I wish you a wonderful day.   Click to listen highlighted text! I wish you a wonderful day. Powered By GSpeech

Environmentalistika a ja

Moja odborná špe­cia­li­zá­cia je , špe­cia­li­zá­ciu a na Prí­ro­do­ve­dec­kej fakulte v Bra­ti­slave. Počas môjho štú­dia som za zaobe­ral sme­rom ku geo­gra­fii, kon­krétne sme­rom ku Geo­gra­fic­kým infor­mač­ným sys­té­mom - -om. Tento záu­jem neutí­chol ani dnes. Musím pove­dať, že napriek svojmu teraj­šiemu aj minu­lému zamest­na­niu som rád, že som vyštu­do­val envi­ron­men­ta­lis­tiku. Dostalo sa mi roz­siah­lych vedo­mostí zo širo­kého spek­tra vedec­kých dis­cip­lín. Okrem toho ešte dôle­ži­tej­šie je, že to zod­po­vedá môjmu pre­sved­če­niu. Envi­ron­men­ta­lis­tiku možno chá­pať ako aute­ko­lo­gickú štú­diu, ako eko­ló­giu zame­ranú na orga­niz­mov, pro­stre­dia na člo­veka. V istých medziach je to veda, avšak mys­lím že posla­nie envi­ron­men­ta­lis­tiky je v rie­šení situ­ácií. Často sa v mno­hých otáz­kach spája s medi­cí­nou, s eko­nó­miou a poli­ti­kou. Ide o ochranu život­ného pro­stre­dia, ale len v súvis­losti s človekom.

Návrh na pred­mety vhodné pre envi­ron­men­ta­lis­tiku – prak­tický názor absolventa

Pre­fe­ro­val by som oveľa viac oproti encyk­lo­pe­dic­kým. Mys­lím, že dobrý ochra­nár nie je pri­oritne ten, kto vie, ale ten kto má vzťah. Ja by som sa tam sna­žil pre­sa­diť psy­cho­ló­giu, soci­oló­giu, filo­zo­fiu, , eko­nó­miu. Na to by som klá­dol veľký dôraz. Tieto by mal štu­dent ovlá­dať a tie ostatné - prí­ro­do­vedné by mali byť štu­den­to­vým koníč­kom. Z hľa­diska praxe sa mi totiž zdá dôle­ži­tej­šie či to vieš pre­sa­diť, nie či sa v tom vyznáš. Zby­toční sú ľudia, ktorí ovlá­dajú veľké množ­stvo vedo­mostí, keď ich neve­dia využiť. Úspešný adept si musí veriť.
Meto­diky ako a , by som odpo­ru­čil učiť len okra­jovo. Vymys­leli sa už stohy papie­rov, kon­cep­cií, meto­dík, kra­jin­no­eko­lo­gické , , ale mno­ho­krát sú samo­ú­čelné. Meto­diky sú často také, že veľa­krát by ju mal pou­žiť , ktorý tomu nero­zu­mie a ani nemá na to pros­triedky, aby ju zod­po­vedne dodr­žia­val. Aj odbor­ní­kovi dajú slušne zabrať.

Sepa­ro­vaný zber a

Sepa­ru­jem zber asi od roku 1995. Keďže ma zau­jíma koľko dokáže odpadu domác­nosť vypro­du­ko­vať, a spot­re­bo­vať a za akých pod­mie­nok dochá­dza k pokle­som a nárastu, zis­tené hod­noty môžem vyhodnotiť.

Zber papiera podľa rokov

V rokoch 19992000 som bol na vojen­skej službe, preto zrejme došlo ku poklesu, nárast v roku 1998 vysvet­ľu­jem tým, že som bol denne doma. Nárast v rokoch 2001 až dodnes vysvet­ľu­jem veľ­kými náras­tmi reklam­ných a infor­mač­ných materiálov.

K 1.1.2006 som vyse­pa­ro­val 472 kg papiera.

Zber plas­tov

Na začiatku, keď sme začali sepa­ro­vať, veľmi dlho trvalo, kým si na to dostalo do vedo­mia, svoje zohrala aj ochota a . Potom, ako možno vidieť z roku 1998 sa situ­ácia stabilizovala.

K 1.1.2006 som vyse­pa­ro­val 105 kg plastov.

Kovy

Na prí­klade kovov je jasne vidieť veľké roz­diely, ktoré som naz­na­čo­val vyš­šie. V rokoch 1999-​2000 som bol na ZVS. Kon­zer­vová strava sa jasne pre­ja­vila - okolo 7 kg na rok.

K 1.1.2006 som vyse­pa­ro­val 46 kg kovov.

Spot­reba energie

Evi­do­vané obdo­bie - od roku 1998

Voda

Spot­reba je m3

Plyn

Spot­reba je m3

Elek­trika

Podľa jed­not­li­vých rokov - v roku 2001 došlo ku výraz­nej­šiemu nárastu - prí­čina najmä pomerne silné ohrie­vače - v rokoch 2002, 2003 došlo ku mier­nemu poklesu - vyme­nili sme starú chlad­ničku za síce väč­šiu a kom­bi­no­vanú s mraz­nič­kou, ale novú. V roku 2005 sme kúpili novú práčku, v roku 2006 nový spo­rák.

Spot­reba je kWh.

<a href=http://www.sozo.sk/wp/pressh/wp-content/plugins/adrotate/adrotate-out.php?track=MTA1LDEsMCxodHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rL2NvbS9ha3ZhdHJo” target=“_blank”>

Use Face­book to Com­ment on this Post

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech