asc­le­pias syriaca, Aster novi bel­gii, Cha­e­rop­hyl­lum bul­bo­sum, Car­duus per­so­nata, Echi­no­cys­tis lobata, Heliant­hus deca­pe­ta­lus, Impa­tiens glan­du­li­fera, Rey­nout­ria japo­nica, Archan­ge­lica offi­ci­na­lis, Ulmus minor, Salix vimi­na­lis zborník

Oťa­he­lová Helena, Baná­sová Viera, Jaro­lí­mek I., Ružič­ková Helena, Sta­nová Viera, Zali­be­rová M. Vege­tá­cia inun­dač­ného úze­mia Moravy z hľa­diska bio­di­ver­zity a ohro­ze­nosti 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 317 - 331 KEF PRIF UK, SRS , SLO Salix alba, Salix x rubens, Popu­lus nigra, Popu­lus alba, Cera­top­hyl­lum demer­sum, Malina, Pota­mo­ge­ton nodo­sus, Pota­mo­ge­ton per­fo­lia­tus, Nup­har lutea, Sagit­ta­ria sagit­ti­fo­lia, Utri­cu­la­ria vul­ga­ris, Rudava, Pha­la­ris arun­di­na­cea, Zan­ni­chel­lia palus­tris zborník

Oťa­he­lová Helena, Baná­sová Viera, Jaro­lí­mek I., Ružič­ková Helena, Sta­nová Viera, Zali­be­rová M. Vege­tá­cia inun­dač­ného úze­mia Moravy z hľa­diska bio­di­ver­zity a ohro­ze­nosti 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 317 - 331 KEF PRIF UK, SRS , SLO Buto­mus umbel­la­tus, sto­jaté vody, prí­toky Moravy, sto­jaté vody, reliktné mean­dre, ple­si­opo­ta­mál, para­po­ta­mál, Ric­cia flu­itans, Trapa natans, tero­fyty, Cype­rus fus­cus, Dichos­ty­lis miche­liana, Erag­ros­tis pilosa, Leer­sia ory­zo­ides, Limo­sella aqu­atica zborník

Oťa­he­lová Helena, Baná­sová Viera, Jaro­lí­mek I., Ružič­ková Helena, Sta­nová Viera, Zali­be­rová M. Vege­tá­cia inun­dač­ného úze­mia Moravy z hľa­diska bio­di­ver­zity a ohro­ze­nosti 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 317 - 331 KEF PRIF UK, SRS , SLO Lin­der­nia pro­cum­bens, Puli­ca­ria vul­ga­ris, Rumex ste­nop­hyl­lus, Ric­cia caver­nosa, Ror­rippa amp­hi­bia, Suchoh­rad, Morav­ský Ján, mŕtve ramená, palo­po­ta­mál, Lemna minor, Spi­ro­dela polyr­hiza, Bat­ra­chium tri­chop­hyl­lum, Hot­to­nia palus­tris, Najas marina zborník

Oťa­he­lová Helena, Baná­sová Viera, Jaro­lí­mek I., Ružič­ková Helena, Sta­nová Viera, Zali­be­rová M. Vege­tá­cia inun­dač­ného úze­mia Moravy z hľa­diska bio­di­ver­zity a ohro­ze­nosti 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 317 - 331 KEF PRIF UK, SRS , SLO Najas minor, Nymp­haea alba, Utri­cu­la­ria vul­ga­ris, Ric­ci­ocar­pus natans, Bar­ba­rea stricta, Bol­bos­cho­enus mari­ti­mus, Carx elata, Lat­hy­rus palus­tris, Leuco­jum aes­ti­vum, Oenathe aqu­atica, Rumex hyd­ro­la­pat­hum, neofyty, Šrek, Kak­vica, Rudavné jazero, Hrubá lúka zborník

Oťa­he­lová Helena, Baná­sová Viera, Jaro­lí­mek I., Ružič­ková Helena, Sta­nová Viera, Zali­be­rová M. Vege­tá­cia inun­dač­ného úze­mia Moravy z hľa­diska bio­di­ver­zity a ohro­ze­nosti 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 317 - 331 KEF PRIF UK, SRS , SLO Stará , močiare, terénne dep­re­sie, Bidens fron­dosa, Bidens tri­par­tita, Che­no­po­dium polys­per­mum, Che­no­po­dium rub­rum, Ele­ocha­ris palus­tris, Salix cine­rea, Salix trian­dra, Phrag­mi­tes aus­tra­lis, Scho­enop­lec­tus lacus­tris, Gly­ce­ria maxima, Carex gra­ci­lis zborník

Oťa­he­lová Helena, Baná­sová Viera, Jaro­lí­mek I., Ružič­ková Helena, Sta­nová Viera, Zali­be­rová M. Vege­tá­cia inun­dač­ného úze­mia Moravy z hľa­diska bio­di­ver­zity a ohro­ze­nosti 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 317 - 331 KEF PRIF UK, SRS , SLO Carex ripa­ria, Gly­ce­ria maxima, Alisma lan­ce­ola­tum, Car­da­mine par­vif­lora, Cal­lit­ri­che palus­tris, Ceras­tium dubium, Stel­la­ria palus­tris, Cle­ma­tis recta, Cucu­ba­lus bac­ci­fer, Malé Leváre, lúky, puk­liny, výkyvy vlh­kost­ných pome­rov, Carex pra­e­cox zborník

Oťa­he­lová Helena, Baná­sová Viera, Jaro­lí­mek I., Ružič­ková Helena, Sta­nová Viera, Zali­be­rová M. Vege­tá­cia inun­dač­ného úze­mia Moravy z hľa­diska bio­di­ver­zity a ohro­ze­nosti 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 317 - 331 KEF PRIF UK, SRS , SLO Gra­ti­ola offi­ci­na­lis, Poen­tilla reptans, Inula bri­tan­nica, Alo­pe­cu­rus pra­ten­sis, Elyt­ri­gia repens, Carex gra­ci­lis, Carex vul­pina, jed­no­kosné lúky, dvoj­kosné lúky, Allium angu­lo­sum, Carex dis­ti­cha, Carex mela­nos­ta­chya, Cle­ma­tis integ­ri­fo­lia zborník

Oťa­he­lová Helena, Baná­sová Viera, Jaro­lí­mek I., Ružič­ková Helena, Sta­nová Viera, Zali­be­rová M. Vege­tá­cia inun­dač­ného úze­mia Moravy z hľa­diska bio­di­ver­zity a ohro­ze­nosti 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 317 - 331 KEF PRIF UK, SRS , SLO Cni­dium dubium, Iris sibi­rica, Lyth­rum vir­ga­tum, Peuce­da­num alsa­ti­cum, Plan­tago altis­sima, Scir­po­ides holos­cho­enus, Silaum silaus, Pse­udo­ly­si­ma­chion lon­gi­fo­lium, Scu­tel­la­ria has­ti­fo­lia, Seli­num car­vi­fo­lia, Suc­cisa pra­ten­sis, Tha­lict­rum fla­vum zborník

Oťa­he­lová Helena, Baná­sová Viera, Jaro­lí­mek I., Ružič­ková Helena, Sta­nová Viera, Zali­be­rová M. Vege­tá­cia inun­dač­ného úze­mia Moravy z hľa­diska bio­di­ver­zity a ohro­ze­nosti 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 317 - 331 KEF PRIF UK, SRS , SLO Tha­lict­rum luci­dum, Vale­riana offi­ci­na­lis, Viola ela­tior, Viola pumila, Viola per­si­fo­lia, Fes­tuca nig­res­cens, Col­chi­cum autum­nale, Ser­ra­tula tinc­to­ria, Allium angu­lo­sum, Ornit­ho­gal­lum kochii, Eryn­gium pla­num, Iris gra­mi­nea zborník

Oťa­he­lová Helena, Baná­sová Viera, Jaro­lí­mek I., Ružič­ková Helena, Sta­nová Viera, Zali­be­rová M. Vege­tá­cia inun­dač­ného úze­mia Moravy z hľa­diska bio­di­ver­zity a ohro­ze­nosti 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 317 - 331 KEF PRIF UK, SRS , SLO Lat­hy­rus pan­no­ni­cus ssp. pan­no­ni­cus, Vysoká pri Morave, Pru­nus spi­nosa, Quer­cus robur, pies­kové duny, Borová, Cory­nep­ho­rus canes­cens, Poten­tilla are­na­ria, Fes­tuca vagi­nata ssp. domi­nii, Thy­mus angus­ti­fo­lius, Cera­to­don pur­pu­reus, Cla­do­nia mitis zborník

Oťa­he­lová Helena, Baná­sová Viera, Jaro­lí­mek I., Ružič­ková Helena, Sta­nová Viera, Zali­be­rová M. Vege­tá­cia inun­dač­ného úze­mia Moravy z hľa­diska bio­di­ver­zity a ohro­ze­nosti 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 317 - 331 KEF PRIF UK, SRS flo­ris­tika, SLO Par­me­lia tho­ra­dica, Alys­sum mon­ta­num ssp. gme­li­nii, Andro­sace elon­gata, Ant­he­mis rut­he­nica, Carex ste­nop­hylla, Ery­si­mum dif­fu­sum, Hie­ra­cium echi­oides, Kochia lanif­lora, Pece­da­num ore­ose­li­num, Stipa borys­te­nica, alu­viálne lesy, odvo­dňo­va­cie kanaly zborník

Oťa­he­lová Helena, Baná­sová Viera, Jaro­lí­mek I., Ružič­ková Helena, Sta­nová Viera, Zali­be­rová M. Vege­tá­cia inun­dač­ného úze­mia Moravy z hľa­diska bio­di­ver­zity a ohro­ze­nosti 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 317 - 331 KEF PRIF UK, SRS flo­ris­tika, SLO lesné hos­po­dá­re­nie, pro­ti­po­vo­dňové hrá­dze, napria­me­nie toku, uľah­če­nie prí­stupu neofy­tom, Ulmus minor, Fra­xi­nus angus­ti­fo­lia, Fra­xi­nus excel­sior, topoľ šlach­tený, Impa­tiens glan­du­li­fera, Soli­dago gigan­tea, vŕbovo - topo­ľové lesy, Salix alba zborník

Oťa­he­lová Helena, Baná­sová Viera, Jaro­lí­mek I., Ružič­ková Helena, Sta­nová Viera, Zali­be­rová M. Vege­tá­cia inun­dač­ného úze­mia Moravy z hľa­diska bio­di­ver­zity a ohro­ze­nosti 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 317 - 331 KEF PRIF UK, SRS flo­ris­tika, SLO Salix fra­gi­lis, Popu­lus nigra, Popu­lus canes­cens, Urtica dioica, Galium apa­rine, Rubus cae­sius, Carex acu­ti­for­mis, Iris pse­uaco­rus, Gle­choma hede­ra­cea, Calys­te­gia sepium, Lysi­ma­chia num­mu­la­ria, Rumex san­gu­ineus, jel­šové lesy, Alnus glu­ti­nosa zborník

Oťa­he­lová Helena, Baná­sová Viera, Jaro­lí­mek I., Ružič­ková Helena, Sta­nová Viera, Zali­be­rová M. Vege­tá­cia inun­dač­ného úze­mia Moravy z hľa­diska bio­di­ver­zity a ohro­ze­nosti 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 317 - 331 KEF PRIF UK, SRS flo­ris­tika, SLO Carex pani­cu­lata, Sola­num dul­ca­mara, Lyco­pus euro­peus, Galium palus­tre, Agros­tis sto­lo­ni­fera, jase­ňovo - bres­tové lesy, Ulmus lae­vis, Acer cam­pes­tre, Car­pi­nus betu­lus, Cra­ta­e­gus lae­vi­gata, Coryl­lus avel­lana, geofyty, hemik­ryp­to­fyt, Cory­da­lis cava zborník

Oťa­he­lová Helena, Baná­sová Viera, Jaro­lí­mek I., Ružič­ková Helena, Sta­nová Viera, Zali­be­rová M. Vege­tá­cia inun­dač­ného úze­mia Moravy z hľa­diska bio­di­ver­zity a ohro­ze­nosti 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 317 - 331 KEF PRIF UK, SRS flo­ris­tika, SLO Fica­ria bul­bi­fera, Ane­mone ranun­cu­lo­ides, Galant­hus niva­lis, Con­va­la­ria maja­lis, Viola rei­chen­ba­chia­nam, tero­fyty, Vero­nica sub­lo­bata, Galium apa­rine, Bra­chy­po­dium syl­va­ti­cum, Carex syl­va­tica, Cir­caea lute­tiana, Sta­chys syl­va­tica, Cle­ma­tis recta zborník

Oťa­he­lová Helena, Baná­sová Viera, Jaro­lí­mek I., Ružič­ková Helena, Sta­nová Viera, Zali­be­rová M. Vege­tá­cia inun­dač­ného úze­mia Moravy z hľa­diska bio­di­ver­zity a ohro­ze­nosti 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 317 - 331 KEF PRIF UK, SRS flo­ris­tika, SLO Cucu­ba­lus bac­ci­fer, Horný les, Dolný les, Suchoh­rad, hrá­dze, Arte­mi­sia sco­pa­ria, Diant­hus pon­te­dere, Gagea pra­ten­sis, Hie­roch­loë repens, Peuce­da­num cer­va­ria, Ranun­cu­lus illy­ri­cus, Scle­roch­loa dura, xero­termy, cesty, zošľa­pá­va­nie, Myo­su­rus mini­mus zborník

Tomaško Ivan Spô­soby ochrany bio­di­ver­zity a den­drof­lóry v Arbo­réte Mly­ňany 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 367 - 377 KEF PRIF UK, SRS , flo­ris­tika SLO Pinus unci­nata, Rham­nus saxa­ti­lis, Rosa arven­sis, Rus­cus hypog­los­sum, Salix star­ke­ana, Vitis sil­ves­tris, Colu­tea arbo­res­cens, Cra­ta­e­gus lind­ma­nii, cne­orum, Empet­rum nig­rum, Fra­xi­nus ornus, Loni­cera cap­ri­fo­lium, Quer­cus frai­netto, Salix has­tata zborník

Tomaško Ivan Spô­soby ochrany bio­di­ver­zity a den­drof­lóry v Arbo­réte Mly­ňany 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 367 - 377 KEF PRIF UK, SRS , flo­ris­tika SLO Salix heve­tica, Salix bico­lor, Sor­bus aus­triaca, Sor­bus cha­ma­e­mes­pi­lus, Sor­bus domes­tica, Spi­raea cha­ma­ed­ry­fo­lia, Spi­raea media, Spi­raea sali­ci­fo­lia, Vac­ci­nium uli­gi­no­sum, Abies alba, Ame­lan­chier ova­lis, Arc­tos­tap­hy­los uva-​ursi, Coto­ne­as­ter niger zborník

Tomaško Ivan Spô­soby ochrany bio­di­ver­zity a den­drof­lóry v Arbo­réte Mly­ňany 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 367 - 377 KEF PRIF UK, SRS , flo­ris­tika SLO Dryas octo­pe­tala, Empet­rum hemaph­ro­di­tum, Ribes pet­raem, Rosa gal­lica, Rosa pim­pi­nel­li­fo­lia, Salix her­ba­cea, Salix kitai­be­liana, Salix repens ssp. ros­ma­ri­ni­fo­lia, Salix reti­cu­lata, Čen­kov, Mužla, Salka, Lupka, Devín, Podu­naj­ská nížina, Burda, Trí­beč zborník

Tomaško Ivan Spô­soby ochrany bio­di­ver­zity a den­drof­lóry v Arbo­réte Mly­ňany 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 367 - 377 KEF PRIF UK, SRS , flo­ris­tika SLO Devín­ska Kobyla, Jelenc, Gáborka, Pod­ta­transké kot­liny, Ružom­be­rok, Ský­cov, Kozá­rovce, Orav­ská Magura, Klín, Habovka, Suchá Hora, Štr­b­ské pleso, Pods­pády, Vysoké Tatry, IS EVIGEZ zborník

Straka Peter, Mag­locký Šte­fan, Štef­fek Jozef, Ružič­ková Jana, Amrein Rudolf Rast­lin­stvo Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 10 - 11 Nadá­cia IUCN , flo­ris­tika SLO Podu­naj­ská nížina, Výcho­do­slo­ven­ská nížina, viate piesky, Záhor­ská nížina, Jur­ský Šúr, Orav­ská prieh­rada, Lip­tov­ská Mara, Dob­ročský pra­les, Komár­nická jed­lina, Badín­sky pra­les, Strá­žov­ské vrchy, Malá Fatra, Veľká Fatra, Slo­ven­ský raj, ban­ská kniha 2−8317−0323−9

Straka Peter, Mag­locký Šte­fan, Štef­fek Jozef, Ružič­ková Jana, Amrein Rudolf Rast­lin­stvo Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 11 - 12 Nadá­cia IUCN , flo­ris­tika SLO Slo­ven­ské rudo­ho­rie, valaš­ská , polo­niny, hole kniha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Vyš­šie rast­liny E4 Pomo­ra­vie - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 180 Nadá­cia IUCN flo­ris­tika, SLO Bat­ra­chium aqu­atile, Buto­mus umbel­la­tus, Bol­bos­cho­enus mari­ti­mus, Caltha palus­tris, Carex gra­ci­lis, Carex ripa­ria, Cera­top­hyl­lum demer­sum, Ele­ocha­ris palus­tris, Gly­ce­ria maxima, Hyd­ro­cha­ris morsus-​ranae, Iris pse­uda­co­rus, Lemna minor, Lemna tri­sulca kniha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Vyš­šie rast­liny E4 Pomo­ra­vie - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 180 Nadá­cia IUCN flo­ris­tika, SLO Leuco­jum aes­ti­vum, Najas marina, Phrag­mi­tes aus­tra­lis, Pota­mo­ge­ton cris­pus, Pota­mo­ge­ton nodo­sus, Pota­mo­ge­ton pec­ti­na­tus, Rorippa amp­hi­bia, Scho­enop­lec­tus lacus­tris, Spar­ga­nium erec­tum, Spi­ro­dela polyr­hiza, Agros­tis sto­lo­ni­fera, Alo­pe­cu­rus pra­ten­sis kniha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Vyš­šie rast­liny E4 Pomo­ra­vie - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 180 Nadá­cia IUCN flo­ris­tika, SLO Carex pra­e­cox, Carex mela­nos­ta­chya, Carex vul­pina, Galium bore­ale, Galium verum, Gra­ti­ola offi­ci­na­lis, Lyth­run vir­ga­tum, Sar­ra­tula tinc­to­ria, Symp­hy­tum offi­ci­nale, Ranun­cu­lus repens, Vale­riana offi­ci­na­lis, Cory­nep­ho­rus canes­cens, Gyp­sop­hila fas­ti­giata kniha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Vyš­šie rast­liny E4 Pomo­ra­vie - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 180 Nadá­cia IUCN flo­ris­tika, SLO Gyp­sop­hila pani­cu­lata, Poten­tilla are­na­ria, Fes­tuca vagi­nata ssp. domi­nii, Stipa boris­te­nica, Salix rubens, Salix alba, Salix fra­gi­lis, Salix trian­dra, Popu­lus nigra, Popu­lus alba, Fra­xi­nus angus­ti­fo­lia ssp. danu­bia­lis, Acer negundo, Quer­cus robus kniha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Vyš­šie rast­liny E4 Pomo­ra­vie - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 180 Nadá­cia IUCN flo­ris­tika, SLO Allium angu­lo­sum, Cle­ma­tis integ­ri­fo­lia, Cni­dium dubium, Gen­tiana pne­umo­nathe, Hot­to­nia palus­tris, Iris sibi­rica, Lat­hy­rus pan­no­ni­cus, Lin­der­nia pro­cum­bens, Nup­har lutea, Nymp­haea alba, Plan­tago altis­sima, Pse­udo­ly­si­ma­chion lon­gi­fo­lium kniha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Vyš­šie rast­liny E4 Pomo­ra­vie - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 180 Nadá­cia IUCN flo­ris­tika, SLO Silaum silaus, Stra­ti­oides alo­ides, Tha­lict­rum fla­vum, Tha­lict­rum luci­dum, Trapa natans, Vero­nica cate­nata, Wolf­fia arhiza, Diant­hus pon­te­dere, Nymp­ha­e­ion albae, Fra­xino pan­no­ni­cae - Ulme­tum kniha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Vyš­šie rast­liny E6 Záho­rie - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 182 Nadá­cia IUCN flo­ris­tika, SLO The­lyp­te­ris palus­tris, Drop­te­ris cris­tata, Moli­nia coeru­lea, Maolina arun­di­na­cea kniha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Poiplie-​Burda E1 - cha­rak­te­ris­tika jad­ro­vých území NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 172 Nadá­cia IUCN flo­ris­tika, SLO Cep­ha­la­raia trans­syl­va­nica, Medi­gago rigi­dula, Sal­via aet­hi­opis, Sal­via aus­triaca, Stipa pul­cher­rima, Tor­dy­lium maxi­mum, Tri­go­nella mons­pe­liaca, Tur­ge­nia lati­fo­lia, Poten­tilla patula ssp. patula, Vinca her­ba­cea, Vicia spar­sif­lora, Glau­cium cor­ni­cu­la­tum kniha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Poiplie-​Burda E1 - cha­rak­te­ris­tika jad­ro­vých území NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 172 Nadá­cia IUCN flo­ris­tika, , fyto­ce­no­ló­gia SLO Euc­li­dium syria­cum, Cart­ha­mus tinc­to­rius, Cari­ce­tum dis­ti­chae, Cari­ce­tum ela­tae, Cari­ce­tum gra­ci­lis, Cari­ce­tum vul­pi­nae, Ele­ocha­ris mamil­lata, Rhi­nant­hus rume­li­cus, Oenathe silai­fo­lia, Symp­hy­tum bohe­mi­cum, Quer­cion pubescentis-​sessiliflorae kniha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Poiplie-​Burda E1 - cha­rak­te­ris­tika jad­ro­vých území NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 172 Nadá­cia IUCN flo­ris­tika, , fyto­ce­no­ló­gia, mala­ko­zo­oló­gia, arach­no­ló­gia SLO Rhamno-​Prunetea, Trifolio-​Geranietea san­gu­inei, Festuco-​Brometea, Heli­cop­sis striata, Zeb­rina det­rita, Milax buda­pes­ten­sis, Val­lo­nia enni­nien­sis, Ver­tigo anti­ver­tigo, Pisi­dum supi­num, Pisi­dum amni­cum, Unio cras­sus, Unio tumi­dus, Alo­pe­cosa cur­sor kniha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Vyš­šie rast­liny E2 Poiplie-​Stred - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 174 Nadá­cia IUCN , flo­ris­tika SLO Šahy, Teš­mak, Kubá­ňovo, Ipeľ­ský Soko­lec, Cle­ma­tis integ­ri­fo­lia, Gra­ti­ola offi­ci­na­lis, Buto­mus umbel­la­tus, Allium angu­lo­sum, Myri­op­hyl­lum ver­ti­cil­la­tum, Sagit­ta­ria sagit­ti­fo­lia, Nymp­haea alba, Nup­har lutea, Carex gra­ci­lis, Carex rostrata kniha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Vyš­šie rast­liny E2 Poiplie-​Stred - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 174 Nadá­cia IUCN , flo­ris­tika SLO Gly­ce­ria maxima, Iva xan­ti­fo­lia, Ama­rant­hus retrof­le­xus, Trip­le­uros­per­mum ino­do­rum kniha 2−8317−0323−9

Pet­ri­ko­vich J. Bota­nické výskumy na holi Kríž­nej (1 576 m) v Gaderi a na Tls­tej (1 406 m). Prís­pe­vok k tur­čien­skej kve­tene 1912 Sbor­ník muze­ál­nej slo­ven­skej spo­loč­nosti No. 17, p. 31 - 38 Tur­čian­sky Svätý Mar­tin flo­ris­tika SLO Krížna, Gader, Tlstá článok

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Poiplie-​Burda E1 - cha­rak­te­ris­tika jad­ro­vých území NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 171 - 172 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava flo­ris­tika, liche­no­ló­gia, SLO Novoh­rad­ské vrchy, Kame­nica nad Hro­nom, Calop­laca irr­bes­cens, Calop­laca grim­miae, Cla­do­nia con­vo­luta, Leca­nora demissa, Leca­nora garo­vag­lii, Thy­rea pul­vi­nata, Cata­py­re­nium tra­chy­ti­cum, Rino­dina tra­chy­tica, Aca­ro­spora ver­si­co­lor, Salka, Malé Kosihy kniha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Poiplie-​Burda E1 - cha­rak­te­ris­tika jad­ro­vých území NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 172 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava flo­ris­tika, SLO Baj­tov, Dunaj, Ipeľ, Chľaba, Apera inter­rupta, Ery­si­mum dif­fu­sum, Ple­co­nax conica, Ipeľ­ská pahor­ka­tina, Crambe tata­rica, Cre­pis pan­no­nica, Cre­pis pulchra, Oro­ban­che gra­ci­lis, Linum fla­vum, Orchis pur­pu­rea, Hes­pe­ris syl­ves­tris, Con­vol­vu­lus can­tab­ri­cus kniha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Poiplie-​Burda E1 - cha­rak­te­ris­tika jad­ro­vých území NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 172 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava flo­ris­tika, SLO Cru­pina vul­ga­ris, Bom­by­ci­la­ena erecta, Ero­dium cico­nium, Minu­ar­tia glo­me­rata, Stipa trans­car­pa­tica, Vale­ria­nella pumila, Allium rotun­dum, Alys­sum deser­to­rum, Amyg­da­lus nana, Alt­haea tau­ri­nen­sis, Con­so­lida rega­lis ssp. pani­cu­lata, Anchusa azu­rea kniha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Vyš­šie rast­liny E3 Cerová vrcho­vina - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 175 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava flo­ris­tika, SLO Chry­so­po­gon gryl­lus, Ven­te­nata dubia, Cle­is­to­ge­nes sero­tina, Aira ele­gan­tis­sima, Ado­nis ver­na­lis, Andro­sace elon­gata, Pul­sa­tilla pra­ten­sis ssp. bohe­mica, Lych­nis coro­na­ria, Medi­gago pro­strata, Scor­zo­nera pur­pu­rea, Cala­mintha syl­va­tica kniha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Vyš­šie rast­liny E3 Cerová vrcho­vina - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 175 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava flo­ris­tika, SLO Scu­tel­la­ria altis­sima, Suc­ci­sella inflexa, Colu­tea arbo­res­cens, Acer tata­ri­cum kniha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Vyš­šie rast­liny E4 Slo­ven­ský kras (Koniar, Ple­ši­vecká pla­nina, Silická pla­nina) - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 178 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava flo­ris­tika, SLO Cra­ta­e­gus domi­cen­sis, Cra­ta­e­gus x sili­cen­sis, Cra­ta­e­gus mono­gyna var. ple­si­vi­cen­sis, Draba klas­ter­skyi, Juri­nea mol­lis ssp. mac­ro­ca­lat­hia, Onosma tor­nense, Sor­bus buek­ken­sis, Sor­bus hazs­linsz­kiana, Sor­bus hul­ja­kii, Sor­bus tuz­so­niana, Sor­bus zoly­omi kniha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Vyš­šie rast­liny E4 Slo­ven­ský kras (Koniar, Ple­ši­vecká pla­nina, Silická pla­nina) - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 178 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava flo­ris­tika, SLO Astra­ga­lus vasi­ca­rius ssp. albi­dus, Diant­hus pon­te­dere, Ery­si­mum pal­li­dif­lo­rum, Ferula sad­le­rana, Iris aphylla ssp. hun­ga­rica, Pul­mo­na­ria murini, Ranun­cu­lus hun­ga­ri­cus, Ses­le­ria heuf­le­rana, Tara­xa­cum slo­va­cum, Thlaspi jan­kae, Aco­ni­tum mol­da­vi­cum kniha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Vyš­šie rast­liny E4 Slo­ven­ský kras (Koniar, Ple­ši­vecká pla­nina, Silická pla­nina) - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 178 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava flo­ris­tika, SLO Bis­cu­tella aus­triaca ssp. hun­ga­rica, Cam­pa­nula car­pa­tica, Cro­cus dis­co­lor, Cyanus tri­um­fetti ssp. domi­nii, Den­ta­ria glan­du­losa, Minu­ar­tia lan­gii, Pri­mula auri­cula ssp. hun­ga­rica, Pul­sa­tilla sub­sla­vica kniha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Vyš­šie rast­liny E7 Malé Kar­paty - Devín­ska Kobyla - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 184 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava flo­ris­tika, SLO Con­rin­gia aus­triaca, Rham­nus saxa­ti­lis ssp. saxa­ti­lis, Oro­ban­che lori­cata, Oro­ban­che artemisiae-​campestris, Ono­nis pusilla, Vinca her­ba­cea, Diant­hus pra­e­cox ssp. lum­nit­zeri, Himan­tog­los­sum adria­ti­cum, Limo­do­rum abor­ti­vum kniha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Vyš­šie rast­liny E7 Malé Kar­paty - Devín­ska Kobyla - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 184 - 185 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava flo­ris­tika, SLO Oph­rys holo­se­rica ssp. holo­se­rica, Oph­rys sphe­go­des, Orchis tri­den­tata, Orchis x diet­ri­chiana, Carex syl­va­tica, Viola rei­chen­ba­chiana, Tit­hy­ma­lus amyg­da­lo­ides, Lilium mar­ta­gon, Melit­tis mel­li­sop­hyl­lum, Cli­no­po­dium vul­gare, Teuc­rium cha­ma­ed­rys kniha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Vyš­šie rast­liny E7 Malé Kar­paty - Devín­ska Kobyla - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 185 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava flo­ris­tika, SLO Dic­tam­nus albus, Bug­los­so­ides pur­pu­re­oca­e­ru­lea, Cera­sus maha­leb, Chry­so­po­gon gryl­lus, Stipa joan­nis, Stipa pul­cher­rima, Carex humi­lis, Fes­tuca vale­siaca, Fes­tuca pal­lens, Phleum phle­oides, Ado­nis ver­na­lis, Iris pumila, Juri­nea mol­lis, Pul­sa­tilla gran­dis kniha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Vyš­šie rast­liny E7 Malé Kar­paty - Devín­ska Kobyla - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 185 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava flo­ris­tika, SLO Pul­sa­tilla pra­ten­sis ssp. bohe­mica, Scor­zo­nera aus­triaca, Scor­zo­nera pur­pu­rea, Astra­ga­lus onob­ry­chys, Onob­ry­chis vicia­e­fo­lia ssp. are­na­ria, Cha­ma­e­cy­ti­sus aus­tria­cus kniha 2−8317−0323−9

Fro­din D.G. Guide to the stan­dard flo­ras of the world 1985 Uni­ver­sity Press flo­ris­tika ENG svet sprievodca

Moore L.B., Irwin J.B. The Oxford book of New Zea­land plants 1978 Oxford Uni­ver­sity Press Oxford flo­ris­tika ENG Nový Zéland neznámy

Clap­ham A.R., Tutin T.G., War­burg E.F. Excur­sion flora of the bri­tish isles 1968 Uni­ver­sity Press flo­ris­tika ENG ostov, Bri­tá­nia kľúč

Bacon P.R. Flora et fauna of the carib­bean 1978 Key Carib­bean Pub­li­ca­ti­ons Tri­ni­dad flo­ris­tika, fau­nis­tika ENG kari­bik, flóra, fauna neznámy

Har­ling G., Sparre B., Ander­son C. Flora of Ecu­ador (via­cero zväz­kov) 0 NFR Stock­holm flo­ris­tika, ENG Ekvá­dor neznámy

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Vyš­šie rast­liny E11 Senné - jad­ro­vého úze­mia NECONET 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 192 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava flo­ris­tika, SLO Che­no­po­dium album, Che­no­po­dium fici­fo­lium, Echi­noch­loa crus-​gali, Bidens fron­dosa, Cir­sium arvense, Iris pse­uda­co­rus, Ele­ocha­ris aci­cu­la­ris, Gra­ti­ola offi­ci­na­lis, Lyth­rum vir­ga­tum, Scu­tel­la­ria has­ti­fo­lia, Ric­cia flu­itans, Pep­lis por­tula kniha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Vyš­šie rast­liny E11 Senné - jad­ro­vého úze­mia NECONET 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 192 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava flo­ris­tika, SLO Sta­chys palus­tris, Lemno-​Utricularietum, Utri­cu­la­ria vul­ga­ris, Leuco­jum aes­ti­vum, Vero­nica lon­gi­fo­lia kniha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Vyš­šie rast­liny E6 Záho­rie - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 182 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava flo­ris­tika, SLO Sper­gula mori­soni, Ceras­tium semi­de­can­drum, Fes­tuca vagi­nata, Diant­hus sero­ti­nus, Alys­sum mon­ta­tum ssp. gme­li­nii, Dro­sera rotun­di­fo­lia, Myny­ant­hes tri­fo­liata, Coma­rum palus­tre, Peuce­da­num palus­tre, Viola palus­tris, Spi­raea sali­ci­fo­lia kniha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Vyš­šie rast­liny E6 Záho­rie - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 182 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava flo­ris­tika, eko­so­zo­ló­gia SLO The­lyp­te­ris palus­tris, Drop­te­ris cris­tata, Moli­nia coeru­lea, Maolina arun­di­na­cea kniha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Vyš­šie rast­liny E6 Záho­rie - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 182 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava flo­ris­tika, eko­so­zo­ló­gia SLO Sper­gula mori­soni, Ceras­tium semi­de­can­drum, Fes­tuca vagi­nata, Diant­hus sero­ti­nus, Alys­sum mon­ta­num ssp. gme­li­nii, Dro­sera rotun­di­fo­lia, Myny­ant­hes tri­fo­liata, Coma­rum palus­tre, Peuce­da­num palus­tre, Viola palus­tris, Spi­raea sali­ci­fo­lia kniha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Vyš­šie rast­liny E8 Podu­naj­ska - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 187 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava flo­ris­tika, eko­so­zo­ló­gia SLO Bat­ra­chium cir­ci­na­tum, Cera­top­hyl­lum demer­sum, Lemna minor, Lemna tri­sulca, Myri­op­hyl­lum spi­ca­tum, Myri­op­hyl­lum ver­ti­cil­la­tum, Nymp­haea alba, Nup­har lutea, Pota­mo­ge­ton natans, Pota­mo­ge­ton lucens, Pota­mo­ge­ton per­fo­lia­tus, Pota­mo­ge­ton pec­ti­na­tus kniha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Vyš­šie rast­liny E8 Podu­naj­ska - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 187 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava flo­ris­tika, eko­so­zo­ló­gia SLO Trapa natans, Najas marina, Najas minor, Pha­la­ris arun­di­na­cea, Phrag­mi­tes aus­tra­lis, Rorippa amp­hi­bia, Scho­enop­lec­tus lacus­tris, Typha lati­fo­lia, Typha angus­ti­fo­lia, Limo­nium gme­li­nii kniha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Vyš­šie rast­liny E8 Podu­naj­ska - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 187 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava flo­ris­tika, eko­so­zo­ló­gia SLO Fra­xi­nus angus­ti­fo­lia ssp. danu­bia­lis, Gro­en­lan­dia densa, Nymp­ho­ides pel­tata, Sal­vi­nia natans, Hip­pu­ris vul­ga­ris, Utri­cu­la­ria vul­ga­ris, Hot­to­nia palus­tris, Scho­enop­lec­tus tri­qu­e­ter, Vitis sil­ves­tris, Col­chi­cum are­na­rium, Diant­hus sero­ti­nus kniha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Vyš­šie rast­liny E8 Podu­naj­ska - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 187 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava flo­ris­tika, eko­so­zo­ló­gia SLO Epi­pa­tis alben­sis, Minu­ar­tia glau­cina kniha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Vyš­šie rast­liny E9 Zem­plín­skych vrchov - jad­ro­vého úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 189 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava flo­ris­tika, eko­so­zo­ló­gia SLO Coro­nilla ele­gans, Cle­is­to­ge­nes sero­tina, Aster lino­sy­ris, Andro­sace elon­gata, Cam­pa­nula bono­nien­sis, Ranun­cu­lus illy­ri­cus, Minu­ar­tia fru­tes­cens, Vinca her­ba­cea, Phlo­mis tube­rosa, Hes­pe­ris tris­tis, Dic­tam­nus albus, Tri­fo­lium rubens, Acer tata­ri­cum kniha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Vyš­šie rast­liny E12 Biele Kar­paty - Chvoj­nica - jad­ro­vého úze­mia NECONET 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 193 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava flo­ris­tika, eko­so­zo­ló­gia SLO Sta­chys alpina, Hacqu­e­tia epi­pac­tis, Bro­mop­sis ramosa, Cicer­bita alpina, Scrop­hu­la­ria sco­po­lii, Allium vic­to­ria­lis, Gen­tiana kochiana, Pedi­cu­la­ris exal­tata, Pri­mula veris, Sal­via pra­ten­sis, Sal­via pra­ten­sis, Knau­tia kitai­be­lii, Oph­rys holo­se­rica kniha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Vyš­šie rast­liny E12 Biele Kar­paty - Chvoj­nica - jad­ro­vého úze­mia NECONET 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 193 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava flo­ris­tika, eko­so­zo­ló­gia SLO Orchis ustu­lata, Equ­ise­tum pra­tense, Vale­riana sim­pli­ci­fo­lia, Tha­lict­rum luci­dum, Salix repens ssp. ros­ma­ri­ni­fo­lia, Eri­op­ho­rum vagi­na­tum, Eri­op­ho­rum angus­ti­fo­lium kniha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Flóra E13 Malé Kar­paty - stred - jad­ro­vého úze­mia NECONET 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 195 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava flo­ris­tika, eko­so­zo­ló­gia SLO Cete­rach offi­ci­na­rum ssp. biva­lens, Lyc­nis coro­na­ria, Myrr­ho­ides nodosa, Rus­cus hypog­los­sum, Ker­nera saxa­ti­lis, Hip­poc­re­pis comosa, The­sium alip­num, Bis­cu­tella lae­vi­gata, Medi­gago rigi­dula, Labur­num alpi­num, Bup­le­urum rotun­di­fo­lium, Cau­ca­lis pla­ty­car­pos kniha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Flóra E13 Malých Kar­pát - stred - jad­ro­vého úze­mia NECONET 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 195 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava flo­ris­tika, eko­so­zo­ló­gia SLO gaš­ta­nice, vinice, rúny, kame­nice, sege­tálne spo­lo­čen­stvá kniha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Flóra E14 Považ­ského Inovca - Tema­tín­ských kop­cov, Úhradu - jad­ro­vého úze­mia NECONET 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 196 - 197 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava flo­ris­tika, eko­so­zo­ló­gia SLO cne­orum, Pla­tant­hera bifo­lia, Epi­pac­tis artro­ru­bens, Orchis pur­pu­rea, Ana­camp­tis pyra­mi­da­lis, Orchis tri­den­tata, Limo­do­rum abor­ti­vum kniha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Vyš­šie rast­liny E10 Lato­rica a Tice - jad­ro­vého úze­mia NECONET 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 190 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava eko­so­zo­ló­gia, flo­ris­tika SLO Nup­har lutea, Nymp­haea alba, Trapa natans, Najas minor, Elo­dea cana­den­sis, Lin­der­nia pro­cum­bens, Gly­ce­ria maxima, Scir­pus radi­cans, Sagit­ta­ria sagit­ti­fo­lia, Pota­mo­ge­ton cris­pus, Sta­ti­oides alo­ides, Mar­si­lea quad­ri­fo­lia, Nymp­ha­e­ion albae, Krčava kniha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Vyš­šie rast­liny E10 Lato­rica a Tice - jad­ro­vého úze­mia NECONET 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 190 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava eko­so­zo­ló­gia, flo­ris­tika SLO Pota­me­go­ton gra­mi­neus, Poly­go­num amp­hi­bium, Ele­ocha­ris palus­tris, Bol­bos­cho­enus mari­ti­mus, Isoëto-​Nanojuncetea, Bat­ra­chium cir­ci­na­tum, Utri­cu­la­ria vul­ga­ris, Typha angus­ti­fo­lia, Typha lati­fo­lia, Beck­man­nia eru­ci­for­mis, Wolf­fia arr­hiza, Aco­rus cala­mus kniha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Vyš­šie rast­liny E10 Lato­rica a Tice - jad­ro­vého úze­mia NECONET 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 191 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava eko­so­zo­ló­gia, flo­ris­tika SLO Hydrochari-​Stratiotetum kniha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Vyš­šie rast­liny E11 Senné - jad­ro­vého úze­mia NECONET 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 192 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava flo­ris­tika, eko­so­zo­ló­gia SLO Pota­mo­ge­ton bert­chol­dii, Zan­ni­chel­lia palus­tris, Poly­go­num amp­hi­bium, Typha angus­ti­fo­lia, Spar­ga­nium erec­tum, Carex ripa­ria, Carex vesi­ca­ria, Gly­ce­ria maxima, Gly­ce­ria flu­itans, Rorippa amp­hi­bia, Rorippa palus­tris, Ranun­cu­lus sce­le­ra­tus kniha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Flóra E14 Považ­ského Inovca - Tema­tín­ských kop­cov, Úhradu - jad­ro­vého úze­mia NECONET 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 196 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava flo­ris­tika, eko­so­zo­ló­gia SLO Ado­nis ver­na­lis, Stipa joan­nis, Inula oculus-​christi, Juri­nea mol­lis, Dic­tam­nus albus, Cle­is­to­ge­nes sero­tina, Chry­so­po­gon gryl­lus, Tri­nia glauca, Draba lasi­ocarpa, Diant­hus pra­e­cox ssp. lum­nit­zeri, Onosma visia­nii, Pul­sa­tilla gran­dis kniha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­locký Šte­fan, Straka Peter, Ružič­ková Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­tana Vla­di­mír a kol. Flóra E14 Považ­ského Inovca - Tema­tín­ských kop­cov, Úhradu - jad­ro­vého úze­mia NECONET 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 196 Nadá­cia IUCN Bra­ti­slava flo­ris­tika, eko­so­zo­ló­gia SLO Cam­pa­nula mora­vica ssp. mora­vica, Scor­zo­nera aus­trica, Reseda phy­te­uma, Lina­ria genis­ti­fo­lia, Thlaspi mon­ta­num, Bis­cu­tella lae­vi­gata ssp. hun­ga­rica, The­sium alpi­num, Saxif­raga pani­cu­lata, Stap­hy­lea pin­nata, Lilium mar­ta­gon, Aco­ni­tum lycoc­to­num kniha 2−8317−0323−9

Ber­ná­tová Dana, Kli­ment Ján, Uhlí­řová Jana Oro­ban­che alsa­tica in the Veľká Fatra Mts. 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 381 - 382 SAP Bra­ti­slava flo­ris­tika, fyto­so­ci­oló­gia ENG Oro­ban­che alsa­tica, Veľká Fatra člá­nok 0006-​3088

Oťa­he­lová Helena The marsh­land vege­ta­tion (Phragmiti-​Magnocaricetea) along the lower rea­ches of the river 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 391 - 403 SAP Bra­ti­slava flo­ris­tika, ENG Phragmiti-​Magnocaricetea, , hra­ničné spo­lo­čen­stvá, lemové spo­lo­čen­stvá, marsh, wet­land, Aco­re­tum calami, Aco­rus cala­mus, Phrag­mi­te­tum aus­tra­lis, Phrag­mi­tes aus­tra­lis, Calys­te­gia sepium, Urtica dioica, Scir­pe­tum lcus­tris, Scho­enop­lec­tus lacus­tris člá­nok 0006-​3088

Oťa­he­lová Helena The marsh­land vege­ta­tion (Phragmiti-​Magnocaricetea) along the lower rea­ches of the river 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 391 - 403 SAP Bra­ti­slava flo­ris­tika, ENG Gly­ce­ria maxima, Poly­go­num amp­hi­bium, Rorippa amp­hi­bia, Oenat­hion aqu­ati­cae, Gly­ce­rie­tum aqu­ati­cae, Gla­ce­rie­tum maxi­mae, Gly­ce­ria lea­ves, Spar­ga­nie­tum erecti, Spar­ga­nium erec­tum, Typ­he­tum angus­ti­fo­liae, Typha angus­ti­fo­lia, Iris pse­uda­co­rus comm. člá­nok 0006-​3088

Oťa­he­lová Helena The marsh­land vege­ta­tion (Phragmiti-​Magnocaricetea) along the lower rea­ches of the river 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 391 - 403 SAP Bra­ti­slava flo­ris­tika, ENG Iris pse­uda­co­rus, Cari­ce­tum gra­ci­lis, Carex gra­ci­lis, Galio palustris-​Caricetum ripa­riae, Cari­ce­tum ripa­riae, Carex ripa­ria, Galium palus­tre, Cari­ce­tum vesi­ca­riae, Carex vesi­ca­ria, Pha­la­ri­de­tum arun­di­na­ceae, Pha­la­ris arun­di­na­ceae, Symp­hy­tum offi­ci­nale člá­nok 0006-​3088

Oťa­he­lová Helena The marsh­land vege­ta­tion (Phragmiti-​Magnocaricetea) along the lower rea­ches of the river 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 391 - 403 SAP Bra­ti­slava flo­ris­tika, ENG Ele­ocha­ri­te­tum palus­tris, Ele­ocha­ris palus­tris, Bol­bos­cho­ene­tum mari­timi, Bol­bos­cho­enus mari­ti­mus, Agros­tis sto­lo­ni­fera, Oenatho aquaticae-​Rorippetum amp­hi­biae, Oenathe aqu­atica, Sagittario-​Sparganietum emersi, Sagit­ta­ria sagit­ti­fo­lia člá­nok 0006-​3088

Oťa­he­lová Helena The marsh­land vege­ta­tion (Phragmiti-​Magnocaricetea) along the lower rea­ches of the river 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 391 - 403 SAP Bra­ti­slava flo­ris­tika, ENG Spi­ro­dela polyr­hiza, Spar­ga­nim emer­sum, Buto­me­tum umbel­lati, Buto­mus umbel­la­tus, Gly­ce­rie­tum flu­itan­tis, Gly­ce­ria flu­itans člá­nok 0006-​3088

Maje­wski T. Flora Pol­ska, Grzby (Mycota), Tom XI., Ure­di­na­les 1979 Pol­ska Aka­de­mia Nauk War­šava, Kra­kov flo­ris­tika, myko­ló­gia POL Poľ­sko, flóra, huby, Ure­di­na­les kľúč

Ehren­dor­fer F. Liste der Gefä­ßpf­lan­zen Mit­te­le­uro­pas 1973 Gustav Fis­cher Ver­lag Stutt­gart flo­ris­tika GER rast­lina, stredná kľúč

Ellen­berg H. Vege­ta­tion Mit­te­le­uropa mit den Alpen in Öco­lo­gis­chen Schicht 1978 E. Ulmer Verl. Stutt­gart 4 flo­ris­tika, GER vege­tá­cia, rast­lina, stredná , Alpy neznámy

Kukla Ján, Kon­triš Jaro­slav, Kon­tri­šová Oľga, Juraj Gre­gor, Anton Prí­činy flo­ris­tic­kej dife­ren­ciá­cie aso­ciá­cií Den­ta­rio bulbiferae-​Fagetum (Zlat­ník 1935) Hart­mann 1953 a Carici pilosae-​Fagetum Oberd. 1957 1998 Eko­ló­gia, Vol. 17, No. 2, p. 177 - 186 SAP Bra­ti­slava flo­ris­tika, ENG Den­ta­rio bulbiferae-​Fagetum, Carici pilosae-​Fagetum článok

Use Face­book to Com­ment on this Post

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech