I wish you a wonderful day.   Click to listen highlighted text! I wish you a wonderful day. Powered By GSpeech

Biológia

Swift M.J., Heal O.W., Ander­son J.M. Decom­po­si­tion in ter­res­trial eco­sys­tem 1979 Oxford , mik­ro­bi­oló­gia ENG dekom­po­zí­cia, dekom­po­zi­tor, teres­trický eko­sys­tém neznámy

Tajem­ství Pří­rody - Velká rodinná encyk­lo­pe­die 1993 p. 150 - 178 Blesk, Grap­hia Ostrava, Kla­gen­furt repro­dukčná , evo­lučná , CES roz­mno­žo­va­nie rast­lín, ope­ľo­va­nie, semeno, plod, roz­mno­žo­va­nie bez­sta­vov­cov, roz­mno­žo­va­nie rýb, roz­mno­žo­va­nie oboj­ži­vel­ní­kov, rast živo­čí­chov, evo­lú­cia živo­čí­chov, meta­mor­fóza, roz­mno­žo­va­nie pla­zov, roz­mno­žo­va­nie cicav­cov, tok vtá­kov, klí­če­nie encyk­lo­pé­dia 8085606216

Lamarck Jean Bap­tiste 0 , SLO neznámy

Har­per J.L. Popu­la­tion bio­logy of plants 1977 Aca­de­mic Press, Lon­don Lon­don popu­lačná ENG neznámy

Cha­lup­ský Josef Čím se řídí bur­ňáci při vyhle­dá­vaní potravy 1996 Ves­mír No. 5 Ves­mír , , CES bur­ňák, orien­tá­cia, vyhľa­dá­va­nie potravy člá­nok 0042-​4544

Burda Hynek Savci v pod­zemí. 3, Orien­tace v čase a pros­toru 1996 Živa No. 3, p. 134 - 136 Aca­de­mia , CES orien­tá­cia, pod­ze­mie, cicavce, neto­piere, echo­lo­ká­cia člá­nok 0044-​4812

Buchar Jan, Drob­ník Jaro­slav, Hadač Emil Život 0 CES encyklopédia

Andre­wartha H.G., Birch L.C. The dis­tri­bu­tion and abun­dance of ani­mals 1954 Uni­ver­sity of Press , popu­lačná , popu­lačná ENG dis­tri­bú­cia, abun­dan­cia neznámy

Tajem­ství Pří­rody - Velká rodinná encyk­lo­pe­die 1993 p. 52 - 60 Blesk, Grap­hia Ostrava, Kla­gen­furt geoché­mia, geoló­gia, geomor­fo­ló­gia, CES ostrovy, púšte, pobre­žie, rieky, jazerá encyk­lo­pé­dia 8085606216

Svo­boda P. Forest life 1952 SZN , CES les neznámy

Mueller-​Dombois D. Natu­ral die­back in forest 1987 Bio­Science No. 37, p. 575 - 583 Ame­ri­can Ins­ti­tute of Bio­lo­gi­cal Scien­ces Was­hing­ton , , ENG zánik, les člá­nok 0006-​3568 57

Tajem­ství Pří­rody - Velká rodinná encyk­lo­pe­die 1993 p. 12 - 60 Blesk, Grap­hia Ostrava, Kla­gen­furt geoché­mia, geoló­gia, geomor­fo­ló­gia, CES stavba Zeme, mag­ne­tické pole, tek­to­nika litos­fe­ric­kých dosiek, poho­ria, sopky, zeme­tra­se­nia, hor­niny, ska­me­ne­liny, pôda, nerasty, kaus­to­bi­liiy, ropa, uhlie, zemný plyn, jas­kyne, evo­lú­cia, ľadová doba, ľado­vec, moria, oce­ány, mor­ské prúdy, sla­pové javy encyk­lo­pé­dia 8085606216

Tajem­ství Pří­rody - Velká rodinná encyk­lo­pe­die 1993 p. 90 - 120 Blesk, Grap­hia Ostrava, Kla­gen­furt evo­lučná , gene­tika, cyto­ló­gia, sys­te­ma­tická CES vznik života, evo­lú­cia, gén, dedič­nosť, rast­linná bunka, živo­číšna bunka, vírus, bak­té­rie, prvoky, huby, riasy, machy, pap­rade, naho­sem­menné rast­liny, kry­to­se­menné rast­liny encyk­lo­pé­dia 8085606216

Tajem­ství Pří­rody - Velká rodinná encyk­lo­pe­die 1993 p. 210 - 240 Blesk, Grap­hia Ostrava, Kla­gen­furt , , CES plá­va­nie, pla­ze­nie, špl­ha­nie, ská­ka­nie, pohyb, chô­dza, beh, plach­te­nie, kĺza­nie, let vtá­kov, let hmyzu, mig­rá­cia, úľ, ter­mi­tište, mra­ve­nisko, vtá­čie hniezda, bob­rie hrady encyk­lo­pé­dia 8085606216

Tajem­ství Pří­rody - Velká rodinná encyk­lo­pe­die 1993 p. 244 - 270 Blesk, Grap­hia Ostrava, Kla­gen­furt , , CES obranné mecha­nizmy rast­lín, pre­dá­tory, sku­pi­nový lov, indi­vi­du­álny lov, bio­lo­gické jedy, pavúci, útok, obrana, drápy, zuby, rohy, pan­ciere, ostne, lesť, sfar­be­nie, mas­ko­va­nie, mimikry, che­mická obrana, ter­mity encyk­lo­pé­dia 8085606216

Tajem­ství Pří­rody - Velká rodinná encyk­lo­pe­die 1993 p. 274 - 298 Blesk, Grap­hia Ostrava, Kla­gen­furt , CES bio­lo­gické hodiny, bio­lu­mi­nis­cen­cia, zrak, sonar, sluch, čuch, chuť, špe­cialné zmysly, zmysly, doro­zu­mie­va­nie, ner­vový sys­tém, inte­li­gen­cia, zvuk, pach, spo­lo­čen­stvo cicav­cov, sociálne sprá­va­nie encyk­lo­pé­dia 8085606216

Green R.H. Sam­pling desing and sta­tis­ti­cal met­hods for envi­ro­men­tal bio­lo­gists 1979 Wiley - Inters­cience , ENG vzorky, výskum neznámy

Tur­ček F.J. Pôvodná step a dru­hotné tra­viny - porov­na­nie na pod­klade izo­sy­nú­zii ver­teb­rát 1963 Bio­ló­gia No. 23, p. 863 - 871 , , SLO step, dru­hotné tra­viny článok

Hynie Josef Dospí­vate v muže 1965 Státní zdra­vot­nícke nakla­da­tels­tví 4 člo­veka, fyzi­oló­gia člo­veka, eti­oló­gia CES dospie­va­nie, det­stvo, zvyky, láska, mater­stvo, oplod­ne­nie, semeno, ona­nia knižka 0801065

Emlen J.M. Popu­la­tion bio­logy. The coevo­lu­tion of popu­la­tion dyna­mics and beha­vi­our 1984 Mac­Mil­lan popu­lačná , ENG popu­lačná dyna­mika neznámy

Hines W.G.S. Evo­lu­ti­onary stable stra­te­gies. A review of basic the­ory 1987 The­ore­ti­cal Popu­la­tion Bio­logy Vol. 31, p. 195 - 273 evo­lučná ENG evo­lú­cia článok

Koz­lo­wski T.T. Water supply and tree gro­wth Part 1. Water defi­cits 1982 Com­monw. For Abstr. No. 43, p. 57 - 95 , fyzi­oló­gia, rast­lín ENG ako eko­lo­gický fak­tor, les, nedos­ta­tok vody článok

Eisel­tová Mar­tina (ed.) Res­to­ra­tion of lake eco­sys­tems - a holis­tic app­ro­ach 0 IWRB Pub­li­ca­ti­ons No. 32 Slim­bridge Glou­ces­ter, GL2 7BX , UK , , ENG revi­ta­li­zá­cia, jazerá článok

Sto­lina a kol. Ochrana lesa 0 , , SLO ochrana lesa neznámy

Raup David Mal­com O zániku druhů 1995 Lidové noviny , , CES zánik dru­hov knižka 8071060992

Wil­son Edward O. The diver­sity of life 1992 Belk­nap - Har­vard Press , Mas­sa­chu­sets , , ENG život, diver­zita knižka

Levins R., Lewon­tin R. The dia­lec­ti­cal bio­lo­gist 1985 Har­vard Uni­ver­sity Press , Mas­sa­chu­sets , ENG dia­lek­tika v bio­ló­gii, dia­lek­tika neznámy

Drvota Sta­ni­slav Od zvie­rat k člo­veku 0 , evo­lučná CES sprá­va­nie kniha

Savany 0 Slo­vart , CES savana kniha

Ale­xan­der M. Intro­duc­tion to soil mic­ro­bi­ology 1977 John Wiley pôdna mik­ro­bi­oló­gia ENG neznámy

Price P.W. Evo­lu­ti­onary bio­logy of para­si­tes 1980 Prin­ce­ton Uni­ver­sity Press Prin­ce­ton, evo­lučná para­zi­tov ENG para­zit neznámy

Bron­son F.H. Mam­ma­lian repro­duc­tive bio­logy 1989 Uni­ver­sity Press of repro­dukčná ENG roz­mno­žo­va­nie cicav­cov neznámy

Bab­čan Ján Vývoj v anor­ga­nic­kej prí­rode 1987 Obzor evo­lučná , geoché­mia SLO evo­lú­cia, vývoj, pohyb, gala­xia, hviezda, pul­zar, čierna diera, kva­zar, Big Bang, veľký tresk, ves­mír, che­mické prvky, super­ťažké prvky, pla­néty, Mer­kúr, Venuša, Zem, Mesiac, Mars, Jupi­ter, Saturn, Neptún, Pluto, pla­nétka, aste­roid, mete­orit, kométa kniha

Bab­čan Ján Vývoj v anor­ga­nic­kej prí­rode 1987 Obzor evo­lučná , geoché­mia SLO meteor, medzi­pla­ne­tárna hmota, polia, slnečná sústava, Zeme, geodé­zia Zeme, tek­to­nika, mag­ma­tiz­mus, meta­mor­fiz­mus kniha

Erdel­ská O. a kol. Bio­lo­gický vývoj vo svete vedy a viery 1995 Spo­loč­nosť Božieho slova na Slo­ven­sku 1 evo­lučná SLO evo­lú­cia neznámy 8022707813

Mills Derek Akvá­rium, prak­tická prí­ručka, ilus­tro­vaná prí­ručka pre začí­na­jú­cich akva­ris­tov 1995 Slo­vart 1 akva­ris­tika, , SLO akvá­rium prí­ručka 8071451894

Kirk­ham F.W., Tal­lo­win J.R.B. The influ­ence of cut­ting date and pre­vi­ous fer­ti­li­zer tre­at­ment on the pro­duc­ti­vity and bota­ni­cal com­po­si­tion of spe­cies - rich hay mea­dows on the Some­set levels 1995 Grass and Forage Science Vol. 50, Iss. 4, p. 365 - 377 Oxford Black­well , geobo­ta­nika, mik­ro­bi­oló­gia ENG , zlo­že­nie popu­lá­cie, che­mické zlo­že­nie, holo­rub, vplyv holo­rubu, holo­rub - lúka, hno­je­nie, vplyv hno­je­nia na zlo­že­nie lúky, živiny, N, P, K, neor­ga­nické hno­jivá, nit­rá­to­filná vege­tá­cia člá­nok 0142-​5242 633

Kopá­ček J., Stuch­lík E., Vyhná­lek V., Závod­ský D. Con­cet­ra­tion of nut­rients in selec­ted lakes in the High Tatra Moun­tains, Slo­va­kia - Effekt of sea­son and waters­hed 1996 Hyd­ro­bi­oló­gia Vol. 319, Iss. 1, p. 47 - 55 hyd­ro­bi­oló­gia, ENG jazerá Tatier, sezo­nál­nosť jazier, P, N, chlo­ro­fyl, aci­di­fi­ká­cia, okys­ľo­va­nie, amo­niak, oxidy dusíka, hor­ské jazerá, orga­nický mate­riál článok

Míchal Igor, Ivan Dyna­mika prí­rod­ných lesov s účas­ťou limby 1995 Živa, Roč. 43, No. 2, p. 58 - 60 Aca­de­mia , lesa CES dyna­mika lesa, limba, Pinus cem­bra, Picea abies, Larix deci­dua, pri­ro­dzená obnova, poras­tová štruk­túra, Tatry, Alpy člá­nok 0044-​4812 630.1

Chris­tmann A., Fren­zel B., Schil­ler P. Phy­to­hor­mo­nes in need­les of healthy and dec­li­ning sil­ver fir (Abies alba Mill.): II. Absci­sic acid 1995 Jour­nal of Plant Phy­si­ology Vol. 147, No. 3 - 4, p. 419-​425 , bio­fy­zika, bio­ché­mia, fyto­pa­to­ló­gia ENG fyto­hor­móny, úpa­dok jedle, Abies alba, Picea abies, kore­ňový sys­tém člá­nok 0176-​1617

Szwagr­zyk J. Small - scale spa­tial pat­terns of trees in a mixed Pinus syl­ves­tris Fagus syl­va­tica forest 1992 Forest Eco­logy and Mana­ge­ment Vol. 51, No. 4, p. 301 - 315 Else­vier Amster­dam , ENG les, Pinus syl­ves­tris, Fagus syl­va­tica, buk, sosna člá­nok 0378-​1127 338.2 574630

Paturi Felix R., Her­holz Michael, Strauch Fried­rich Kro­nika Zeme 1995 For­tuna Print 1 geoché­mia, SLO evo­lú­cia encyk­lo­pé­dia 8071530883

Ill­ne­rová Helena Denní rytmy v živé pří­rode (IV). Poru­chy cir­ka­diál­ního řádu člo­věka 1996 Živa No. 1, p. 25 - 28 Aca­de­mia , CES bio­rytmy, cir­ka­diálny ryt­mus, poru­chy bio­ryt­mov člá­nok 0044-​4812

Burda Hynek Savci v pod­zemí. 1, Dege­ne­race nebo spe­cia­li­zace 1996 Živa No. 1, p. 39 - 42 Aca­de­mia , CES člá­nok 0044-​4812

MacArt­hur R.H., Wil­son Edward O. The the­ory of islands bio­ge­og­raphy 1967 Prin­ce­ton Uni­ver­sity Press Prin­ce­ton, evo­lučná , bio­ge­o­gra­fia ENG teória ostro­vov neznámy

Urban Peter a kol. (eds.) Fauna Poľany 1993 , SLO Poľana, CHKO, bio­sfé­rická rezer­vá­cia sprievodca

Kro­pil Rudolf Živo­číšne a zis­ťo­va­nie škod­li­vých látok v teres­tric­kých eko­sys­té­moch 1995 Chrá­nené úze­mia Slo­ven­ska No. 26 SAŽP , , SLO moni­to­ro­va­cie , bio­in­di­ká­tory člá­nok 8085559137

Klein Z. Ter­ciární znaky sexu­ál­ního dimor­fizmu člo­věka 1995 Živa, p. 98 Aca­de­mia CES sexu­álny dimor­fiz­mus člá­nok 0044-​4812

Kovář P. Šíření semen mra­venci, evo­luce vztahu ? 1995 Živa, p. 9 Aca­de­mia , evo­lučná CES mravce, evo­lú­cia člá­nok 0044-​4812

Ill­ne­rová Helena Denní rytmy v živé pří­rode (I) 1995 Živa No. 2, p. 73 Aca­de­mia , CES bio­rytmy, cir­ka­diálny ryt­mus člá­nok 0044-​4812

Ill­ne­rová Helena Denní rytmy v živé pří­rode (II) 1995 Živa No. 3, p. 121 Aca­de­mia , CES bio­rytmy, cir­ka­diálny ryt­mus člá­nok 0044-​4812

Ill­ne­rová Helena Denní rytmy v živé pří­rode (III). Bio­lo­gické hodiny člo­věka 1995 Živa No. 3, p. 169 - 171 Aca­de­mia , CES bio­rytmy, cir­ka­diálny ryt­mus, denné rytmy člá­nok 0044-​4812

Gould Step­hen Jay Tři evo­luce 1996 Živa No. 3, p. 119 - 120 Aca­de­mia evo­lučná CES evo­lú­cia člá­nok 0044-​4812

Broc­man J., Mat­so­nová K. Jak se věci mají. Průvodce myš­len­kami 1996 Archa evo­lučná CES evo­lú­cia neznámy

Štys Pavel Mor­fo­lo­gie milo­vání. 1. Proč jsou samčí geni­tá­lie tak roz­ma­nité 1996 Ves­mír No. 6 Ves­mír bio­ló­gia CES geni­tá­lie, roz­mno­žo­va­nie člá­nok 0042-​4544

Gool­ley Frank Ben­ja­min A his­tory of the eco­sys­tems con­cept in eco­logy more than the sum of the parts 1996 Yale Uni­ver­sity Press New Haven, Con­nec­ti­tut , ENG neznámy 0300066422

Haef­ner James W. Model­ling bio­lo­gi­cal sys­tems. Prin­cip­les and app­li­ca­ti­ons 1996 Chap­mann and Hall bio­ló­gia ENG mode­lo­va­nie neznámy 0412042010

Lea­key R.E. Dar­wi­nův Původ druhů v ilus­tra­cích 1989 Pano­rama CES pôvod dru­hov neznámy

Cuppy W. How to become extinct 1983 Uni­ver­sity Press ENG vymie­ra­nie neznámy

Dar­win Char­les Robert On the ori­gin of spe­cies 1859 ENG pôvod dru­hov, prí­rodný výber, boj o pre­ži­tie neznámy

Ber­nal J.D. The phy­si­cal basis of life 1949 Porc. Phy­si­cal Society Lon­don fyzika, bio­ló­gia ENG základ života neznámy

Opa­rin A.I. Ori­gin of life 1924 Dover Pub­li­ca­ti­ons S 213 Dover Lon­don, ENG pôvod života neznámy

Opa­rin A.I. Ori­gin of life 1924 Uropa Pub­li­ca­ti­ons No. 53 Lon­don ENG pôvod života neznámy

Vinog­ra­dov A.P. The ori­gin of the bio­sp­here 1959 Simon, Schus­ter: Ori­gin of life on earth Vol. 1., 3 ENG pôvod života, pôvod bio­sféry neznámy

John­son Phil­lip F. Spor o Dar­wina 1996 Návrat domů 2 CES evo­lú­cia knižka 8085495570

Hawking Step­hen W. Stručná his­to­rie času 1991 Mladá fronta CES knižka

Cra­wley M.J. The popu­la­tion dyna­mics of plants 1990 Phi­lo­sop­hi­cal trans­ac­tion of the Royal Society of Lon­don, Series B, No. 330, p. 125 - 140 popu­lačná bio­ló­gia rast­lín ENG popu­lačná dyna­mika rast­lín článok

Mur­ray J.D. Mat­he­ma­ti­cal bio­logy 1989 Sprin­ger Ver­lag Ber­lín mate­ma­tická bio­ló­gia ENG mate­ma­tika v bio­ló­gii neznámy

Nowak M.A., May R.A. Evo­lu­ti­onary games and spa­tial chaos 1992 Nature No. 359, p. 826 - 829 ENG evo­lú­cia, pries­to­rový chaos článok

Rid­ley Mark Evo­lu­tion 1996 Black­well Science Ltd. Oxford 2 ENG evo­lú­cia neznámy 0865424950

Weis­mann Ľ., Rehá­ková M. Toxic effect of lead on postem­bry­o­nic deve­lop­men­tal sta­ges of Mamas­tra bras­si­cae L. Toxické pôso­be­nie olova na postem­bry­o­nálne vývo­jové štá­diá Mames­tra bras­si­cae L. 1997 Eko­ló­gia, Vol. 16, No. 1, p. 105 - 113 SAP bio­ló­gia, , , , ENG olovo, tera­to­gén, Mames­tra bras­si­cae L. článok

Mol­nár Bra­ni­slav Kršiak rybár a spô­sob jeho lovu 1997 Vol. 4, No. 1, p. 19 - 20 , bio­ló­gia SLO Čuňov­ské jazero, Pan­dion helia­ëtus člá­nok 1335-​2091

Kovác­sová Mar­git, Janečko Ele­mír, Jankó Béla, Madas Laszló, Mőc­sé­nyi Mihály, Hraško Juraj, Juraj, Ran­dík Ala­dár, Rots­chein Jozef Bio­lo­gické základy ochrany pro­stre­dia 1983 Prí­roda 1 bio­ló­gia, SLO eko­sys­tém, bio­ge­oche­mické cykly, rov­no­váha, gene­tická pre­men­li­vosť, selek­cia, zne­čis­te­nie ovzdu­šia, zne­čis­te­nie vôd, zne­čis­te­nie pôdy, ochrana život­ného pro­stre­dia, urba­ni­zá­cia, forest, ochrana prí­rody, v život­nom pro­stredí kniha

Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol. Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET 1996 Nadá­cia IUCN , , bio­ló­gia, fau­nis­tika, flo­ris­tika, bio­ge­o­gra­fia SLO prí­rodné pomery Slo­ven­ska, NECONET, GNRÚSES, bio­cen­trá, roz­ší­re­nie rast­lín, roz­ší­re­nie živo­čí­chov, bio­ge­o­gra­fia, jad­rové úze­mia, eko­lo­gicky významné úze­mia kniha 2831703239

Ferá­ková Viera Plan­tlife diver­sity of Slo­va­kia, its threat and con­ser­va­tion 1995 Posters abs­tracts planta Europa 2. - 8. sep­tem­ber 1995 Hyeres (France), p. 19 , bio­ló­gia ENG rast­linná diver­zita poster

Ves­te­nický Kolo­man, Ivan, Ambros Zdeno, Ber­ná­tová Dana, Bohuš Ján, Buj­nov­ský Alfonz, Čaputa Alojz, Darola Ján, Fekete Šte­fan, Gaj­doš Milan, Gal­vá­nek Juraj, Kad­le­čík Ján, Kli­ment Ján, Kris­tek Igor, Lacko Richard, Lazeb­ní­ček Jiří, Ložek Vojen Veľká Fatra, chrá­nená kra­jinná oblasť 1986 p. 1 - 241 Prí­roda 1 , geoló­gia, geomor­fo­ló­gia, hyd­ro­ló­gia, kli­ma­to­ló­gia, , SLO Veľká Fatra, geolo­gická stavba, tek­to­nika, reliéf, kras, hyd­ro­lo­gické pomery, klíma, pôdne pomery, chrá­nené plo­chy, vývoj prí­rody v štvr­to­ho­rách, vege­tačné pomery, živo­číš­stvo, osíd­le­nie, prie­my­sel, poľ­no­hos­po­dár­stvo, lesné hos­po­dár­stvo, poľov­níc­tvo kniha

Bulán­ková Eva, Tir­ja­ková E. Ochrana bio­di­ver­zity hyd­ro­ce­nóz povo­dia Turca 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 159 - 165 KEF PRIF UK, SRS hyd­ro­bi­oló­gia, , SLO bio­di­ver­zita, hyf­ro­ce­nózy, Turiec, Cyanop­hyta, Algae, Cili­op­hora, Tur­bel­la­ria, Mol­lusca, Oli­go­cha­eta, Hiru­di­nea, Amp­hi­poda, Cole­op­tera, Mega­lop­tera, Chi­ro­no­mi­dae, Tri­chop­tera, odber pit­nej vody, zavla­žo­va­nie, holo­ruby, cesty, jelša, sve­telný režim zborník

Eliáš Pavol Ochrana bio­di­ver­zity - nová stra­té­gia ochrany živej prí­rody 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 11 - 20 KEF - Katedra eko­so­zo­ló­gie a fyzi­otak­tiky PRIF UK, SRS - Slo­ven­ská riečna sieť , ostrovná , kon­zer­vačná bio­ló­gia, bio­ló­gia ochrany prí­rody SLO SCOPE, IUBS, ICSU, Ame­rická eko­lo­gická spo­loč­nosť, ESA, SLOSS, Sin­gle Large or Seve­ral Small, ostrovná , meta­po­pu­lá­cia, Spo­loč­nosť pre kon­zer­vačnú bio­ló­giu, Society for Con­ser­va­tion Bio­logy, bio­di­ver­zity, Sta­ráme sa o Zem zborník

Elíáš Pavol Kon­zer­vačná bio­ló­gia - nový vedný odbor 1989 Pamiatky a Vol. 20, No. 4, p. 48 Štátny ústav pamiat­ko­vej sta­rost­li­vosti, Obzor kon­zer­vačná bio­ló­gia, SLO nový vedný odbor článok

Synge H. (ed.) The bio­logy of aspests of rare plant con­ser­va­tion 1981 John Wiley and Sons , bio­ló­gia rast­lín ENG bio­ló­gia vzác­nych rast­lín neznámy

Whit­ta­ker R.H. Evo­lu­tion of spe­cies diver­sity in land com­mu­ni­ties 1977 Evo­lu­ti­onary Bio­logy No. 10, p. 1 - 67 ENG dru­hová diver­zita, evo­lú­cia dru­ho­vej diver­zity článok

Bulán­ková Eva, Tir­ja­ková E. Ochrana bio­di­ver­zity hyd­ro­ce­nóz povo­dia Turca 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­nára v Záhor­skej Bys­trici 6. - 8. apríl 1993, p. 159 - 165 KEF PRIF UK, SRS hyd­ro­bi­oló­gia, , SLO vodná nádrž, čer­vený zoznam, zborník

Krno Iľja, Šporka F., Tir­ja­ková E., Bulán­ková Eva, Štef­ková E., Deván Pavol Sezónna dyna­mika a hyd­ro­ce­nózy hypo­rit­rálu Turca 1991 Sbor­ník IX. onfe­ren­cie ČSLS ČSAV, Znojmo, p. 89 - 95 hyd­ro­bi­oló­gia SLO Turiec, hyd­ro­ce­nózy článok

Krno Iľja, Šporka F., Tir­ja­ková E., Bulán­ková Eva, Deván Pavol, Hul­lová D., Bitu­šík Peter, Degma P., Pomi­chal R., Kodada J. Struc­ture, dyna­mics and pro­duc­tion of hyd­ro­co­eno­ses in the Turiec river basin 0 Bio­ló­gia, Supp­le­ment, in press SAP hyd­ro­bi­oló­gia ENG hyd­ro­ce­nózy, Turiec, , dyna­mika spo­lo­čen­stva, štruk­túra spo­lo­čen­stva člá­nok 0006-​3088

Whit­ta­ker R.H. Evo­lu­tion of spe­cies diver­sity in land com­mu­ni­ties 1977 Evo­lu­ti­onary Bio­logy ENG evo­lú­cia dru­ho­vej diver­zity neznámy

Bozal­ková Irena, Hal­lo­nová A. Stredné No. 4 1985 Vlas­ti­vedný zbor­ník Stre­do­slo­ven­ského múzea v Ban­skej Bys­tricy Osveta Mar­tin geo­gra­fia, bio­ló­gia SLO stredné zborník

Gre­benš­či­kov O., Brillová-​Suchá D., Kol­lá­ri­ková K., Ružička Milan, Schid­lay E., Šmarda Jan, Záhradníková-​Rosetzká Hole juž­nej časti Veľ­kej Fatry 1956 SAV bio­ló­gia SLO hoľa, Veľká Fatra neznámy

Kli­ment Ján Hôľne spo­lo­čen­stvá Veľ­kej Fatry a sku­piny Zvo­lena 1992 kan­di­dád­ska bio­ló­gia SLO Veľká Fatra,

Smo­co­vi­tis Vas­si­liki Betty Uni­fy­ing bio­logy. The evo­lu­ti­onary synt­he­sis and evo­lu­ti­onary bio­logy 1996 Prin­ce­ton Uni­ver­sity Press Prin­ce­ton, ENG evo­lučná syn­téza, evo­lú­cia neznámy 0691033439

McKane Robert, Ras­tet­ter Edward B., Sha­ver Gaius R., Nadel­hof­fer Knute J., Gib­lin Anne E., Laun­dre James A., Cha­pin Stu­art F. Recons­truc­tion and ana­ly­sis of his­to­ri­cal chan­ges in car­bon sta­rage in arc­tic tun­dra 1997 Eco­logy Vol. 78, No. 4, p. 1188 - 1198 ESA Was­hing­ton , geoló­gia ENG tun­dra, his­to­rická ana­lýza, his­to­rická ana­lýza, evo­lú­cia článok

Jack­son Jeremy B.C., Budd Ann F., Coates Ant­hony G. (eds.) Evo­lu­tion and envi­ron­ment in tro­pi­cal Ame­rica 1996 Uni­ver­sity of Press , , ENG evo­lú­cia neznámy 0226389421, 0226389448

Jab­lon­ski David, Erwin Doug­las H., Lipps Jer H. (eds.) Evo­lu­ti­onary pale­obi­ology 1996 Uni­ver­sity of Press , evo­lučná pale­obi­oló­gia ENG evo­lú­cia neznámy 0226389111, 0226389138

Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Kubin­ská Anna, Kyse­lová Zuzana, Lisická Eva, Peciar Rudolf, Jano­vi­cová Kata­rína Roz­ší­re­nie niž­ších rast­lín na Slo­ven­sku, lišaj­níky, macho­rasty 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 62 - 63 Nadá­cia IUCN , bio­ló­gia SLO ende­mity, gla­ciálne relikty, rekul­ti­vá­cia, rozo­rá­va­nie sla­nísk, úhor, pas­tviská, odvo­dňo­va­nie raše­li­niská, odvo­dňo­va­nie sla­tín, ťažba sub­strá­tov, cie­ľové druhy, Aste­rella sac­cata, Pla­vecké Pod­hra­die, Devín­ska Kobyla, Zobor, kniha 2831703239

Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Kubin­ská Anna, Kyse­lová Zuzana, Lisická Eva, Peciar Rudolf, Jano­vi­cová Kata­rína Roz­ší­re­nie niž­ších rast­lín na Slo­ven­sku, lišaj­níky, macho­rasty 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 63 - 64 Nadá­cia IUCN , bio­ló­gia SLO Bar­bula johan­se­nii, Bujačí vrch, Buxbau­mia viri­dis, Vrátna dolina, Smre­ko­vica, Babia hora, Jurá­ňová dolina, Tatranská Lom­nica, Veľký Sokol, Tiso­vec, Hro­no­vec, Stu­žica, Riaba skala, Nová Sed­lica, Kalisko, Entost­ho­don hun­ga­ri­cus, Oko­ličná na Ostrove kniha 2831703239

Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Kubin­ská Anna, Kyse­lová Zuzana, Lisická Eva, Peciar Rudolf, Jano­vi­cová Kata­rína Roz­ší­re­nie niž­ších rast­lín na Slo­ven­sku, lišaj­níky, macho­rasty 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 63 - 64 Nadá­cia IUCN , bio­ló­gia SLO Palá­ri­kovo, Tvrdo­šovce, Kop­čian­ske sla­nisko, Hil­per­tia vele­nov­skyi, Bučany, Mora­vany, Obid, Kame­nica nad Hro­nom, Ochy­raea tat­ren­sis, Vaj­skov­ská dolina, Palu­della squ­ar­rosa, Jed­liny pri Trs­te­nej, Bob­ro­vecká dolina, Toma­nová dolina, Pods­pády, Vav­ri­šov kniha 2831703239

Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Kubin­ská Anna, Kyse­lová Zuzana, Lisická Eva, Peciar Rudolf, Jano­vi­cová Kata­rína Roz­ší­re­nie niž­ších rast­lín na Slo­ven­sku, lišaj­níky, macho­rasty 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 64 - 65 Nadá­cia IUCN , bio­ló­gia SLO Potô­čiky pri Pry­bi­line, Tel­gárt, Hnil­čík, Ric­cia flu­itans, Šúr, Kolá­rovo, Tre­bi­šov, Hrhov, Tur­nian­ske Pod­hra­die, Domica, Zygo­don viri­dis­si­mus, Jurá­ňova dolina, Veľký Sokol, Stu­žica, Petr­žalka, Belo­nia her­cu­lana, Cet­ra­ria deli­sei, Loba­ria amplis­sima kniha 2831703239

Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Kubin­ská Anna, Kyse­lová Zuzana, Lisická Eva, Peciar Rudolf, Jano­vi­cová Kata­rína Rož­ší­re­nie vybra­ných dru­hov lišaj­ní­kov a macho­ras­tov na Slo­ven­sku 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 65 - 67 Nadá­cia IUCN , bio­ló­gia SLO Mene­gaz­zia tereb­rata, Nep­hroma arc­ti­cum, Nor­man­dina pul­chella, Par­me­lia cri­nita, Sagi­ole­chia rhe­xob­lep­hara, Solo­rina octo­spora, Telos­chis­tes con­tor­tup­li­ca­tus, Aste­rella sac­cata, Bar­bula johan­se­nii, Buxbau­mia viri­dis, Entost­ho­don hun­ga­ri­cus kniha 2831703239

Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čová Anna, Kubin­ská Anna, Kyse­lová Zuzana, Lisická Eva, Peciar Rudolf, Jano­vi­cová Kata­rína Rož­ší­re­nie vybra­ných dru­hov macho­ras­tov na Slo­ven­sku 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 67 - 69 Nadá­cia IUCN , bio­ló­gia SLO Hil­per­tia vele­nov­skyi, Ochy­raea tat­ren­sis, Palu­della squ­ar­rosa, Ric­cia flu­itans, Zygo­don viri­dis­si­mus kniha 2831703239

Mag­locký Šte­fan, Ružič­ková Jana, Amrein Rudolf Rož­ší­re­nie vyš­ších rast­lín na Slo­ven­sku 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 70 - 73 Nadá­cia IUCN , bio­ló­gia SLO Abies alba, Ado­nis ver­na­lis, Ame­lan­chier ova­lis, Bae­oth­ryon alpi­num, Coro­nilla coro­nata, Coro­nilla ele­gans, Coro­nilla eme­rus, Draba klas­ter­skyi, Dro­sera rotun­di­fo­lia, Dryas octo­pe­tala, Gen­tiana clu­sii, Hepa­tica nobi­lis, Her­mi­nium monoch­ris kniha 2831703239

Mag­locký Šte­fan, Ružič­ková Jana, Amrein Rudolf Rož­ší­re­nie vyš­ších rast­lín na Slo­ven­sku 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 73 - 76 Nadá­cia IUCN , bio­ló­gia SLO Himan­tog­los­sum adria­ti­cum, Himan­tog­los­sum cap­ri­num, Iris spu­ria, Nup­har lutea, Oph­rys api­fera, Oph­rys holo­se­rica, Oph­rys sphe­go­des, Orchis cori­oúp­hora ssp. cori­op­hora, Phyl­li­tis sco­lo­pen­drium, Pinus cem­bra, Pul­sa­tilla alba, Pul­sa­tilla nig­ri­cans kniha 2831703239

Mag­locký Šte­fan, Ružič­ková Jana, Amrein Rudolf Rož­ší­re­nie vyš­ších rast­lín na Slo­ven­sku 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 76 - 78 Nadá­cia IUCN , bio­ló­gia SLO Ranun­cu­lus illy­ri­cus, saxif­raga mutata, Taxus bac­cata, Trol­lis altis­si­mus, Wood­sia alpina kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Ambros Michal, David Sta­ni­slav, Gaj­doš Peter, Janík Milan, Kriš­tín Anton, Kul­fan Ján, Majz­lan Oto, Slo­bod­ník Vla­di­mír, Štol­man Andrej, Urban Peter, Uhrín Mar­cel Roz­ší­re­nie živo­čí­chov na Slo­ven­sku 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 78 - 80 Nadá­cia IUCN , bio­ló­gia SLO čer­vený zoznam, fak­tory ohro­ze­nia, ohro­ze­nie bez­sta­vov­cov, ohro­ze­nie oboj­ži­vel­ní­kov, ohro­ze­nie pla­zov, ohro­ze­nie vtá­kov, ohro­ze­nie cicav­cov kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Ambros Michal, David Sta­ni­slav, Gaj­doš Peter, Janík Milan, Kriš­tín Anton, Kul­fan Ján, Majz­lan Oto, Slo­bod­ník Vla­di­mír, Štol­man Andrej, Urban Peter, Uhrín Mar­cel Roz­ší­re­nie mäk­ký­šov na Slo­ven­sku 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 78 - 83 Nadá­cia IUCN , bio­ló­gia SLO Abida secale, Alo­pia biel­zii clath­rata, Belg­ran­diella slo­ve­nica, Car­pat­hica calop­hana, Cati­nella are­na­ria, Chon­drina tat­rica, Chon­drulla albo­lim­bata, Clau­si­lia dubia inge­nua, Coch­li­copa nitens, Coch­lo­dina fim­briata remota, Colu­mella colu­mella kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Ambros Michal, David Sta­ni­slav, Gaj­doš Peter, Janík Milan, Kriš­tín Anton, Kul­fan Ján, Majz­lan Oto, Slo­bod­ník Vla­di­mír, Štol­man Andrej, Urban Peter, Uhrín Mar­cel Roz­ší­re­nie mäk­ký­šov na Slo­ven­sku 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 83 - 86 Nadá­cia IUCN , bio­ló­gia SLO Dero­ce­ras fat­rense, Eden­tiella bako­wski, Fago­tia esperi, Gyrau­lus acro­ni­cus, Gyrau­lus ripa­rius, Heli­ci­gona cin­gu­lella, Hyg­ro­mia trans­syl­va­nica, Pago­du­lina pago­dula, Pla­nor­bis cari­na­tus, Sad­le­riana pan­no­nica, Spe­la­e­odis­cus tat­ri­cus, The­odo­xus danu­bia­lis kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Ambros Michal, David Sta­ni­slav, Gaj­doš Peter, Janík Milan, Kriš­tín Anton, Kul­fan Ján, Majz­lan Oto, Slo­bod­ník Vla­di­mír, Štol­man Andrej, Urban Peter, Uhrín Mar­cel Roz­ší­re­nie mäk­ký­šov na Slo­ven­sku 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 86 - 88 Nadá­cia IUCN , bio­ló­gia SLO The­odo­xus trans­ver­sa­lis, Tri­chia bielzi, Tri­chia fili­cina, Tri­chia stri­olata danu­bia­lis, Trun­ca­tel­lina costulata,Valvata nati­cina, Ver­tigo modesta, Ver­tigo mou­lin­siana, Zeb­rina det­rita kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Ambros Michal, David Sta­ni­slav, Gaj­doš Peter, Janík Milan, Kriš­tín Anton, Kul­fan Ján, Majz­lan Oto, Slo­bod­ník Vla­di­mír, Štol­man Andrej, Urban Peter, Uhrín Mar­cel Roz­ší­re­nie pavú­kov na Slo­ven­sku 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 89 - 92 Nadá­cia IUCN , bio­ló­gia SLO Allo­men­gea sco­pi­gera, Allo­mon­gea vidua, Alo­pe­cosa cur­sor, Anyp­ha­ena furva, Argi­ope lobata, Aty­pus mura­lis, Cryp­ho­eca car­pat­hica, Dolo­me­des fim­bria­tus, Dolo­me­des plan­ta­rius, Eche­mus angus­tif­rons, Gnap­hosa mic­rops, Gnap­hosa modes­tior, Hilaira tat­rica kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Ambros Michal, David Sta­ni­slav, Gaj­doš Peter, Janík Milan, Kriš­tín Anton, Kul­fan Ján, Majz­lan Oto, Slo­bod­ník Vla­di­mír, Štol­man Andrej, Urban Peter, Uhrín Mar­cel Roz­ší­re­nie pavú­kov na Slo­ven­sku 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 92 - 95 Nadá­cia IUCN , bio­ló­gia SLO Lept­hyp­han­tes annu­la­tus, Lep­typ­han­tes tri­par­ti­tus, Lept­hyp­han­tes varians, Les­ser­ti­nella kulc­zyn­skii, Lycosa vul­tu­osa, Mar­pissa radiata, Mecy­nar­gus lon­gus, Mecy­nar­gus moru­lus, Mica­ria for­mi­ca­ria, Pana­mo­mops palmg­re­ini, Sco­ti­no­ty­lus anten­na­tus kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Ambros Michal, David Sta­ni­slav, Gaj­doš Peter, Janík Milan, Kriš­tín Anton, Kul­fan Ján, Majz­lan Oto, Slo­bod­ník Vla­di­mír, Štol­man Andrej, Urban Peter, Uhrín Mar­cel Roz­ší­re­nie pavú­kov na Slo­ven­sku 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 95 Nadá­cia IUCN , bio­ló­gia SLO Sisi­cus aper­tus, Zelo­tes atro­ca­e­ru­leus, Zora dis­tincta kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Ambros Michal, David Sta­ni­slav, Gaj­doš Peter, Janík Milan, Kriš­tín Anton, Kul­fan Ján, Majz­lan Oto, Slo­bod­ník Vla­di­mír, Štol­man Andrej, Urban Peter, Uhrín Mar­cel Roz­ší­re­nie hmyzu na Slo­ven­sku 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 96 - 98 Nadá­cia IUCN , bio­ló­gia SLO Doli­cho­ves­pula omissa, Fer­nal­da­ep­sit­hy­rus nor­ve­gi­cus, Mega­bom­bus mus­co­rum, Mega­bom­bus vete­ra­nus, Hyme­nop­tera, Polis­tes foede­ra­tus, Psit­hy­rus bar­bu­tel­lus, Pyro­bom­bus pyre­na­eus, Sco­lia macu­lata, Bolo­ria aqu­ilo­na­ris, Bolo­ria pales, Coeno­nympha hero kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Ambros Michal, David Sta­ni­slav, Gaj­doš Peter, Janík Milan, Kriš­tín Anton, Kul­fan Ján, Majz­lan Oto, Slo­bod­ník Vla­di­mír, Štol­man Andrej, Urban Peter, Uhrín Mar­cel Roz­ší­re­nie hmyzu na Slo­ven­sku 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 98 - 101 Nadá­cia IUCN , bio­ló­gia SLO Colias pala­eno, Ere­bia pan­drose, Ere­bia pharte, Eurod­ryas auri­nia, Hypod­ryas maturna, Par­nas­sius apollo, Vac­ci­nia opti­lete, Man­tis reli­gi­osa, Lepi­dop­tera, Calop­te­ryx virgo, Odo­nata, Man­to­dea, Coenag­rion orna­tum, Coenag­rion sci­tu­lum kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Ambros Michal, David Sta­ni­slav, Gaj­doš Peter, Janík Milan, Kriš­tín Anton, Kul­fan Ján, Majz­lan Oto, Slo­bod­ník Vla­di­mír, Štol­man Andrej, Urban Peter, Uhrín Mar­cel Roz­ší­re­nie hmyzu na Slo­ven­sku 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 101 - 104 Nadá­cia IUCN , bio­ló­gia SLO Cor­du­le­gas­ter biden­ta­tus, Cro­cot­he­mis eryth­raea, Epit­heca bima­cu­lata, Gomp­hus fla­vi­pes, Leucorr­hi­nia dubia, Leucorr­hina pec­to­ra­lis, Lecorr­hi­nia rubi­cunda, Ony­cho­gomp­hus for­ci­pa­tus, Ort­het­rum brun­neum, Sym­pet­rum pede­mon­ta­num, Ort­hop­tera, Saga pedo kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Ambros Michal, David Sta­ni­slav, Gaj­doš Peter, Janík Milan, Kriš­tín Anton, Kul­fan Ján, Majz­lan Oto, Slo­bod­ník Vla­di­mír, Štol­man Andrej, Urban Peter, Uhrín Mar­cel Roz­ší­re­nie oboj­ži­vel­ní­kov na Slo­ven­sku 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 104 Nadá­cia IUCN , bio­ló­gia SLO Tri­tu­rus mon­tan­doni kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Ambros Michal, David Sta­ni­slav, Gaj­doš Peter, Janík Milan, Kriš­tín Anton, Kul­fan Ján, Majz­lan Oto, Slo­bod­ník Vla­di­mír, Štol­man Andrej, Urban Peter, Uhrín Mar­cel Roz­ší­re­nie pla­zov na Slo­ven­sku 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 105 Nadá­cia IUCN , bio­ló­gia SLO Ablep­ha­rus kitai­be­lii, Elaphe lon­gis­sima, Emys orbi­cu­la­ris, Lacerta viri­dis kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Ambros Michal, David Sta­ni­slav, Gaj­doš Peter, Janík Milan, Kriš­tín Anton, Kul­fan Ján, Majz­lan Oto, Slo­bod­ník Vla­di­mír, Štol­man Andrej, Urban Peter, Uhrín Mar­cel Roz­ší­re­nie vtá­kov na Slo­ven­sku 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 106 - 109 Nadá­cia IUCN , bio­ló­gia SLO Ant­hus spi­no­letta, Aqu­ila heliaca, Ardea pur­pu­rea, Ayt­hya nyroca, Botau­rus stel­la­ris, Bubo bubo, Bur­hi­nus oedic­ne­mus, Car­du­e­lis flam­mea, Chli­do­nias hyb­ri­dus, Cir­ca­ëtus gal­li­cus, Egretta alba, Egretta gar­zetta, Embe­riza cia, Glau­ci­dium pas­se­ri­num kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Ambros Michal, David Sta­ni­slav, Gaj­doš Peter, Janík Milan, Kriš­tín Anton, Kul­fan Ján, Majz­lan Oto, Slo­bod­ník Vla­di­mír, Štol­man Andrej, Urban Peter, Uhrín Mar­cel Roz­ší­re­nie vtá­kov na Slo­ven­sku 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 109 - 112 Nadá­cia IUCN , bio­ló­gia SLO Ixob­ry­chus minu­tus, Lus­ci­nia sve­cica, Lanius col­lu­rio, Lanius excu­bi­tor, Lanius minor, Lanius sena­tor, Lyru­rus tet­rix, Nume­nius arqu­ata, Pru­nella col­la­ris, Strix ura­len­sis, Tet­rao uro­gal­lus, Tichod­roma mura­ria, Tur­dus torqu­atus kniha 2831703239

Štef­fek Jozef, Ambros Michal, David Sta­ni­slav, Gaj­doš Peter, Janík Milan, Kriš­tín Anton, Kul­fan Ján, Majz­lan Oto, Slo­bod­ník Vla­di­mír, Štol­man Andrej, Urban Peter, Uhrín Mar­cel Roz­ší­re­nie cicav­cov na Slo­ven­sku 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej siete Slo­ven­ska - NECONET, p. 113 - 115 Nadá­cia IUCN , bio­ló­gia SLO Epte­si­cus nils­soni, Rhi­no­lop­hus eury­ale, Chi­rop­tera, Rhi­no­lop­hus feru­me­qu­inum, Alces alces, Canis lupus, Cas­tor fiber, Lutra lutra, Lynx lynx, Rupi­capra rupi­capra, Sicista betu­lina, Ursus arc­tos kniha 2831703239

Spel­ler­berg Ian F. Bio­lo­gické a eko­lo­gické pre­menné a pro­cesy využí­vané bio­lo­gic­kým a eko­lo­gic­kým moni­to­ro­va­ním 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vání eko­lo­gic­kých změn, p. 16 ČÚOP 1 , bio­ló­gia, CES his­to­rické moni­to­ro­va­nie, peľová ana­lýza, Oscil­la­to­ria rubes­cens, moni­to­ro­va­nie agro­che­mi­ká­lií, Falco pereg­ri­nus, DDT kniha 8090185525

Spel­ler­berg Ian F. Význam a hod­nota bio­lo­gic­kého moni­to­ro­va­nia 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vání eko­lo­gic­kých změn, p. 17 - 18 ČÚOP 1 , bio­ló­gia CES bio­in­di­ká­tor, IUBS, Európ­ske spo­lo­čen­stvo, GMO - gene­ticky mani­pu­lo­vané kniha 8090185525

Spel­ler­berg Ian F. Základy moni­to­ro­va­nia 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vání eko­lo­gic­kých změn, p. 18 - 20 ČÚOP 1 , bio­ló­gia, CES sčí­ta­nie, cen­sus, sle­do­va­nie - sur­ve­il­lance, moni­to­ro­va­nie - moni­to­ring, kniha 8090185525

Bada J.L., Peter­son R.O., Schim­mel­mann A., Hed­ges Moose teeth as moni­tors of envi­ron­men­tal iso­to­pic para­me­ters 1990 Oeco­lo­gia No. 82, p. 102 - 106 Ber­lin Inter­nat asso­cia­tion for Eco­logy Ber­lín , bio­ló­gia ENG riasy, izo­topy, moni­to­ro­va­nie článok

Mor­ris H.L., Samiul­lah Y., Bur­ton M.A.S. Stra­te­gies for bio­lo­gi­cal moni­to­ring. The euro­pean expe­rience 1988 See­li­ger U., Lacerda L.D., Pat­chi­ne­e­lam S.R.: Metals in coas­tal envi­ron­ments of Latin Ame­rica p. 286 - 292 Sprin­ger Ver­lag Ber­lín bio­ló­gia, ENG bio­mo­ni­to­ring článok

Var­ley G.C., Gra­dwell G.R., Has­sel M.P. Insect popu­la­tion bio­logy 1973 Black­well Scien­ti­fic Pub­li­ca­ti­ons Oxford popu­lačná bio­ló­gia hmyzu ENG hmyz neznámy

Champ M.A., Wolfe D.A., Fle­mer D.A., Mearns A.J. Long-​term bio­lo­gi­cal data sets. Their role in rese­arch, moni­to­ring an mana­ge­ment of estu­aring and coas­tal marine sys­tems 1987 Estu­aries No. 10, p. 181 - 193 , bio­ló­gia ENG krát­ko­dobý výskum, moni­to­ro­va­nie, mana­ge­ment jazier, mana­ge­ment mor­ských bre­hov článok

Gru­ber D.S., Dia­mond J.M. Auto­ma­ted bio­mo­ni­to­ring. Living sen­sors as envi­ron­men­tal moni­tors 1988 Ellis Hor­wood Chi­ches­ter bio­ló­gia, ENG bio­mo­ni­to­ring, sen­zor, envi­ron­men­tálny moni­to­ring neznámy

Hardy A.C. The open sea, its natu­ral his­tory. The world of plank­ton 1956 Col­lins Lon­don ENG more, oceán, plank­tón neznámy

MARC His­to­ri­cal moni­to­ring 1985 Moni­to­ring and Asses­ment Resarch Cen­tre, Uni­ver­sity of Lon­don Lon­don , ENG his­to­rický moni­to­ring neznámy

Vern­berg F.J., Calab­rese A., Thur­berg F.P., Vern­berg W.B. Bio­lo­gi­cal moni­to­ring of marine pol­lu­tants 1981 Aca­de­mic Press, Lon­don, Lon­don, bio­ló­gia, ENG bio­lo­gický moni­to­ring, more, zne­čis­te­nie mora neznámy

Spel­ler­berg Ian F. Moni­to­ro­va­nie v 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vání eko­lo­gic­kých změn, p. 27 ČÚOP 1 envi­ron­men­ta­lis­tika, bio­ló­gia CES US Geolo­gic Sur­vey, NOAA - Nati­onal Oce­a­nog­rap­hic and Atmo­sp­he­ric Admi­ni­stra­tion, MARMAP - Marine Moni­to­ring and Pre­d­ic­tion, moni­to­ring, NSF, US Fish and Wild­life Ser­vice, Smith­so­nova inšti­tú­cia, NC - Nature Con­ser­vancy kniha 8090185525

Cairns J. Bio­lo­gi­cal moni­to­ring - con­cept and scope 1979 Cairns J., Patil G.P., Waters W.E.: Envi­ron­men­tal Bio­mo­ni­to­ring, Asses­ment, Pre­d­ic­tion and Mana­ge­ment - Cer­tain case stu­dies and rela­ted quan­tia­tive issues, p. 3 - 20 Inter­na­ti­onal Coope­ra­tive Pub­lis­hing House bio­ló­gia ENG bio­lo­gické moni­to­ro­va­nie článok

Baker J.M., Wolf W.J. Bio­lo­gi­cal sur­veys of estu­aries and coasts 1987 Uni­ver­sity Press bio­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­tika ENG jazerá, pobre­žie neznámy

Lack D. Popu­la­tion stu­dies of birds 1966 Cla­ren­don Press Oxford popu­lačná bio­ló­gia, ENG Aves, popu­lačná štú­dia neznámy

O‘Connor R.J. Long-​term moni­to­ring in Bri­tish bird popu­la­ti­ons 1985 Ornis Fen­nica Vol. 62, p. 73 - 79 , popu­lačná bio­ló­gia, ENG dlho­dobý moni­to­ring, Aves, popu­lá­cia článok

Spel­ler­berg Ian F. Bio­lo­gické a che­mické moni­to­ro­va­nie slad­kých vôd 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vání eko­lo­gic­kých změn, p. 75 ČÚOP 1 bio­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­tika, , CES moni­to­ring, sladká , zne­čis­te­nie, orga­nický odpad, rádi­oak­tívny odpad, žia­re­nie, BSK5, trent­ský bio­tický index, Chand­le­rov bodo­vací sys­tém, index diver­zity kniha 8090185525

Spel­ler­berg Ian F. Moni­to­ro­va­nie účin­kov odpad­ných vôd z rafi­né­rií 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vání eko­lo­gic­kých změn, p. 77 ČÚOP 1 bio­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­tika, , CES odpa­dová , rafi­né­ria, Chand­le­rov index, indi­ká­tor, Tubi­fi­ci­dae, Chi­ro­no­mi­dae, BSK5, DOC (Dis­sol­ved Orga­nic Car­bon - hla­dina roz­pus­te­ného orga­nic­kého uhlíka) kniha 8090185525

DOE Met­hods of bio­lo­gi­cal sam­pling. Hand­net sam­pling of aqu­atic bent­hic mac­ro­in­ver­teb­ra­tes 1978 HMSO Lon­don bio­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­tika ENG moni­to­ring neznámy

Furse M.T., Moss D., Wright J.J., Armi­tage P.D. The influ­ence of sea­so­nal and taxo­no­mic fac­tors on the ordi­na­tion and clas­si­fi­ca­tion of running-​water sites in Great Bri­tain anf on the pre­d­ic­tion of their mac­ro­in­ver­teb­rate com­mu­ni­ties 1984 Fres­hwa­ter Bio­logy Vol. 14, p. 257 - 280 bio­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­tika, nume­rická , inver­teb­ra­to­ló­gia ENG taxo­nó­mia, sezónne zmeny, Mac­ro­in­ver­teb­rata, tečúca , ordi­ná­cia, kla­si­fi­ká­cia článok

HMSO Met­hods for bio­lo­gi­cal sam­pling. A colo­ni­za­tion sam­pler for col­lec­ting macro-​invertebrate indi­ca­tors of water quality in lowland rivers 1985 HMSO Lon­don bio­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­tika, ENG moni­to­ring, kolo­ni­zá­cia, mak­ro­in­ver­teb­rato, bio­in­di­ká­tor, kva­lity vody, nížinné rieky neznámy

Mason C.F. Bio­logy of fres­hwa­ter pol­lu­tion 1981 Long­man Lon­don, envi­ron­men­ta­lis­tika, bio­ló­gia ENG zne­čis­te­nie vody neznámy

Mil­lard S.P., Let­ten­maier D.P. Opti­mal design of bio­lo­gi­cal sam­pling prog­rams using ana­ly­sis of variance 1986 Estu­arine, Coas­tal and Shelf Science Vol. 22, p. 637 - 656 bio­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­tika, nume­rická ENG ANOVA, vzorka, pozo­ro­va­nie, moni­to­ring článok

Spel­ler­berg Ian F. Rast­linné a živo­číšne bio­in­di­ká­tory, ich sprá­va­nie a fyzi­oló­gia 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vání eko­lo­gic­kých změn, p. 43 ČÚOP 1 bio­ló­gia, fyzi­oló­gia CES moni­to­ro­va­nie, bio­in­di­ká­tor, The Uni­ted Nati­ons Eco­no­mic and Social Coun­cil, EPA, UNEP, Sagitta setosa, Sagitta ele­gans, Cha­ma­e­ne­rion angus­ti­fo­lium, Urtica dioica, Aca­cia albida, Andro­po­gon gyanus, Hip­pot­ra­gus equ­inus, Oci­mum hom­blei, kaná­rik, metán kniha 8090185525 l

Spel­ler­berg Ian F. Rast­linné a živo­číšne bio­in­di­ká­tory, ich sprá­va­nie a fyzi­oló­gia 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vání eko­lo­gic­kých změn, p. 43 - 44 ČÚOP 1 bio­ló­gia, fyzi­oló­gia, , envi­ron­men­ta­lis­tika CES BEWS - Bio­lo­gi­cal Early War­ning Sys­tem, Salmo, bio­sen­sor, Gnat­ho­ne­mus petersi, mik­ro­evo­lú­cia, indi­ká­to­rové spo­lo­čen­stvá, Alo­pe­cu­rus pra­ten­sis, Agro­py­ron pec­ti­ni­forme, Stipa capil­lata, indi­ká­tory zne­čis­te­nia, ťažké kovy, orga­noch­lo­ridy, Ano­donta spp. kniha 8090185525

Spel­ler­berg Ian F. Rast­linné a živo­číšne bio­in­di­ká­tory, ich sprá­va­nie a fyzi­oló­gia 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vání eko­lo­gic­kých změn, p. 44 ČÚOP 1 bio­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­tika CES kad­mium, DDE, DDT, Ply­mouth Marine Labo­ra­tory, sen­ti­nels, kaná­rik, detec­tors, detek­tory, typy bio­in­di­ká­to­rov, explo­iters, explo­atá­tory, vyko­ris­ťo­va­te­lia, accu­mu­la­tors, aku­mu­lá­tory, bio­as­say orga­nism kniha 8090185525

Spel­ler­berg Ian F. Detek­tory a explo­á­ta­tory 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vání eko­lo­gic­kých změn, p. 44 - 45 ČÚOP 1 bio­ló­gia CES detek­tory, explo­á­ta­tory, bio­in­di­ká­tory, ste­no­ekia, pri­sadlé druhy, neší­riace sa druhy, nená­ročný odber vzo­riek, hojný výskyt, nele­tálna aku­mu­lá­cia, dlho­veké druhy, rast­liny, pred­časné star­nu­tie, bron­zo­va­te­nie, chlo­róza, roz­sievky, lase­rová holo­gra­fia kniha 8090185525

Spel­ler­berg Ian F. Detek­tory a explo­á­ta­tory 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vání eko­lo­gic­kých změn, p. 45 ČÚOP 1 bio­ló­gia CES lišaj­níky, machy, oxid siri­čitý, Phi­lip Har­ris Bio­lo­gi­cal Ltd., Lon­dýn, zni­žo­va­nie SO2, reko­lo­ni­zá­cia lišaj­ní­kov, Bis­ton betu­la­ria, ple­uro­ko­kové riasy, lupe­nité lišaj­níky, kôra, dubové kmene, rast­linné indi­ká­tory, Anglicko, vek živých plo­tov kniha 8090185525

Spel­ler­berg Ian F. Detek­tory a explo­á­ta­tory 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vání eko­lo­gic­kých změn, p. 45 - 46 ČÚOP 1 bio­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­tika CES zne­čis­te­nie ovzdu­šia, živo­číšne indi­ká­tory, Ori­ba­tei, Hume­ro­ba­tes ros­tro­la­mel­la­tus, SO2, Bru­sel, Chi­ro­no­mus ten­tans, Tubi­fex tubi­fex, roz­sievky, aci­di­fi­ká­cia, jazerá, prvoky, nálev­níky kniha 8090185525

Spel­ler­berg Ian F. Aku­mu­lá­tory 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vání eko­lo­gic­kých změn, p. 46 ČÚOP 1 bio­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­tika CES lišaj­níky, moni­to­ro­va­nie kovov, SO2, parohy jele­ňo­vi­tých, parohy srn­čej zvere, zne­čis­te­nie vody, rych­losť hro­ma­de­nia škod­li­vín, vplyv bio­tic­kých para­met­roc, vplyv abi­otic­kých para­met­rov, syner­giz­mus kniha 8090185525

Spel­ler­berg Ian F. Posta­ve­nie bio­lo­gic­kých indi­ká­to­rov v moni­to­ro­va­cích prog­ra­moch 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vání eko­lo­gic­kých změn, p. 46 ČÚOP 1 bio­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­tika CES účinky zne­čis­te­nia kniha 8090185525

Bur­ton M.A.S. Bio­lo­gi­cal moni­to­ring of envi­ron­men­tal con­ta­mi­nants 1986 MARC Lon­don bio­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­tika ENG bio­mo­ni­to­ring, kon­ta­mi­nanty článok

Cairns J. The use of mic­ro­com­po­ters in bio­logy 1981 The Bio­lo­gist Vol. 63, p. 33 - 47 bio­ló­gia ENG počí­tač článok

Hooper M.D. Dating hed­ges 1970 Area Vol. 4, p. 63 - 65 bio­ló­gia ENG dato­va­nie živých plo­tov článok

Zon­ne­veld I.S. Prin­cip­les of the bio-​indication 1983 Envi­ron­men­tal Moni­to­ring and Assess­ment Vol. 3, p. 207 - 217 Klu­ver Dord­recht bio­ló­gia ENG bio­in­di­ká­cia článok

Spel­ler­berg Ian F. Roz­ma­ni­tosť, dru­hová pes­trosť, dru­hová diver­zita, ekvi­ta­bi­lita 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vání eko­lo­gic­kých změn, p. 48 - 50 ČÚOP 1 , bio­ló­gia CES moni­to­ring, počet dru­hov, dru­hové zlo­že­nie, počet­nosť, dru­hová pes­trosť, index dru­ho­vej pes­trosti, dru­hová boha­tosť, eko­lo­gická diver­zita, alfa diver­zita, beta diver­zita, gama diver­zita, index dru­ho­vej diver­zity, vyrov­na­nosť, ekvi­ta­bi­lita kniha 8090185525

Spel­ler­berg Ian F. Kolí­sa­nie dru­ho­vej diver­zity a pou­ži­tie inde­xov diver­zity 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vání eko­lo­gic­kých změn, p. 50 ČÚOP 1 , bio­ló­gia CES moni­to­ring, kva­lita, tep­lota vody, eut­ro­fi­zá­cia, spo­ľah­li­vosť sta­no­ve­nia, rozp­tyl, imig­rá­cia, vymie­ra­nie, veľ­kosť odbe­ro­vej plo­chy kniha 8090185525

Pie­lou E.C. The mea­su­re­ments of diver­sity in dif­fe­rent types of bio­lo­gi­cal col­lec­ti­ons 1966 Jour­nal of The­ore­ti­cal Eco­logy Vol. 13, p. 131 - 144 , bio­ló­gia ENG index diver­zity článok

Spel­ler­berg Ian F. Význam moni­to­ro­va­nia, bio­lo­gické pre­menné, pro­cesy a 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vání eko­lo­gic­kých změn, p. 61 ČÚOP 1 , bio­ló­gia, CES moni­to­ring kniha 8090185525

Spel­ler­berg Ian F. Moni­to­ro­va­nie na rôz­nych úrov­niach bio­lo­gic­kej orga­ni­zá­cie 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vání eko­lo­gic­kých změn, p. 61 ČÚOP 1 bio­ló­gia CES moni­to­ring kniha 8090185525

Spel­ler­berg Ian F. Moni­to­ro­va­nie v 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vání eko­lo­gic­kých změn, p. 27 ČÚOP 1 envi­ron­men­ta­lis­tika, bio­ló­gia CES Divi­sion of Bio­tic Sys­tems and Resour­ces, pri­márna , ria­de­nie pri­már­nej pro­duk­cie, popu­lačná dyna­mika, tro­fické úrovne, štruk­túra ústroj­nej hmoty, sedi­menty, prí­sun anor­ga­nic­kých látok, štruk­túra živín, kolo­beh živín, pôda, , typy naru­še­nia kniha 8090185525

Spel­ler­berg Ian F. Moni­to­ro­va­nie v 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vání eko­lo­gic­kých změn, p. 27 ČÚOP 1 envi­ron­men­ta­lis­tika, bio­ló­gia CES frek­ven­cia naru­še­nia kniha 8090185525

Spel­ler­berg Ian F. Envi­ron­men­tálne a bio­lo­gické moni­to­ro­va­nie v Európe 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vání eko­lo­gic­kých změn, p. 27 - 28 ČÚOP 1 envi­ron­men­ta­lis­tika, bio­ló­gia CES CORINE, Bio­top of Sig­ni­fi­kance for Nature Con­ser­va­tion, kata­lóg bio­to­pov, významné bio­topy, CORINE Bio­to­pes Prog­ramme, kyslé dažde, emi­sie, prí­rodné zdroje, Euro­pean Envi­ron­ment Agency, Euro­pean Network, NERC, Envi­ron­men­tal Infor­ma­tion Cen­tre kniha 8090185525

Spel­ler­berg Ian F. Envi­ron­men­tálne a bio­lo­gické moni­to­ro­va­nie v Európe 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vání eko­lo­gic­kých změn, p. 28 ČÚOP 1 envi­ron­men­ta­lis­tika, bio­ló­gia CES Nati­onal Swe­dish Envi­ron­men­tal Pro­tec­tion Board, Coun­try­side Com­mis­sion, RPSB - Royal Society for the Pro­tec­tion of Birds, Mam­ma­lian Society, Bri­tish Her­pe­to­lo­gi­cal Society, BSBI - Bota­ni­cal Society of Bri­tish Isles kniha 8090185525

Spel­ler­berg Ian F. Envi­ron­men­tálne a bio­lo­gické moni­to­ro­va­nie v Európe 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vání eko­lo­gic­kých změn, p. 28 ČÚOP 1 envi­ron­men­ta­lis­tika, bio­ló­gia CES BBCS - Bri­tish But­terfly Con­ser­va­tion Society, Bri­tish Lichen Society, Bri­tish Society Lichen Map­ping Scheme, Wild­life Link, SSSI - Sites of Spe­cial Scien­ti­fic Inte­rest, Veľká Bri­tá­nia, Rada terén­nych štú­dií - Field Stu­dies Coun­cil kniha 8090185525 o

Spel­ler­berg Ian F. Envi­ron­men­tálne a bio­lo­gické moni­to­ro­va­nie v Európe 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vání eko­lo­gic­kých změn, p. 28 - 29 ČÚOP 1 envi­ron­men­ta­lis­tika, bio­ló­gia CES WATCH Trust for Envi­ron­men­tal Edu­ca­tion, WATCH Acid Drops, kyslý dážď, DOE - Depart­ment of the Envi­ron­ment, HMSO, NERC, BRC - Bio­lo­gi­cal Record Cen­tre, Envi­ron­men­tal Infor­ma­tion Cen­tre, AFRC - Agri­cul­tu­ral and Food Rese­arch Coun­cil kniha 8090185525

Spel­ler­berg Ian F. Envi­ron­men­tálne a bio­lo­gické moni­to­ro­va­nie v Európe 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vání eko­lo­gic­kých změn, p. 29 ČÚOP 1 envi­ron­men­ta­lis­tika, bio­ló­gia CES Envi­ron­men­tal Change Network, EDU, ITE - Ins­ti­tute of Ter­res­trial Eco­logy, frag­men­tá­cia vre­so­vísk, rezi­dúa pes­ti­cí­dov, Pre­da­tory Birds Moni­to­ring Scheme, BRC, NERC, Envi­ron­men­tal Infor­ma­tion Cen­tre, BSBI, Dis­tri­bu­tion Maps Scheme, Cam­pa­nula rapun­cu­lus kniha 8090185525

Spel­ler­berg Ian F. Envi­ron­men­tálne a bio­lo­gické moni­to­ro­va­nie v Európe 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vání eko­lo­gic­kých změn, p. 29 - 30 ČÚOP 1 envi­ron­men­ta­lis­tika, bio­ló­gia CES GIS, Bio­lo­gi­cal Recor­ding in Scot­land Cam­paign, NCC, NC, správa prí­rod­ných rezer­vá­cií, Nati­onal Coun­try­side Moni­to­ring Scheme, Coun­try­side Com­mis­sion, But­terfly Moni­to­ring Scheme, Rot­ham­sted Expe­ri­men­tal Sta­tion, Ins­ti­tute of Arable Crop Rese­arch kniha 8090185525

Spel­ler­berg Ian F. Envi­ron­men­tálne a bio­lo­gické moni­to­ro­va­nie v Európe 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vání eko­lo­gic­kých změn, p. 30 - 31 ČÚOP 1 envi­ron­men­ta­lis­tika, bio­ló­gia CES Rot­ham­sted Insect Sur­vey, Aphid Pest Bul­le­tin, Myzus per­si­cae, hmyz, vtáky, ICBP - Inter­na­ti­onal Coun­cil for Bird Pre­ser­va­tion, BTO - Bri­tish Trust for Ornit­ho­logy, CBC - Com­mon Bird Cen­sus, Nest Record Scheme kniha 8090185525

Spel­ler­berg Ian F. Envi­ron­men­tálne a bio­lo­gické moni­to­ro­va­nie v Európe 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vání eko­lo­gic­kých změn, p. 31 ČÚOP 1 envi­ron­men­ta­lis­tika, bio­ló­gia CES Game Con­ser­vancy, Nati­onal Game Cen­sus, Fair Isle Bird Obser­va­tory Trust kniha 8090185525

Berry R.J. (ed.) Bio­lo­gi­cal sur­vey: need and network. A report of a wor­king party set up by the Lin­nean Society of Lon­don 1988 PNL Press Lon­don bio­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­tika ENG

Hill M.O., Bunce R.G.H., Shaw M.W. Indi­ca­tor spe­cies ana­ly­sis. A devi­sive polyt­he­tic met­hod of clas­si­fi­ca­tion and its app­li­ca­tion to a sur­vey of native pine­wo­ods in Scot­land 1975 Jour­nal of Eco­logy Vol. 63, p. 597 - 613 bio­ló­gia, ENG dru­hová ana­lýza, boriny, Škót­sko článok

Gill D.E., Ber­ven K.A., Mock B.A. The envi­ron­men­tal com­po­nent of evo­lu­ti­onary bio­logy 1983 King C.E., Dawson P.S. (ed.): Popu­la­tion bio­logy, retros­pect and pros­pect Colum­bia Uni­ver­sity Press envi­ron­men­ta­lis­tika, ENG evo­lú­cia článok

Gun­son D. Col­lins guide to the New Zea­land seas­hore 1983 Col­lins Auck­land bio­ló­gia ENG Nový Zéland, pobre­žie sprievodca

King­dom J. Island Africa 1990 Col­lins Lon­don envi­ron­men­ta­lis­tika, , bio­ló­gia ENG neznámy

Seret B. Pois­sons de mer de l‘quest Afri­can tro­pi­cal 1981 Ors­tom Paris bio­ló­gia FRA jed, neznámy

Spel­ler­berg Ian F. Bio­lo­gické pre­menné a pro­cesy využí­vané pri moni­to­ro­vaní a sle­do­vaní 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vání eko­lo­gic­kých změn, p. 116 ČÚOP 1 envi­ron­men­ta­lis­tika, bio­ló­gia CES moni­to­ring, sle­do­va­nie kniha 8090185525

Spel­ler­berg Ian F. Envi­ron­men­tálne a bio­tické indexy 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vání eko­lo­gic­kých změn, p. 55 - 58 ČÚOP 1 envi­ron­men­ta­lis­tika, bio­ló­gia CES Delphi, nor­ma­li­zá­cia, isop­lety, roz­ho­do­va­cie ana­lýzy, indexy živej prí­rody, Neville Wil­liam­sov index, orga­nické zne­čis­te­nie riek a jazier, bio­lo­gické moni­to­ro­va­nie, bodo­va­nie, sap­ro­bita, poly­sap­róbne , hni­lobné pro­stre­die, tole­ran­cia voči O2 kniha 8090185525

Spel­ler­berg Ian F. Envi­ron­men­tálne a bio­tické indexy 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vání eko­lo­gic­kých změn, p. 58 - 60 ČÚOP 1 envi­ron­men­ta­lis­tika, bio­ló­gia CES beta-​mezosapróbne pásmo, Ephe­me­rop­tera, Fon­ti­na­lis anti­py­re­tica, Pla­na­ria gono­cep­hala, Tubi­fi­ci­dae, Chi­ro­no­mi­dae, Sia­lis luta­ria, Trent­ský bio­tický index, Chand­le­rov index, orga­nické zne­čis­te­nie, ťažké kovy, kic­king tech­ni­que kniha 8090185525

Abel P.D. Water pol­lu­tion bio­logy 1989 Ellis Hor­wood bio­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­tika ENG zne­čis­te­nie neznámy

Chand­ler J.R. A bio­lo­gi­cal app­ro­ach to water quality mana­ge­ment 1979 Jour­nal of Water Pol­lu­tion Con­trol Vol. 69, p. 415 - 422 bio­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­tika ENG manaž­ment, kva­lita vody článok

Hynes H.B.N. The bio­logy of pol­lu­ted waters 1960 Liver­pool Uni­ver­sity Press Liver­pool bio­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­tika ENG zne­čis­te­nie vody neznámy

Murphy P.M. The tem­po­ral varia­bi­lity in bio­tic inde­ces 1978 Envi­ron­men­tal Pol­lu­tion Vol. 17, p. 227 - 236 bio­ló­gia ENG čas - bio­tický index článok

Flegr Jaro­slav Spor o Dar­wina. Evo­luční bio­lo­gie není uza­vřená kapi­tola 1997 Ves­mír Vol. 76, No. 5, p. 326 - 327 Ves­mír CES člá­nok, recenzia

Flegr Jaro­slav Mecha­nizmy mik­ro­evo­luce 1994 Uni­ver­zita Kar­lova 1 CES mecha­nizmy mik­ro­evo­lú­cie, mecha­nizmy evo­lú­cie, mik­ro­evo­lú­cia skriptá

Flegr Jaro­slav Mecha­nizmy mik­ro­evo­luce 1995 Uni­ver­zita Kar­lova 2 CES mecha­nizmy mik­ro­evo­lú­cie, mecha­nizmy evo­lú­cie, mik­ro­evo­lú­cia skriptá

Jones S. Jazyk genů. Bio­lo­gie, his­to­rie, evoučná budouc­nost 1996 Paseka , Lito­myšl , bio­ló­gia, gene­tika CES gén, evo­lú­cia neznámy

Wil­son Edward O. O lid­ské při­ro­ze­nosti 1993 Lidové noviny CES ľud­ská pri­ro­dze­nosť neznámy

Komá­rek Sta­ni­slav Anglická bio­lo­gie doby Dar­wi­novy. His­to­rické sou­vis­losti 1997 Ves­mír Vol. 328, No. 6, p. 328 - 331 Ves­mír s.r.o. , CES evo­luč­ných teórií, evo­lú­cia článok

Flegr Jaro­slav Mole­ku­lární taxo­no­mie Vol. 72, No. 11 1993 CES mole­ku­lô­árna taxo­nó­mia neznámy

Komá­rek Sta­ni­slav Dějiny bio­ló­gie 1997 Ves­mír Ves­mír s.r.o. bio­ló­gie, bio­ló­gia CES dejiny bio­ló­gie článok

Gitt­le­man John L. (ed.) Car­ni­vore beha­vi­our, eco­logy and evo­lu­tion, Vol. 2 1996 Com­stock Uni­ver­sity Press, Cor­nell Uni­ver­sity Press Ithaca (N.Y.) mäsož­rav­cov, , ENG mäsož­ravce, sprá­va­nie mäsož­rav­cov, evo­lú­cia mäsož­rav­cov neznámy 0801430275

Kro­od­s­tma Donald E., Mil­ler Edvard H. (eds.) Eco­logy and evo­lu­tion of acous­tic com­mu­ni­ca­tion in birds 1996 Com­stock Uni­ver­sity Press, Cor­nell Uni­ver­sity Press Ithaca (N.Y.) , , ENG akus­tic­kej komu­ni­ká­cie, evo­lú­cia akus­tic­kej , akus­tická neznámy 0801482216

Spel­ler­berg Ian F. Plá­no­va­nie moni­to­ro­va­nia. Forma, stavba, ciele bio­lo­gic­kého moni­to­ro­va­nia 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vání eko­lo­gic­kých změn, p. 67 - 68 ČÚOP 1 envi­ron­men­ta­lis­tika, bio­ló­gia CES moni­to­ro­va­nie, pakôň, Seren­geti, moni­to­ro­va­cie loka­lity, zni­če­nie loka­lity, naru­še­nie loka­lity, repre­zen­ta­tív­nosť loka­lity, zber úda­jov, ucho­vá­va­nie úda­jov, COASTWATCH kniha 8090185525

Spel­ler­berg Ian F. Voľba pre­men­ných veli­čín v bio­lo­gic­kom moni­to­ro­vaní 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vání eko­lo­gic­kých změn, p. 68 - 69 ČÚOP 1 envi­ron­men­ta­lis­tika, bio­ló­gia CES pre­menná, feno­lo­gické hľa­disko, štú­dia pre­ve­di­teľ­nosti, štruk­tu­ro­vané moni­to­ro­va­nie, zber úda­jov, výcho­dis­kový stav, ana­lýza úda­jov, úda­jov kniha 8090185525

Usher M.B. Bio­lo­gi­cal inva­sion of nature reser­ves. A search for gene­ra­li­za­tion 1988 Bio­lo­gi­cal Con­ser­va­tion Vol. 44, p. 119 - 135 Bar­king Else­vier Tech­no­logy Else­vier bio­ló­gia, ENG invá­zia článok

Osz­lá­nyi Július Struc­ture of the natu­ral har­dwood flo­odp­lain forest in the Nati­onal Nature Reserve Lyon 1997 Eko­ló­gia, Vol. 16, No. 3, p. 225 - 231 SAP pro­dukčná , , , ENG tvrdý lužný les, Lyon, Číčov, Dunaj, stro­mová vrstva, kro­vinná vrstva, Quer­cus robur, Fra­xi­nus angus­ti­fo­lia, Popu­lus nigra, Popu­lus alba, Ulmus lae­vis, Salix alba, poško­de­nie koruny, úprava povo­dia, hyd­ro­tech­nické opat­re­nia, Salix sp. článok

Osz­lá­nyi Július Struc­ture of the natu­ral har­dwood flo­odp­lain forest in the Nati­onal Nature Reserve Lyon 1997 Eko­ló­gia, Vol. 16, No. 3, p. 225 - 231 SAP pro­dukčná , , , ENG topo­ľové mono­kul­túry, zvyšky pôvod­ného luž­ného lesa, Robi­nia pse­udo­aca­cia, Acer pla­ta­no­ides, Pru­nus padus, Euony­mus euro­peus, Swida san­gu­inea, Vibur­num opu­lus, Ligus­trum vul­gare, Sam­bu­cus nigra, Fran­gula alnus, Bra­chy­po­dium syl­va­ti­cum, Cra­ta­e­gus mono­gyna článok

Osz­lá­nyi Július Struc­ture of the natu­ral har­dwood flo­odp­lain forest in the Nati­onal Nature Reserve Lyon 1997 Eko­ló­gia, Vol. 16, No. 3, p. 225 - 231 SAP pro­dukčná , , , ENG bio­so­ci­olo­gická diver­zita, Pru­nus maha­leb, Cle­ma­tis vitalba, Jug­lans nigra, Ribes alpi­num, Ber­be­ris vul­ga­ris, Tilia cor­data, pri­ro­dzená obnova článok

Spel­ler­berg Ian F. Bio­lo­gické para­metre moni­to­ringu, typy moni­to­ro­va­cích vege­tač­ných plôch v Bri­tá­nii 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vání eko­lo­gic­kých změn, p. 134 ČÚOP 1 envi­ron­men­ta­lis­tika, bio­ló­gia CES Bri­tá­nia, moni­to­ro­va­cie vege­tačné plo­chy, bio­lo­gické para­metre kniha 8090185525

Úleh­lová B. Nit­ro­gen cyc­ling in mea­dow eco­sys­tems 1989 Stu­die ČSAV 2089 Aca­de­mia mik­ro­bi­oló­gia, pro­dukčná ENG cyk­lus N, lúčne spo­lo­čen­stvo neznámy

Spel­ler­berg Ian F. Bodo­va­nie pra­cov­nej sku­piny bio­lo­gic­kého moni­to­ro­va­nia (Bio­lo­gi­cal Moni­to­ring Wor­king Party - BMWP) 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vání eko­lo­gic­kých změn, p. 131 ČÚOP 1 envi­ron­men­ta­lis­tika, bio­ló­gia CES moni­to­ring, sle­do­va­nie kniha 8090185525

Spel­ler­berg Ian F. Závis­losť počtu náj­de­ných dru­hov od veľ­kosti skú­ma­nej plo­chy pri kumu­la­tív­nom odo­be­raní vzo­riek 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vání eko­lo­gic­kých změn, p. 155 ČÚOP 1 nume­rická , bio­ló­gia, CES počet dru­hov, odber vzo­riek, veľ­kosť skú­ma­nej plo­chy kniha 8090185525

Spel­ler­berg Ian F. Nomo­gram k urče­niu inde­xov diver­zity z počtu dru­hov a počtu jedin­cov v náhod­nej vzorke 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vání eko­lo­gic­kých změn, p. 158 ČÚOP 1 nume­rická bio­ló­gia CES nomo­gram, index diver­zity, počet dru­hov, počet jedin­cov kniha 8090185525

Svo­bo­dová A., Lisický Miku­láš J. Results and expe­rien­ces from the bio­lo­gi­cal moni­to­ring of the ter­ri­tory influ­en­ced by the water­work Gab­čí­kovo 1995 Ins­ti­tut of Zoology and Eco­so­zo­logy SAS bio­ló­gia SLO vodné dielo Gab­čí­kovo, bio­mo­ni­to­ring, Gab­čí­kovo

Lisický Miku­láš J. Report on the back-​ground (zero) state of natu­ral envi­ron­ment of the Gabčíkovo-​Nagymaros bar­rage sys­tem from the point of view bio­logy and lands­cape eco­logy 1991 Ins­ti­tute of Zoology and Eco­so­zo­logy SAS bio­ló­gia, kra­jinná SLO Gabčíkovo-​Nagymaros

Lau­ková Andrea, Terek Jozef, Juriš Peter Mic­ro­or­ga­nisms and their use at bio-​degradation of crude oil sus­tan­ces 1997 Eko­ló­gia, Vol. 16, No. 3, p. 309 - 317 SAP , pro­dukčná bio­ló­gia ENG zne­čis­te­nie vody, ropa, komu­nálna odpa­dová , mik­ro­or­ga­nizmy, bio­deg­ra­dá­cia rop­ných látok, bak­té­rie, fixá­tory uhlíka,Pseudomonas aeru­gi­nosa, Pse­do­mo­nas flu­ores­cens, Bacil­lus, Vib­rio, Esche­ri­chia, Ente­ro­bac­ter, Sar­cina, Acti­no­my­ces, Ace­to­bac­ter článok

Lau­ková Andrea, Terek Jozef, Juriš Peter Mic­ro­or­ga­nisms and their use at bio-​degradation of crude oil sus­tan­ces 1997 Eko­ló­gia, Vol. 16, No. 3, p. 309 - 317 SAP , pro­dukčná bio­ló­gia ENG Aci­ne­to­bac­ter, Alca­li­ge­nes, Cory­ne­bac­te­rium, Fla­vo­bac­te­rium, Nocar­dia, Myco­bac­te­rium, Can­dida, Lato­rica, Ukra­jina, Cryp­to­coc­cus, Han­se­nula, Pichia, Rho­do­to­rula, Toru­lop­sis, Asper­gil­lus, Peni­cil­lium, Cla­do­spo­ri­dium, Esche­ri­chia coli článok

Tóth D., Toma­šo­vi­čová D. Mic­ro­bial inte­rac­tion with che­mi­cal water pol­lu­tion 1989 Ellis Hor­wood Ltd. Chi­ches­ter mik­ro­bi­oló­gia, mik­ro­so­zo­ló­gia ENG mik­ro­biálna reak­cia, che­mické zne­čis­te­nie, zne­čis­te­nie vody neznámy

Mahdy Hes­ham M. Pse­udo­mo­nads role in the trans­for­ma­ti­ons of cer­tain heavy metals in Dead lake 1997 Eko­ló­gia, Vol. 16, No. 3, p. 323 - 330 SAP Bra­ti­slava mik­ro­bi­oló­gia, eko­ló­gia ENG Mŕtve jazero, Menon­fia, Pse­udo­mo­nas cicho­rii, Pse­udo­mo­nas men­do­cina, Pse­udo­mo­nas tes­tos­te­roni, Pse­udo­mo­nas pse­udo­mal­lei, Pse­udo­mo­nas flu­ores­cens, Pse­udo­mo­nas aeru­gi­nosa, Pse­udo­mo­nas sola­na­ce­a­rum, Pse­udo­mo­nas putida, trans­for­má­cia, meď, dusík, telúr článok

Mahdy Hes­ham M. Pse­udo­mo­nads role in the trans­for­ma­ti­ons of cer­tain heavy metals in Dead lake 1997 Eko­ló­gia, Vol. 16, No. 3, p. 323 - 330 SAP Bra­ti­slava mik­ro­bi­oló­gia, eko­ló­gia ENG zinok, man­gán, trans­for­má­cia ťaž­kých kovov, mety­lá­cia, toxi­cita, zne­čis­te­nie, bak­té­rie, deti­xá­cia článok

Osz­lá­nyi Július Bio­mass energy value of trees with vari­ous bio­so­ci­olo­gi­cal posi­tion 1979 Les­nický časo­pis Vol. 23, p. 177 - 188 , SLO bio­masy článok

Cox R.M. Air pol­lu­tion effects on plant repro­duc­tive pro­ces­ses and possible con­se­qu­en­ces to their popu­la­tion bio­logy. 1992 Bar­ker R.J., Tin­gey T.D.: Air pol­lu­tion effects on bio­di­ver­sity, p. 131 - 151 popu­lačná bio­ló­gia rast­lín, , fyzi­oló­gia rast­lín, envi­ron­men­ta­lis­tika ENG zne­čis­te­nie ovzdu­šia, repro­duk­cia rast­lín, článok

Olek­syn J., Cha­lupka W., Tjo­el­ker M.G., Reich P.B. Geog­rap­hic ori­gin of Pinus syl­ves­tris popu­la­ti­ons influ­en­ces the effects of air pol­lu­tion on flo­we­ring and gro­wth 1992 Water, Air and Soil Pol­lu­tion No. 62, p. 201 - 212 bio­ló­gia rast­lín, his­to­rická bio­ló­gia, fyzi­oló­gia rast­lín, envi­ron­men­ta­lis­tika ENG Pinus syl­ves­tris, zne­čis­te­nie ovzdu­šia, kvit­nu­tie, rast článok

Sekerka V., Dubov­ský J. Vše­obecná bio­ló­gia 1979 UK Bra­ti­slava vše­obecná bio­ló­gia CES skriptá

Polek Bys­trík, Ferianc Peter, Godo­čí­ková Jana, Tóth Dez­ider Effect of cad­mium on gro­wth and pro­tein synt­he­sis in Vib­rio S14 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 205 - 209 SAP Bra­ti­slava mik­ro­bi­oló­gia ENG kad­mium, rast, syn­téza pro­te­ínov, Vib­rio S14, Gal­le­ria mel­lo­nelta, inhi­bí­cia, leucín, pro­te­osyn­téza člá­nok 0006-​3088

Nys­tröm T., Kjel­ler­berg S. The effect of cad­mium on star­ved hete­rot­rop­hic bac­te­ria iso­la­ted from marine waters 1987 FEMS Mic­ro­bi­ology Eco­logy Vol. 45, p. 145 - 153 mik­ro­bi­oló­gia ENG kad­mium, mor­ská článok

Maj­tá­nová Ľubica, Hoš­tacká Anna, Maj­tán Vik­tor Influ­ence of sub-​MICs of beta-​lactam, ami­nog­ly­co­side and quino­lone anti­bi­otics on the induc­tion of prop­hage and per­me­a­bi­lity fac­tor pro­duc­tion of Sal­mo­nella typ­hi­mu­rium 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 211 - 216 SAP Bra­ti­slava mik­ro­bi­oló­gia ENG sub-​MIC, ß lak­tá­mové anti­bi­otiká, ami­nog­ly­ko­zidy, quino­lone, fak­tor per­me­a­bi­lity, Sal­mo­nella typ­hi­mu­rium, cef­ta­zi­dín, imi­pe­nem, azt­re­onam, azlo­ci­lín, tob­ra­mi­cín, neti­mi­cín, ami­ka­cín, oflo­xa­cín, luoxa­cín, nali­di­xi­ka­cid člá­nok 0006-​3088

Obšit­ní­ková Kata­rína, Ürge­ová Eva, Huš­ťa­vová Helena Resis­tance to ß-​lactam anti­bi­otics and heavy metals in Yer­si­nia sp. 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 217-​221 SAP Bra­ti­slava mik­ro­bi­oló­gia ENG rezis­ten­cia, ß lak­tá­mové anti­bi­otiká, ťažké kovy, Yer­si­nia sp., ortuť, kobalt, kad­mium, nikel, cefo­xi­tín, ampi­ci­lín, car­be­ni­ci­lín, cefa­zo­lín, ami­nog­ly­ko­zi­dové anti­bi­otiká člá­nok 0006-​3088

Štur­dík Ernest, Tóth Dez­ider Birth­day con­gra­tu­la­tion to Pro­fes­sor Jozef Augus­tín, DrSc. 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 222 SAP Bra­ti­slava mik­ro­bi­oló­gia ENG Jozef Augus­tín člá­nok 0006-​3088

Hoš­tacká Anna, Ürge­ová Eva Sero­ty­pes and cha­rac­te­ris­tic of four Yer­si­nia spe­cies iso­la­ted from small ter­res­trial mam­mals in sout­hwest Slo­va­kia 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 223 - 227 SAP Bra­ti­slava mik­ro­bi­oló­gia ENG sero­typ, drobné zemné cicavce, ente­ro­to­xí­nov, test pato­ge­nity, Yer­si­nia ente­ro­co­li­tica, Yer­si­nia pse­udo­tu­ber­cu­lo­sis, Yer­si­nia kris­ten­se­nii, Yer­si­nia frederiksenii,Yersinia pes­tis, viru­len­cia, aglu­ti­ná­cia člá­nok 0006-​3088

Haľama Dušan Pro­fes­sor V. Betina, DrSc. - 65 years 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 228 SAP Bra­ti­slava mik­ro­bi­oló­gia ENG Vle­di­mír Betina člá­nok 0006-​3088

Pet­rová Mag­da­léna, Něm­cová Eva, Jus­ková Elena, Čiž­nár Ivan Sur­face pro­per­ties of Sal­mo­nella ente­ri­ti­dis strains iso­la­ted from man, ani­mals and envi­ron­ment 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 229 - 232 SAP Bra­ti­slava mik­ro­bi­oló­gia ENG Sal­mo­nella ente­ri­ti­dis, člo­vek, pro­stre­die, zviera, hyd­ro­fó­bia, plaz­mi­dová DNA, adhé­zia člá­nok 0006-​3088

Štur­dí­ková Mária, Proksa Bohu­mil, Fuska Ján, Stan­čí­ková Mária Ver­mi­lu­tin, an elas­tase inhi­bi­tor pro­du­ced by Peni­cil­lium ver­mi­cu­la­tum 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 233 - 236 SAP Bra­ti­slava mik­ro­bi­oló­gia ENG ver­mi­lu­tín, inhi­bí­tor, Peni­cil­lium ver­mi­cu­la­tum člá­nok 0006-​3088

Šimo­no­vi­čová Ale­xan­dra, Thach Ho Thi Kim Microbiological-​ecological situ­ation in selec­ted loca­li­ties of the lowland Záhor­ská nížina 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 237 - 243 SAP Bra­ti­slava mik­ro­bi­oló­gia, ENG Záhor­ská nížina, Sekule, Tomky, Lak­šár­ska Nová Ves, poško­de­nie pôdy člá­nok 0006-​3088

Húska Jozef The seventh euro­pean con­gress on bio­tech­no­logy 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 244 SAP Bra­ti­slava bio­tech­no­ló­gia, mik­ro­bi­oló­gia ENG bio­tech­no­ló­gia člá­nok 0006-​3088

Ďugová Olí­via Inves­ti­ga­tion of mic­ro­my­cete bio­mass in three soil types 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 245 - 248 SAP Bra­ti­slava eko­ló­gia, mik­ro­bi­oló­gia ENG bio­masa mik­ro­my­cét, pôdny typ, bio­lo­gická akti­vita, bio­masy člá­nok 0006-​3088

Micha­lík Ivan, Sza­bová Eva, Polá­ková Anežka, Urmin­ská Dana The selec­tion of Bacil­lus liche­ni­for­mis strains for pro­te­ase pro­duc­tion. Cha­rac­te­ri­za­tion of bac­te­rial alka­line pro­te­ase 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 249 - 252 SAP Bra­ti­slava mik­ro­bi­oló­gia ENG Bacil­lus liche­ni­for­mis, pro­te­ázy, sub­merzná fer­men­tá­cia, che­mické muta­gény člá­nok 0006-​3088

Jan­tová Soňa, Horá­ková Kata­rína Study of cyto­to­xic effect of 9-​hydroxybenfluron on V79 B cells 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 261 - 267 SAP Bra­ti­slava mik­ro­bi­oló­gia ENG 9-​hydroxybenfluór, V79 B, dege­ne­rá­cia buniek, cyto­to­xi­cita, biel­ko­vín, toxický efekt, nuk­le­ové kyse­liny, glu­ta­mín člá­nok 0006-​3088

Lubina Sta­ni­slav Inter­na­ti­onal con­fe­rence “Waste water 951995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 268 SAP Bra­ti­slava envi­ron­men­ta­lis­tika, fyzi­oló­gia, mik­ro­bi­oló­gia ENG odpa­dová člá­nok 0006-​3088

Saito Koshi, Utsumi Yos­hi­fumi Gly­co­late oxi­dase direc­ted batho-​colour change in Cart­ha­mus tinc­to­rius flo­wers 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 269 - 271 SAP Bra­ti­slava mik­ro­bi­oló­gia ENG Cart­ham­nus tinc­to­rius, gly­co­li­tická oxi­dá­cia člá­nok 0006-​3088

Škar­bová Bro­ni­slava The 24th annual con­fe­rence on yeast 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 272 SAP Bra­ti­slava mik­ro­bi­oló­gia ENG člá­nok 0006-​3088

Saito Koshi, Kawa­bata Yoko Varied con­ti­bu­tion of ethers and alco­hols to the induc­tion of cart­ha­min in tri­tu­ra­ted flo­wers of dyer‘s saff­ron 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 273 - 277 SAP Bra­ti­slava mik­ro­bi­oló­gia ENG éter, alko­hol, kar­ta­mín, Cart­ha­mus tinc­to­rius člá­nok 0006-​3088

Stano Ján, Nemec Pavel, Káko­ni­ová Daniela, Kovács Peter, Neubert Klaus, Liš­ková Desana Alfa-​galactosidase in immo­bi­li­zed cells of Cucu­mis sati­vus L. 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 279 - 281 SAP Bra­ti­slava B mik­ro­bi­oló­gia ENG Cucu­mis sati­vus, galak­tóza, bun­ková imo­bi­li­zá­cia, bun­ková sus­pen­zia, glu­ta­ral­de­hyd člá­nok 0006-​3088

Fal­vey A.K., Sta­e­he­lin T. Struc­ture and func­tion of mam­ma­lian ribo­so­mes. Iso­la­tion and cha­rac­te­ri­za­tion of active liver ribo­so­mal subu­nits 1970 Jour­nal of Mole­cu­lar Bio­logy Vol. 53, p. 1 - 19 mole­ku­lárna bio­ló­gia ENG ribo­zóm, cicavce článok

Dubov­ský Ján Prí­rodný výber a jeho pôso­be­nie 1989 Dubov­ský Ján: Evo­lučná bio­ló­gia, p. 80 - 81 UK Bra­ti­slava SLO prí­rodný výber, geno­typ, feno­typ, schop­nosť vytvá­rať potom­stvo, živo­ta­schop­nosť, evo­lú­cia, adap­tá­cia, repro­dukčná schop­nosť, boj o život, kon­ku­ren­cia o životné pod­mienky, kon­ku­ren­cia, von­kajši pro­stre­die, životné pro­stre­die, škod­livé rece­sívne mutá­cie skriptá 80853680702

Dubov­ský Ján Evo­lučné dôsledky mutá­cií na mole­ku­lár­nej úrovni 1989 Dubov­ský Ján: Evo­lučná bio­ló­gia, p. 66 UK Bra­ti­slava SLO rekon­štruk­cia fylo­ge­ne­tic­kých prí­bu­zen­ských vzťa­hov, kon­zer­va­tívne , mak­ro­evo­lučný pro­ces, mutačný pro­ces skriptá 80853680702

Dubov­ský Ján Evo­lučné dôsledky mutá­cií na popu­lač­nej úrovni 1989 Dubov­ský Ján: Evo­lučná bio­ló­gia, p. 66 - 67 UK Bra­ti­slava SLO mutačný pro­ces, frek­ven­cia mutá­cií, rece­sívny cha­rak­ter, priame mutá­cie, spätné mutá­cie, frek­ven­cia vzniku mutá­cie, lokus, mutačné spek­trum, gene­tický poly­mor­fiz­mus, nasý­te­nie mutá­ciami, mutačný tlak, diver­gen­cia, gene­tická varia­bi­lita, mik­ro­evo­lú­cia skriptá 80853680702

Dubov­ský Ján Evo­lučné dôsledky mutá­cií na popu­lač­nej úrovni 1989 Dubov­ský Ján: Evo­lučná bio­ló­gia, p. 67 - 68 UK Bra­ti­slava SLO rámec druhu, pre­stavba chro­mo­zó­mov, chro­mo­zo­málny poly­mor­fiz­mus, poru­cha homo­ló­gie chro­mo­zó­mov, crossing-​over, zní­že­nie frek­ven­cie rekom­bi­ná­cií, zmena géno­vého poza­dia, zmena akti­vity génov, zmena expre­sie génov, repro­duk­tívna izo­lá­cia skriptá 80853680702

Dubov­ský Ján Evo­lučné dôsledky mutá­cií na popu­lač­nej úrovni 1989 Dubov­ský Ján: Evo­lučná bio­ló­gia, p. 68 UK Bra­ti­slava SLO geno­málna roz­diel­nosť, polyp­lo­idia, dis­har­mó­nia jadra a cyto­plazmy, medzid­ru­hové krí­že­nie, eli­mi­ná­cia otcov­ských chro­mo­zó­mov, vznich neži­vo­ta­schop­ných gamét, repro­duk­tívna izo­lá­cia skriptá 80853680702

Dubov­ský Ján Fak­tory evo­lú­cie. Hyb­ri­di­zá­cia, rekom­bi­ná­cia ako fak­tor evo­lú­cie 1989 Dubov­ský Ján: Evo­lučná bio­ló­gia, p. 69 - 71 UK Bra­ti­slava SLO gene­tická varia­bi­lita, mutá­cie, prí­rodný výber, hyb­ri­di­zá­cia, rekom­bi­ná­cia, chro­mo­zóm, kon­ju­gá­cia homo­lo­gic­kých chro­mo­zó­mov, crossing-​over, efekt hete­rózy, pan­mi­xia, asor­ta­tívne krí­že­nie, prí­chod gene­ticky odliš­ného jedinca, izo­lá­cia skriptá 80853680702

Dubov­ský Ján Fak­tory evo­lú­cie. Hyb­ri­di­zá­cia, rekom­bi­ná­cia ako fak­tor evo­lú­cie 1989 Dubov­ský Ján: Evo­lučná bio­ló­gia, p. 71 UK Bra­ti­slava SLO medzi­po­pu­lačný tok génov, repro­duk­tívna ozo­lá­cia, neplod­nosť hyb­ri­dov, introg­re­sívna hyb­ri­di­zá­cia skriptá 80853680702

Dubov­ský Ján Mig­rá­cia a izo­lá­cia ako fak­tory evo­lú­cie 1989 Dubov­ský Ján: Evo­lučná bio­ló­gia, p. 71 - 74 UK Bra­ti­slava SLO mik­ro­evo­lú­cia, imig­rá­cia, emig­rá­cia, repro­duk­tívna izo­lá­cia, plod­nosť hyb­ri­dov, game­tická izo­lá­cia, zní­že­nie živo­ta­schop­nosti hyb­ri­dov, eko­lo­gická izo­lá­cia, gene­tická izo­lá­cia, prí­rodný výber, náhodná mutá­cia, polyp­lo­idia skriptá 80853680702

Dubov­ský Ján Popu­lačné vlny ako fak­tor evo­lú­cie 1989 Dubov­ský Ján: Evo­lučná bio­ló­gia, p. 74 - 75 UK Bra­ti­slava SLO náhodná zmena, gene­tický drift, efekt početne naj­men­šej gene­rá­cie, vznik úzkeho hrdla, malá počet­nosť popu­lá­cie, popu­lačné vlny, evo­lú­cia skriptá 80853680702

Dubov­ský Ján Popu­lá­cia - pou­ži­tie pojmu v evo­luč­nej bio­ló­gii. Gene­tická štruk­túra popu­lá­cie 1989 Dubov­ský Ján: Evo­lučná bio­ló­gia, p. 75 - 77 UK Bra­ti­slava SLO indi­ví­duum, evo­lú­cia, gene­tická varia­bi­lita, náhodné krí­že­nie, men­de­lis­tická popu­lá­cia, pan­mi­xia, prí­rodná popu­lá­cia, prí­rodný výber, geno­typ, feno­typ, frek­ven­cia geno­ty­pov, časové zmeny popu­lá­cie, ide­álna popu­lá­cia, umelá popu­lá­cia skriptá 80853680702

Dubov­ský Ján Popu­lá­cia - pou­ži­tie pojmu v evo­luč­nej bio­ló­gii. Gene­tická štruk­túra popu­lá­cie, pre­men­li­vosť 1989 Dubov­ský Ján: Evo­lučná bio­ló­gia, p. 77 - 78 UK Bra­ti­slava SLO Hardy-​Weinbergov zákon o popu­lač­nej rov­no­váhe, muta­bi­lita, popu­lačná home­os­táza, adap­tačná plas­ti­cita popu­lá­cie, obra­ny­schop­nosť popu­lá­cie, pre­men­li­vosť, norma, alela divého typu, zásoba gene­tic­kej pre­men­li­vosti, gene­tická záťaž skriptá 80853680702

Dubov­ský Ján Popu­lá­cia - pou­ži­tie pojmu v evo­luč­nej bio­ló­gii. Gene­tická štruk­túra popu­lá­cie, pre­men­li­vosť 1989 Dubov­ský Ján: Evo­lučná bio­ló­gia, p. 78 - 79 UK Bra­ti­slava SLO balan­sový model popu­lá­cie, gene­tický poly­mor­fiz­mus lokusu, eli­mi­ná­cia nega­tív­nych alel, ana­lýza poly­morf­nosti popu­lá­cie, oča­ká­vaná hete­ro­zy­got­nosť skriptá 80853680702

Dosko­čil J. Mole­ku­lární teorie evo­luce 1984 Mole­ku­lární bio­lo­gie, pra­covní a meto­dické aspekty mole­ku­lární bio­lo­gie ČTVS mole­ku­lárna bio­ló­gia, CES mole­ku­lárna teória, evo­lú­cia článok

Novák V., Liebl V. K otázce raného fylo­ge­ne­tic­kého vývoje fun­kce dedič­nosti 1973 Bio­lo­gické listy Vol. 1, p. 40 - 73 gene­tika, CES fylo­ge­néza, vývoj dedič­nosti článok

Sekerka V., Dubov­ský J. Vše­obecná bio­ló­gia 1979 UK Bra­ti­slava vše­obecná bio­ló­gia CES skriptá

Drob­ník J., Koz­der­ková V., Ber­nát J. A prac­ti­cal course in soil mic­ro­bi­ology 1957 SPN pôdna mik­ro­bi­oló­gia CES neznámy

Dubov­ský Ján Prí­rodný výber a jeho pôso­be­nie 1989 Dubov­ský Ján: Evo­lučná bio­ló­gia, p. 81 - 84 UK Bra­ti­slava SLO geno­typ - feno­typ, vplyv pro­stre­die, geno­typ, feno­typ, rea­li­zá­cia geno­typu na feno­typ, mutá­cia, rekom­bi­ná­cia, určo­va­nie hra­níc feno­typu, prí­rodný výber, umelý výber, zúže­nie gene­tic­kej varia­bi­lity, očné šošovky, bunka, pre­nos gene­tic­kej skriptá 80853680702

Dubov­ský Ján Prí­rodný výber a jeho pôso­be­nie 1989 Dubov­ský Ján: Evo­lučná bio­ló­gia, p. 84 - 85 UK Bra­ti­slava SLO nuk­le­ové kyse­liny, rov­neké meta­bo­lické reak­cie, dýcha­nie, cytoch­róm c, vytvo­re­nie nových genó­mov skriptá 80853680702

Dubov­ský Ján Pôso­be­nie prí­rod­ného výberu gene­tic­kou selek­ciou, výbe­rom na úrovni buniek a zygot 1989 Dubov­ský Ján: Evo­lučná bio­ló­gia, p. 85 - 87 UK Bra­ti­slava SLO gene­tická selek­cia, bunka, zygota, prí­rodný výber, sprá­va­nie matky, embry­o­ge­néza, pôso­be­nie fak­to­rov pro­stre­dia na orga­niz­mus, embry­o­ge­néza pla­zov, para­dox adap­tá­cie, pre­ží­va­nie potom­stva, pre­ží­va­nie rodiča, dip­lon­tická selek­cie, medzi­bun­ková kon­ku­ren­cia skriptá 80853680702

Dubov­ský Ján Pôso­be­nie prí­rod­ného výberu výbe­rom na úrovni buniek, zygot, rodi­čov a rodi­čov­ských párov 1989 Dubov­ský Ján: Evo­lučná bio­ló­gia, p. 87 - 88 UK Bra­ti­slava SLO rých­losť dele­nia buniek, rodi­čov­ská gene­rá­cia, altru­is­tická selek­cia, gene­tická varia­bi­lita, ochrana mlá­ďat pre útoč­ní­kom, sta­rost­li­vosť o výživu, sta­rost­li­vosť o výchovu, pone­cha­nie k uhy­nu­tiu najs­lab­šieho mlá­ďaťa, dedične varia­bilný typ sprá­va­nia skriptá 80853680702

Dubov­ský Ján Pôso­be­nie prí­rod­ného výberu výbe­rom na úrovni rodi­čov a rodi­čov­ských párov a pohlav­ným výbe­rom 1989 Dubov­ský Ján: Evo­lučná bio­ló­gia, p. 88 - 90 UK Bra­ti­slava SLO roz­poz­na­nie gene­tic­kej prí­buz­nosti rodi­čov, pro­stre­die pre pre­ži­va­nie potom­stva, včely, para­dox, selekčná nevý­hoda pre jed­not­livca, selekčná výhoda pre popu­lá­ciu, ste­ri­lita robot­nice, pohlavný výber, varia­bi­lita pohlav­ných sku­pín, pohlavný dimor­fiz­mus skriptá 80853680702

Dubov­ský Ján Pôso­be­nie prí­rod­ného výberu pohlav­ným výbe­rom, výbe­rom sku­pi­no­vým, popu­lač­ným a hro­mad­ným 1989 Dubov­ský Ján: Evo­lučná bio­ló­gia, p. 90 - 91 UK Bra­ti­slava SLO zní­že­nie adap­ta­bi­lity, zní­že­nie živo­ta­schop­nosti, výber par­tnera, ste­rilný samec, absen­cia u rast­lín, sku­pi­nový výber, popu­lačný výber, hro­madný výber, evo­lučný para­dox, zdroj potravy, pod­mienky pro­stre­dia, zmen­šená rých­losť repro­duk­cie skriptá 80853680702

Dubov­ský Ján Pôso­be­nie prí­rod­ného výberu výbe­rom sku­pi­no­vým, popu­lač­ným a hro­mad­ným 1989 Dubov­ský Ján: Evo­lučná bio­ló­gia, p. 91 - 92 UK Bra­ti­slava evo­lučná bio­ló­gia SLO zmen­šený roz­sah repro­duk­cie, zní­žená schop­nosť spot­re­bo­vať zdroje, zvý­šená frek­ven­cia roz­mno­žo­va­nia, varia­bi­lita sprá­va­nia popu­lá­cií, objem spot­reby, rôz­nych úrovní prí­rod­ného výberu, vznik jedi­ného eko­typu skriptá 80853680702

Dubov­ský Ján Pôso­be­nie prí­rod­ného výberu na eto­lo­gic­kom základe 1989 Dubov­ský Ján: Evo­lučná bio­ló­gia, p. 92 - 93 UK Bra­ti­slava evo­lučná bio­ló­gia SLO kul­túrny výber, výber skú­se­ností, spätná väzba, gene­tická evo­lú­cia, sociálna evo­lú­cia skriptá 80853680702

Dubov­ský Ján Účin­nosť pôso­be­nia prí­rod­ného výberu 1989 Dubov­ský Ján: Evo­lučná bio­ló­gia, p. 93 - 96 UK Bra­ti­slava evo­lučná bio­ló­gia SLO rých­losť evo­lú­cie, frek­ven­cia génov, frek­ven­cia geno­ty­pov, selekčný koefi­cient, selekčný dife­ren­ciál, výbe­rový roz­diel, selekčný tlak, home­os­táza, selekčná rezis­ten­cia, nepot­reb­nosť znaku, náhodný spô­sob, rudi­men­tá­cia, hyper­tro­fi­zá­cia, auto­ga­mia skriptá 80853680702

Dubov­ský Ján Účin­nosť pôso­be­nia prí­rod­ného výberu 1989 Dubov­ský Ján: Evo­lučná bio­ló­gia, p. 96 - 97 UK Bra­ti­slava evo­lučná bio­ló­gia SLO evo­lučná slepá ulička, evo­lučne zaká­zané smery, inak­ti­vá­cia cytoch­rómu c, pra­vo­to­či­vosť DNA, bak­te­ri­ofág Q Beta, pôso­be­nie na znak, zvý­še­nie varia­bi­lity znaku, strata smeru evo­lú­cie, strata génu, dip­lo­idia, mutá­cia, útek pred výbe­rom, neoté­nia skriptá 80853680702

Dubov­ský Ján Účin­nosť pôso­be­nia prí­rod­ného výberu 1989 Dubov­ský Ján: Evo­lučná bio­ló­gia, p. 97 UK Bra­ti­slava evo­lučná bio­ló­gia SLO výber pri­šiel neskoro, výber pri­šiel skoro skriptá 80853680702

Dubov­ský Ján Vzťah medzi prí­rod­ným výbe­rom a mutač­ným pro­ce­som 1989 Dubov­ský Ján: Evo­lučná bio­ló­gia, p. 97 - 98 UK Bra­ti­slava evo­lučná bio­ló­gia SLO prí­rodný výber, mutačný pro­ces, selekčný tlak, mutačný tlak, vznik mutá­cií, neadap­tívny cha­rak­ter, eli­mi­ná­cia škod­li­vých mutá­cií, prí­rodný výber - mutačný pro­ces, selekčná rov­no­váha, koefi­cient selek­cie, frek­ven­cia mutá­cií, domi­nan­cia, rece­si­vita skriptá 80853680702

Dubov­ský Ján Vzťah medzi prí­rod­ným výbe­rom a mutač­ným pro­ce­som 1989 Dubov­ský Ján: Evo­lučná bio­ló­gia, p. 98 UK Bra­ti­slava evo­lučná bio­ló­gia SLO feno­ty­pický pre­jav skriptá 80853680702

Dubov­ský Ján Gene­tická záťaž a jej evo­lučný význam 1989 Dubov­ský Ján: Evo­lučná bio­ló­gia, p. 98 - 99 UK Bra­ti­slava evo­lučná bio­ló­gia SLO gene­tická pre­men­li­vosť, gene­tický poly­mor­fiz­mus, veľa rece­sív­nych mutá­cií, veľa letál­ných mutá­cií, gene­tická záťaž, letálny ekvi­va­lent, gén ste­ri­lity, chro­mo­zo­málne poru­chy, zmena farby, pri­ro­dzená popu­lá­cia, hete­ro­zy­got­nosť, Athirr­hi­num majus skriptá 80853680702

Dubov­ský Ján Gene­tická záťaž a jej evo­lučný význam 1989 Dubov­ský Ján: Evo­lučná bio­ló­gia, p. 99 - 100 UK Bra­ti­slava evo­lučná bio­ló­gia SLO škod­livá výhoda, adap­tá­cia, indus­triálny mela­niz­mus, gene­tická záťaž, evo­lú­cia skriptá 80853680702

Dubov­ský Ján Hlavné formy prí­rod­ného výberu 1989 Dubov­ský Ján: Evo­lučná bio­ló­gia, p. 100 - 101 UK Bra­ti­slava evo­lučná bio­ló­gia SLO sta­bi­li­zu­júci výber, nor­ma­li­zu­júci aspekt, kana­li­zu­júci aspekt, jed­no­smerný výber, usmer­nený výber, feno­typ, zmena pod­mie­nok pro­stre­dia, reduk­cia teles­ných fun­kcií, reduk­cia schop­ností, dis­rup­tívny výber, zba­lan­co­vaný poly­mor­fiz­mus, výbe­rová stra­té­gia skriptá 80853680702

Dubov­ský Ján Náhodné pro­cesy v popu­lá­ciach 1989 Dubov­ský Ján: Evo­lučná bio­ló­gia, p. 102 UK Bra­ti­slava evo­lučná bio­ló­gia SLO prí­rodný výber, náhodný pro­ces, gene­tický drift, gene­tický posun, Sewall-​Wrightov efekt, geneticko-​automatické pro­cesy, malá popu­lá­cia, frek­ven­cia alel, strata alely, vzrast homo­zy­got­nosti, gene­tická skriptá 80853680702

Dubov­ský Ján Pod­mienky pre maxi­málnu plas­ti­citu popu­lá­cií 1989 Dubov­ský Ján: Evo­lučná bio­ló­gia, p. 103 - 104 UK Bra­ti­slava evo­lučná bio­ló­gia SLO plas­ti­ci­tia popu­lá­cie, prí­rodný výber, adap­tá­cia, gén, gene­tický terén, adap­tívny vrchol skriptá 80853680702

Dubov­ský Ján Vzťah medzi prí­rod­ným a ume­lým výbe­rom 1989 Dubov­ský Ján: Evo­lučná bio­ló­gia, p. 104 - 105 UK Bra­ti­slava evo­lučná bio­ló­gia SLO umelý výber, prí­rodný výber, šlach­ti­teľ­stvo, vplyv člo­veka, neschop­nosť repro­duk­cie skriptá 80853680702

Dubov­ský Ján Bio­lo­gický druh - evo­lu­ci­oni­zu­júca jed­notka. Vývoj názo­rov na bio­lo­gický druh, kon­cep­cia a defi­ní­cia druhu, popu­lačná štruk­túra druhu 1989 Dubov­ský Ján: Evo­lučná bio­ló­gia, p. 106 - 111 UK Bra­ti­slava evo­lučná bio­ló­gia SLO druh, Moritz Wag­ner, gene­tika, dar­wi­niz­mus, geo­gra­fická izo­lá­cia, men­de­liz­mus, mutá­cia, zmen­še­nie počtu dru­hov, popu­lačná štruk­túra, kon­ver­gen­cia zna­kov, diver­gen­cia zna­kov, hyb­ridné zóny, hyb­rid, Cor­vus, eli­mi­ná­cia hyb­ri­dov, selek­cia hyb­ri­dov skriptá 80853680702

Dubov­ský Ján Integ­rá­cia a dez­in­teg­rá­cia druhu 1989 Dubov­ský Ján: Evo­lučná bio­ló­gia, p. 111 - 115 UK Bra­ti­slava evo­lučná bio­ló­gia SLO integ­rá­cia druhu, dez­in­teg­rá­cia druhu, tok génov, izo­lačné mecha­nizmy, krí­že­nie, repro­duk­tívna izo­lá­cia, geo­gra­fická izo­lá­cia, feno­ty­pická diver­gen­cia, eto­lo­gická diver­gen­cia, geno­fond skriptá 80853680702

Deba­bov V.G. The Mole­cu­lar Bio­logy of the Bacilli 1982 Dub­nan E. (ed.), p. 331 - 369 Aca­de­mic Press, New York mole­ku­lárna bio­ló­gia baci­lov ENG bacil článok

Dubov­ský Ján Vznik dru­hov 1989 Dubov­ský Ján: Evo­lučná bio­ló­gia, p. 115 - 118 UK Bra­ti­slava evo­lučná bio­ló­gia SLO vznik druhu, evo­lú­cia, mutá­cia, vysoký tok génov, gene­tická revo­lú­cia, polyp­lo­idia, auto­ga­mia, prí­rodný výber, para­dox evo­lú­cie, diver­gen­cia, kul­túrne druhy, dene­tická dife­ren­ciá­cia, home­os­táza, zba­lan­co­vané sys­témy, zvý­še­nie homo­zy­got­nosti, inb­rin­ding skriptá 80853680702

Dubov­ský Ján Vznik dru­hov. Modely vzniku dru­hov 1989 Dubov­ský Ján: Evo­lučná bio­ló­gia, p. 118 - 122 UK Bra­ti­slava evo­lučná bio­ló­gia SLO skrytá gene­tická varia­bi­lita, letálne , selek­cia, gén, pokles živo­ta­schop­nosti popu­lá­cie, feno­ty­pický poly­mor­fiz­mus, repro­duk­tívna izo­lá­cie, geno­typ, fyle­tický pro­ces, auto­gamná trans­for­má­cia, allo­gamná trans­for­má­cia, areál druhu, alo­pat­ria skriptá 80853680702

Dubov­ský Ján Modely vzniku dru­hov 1989 Dubov­ský Ján: Evo­lučná bio­ló­gia, p. 122 UK Bra­ti­slava evo­lučná bio­ló­gia SLO para­pat­ria, kata­stro­fický výber skriptá 80853680702

Dubov­ský Ján D Nedar­wi­nov­ská evo­lú­cia - neut­ra­lis­tická hypo­téza 1989 Dubov­ský Ján: Evo­lučná bio­ló­gia, p. 123 - 124 UK Bra­ti­slava evo­lučná bio­ló­gia SLO zámena alel, rých­losť evo­lú­cie, fylo­ge­ne­tický nesú­hlas, feno­ty­pický pre­jav, hete­ro­zy­gotný lokus, veľká pre­men­li­vosť, prí­rodný výber, rých­losť mutá­cií, selekčne neutálne mutá­cie, náhodný posun, gene­tický drift, prí­rodný výber, evo­lú­cia skriptá 80853680702

Dubov­ský Ján Mole­ku­lárne hodiny evo­lú­cie 1989 Dubov­ský Ján: Evo­lučná bio­ló­gia, p. 124 - 125 UK Bra­ti­slava evo­lučná bio­ló­gia SLO gene­tická rozdielnosť-​fylogenetická prí­buz­nosť, evo­lú­cia, mole­ku­lárne hodiny, neut­ra­lis­tická hypo­téza, gén, biel­ko­vina skriptá 80853680702

Dubov­ský Ján Mik­ro­evo­lú­cia. Evo­lučný význam kvan­ti­ta­tív­nych vlast­ností 1989 Dubov­ský Ján: Evo­lučná bio­ló­gia, p. 126 - 127 UK Bra­ti­slava evo­lučná bio­ló­gia SLO mik­ro­evo­lú­cia, poly­gén, evo­lú­cia, kvan­ti­ta­tívna cha­rak­te­ris­tika, gene­tická varia­bi­lita, mutá­cia, koefi­cient dedi­vosti, koefi­cient heri­ta­bi­lity, adap­tá­cia skriptá 80853680702

Dubov­ský Ján Gene­tická koadap­tá­cia, geo­gra­fická dife­ren­ciá­cia 1989 Dubov­ský Ján: Evo­lučná bio­ló­gia, p. 127 - 129 UK Bra­ti­slava evo­lučná bio­ló­gia SLO gene­tická koadap­tá­cia, popu­lá­cia, geo­gra­fická dife­ren­ciá­cia, adap­tá­cia, alela, izo­lá­cia, geo­gra­fická rasa, eko­typ, kra­jová popu­lá­cia, odroda skriptá 80853680702

Dubov­ský Ján Mak­ro­evo­lú­cia. Prie­beh, fáza naras­ta­jú­ceho zdo­ko­na­ľo­va­nia adap­tá­cií 1989 Dubov­ský Ján: Evo­lučná bio­ló­gia, p. 130 - 132 UK Bra­ti­slava evo­lučná bio­ló­gia SLO mak­ro­evo­lú­cia, trans­š­pe­ci­fická evo­lú­cia, kvan­tová evo­lú­cia, prí­rodný výber, diver­gen­cia, kon­ver­gen­cia, para­le­liz­mus, evo­lučná prí­buz­nosť, fyle­tiz­mus, vymie­ra­nie taxó­nov, pre­lo­mový moment, adap­tá­cia, výber, dru­hotná kon­ver­gen­cia, špe­cia­li­zá­cia popu­lá­cií skriptá 80853680702

Dubov­ský Ján Mak­ro­evo­lú­cia. Fáza naras­ta­jú­ceho zdo­ko­na­ľo­va­nia adap­tá­cií, fáza pre­lo­mo­vých momen­tov 1989 Dubov­ský Ján: Evo­lučná bio­ló­gia, p. 132 - 133 UK Bra­ti­slava evo­lučná bio­ló­gia SLO zmen­šo­va­nie are­álu, strata plas­ti­city, evo­lučná slepá ulička, tele­mor­fóza, kore­la­tívna pre­men­li­vosť, hyper­tro­fia zna­kov, hyper­tro­fia štruk­túr, hyper­mor­fóza, diver­gen­cia zna­kov, diver­gen­cia foriem, adap­tívna radiá­cia, diver­gentná evo­lú­cia skriptá 80853680702

Dubov­ský Ján Mak­ro­evo­lú­cia. Fáza pre­lo­mo­vých momen­tov, empi­rické pra­vidlá mak­ro­evo­lú­cie 1989 Dubov­ský Ján: Evo­lučná bio­ló­gia, p. 133 - 134 UK Bra­ti­slava evo­lučná bio­ló­gia SLO eko­lo­gická špe­cia­li­zá­cia, alo­mor­fóza, idi­oadap­tá­cia, aro­mor­fóza, Darwin-​Ludwigov teorém, nez­vrat­nosť, prog­re­sívna špe­cia­li­zá­cia, pôvod s nešpa­cia­li­zo­va­ných pred­kov, adap­tívna radiá­cia, strie­da­nie hlav­ných sme­rov evo­lú­cie skriptá 80853680702

Dubov­ský Ján Mak­ro­evo­lú­cia. Empi­rické pra­vidlá mak­ro­evo­lú­cie 1989 Dubov­ský Ján: Evo­lučná bio­ló­gia, p. 134 - 135 UK Bra­ti­slava evo­lučná bio­ló­gia SLO stup­ňo­va­nie integ­rá­cie bio­lo­gic­kých sys­té­mov, prin­cíp vylú­če­nia, Wat­so­novo pra­vidlo, Wal­la­ceov efekt, sym­pat­ria skriptá 80853680702

Dubov­ský Ján Koevo­lú­cia 1989 Dubov­ský Ján: Evo­lučná bio­ló­gia, p. 135 - 136 UK Bra­ti­slava evo­lučná bio­ló­gia SLO koevo­lú­cia, kon­ku­ren­cia, eko­lo­gické , hostiteľ-​patogén, korisť-​dravec, viru­len­cia, gén oproti génu skriptá 80853680702

Dubov­ský Ján Mak­ro­evo­lú­cia kul­túr­nych dru­hov 1989 Dubov­ský Ján: Evo­lučná bio­ló­gia, p. 136 - 137 UK Bra­ti­slava evo­lučná bio­ló­gia SLO kul­túrny druh, gene­tická mani­pu­lá­cia, strata repro­dukč­nej schop­nosti, závis­losť na člo­veku, mor­fo­lo­gická zmena, hyper­tro­fia orgá­nov, strata obran­ných mecha­niz­mov, repro­dukčná adap­tá­cia, lik­vi­dá­cia estrál­neho cyklu, naru­še­nie imu­nity, osla­be­nie imu­nity skriptá 80853680702

Dubov­ský Ján Mak­ro­evo­lú­cia kul­túr­nych dru­hov 1989 Dubov­ský Ján: Evo­lučná bio­ló­gia, p. 137 - 138 UK Bra­ti­slava evo­lučná bio­ló­gia SLO uni­for­mita, gene­tické cen­trum, rad para­lel­nej pre­men­li­vosti, homo­lo­gický rad skriptá 80853680702

Dubov­ský Ján Rých­losť mak­ro­evo­lú­cie. Evo­lú­cia génov a genómu 1989 Dubov­ský Ján: Evo­lučná bio­ló­gia, p. 138 - 143 UK Bra­ti­slava evo­lučná bio­ló­gia SLO rých­losť mak­ro­evo­lú­cie, gene­tická vzdia­le­nosť, gene­tická podob­nosť, gén, genóm, regu­lačné , DNA, chro­mo­zo­málne abe­rá­cie, delé­cie, dup­li­ká­cia malých úse­kov DNA skriptá 80853680702

Dubov­ský Ján Výskum evo­luč­ných pro­ce­sov. Mode­lo­va­nie evo­lú­cie 1989 Dubov­ský Ján: Evo­lučná bio­ló­gia, p. 144 - 146 UK Bra­ti­slava evo­lučná bio­ló­gia SLO evo­lú­cia, expe­ri­ment, mode­lo­va­nie evo­lú­cie, mate­ma­tický model, teórie hier, stra­te­gická situ­ácia, evo­lučná stra­té­gia, roz­mno­žo­va­nie, boni­fi­ká­cia, geno­typ, mutá­cia, holub-​jastrab, stra­té­gia odplaty, stra­té­gia vypo­čí­ta­vosti, stra­té­gia uda­vač­stva skriptá 80853680702

Dubov­ský Ján Výskum evo­luč­ných pro­ce­sov. Mode­lo­va­nie evo­lú­cie, výskum mik­ro­evo­lú­cie bio­che­mic­kými metó­dami, výskum mak­ro­evo­lú­cie mate­ma­tický mode­lo­va­ním 1989 Dubov­ský Ján: Evo­lučná bio­ló­gia, p. 146 - 154 UK Bra­ti­slava evo­lučná bio­ló­gia SLO nezá­vislé stra­té­gie, zajat­cova dilema, gén, repro­duk­cia, r stra­té­gia, K stra­té­gia, dravec-​korisť, gélová elek­tro­fo­réza, teória vet­via­cich sa pro­ce­sov, teória náhod­ných pro­ce­sov, metóda Monte-​Carlo skriptá 80853680702

Dubov­ský Ján Výskum mak­ro­evo­lú­cie mole­ku­lárno bio­lo­gic­kými metó­dami 1989 Dubov­ský Ján: Evo­lučná bio­ló­gia, p. 155 UK Bra­ti­slava evo­lučná bio­ló­gia SLO metóda vzdia­le­ného krí­že­nia, chro­mo­zo­mále zlo­že­nie, sprá­va­nie, homo­ló­gia, geno­málna ana­lýza, geno­málna syn­téza, evo­lú­cia kul­túr­nych dru­hov, pše­nica, tabak, slivka, elek­tro­fo­re­tické porov­ná­va­nie spek­tra biel­ko­vín, hyb­ri­di­zá­cia mole­kúl DNA skriptá 80853680702

Dubov­ský Ján Výskum mak­ro­evo­lú­cie mole­ku­lárno bio­lo­gic­kými metó­dami 1989 Dubov­ský Ján: Evo­lučná bio­ló­gia, p. 155 - 158 UK Bra­ti­slava evo­lučná bio­ló­gia SLO porov­ná­va­nie sek­ven­cií nuk­le­oti­dov DNA, porov­ná­va­nie sek­ven­cií ami­no­ky­se­lín, kla­do­ge­ne­tická evo­lú­cia, ana­ge­néza, hyb­ri­di­zá­cia DNA, diso­ciá­cia DNA, rea­so­ciá­cia DNA, nekom­ple­men­ta­rita, homo­ló­gia, imo­no­ge­ne­tická metóda skriptá 80853680702

Dubov­ský Ján Špe­ciálne otázky teórie evo­lú­cie 1989 Dubov­ský Ján: Evo­lučná bio­ló­gia, p. 159 - 163 UK Bra­ti­slava evo­lučná bio­ló­gia SLO evo­lú­cia, prí­rodný výber, geno­fond, evo­lučná zod­po­ved­nosť člo­veka, envi­ron­men­tálna muta­ge­néza, ochrana geno­fondu skriptá 80853680702

Dubov­ský Ján Evo­lučná bio­ló­gia 1989 p. 1 - 10 UK Bra­ti­slava evo­lučná bio­ló­gia SLO evo­lučný regres, adap­tá­cia, rých­losť evo­lú­cie, evo­lučná frek­ven­cia, tempo evo­lú­cie, Dar­wi­nova jed­notka, evo­lučná jed­notka, evo­lučný pro­ces, fak­tory evo­lú­cie, mutačný pro­ces, hyb­ri­di­začný pro­ces, gene­tický drift, selek­cia, adap­tívna hod­nota skriptá 80853680702

Dubov­ský Ján Evo­lučná bio­ló­gia 1989 p. 10 - 14 UK Bra­ti­slava evo­lučná bio­ló­gia SLO dar­vi­nov­ský fit­ness, formy evo­lú­cie, štruk­túra evo­luč­nek bio­ló­gie skriptá 80853680702

Dubov­ský Ján Bio­lo­gické axi­ómy evo­luč­nej bio­ló­gie 1989 Dubov­ský Ján: Evo­lučná bio­ló­gia, p. 15 - 20 UK Bra­ti­slava evo­lučná bio­ló­gia SLO bio­lo­gická evo­lú­cia, pod­stata života, onto­ge­ne­tika, feno­typ, geno­typ, infor­má­cia, gén adap­ta­bi­lity skriptá 80853680702

Dubov­ský Ján Mutačná a selekčná axi­óma bio­lo­gic­kej evo­lú­cie 1989 Dubov­ský Ján: Evo­lučná bio­ló­gia, p. 21 - 24 UK Bra­ti­slava genetika,evolučná bio­ló­gia SLO geno­typ, feno­typ, evo­lú­cia, onto­ge­néza, fylo­ge­néza, infor­mačný šum, vyvo­la­nie mutá­cie, , DNA, nuk­le­otid, Bro­wnov pohyb, tep­lotný pohyb, tune­lový pre­chod, gene­tický šum, vírus, adap­tá­cia mik­ro­or­ga­niz­mov, anti­ko­agu­lanty, super­pot­kan skriptá 80853680702

Dubov­ský Ján Mutačná a selekčná axi­óma bio­lo­gic­kej evo­lú­cie 1989 Dubov­ský Ján: Evo­lučná bio­ló­gia, p. 24 - 26 UK Bra­ti­slava evo­lučná bio­ló­gia SLO mutačné spek­trum, II. zákon ter­mo­dy­na­miky, Mawwell, démon, prí­rodný výber, Dar­wi­nov démon, prog­re­si­vita evo­lú­cie, selek­cia, náhod­nosť, záko­ni­tosť skriptá 80853680702

Dubov­ský Ján His­tó­ria vývoja názo­rov na bio­lo­gickú evo­lú­ciu 1989 Dubov­ský Ján: Evo­lučná bio­ló­gia, p. 27 - 38 UK Bra­ti­slava evo­lučná bio­ló­gia SLO kre­a­ci­oniz­mus, pre­for­mačná teória, epi­ge­néza, Lamarck, Goethe, Cuvier, Saint-​Hillair skriptá 80853680702

Dubov­ský Ján Char­les Dar­win (1809 - 1882) a jeho evo­lučná teória. Boj o Dar­wina, evo­lučné teórie 20 sto­ro­čia 1989 Dubov­ský Ján: Evo­lučná bio­ló­gia, p. 39 - 53 UK Bra­ti­slava evo­lučná bio­ló­gia SLO Beagle, dedič­nosť, gem­mule, prí­rodný výber, boj o život, druh, kla­sický dar­vi­niz­mus, neodar­vi­niz­mus, neola­marc­kiz­mus, orto­doxný lamarc­kiz­mus, mecha­no­la­marc­kiz­mus, psy­cho­la­marc­kiz­mus, muta­ci­oniz­mus skriptá 80853680702

Dubov­ský Ján Pale­on­to­lo­gické a mor­fo­lo­gické dôkazy evo­lú­cia 1989 Dubov­ský Ján: Evo­lučná bio­ló­gia, p. 54 - 55 UK Bra­ti­slava evo­lučná bio­ló­gia SLO stra­ti­gra­fická ana­lýza, ana­lýza ska­me­ne­lín mäk­ký­šov, fylo­ge­ne­tické rady, kôň, noso­ro­žec, evo­lučná súvis­losť, pre­chodné formy, Ich­ty­os­tega, Archa­e­op­te­ryx, ana­ló­gia orgá­nov, homo­ló­gia orgá­nov, rudi­men­tárne znaky, spo­ločný pôvod, ata­vizmy skriptá 80853680702

Dubov­ský Ján Embry­o­lo­gické, bio­ge­o­gra­fické a eko­lo­gické dôkazy evo­lú­cie 1989 Dubov­ský Ján: Evo­lučná bio­ló­gia, p. 55 - 56 UK Bra­ti­slava evo­lučná bio­ló­gia SLO embry­o­ge­néza, podob­nosť zna­kov, bio­ge­ne­tický zákon, zákon reka­pi­tu­lá­cie, teória ostro­vov, izo­lá­cia, dis­kon­ti­nu­itné roz­ší­re­nie, reliktné formy skriptá 80853680702

Dubov­ský Ján Molekulárno-​biologické a gene­tické dôkazy evo­lú­cie 1989 Dubov­ský Ján: Evo­lučná bio­ló­gia, p. 56 - 58 UK Bra­ti­slava mole­ku­lárna bio­ló­gia, gene­tika, evo­lučná bio­ló­gia SLO štruk­túra mole­kúl, gene­tická infor­má­cia, spô­sob zápisu , vysoký stu­peň zhody, hemog­lo­bín, hemo­cy­anín, chlo­ro­fyl, podob­nosť foriem meta­bo­li­tov, cytoch­róm c, dedič­nosť, hyb­ri­di­zá­cia nuk­le­ových kyse­lín, sero­lo­gické metódy skriptá 80853680702

Dubov­ský Ján Mutá­cie na mole­ku­lár­nej úrovni 1989 Dubov­ský Ján: Evo­lučná bio­ló­gia, p. 59 - 60 UK Bra­ti­slava mole­ku­lárna bio­ló­gia, evo­lučná bio­ló­gia SLO mutá­cia, infor­mačný šum, gene­tická varia­bi­lity, chro­mo­zó­mové mutá­cie, ane­up­lo­idia, eup­lo­idia, polyp­lo­idia, jad­rové mutá­cie, mimo­jad­rové mutá­cie, plas­ti­dové mutá­cie, mito­chon­driálne mutá­cie, poru­chy redup­li­ká­cie DNA, pred­časná syn­téza biel­ko­vín skriptá 80853680702

Dubov­ský Ján Mutá­cie na mole­ku­lár­nej úrovni 1989 Dubov­ský Ján: Evo­lučná bio­ló­gia, p. 60 UK Bra­ti­slava mole­ku­lárna bio­ló­gia, evo­lučná bio­ló­gia SLO mutá­cia regu­lač­ných génov, gene­tický blok, inak­ti­vá­cia génov, zmena pro­duktu meta­bo­lic­kej dráhy skriptá 80853680702

Dubov­ský Ján Mutá­cie na nad­mo­le­ku­lo­vej úrovni 1989 Dubov­ský Ján: Evo­lučná bio­ló­gia, p. 60 - 61 UK Bra­ti­slava mole­ku­lárna bio­ló­gia, evo­lučná bio­ló­gia SLO chro­mo­zó­mové abe­rá­cie, živo­ta­chop­nosť homo­zy­gota, stra­tové mutá­cie, domi­nantný feno­typ, rece­sívny feno­typ, zmena väz­bo­vých pome­rov, zmena frek­ven­cie rekom­bi­ná­cie, crossing-​over, homo­ló­gia chro­mo­zó­mov, strata chro­mo­zómu, pri­da­nie chro­mo­zómu skriptá 80853680702

Dubov­ský Ján Mutá­cie na nad­mo­le­ku­lo­vej úrovni 1989 Dubov­ský Ján: Evo­lučná bio­ló­gia, p. 61 UK Bra­ti­slava mole­ku­lárna bio­ló­gia, evo­lučná bio­ló­gia SLO zmena počtu genómu, zmena feno­typu, zmena fer­ti­lity, zmena živo­ta­schop­nosti, zmena roz­me­rov orgá­nov, polyp­lo­idia, polyp­lo­idné optimu, mor­fo­lo­gické zmeny, párne zmeny, nepárne zmeny, ste­rilný trip­loid, adap­tívne zvý­še­nie počtu genó­mov skriptá 80853680702

Dubov­ský Ján Mutá­cie na nad­mo­le­ku­lo­vej úrovni 1989 Dubov­ský Ján: Evo­lučná bio­ló­gia, p. 61 - 62 UK Bra­ti­slava mole­ku­lárna bio­ló­gia, evo­lučná bio­ló­gia SLO zmena diploid-​haploid, plas­ti­dové mutá­cie, mimo­jad­rové mutá­cie skriptá 80853680702

Dubov­ský Ján Evo­lučný význam mutá­cií na mole­ku­lár­nej úrovni 1989 Dubov­ský Ján: Evo­lučná bio­ló­gia, p. 62 UK Bra­ti­slava evo­lučná bio­ló­gia SLO zlo­že­nie nuk­le­oti­dov, zlo­že­nie zásad, AT typy (pre­vaha zastú­pe­nia kom­ple­men­tár­nej dvo­j­ice báz adenín-​tymín), GC typy (pre­vaha zastú­pe­nia kom­ple­men­tár­nej dvo­j­ice báz guanín-​cytozín), porov­ná­va­nie sek­ven­cií, amy­no­ky­se­liny, zásady, biel­ko­viny skriptá 80853680702

Dubov­ský Ján Evo­lučný význam mutá­cií na mole­ku­lár­nej úrovni 1989 Dubov­ský Ján: Evo­lučná bio­ló­gia, p. 62 - 64 UK Bra­ti­slava génové inži­nier­stvo, evo­lučná bio­ló­gia SLO nuk­le­ové kyse­liny, cytoch­róm c, hemog­lo­bín, chlo­ro­fyl, sek­ve­no­va­nie DNA, štruk­túra génov, vyhy­nuté druhy, mole­ku­lárna evolúcia-​organizmálna evo­lú­cia, prí­rodný výber, evo­lučný para­dox, oboj­ži­vel­níky, cicavce, bodové mutá­cie, evo­lučná rých­losť skriptá 80853680702

Dubov­ský Ján Evo­lučný význam mutá­cií na mole­ku­lár­nej úrovni 1989 Dubov­ský Ján: Evo­lučná bio­ló­gia, p. 64 UK Bra­ti­slava evo­lučná bio­ló­gia SLO mutá­cia regu­lač­ných génov, zmena kon­cen­trá­cie pro­te­ínov, zmena pro­te­ínov, ana­lýza enzý­mov trá­via­ceho traktu, cicavce skriptá 80853680702

Dubov­ský Ján Evo­lučné dôsledky mutá­cií na mole­ku­lár­nej úrovni 1989 Dubov­ský Ján: Evo­lučná bio­ló­gia, p. 64 - 66 UK Bra­ti­slava evo­lučná bio­ló­gia SLO evo­lú­cia, mutá­cia, fun­kcia pro­te­ínov, frek­ven­cia zámen zásad, horúce miesta, hemog­lo­bín, človek-​kôň, ami­no­ky­se­liny, zámena zásad na tre­ťom mieste kodónu, zámena zásad na dru­hom mieste kodónu, zmena pora­dia ami­no­ky­se­lín, fun­kcia pro­te­ínov skriptá 80853680702

Grunda B. Met­hod of deter­mi­na­tion of cel­lu­lose decom­po­si­tion in forest soils 1967 Les­nický časo­pis Vol. 13, p. 807 - 813 mik­ro­bi­oló­gia, envi­ron­men­ta­lis­tika CES deter­mi­ná­cia roz­kladu celu­lózy, lesná pôda článok

Dosko­čil J. Mole­ku­lární teorie evo­luce 1984 Mole­ku­lární bio­lo­gie, pra­covní a meto­dické aspekty mole­ku­lární bio­lo­gie ČTVS mole­ku­lárna bio­ló­gia, evo­lučná bio­ló­gia CES mole­ku­lárna teória, evo­lú­cia článok

Novák V., Liebl V. K otázce raného fylo­ge­ne­tic­kého vývoje fun­kce dedič­nosti 1973 Bio­lo­gické listy Vol. 1, p. 40 - 73 gene­tika, evo­lučná bio­ló­gia CES fylo­ge­néza, vývoj dedič­nosti článok

Tam­pion J., Tam­pion M.D. Immo­bi­li­zed cells: Prin­cip­les and app­li­ca­ti­ons 1987 Uni­ver­sity Press mole­ku­lárna bio­ló­gia ENG imo­bi­li­zá­cia buniek neznámy

Hulst A.C., Tram­per J. Immo­bi­li­zed plant cells. A lite­ra­ture sur­vey 1989 Enzyme Mic­ro­bi­olo­gi­cal Tech­no­logy Vol. 11, p. 546 - 558 mole­ku­lárna bio­ló­gia ENG imo­bi­li­zá­cia rast­lin­ných buniek článok

Jane­ček Šte­fan First Euro­pean Sym­po­sium of the Pro­tein Society 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 282 SAP Bra­ti­slava B mole­ku­lárna bio­ló­gia ENG pro­teín člá­nok 0006-​3088

Kala­fa­tič Mir­jana Rege­ne­ra­tion of hypos­tome and foot of hyd­ras tre­a­ted with Gama­cide 20 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 283 - 287 SAP Bra­ti­slava B mole­ku­lárna bio­ló­gia, cyto­ló­gia, his­to­ló­gia ENG Hydra vul­ga­ris, cyto­lo­gické zmeny, his­to­lo­gické zmeny, zmena člá­nok 0006-​3088

Kala­fa­tič Mir­jana, Kop­jar Nevenka Res­ponse of green hydra to piri­mi­carb 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 289 - 292 SAP Bra­ti­slava B mole­ku­lárna bio­ló­gia ENG Hydra, sym­bi­óza, pes­ti­cídy, mor­fo­lo­gické zmeny, rege­ne­rá­cia, piri­mi­karb člá­nok 0006-​3088

Lacia­ková Anna, Var­gová Milada, Laciak Vlas­ti­mil Some myco­to­xins cau­sing health prob­lems in farm ani­mals 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 293 - 295 SAP Bra­ti­slava B mole­ku­lárna bio­ló­gia ENG myko­to­xický vplyv, zdra­votné prob­lémy, alfa­to­xíny, ochra­to­xíny člá­nok 0006-​3088

Krajčovičová-​Kudláčiková Marica, Bobek Pavel, Ozdín ľubo­mír Effect of cad­mium and vita­min E intake on prooxidative/​antioxidative state of rat liver 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 297 - 301 SAP Bra­ti­slava B mole­ku­lárna bio­ló­gia ENG kad­mium, vita­mín E, pečeň člá­nok 0006-​3088

Saga­nová Kamila, Mar­šala Jozef Effect of a sin­gle dose of MK-​801 on dela­yed neuro­pat­ho­lo­gi­cal chan­ges after spi­nal cord ischa­e­mia 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 303 - 307 SAP Bra­ti­slava B mole­ku­lárna bio­ló­gia ENG neuro­pa­to­lo­gické zmeny člá­nok 0006-​3088

Betina V. Che­mis­try, bio­logy and eco­logy myco­to­xins 1990 Alfa Bra­ti­slava , bio­ló­gia, eko­ló­gia ENG myko­to­xíny neznámy

Wogan G.N. Che­mi­cal nature and bio­lo­gi­cal effects of the alfa­to­xins 1966 Bact. Rev. No.2, p. 460 - 470 mole­ku­lárna bio­ló­gia ENG alfa­to­xíny článok

Hal­li­well B., Gut­te­ridge M.C. Free radi­cals in bio­logy and mede­cine 1989 Cla­ren­don Press Oxford mole­ku­lárna bio­ló­gia, ENG voľné radi­kály neznámy

Nati­onal Rese­arch Coun­cil (NRC) Nut­rient requ­ire­ments of labo­ra­tory ani­mals 1978 Nati­onal Aca­demy of Scien­ces Was­hing­ton bio­ló­gia ENG výživa labo­ra­tór­nych živo­čí­chov, stra­vo­va­cie požia­davky labo­ra­tór­nych zvie­rat neznámy

Veran­jan O.A., Vol­kova N.A:, Karp­luk I.A. Effect of cad­mium on orga­nism at dif­fe­rent pro­tein in diet 1989 Vopr. Pitan. Vol. 58, p. 33 - 37 mole­ku­lárna bio­ló­gia RUS kad­mium, biel­ko­viny, strava, vplyv kad­mia na biel­ko­viny článok

Kik­vi­dze Zaal A gene­ral model of spe­cia­li­za­tion for spe­cies dis­tri­bu­tion 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 387 - 390 SAP Bra­ti­slava eko­ló­gia, bio­ló­gia, syne­ko­ló­gia ENG model dis­tri­bú­cie dru­hov, evo­lú­cia, gra­dient, mate­ma­tické mode­lo­va­nie, špe­ci­li­zá­cia člá­nok 0006-​3088

Čiam­po­rová Milada, Trgi­ňová Ivana Ultras­truc­ture of chlo­rop­lasts in lea­ves and of plas­tids in root tips of two maize lines dif­fe­ring in chil­ling tole­rance 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 441 - 447 SAP Bra­ti­slava mole­ku­lárna bio­ló­gia ENG ultra­štruk­túra chlo­rop­las­tov, list, plas­tid, kore­ňové vlásky, prop­las­tid, Zea mays, tole­ran­cia na chlad člá­nok 0006-​3088

Kli­me­šová Jitka, Kli­meš Leoš Effects of rhi­zome age and nut­rient avai­la­bi­lity on car­bo­hyd­rate reser­ves in Rumex alpi­nus rhi­zo­mes 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 457 - 461 SAP Bra­ti­slava bio­ló­gia rast­lín, fyzi­oló­gia rast­lín ENG vek rizó­mov, dostup­nosť živín, rezerva kar­bo­hyd­rá­tov, Rumex alpi­nus, neštruk­túrne kar­bo­hyd­ráty, úro­veň živín, pie­sok, hlina člá­nok 0006-​3088

Grant V. The evo­lu­tion pro­cess. A cri­ti­ti­cal review of evo­lu­ti­onary the­ory 1985 Colum­bia Uni­ver­sity Press evo­lučná bio­ló­gia ENG evo­lučná teória, evo­lučný pro­ces, evo­lú­cia neznámy

Huxley J.S. Evo­lu­tion. The modern synt­he­sis 1942 Allen and Unwinn Lon­don evo­lučná bio­ló­gia ENG evo­lú­cia neznámy

Feier­bend D.J. Con­ser­va­tion and struc­tu­ral diver­gence of orga­nel­lar DNA and gene expres­sion in non-​photosynthetic plas­tids during onto­ge­ne­tic dif­fe­ren­tia­tion and phy­lo­ge­ne­tic adap­ta­tion 1992 Bota­nica Acta Vol. 105, p. 227 - 342 fyto­em­bry­o­ló­gia, evo­lučná bio­ló­gia ENG štruk­tu­rálna diver­gen­cia orga­ne­lár­nej DNA, génová expre­sia, nefo­to­syn­te­tické plas­tidy, onto­ge­ne­tická dife­ren­ciá­cia, fylo­ge­ne­tická adap­tá­cia článok

Alcher R., Cum­ming J.R. (eds.) Stress res­pon­ses in plants. Adap­ta­tion and acc­li­ma­tion mecha­nis­mus 1990 Wiley - Liss Inc. eko­ló­gia rast­lín, evo­lučná bio­ló­gia ENG stre­sová reak­cia, adap­tačné mecha­nizmy, akli­mačné mecha­nizmy neznámy

Clark­son D.T. Ion tran­s­port and cell struc­ture in plants 1974 McG­raw Hill mole­ku­lárna bio­ló­gia rast­lín ENG tran­s­port iónov, bun­ková štruk­túra rast­lín neznámy

Hudec Igor Varia­bi­lity of Simo­cep­ha­lus vetu­lus (Crus­ta­cea: Ano­mo­poda, Daph­ni­i­dade) in Slo­va­kia 1995 Bio­ló­gia, Vol. 50, p. 465 - 473 SAP Bra­ti­slava crus­ta­ce­oló­gia, bio­ló­gia ENG Simo­cep­ha­lus vetu­lus, Crus­ta­cea, Ano­mo­poda, Daph­ni­i­dade, mor­fo­ló­gia, varia­bi­lita člá­nok 0006-​3088

Mašán Peter, Orság­hová Zla­tica Infe­sta­tion and age struc­ture of Ornit­ho­nys­sus syl­via­rum (Aca­rina: Mesos­tig­mata) and other mites occu­rence in the Hirundo rus­tica nests 1995 Bio­ló­gia, Vol. 50, p. 475 - 479 SAP Bra­ti­slava popu­lačná bio­ló­gia ENG nákaza, veková štruk­túra, Ornit­ho­nys­sus syl­via­rum, Aca­rina, Mesos­tig­mata, hniezda Hirundo rus­tica, Der­ma­nys­sus hirun­di­nis, šíre­nie člá­nok 0006-​3088

Pease C.M., Fowler N.L. A sys­te­ma­tic app­ro­ach to some aspects of con­ser­va­tion bio­logy 1997 Eco­logy Vol. 78, No. 5, p. 1311 - 1329 ESA Was­hing­ton kon­zer­vačná bio­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­tika ENG sys­te­ma­tický prí­stup, aspekty kon­zer­vač­nej bio­ló­gie článok

Delph L.F., Johann­son M.H., Step­hen­son A.G. How envi­ron­men­tal fac­tors affect pol­len per­for­mance. Eco­lo­gi­cal and evo­lu­ti­onary per­spec­ti­ves 1997 Eco­logy Vol. 78, No. 6, p. 1632 - 1639 ESA Was­hing­ton envi­ron­men­ta­lis­tika, evo­lučná bio­ló­gia, eko­ló­gia rast­lín, eko­ló­gia ENG envi­ron­men­tálny fak­tor, klí­či­vosť semien článok

Holt R.D., Hoch­berg M.E. When is bio­lo­gi­cal con­trol evo­lu­ti­ona­rily stable (or is it) ? 1997 Eco­logy Vol. 78, No. 6, p. 1673 - 1683 ESA Was­hing­ton evo­lučná bio­ló­gia, eko­ló­gia ENG bio­lo­gická kon­trola, evo­lučná sta­bi­lita článok

Cur­rie W.S., Aber J.D. Mode­ling lea­ching as a decom­pos­tion pro­cess in humid mon­tane forests 1997 Eco­logy Vol. 78, No. 6, p. 1844 - 1860 ESA Was­hing­ton pedo­ló­gia, eko­ló­gia, mik­ro­bi­oló­gia, expe­ri­men­tálna eko­ló­gia ENG vylú­ho­va­nie, roz­klad, humídne hor­ské lesy článok

Carr N.G., Whit­ton B.A. The bio­logy of cyano­bac­te­ria 1982 Bota­ni­cal monog­raphs Vol. 19 Black­well Scien­ti­fic Pub­li­ca­ti­ons Oxford, Mel­bourne bio­ló­gia prvo­kov ENG sinice, bak­té­rie monografia

Nusch E.A. Com­pa­ri­son of dif­fe­rent met­hods for chlo­rop­hyl and pha­e­opig­ment deter­mi­na­tion 1980 Arch. Hyd­ro­biol. Beith. Ergebn. Lim­nol. Vol. 14, p. 14 - 36 nume­rická bio­ló­gia ENG deter­mi­ná­cia chlo­ro­fy­lom, deter­mi­ná­cia pha­e­opig­men­tami, porov­ná­va­nie metód článok

Rott E. Some results from phy­top­lank­ton coun­ting inter­ca­lib­ra­ti­ons. Sweiz 1981 Z. Hyd­rol. Vol. 43, p. 34 - 62 nume­rická bio­ló­gia ENG fytop­lant­kón, inter­ka­lib­rá­cia článok

Eliáš P. Inva­sion of Impa­tiens par­vif­lora, an annual of Cen­tral Asian ori­gin, into forest com­mu­ni­ties in Cen­tral Europe. Bio­lo­gi­cal and eco­lo­gi­cal cau­ses, p. 4 1989 32nd Inter­na­ti­onal Sym­po­sium on Forest of the World. Diver­sity and Dyna­mics. Abs­tracts Upsala Uni­ver­sity Upsala eko­ló­gia, bio­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­tika ENG invá­zia Impa­tiens par­vif­lora, stredná Európa, lesné spo­lo­čen­stvá neznámy

Ter Braak C.J.F. CANOCO. A FORTRAN prog­ram for cano­ni­cal com­mu­nity ordi­na­tion by [par­tial] [det­ren­ted] [cano­ni­cal] cor­res­po­dence ana­ly­sis, prin­ci­pal com­po­nents ana­ly­sis and redun­dancy ana­ly­sis (ver­sion 2.1) 1988 Agri­cul­tu­ral Mat­he­ma­tics Group Wage­nin­gen nume­rická bio­ló­gia ENG CANOCO, FORTRAN, spo­lo­čen­stvo, kano­nická koreš­po­denčná ana­lýza príručka

Jaro­lí­mek I., Sch­los­ser G. FYTOPACK. Súbor pro­ga­mov pre spra­co­va­nie fyto­ce­no­lo­gic­kých tabu­liek 1995 Bul­le­tin SBS, Vol. 17, p. 16 - 21 SBS Bra­ti­slava fyto­ce­no­ló­gia, nume­rická bio­ló­gia SLO FYTOPACK, spa­co­va­nie fyto­ce­no­lo­gic­kých dát článok

Poda­nyi J. SYN-​TAX 5.0. User‘s manual 1993 Scien­ti­fic Pub­li­ca­ti­ons Hun­gary nume­rická bio­ló­gia ENG SYN-​TAX 5.0 príručka

Mráz P., Poló­nyi J. Metódy elek­tró­no­vej mik­ro­sko­pie živo­číš­nych tka­nív 1988 Veda Bra­ti­slava meto­do­ló­gia, mole­ku­lárna bio­ló­gia SLO elek­tó­nová mik­ro­sko­pia, živo­číšne tka­nivá neznámy

Bews J.W. The south-​east Afri­can flora. Its ori­gin, mig­ra­tion, and evo­lu­ti­onary ten­den­cies 1923 Annals of Botany Vol. 36, No. 142 , evo­lučná bio­ló­gia ENG Južná , flóra, pôvod, mig­rá­cia, evo­lučné ten­den­cie neznámy

Šmelko Š. Šta­tis­tické metódy v les­níc­tve 1988 VŠLD nume­rická bio­ló­gia, les­níc­tvo SLO šta­tis­tika neznámy

Sama­ta­ray S., Rout G.R., Das P. Plant rege­ne­ra­tion from cal­lus cul­tu­res of Cro­ta­la­ria spp. 1998 Bio­ló­gia Vol. 53, No. 1, p. 115 - 120 SAP Bra­ti­slava bio­ló­gia rast­lín ENG rege­ne­rá­cia rast­lín, kalu­sová , Cro­ta­la­ria veru­cosa, Cro­ta­la­ria pal­lida, Cro­ta­la­ria laver­ni­fo­lia, in vitro, ras­tové hor­móny člá­nok 0006-​3088

De Gro­ote R.S. The func­ti­ons of nature 1992 Marion Boy­ars Pub­lis­hers Ltd. Lon­don eko­ló­gia, bio­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­tika ENG fun­kcie prí­rody neznámy

Kor­peľ Šte­fan Pra­lesy Slo­ven­ska 1989 Bra­ti­slava les­níc­tvo, bio­ló­gia SLO pra­les, neznámy

Ber­nát J., Brau­nová O., Mir­čink T.G. Deter­mi­na­tion of the mic­ro­fun­gal bio­mass 0 Acta Facul­ta­tis Rerum Nature Uni­ver­si­tas Come­nius Mic­ro­bi­olo­gia Vol. 11, p. 1 - 6 PRIF UK Bra­ti­slava mik­ro­bi­oló­gia, ENG deter­mi­ná­cia, mik­ro­sko­pické huby, bio­masa článok

Cum­mins K.W., Wuy­check J.C. Calo­ric equ­iva­lents for inves­ti­ga­tion in eco­lo­gi­cal ener­ge­tics 1971 Inter. Vere­i­ni­gung für the­ory un ange­wan. Lim­no­bi­olo­gie No. 18 Stutt­gart lim­no­bi­oló­gia, ENG eko­lo­gická ener­ge­tica, odhad, kalo­rický ekvi­va­lent neznámy

Vrana Bra­ni­slav, Tand­lich Roman, Baláž Šte­fan, Der­cová Kata­rína Aero­bic bio­deg­ra­da­tion of polych­lo­ri­na­ted bip­he­nyls by bac­te­ria 1998 Bio­ló­gia Vol. 53, p. 251 - 266 SAP Bra­ti­slava mole­ku­lárna bio­ló­gia ENG aeróbna degra­dá­cia, PCB, per­zis­tentné byfe­nyly, bio­re­me­dá­cia, bak­té­rie, fak­tory článok

Pav­lo­vi­čová Renáta Secon­dary meta­bo­li­tes of the fun­gus Tri­cho­derma viride and its brown mutant M-​108 1998 Bio­ló­gia Vol. 53, p. 267 - 275 SAP Bra­ti­slava mole­ku­lárna bio­ló­gia ENG sekun­dárne meta­bo­lity, Tri­cho­derma viride, poly­ke­tidy, hnedý mutant M-​108 článok

Augus­tín Jozef Glu­cans as modu­la­ting poly­sac­cha­ri­des. Their chrac­te­ris­tics and iso­la­tion from mic­ro­bi­olo­gi­cal sour­ces 1998 Bio­ló­gia Vol. 53, p. 277 - 282 SAP Bra­ti­slava mole­ku­lárna bio­ló­gia ENG poly­sa­cha­ridy, alfa-​glukány, beta-​glukány, Sac­cha­ro­my­ces cere­vi­siae, Ple­uro­tus ostre­a­tus článok

Hosetti Basa­va­ling B., Frost Stan­ley Cata­lase acti­vity in acti­va­ted sludge plant eff­lu­ents 1998 Bio­ló­gia Vol. 53, p. 283 - 289 SAP Bra­ti­slava mole­ku­lárna bio­ló­gia ENG sludge plant ?, odpad, bio­che­mická potreba kys­líka, akti­vita kata­ly­zá­to­rov článok

Sipiczki Matt­hias, Takeo Kanji The effect of caf­fe­ine on cell cycle prog­res­sion and polar gro­wth in Schi­zo­sac­cha­ro­my­ces pombe 1998 Bio­ló­gia Vol. 53, p. 291 - 296 SAP Bra­ti­slava mole­ku­lárna bio­ló­gia ENG caf­fein, bun­kový cyk­lus, rast, Schi­zo­sac­cha­ro­my­ces pombe, fis­sion yeast článok

Huš­ťa­vová Helena Sen­si­ti­vity of Yer­si­nia kris­ten­se­nii to beta-​lactam anti­bi­otics, H2O2 and pro­duc­tion of SH groups in the pre­sence of thia­mine 1998 Bio­ló­gia Vol. 53, p. 297 - 302 SAP Bra­ti­slava mole­ku­lárna bio­ló­gia ENG cit­li­vosť, Yer­si­nia kris­ten­se­nii, beta-​laktámové ani­bi­otiká, H2O2, SH sku­piny, prí­tom­nosť tia­mínu článok

Sai­toi Koshi Effect of nico­ti­na­mide coen­zy­mes and vita­min B2 on the UV-​C light indu­ced meta­bo­lism of cart­ha­min in dyer‘s saff­ron flo­rets 1998 Bio­ló­gia Vol. 53, p. 303 - 308 SAP Bra­ti­slava mole­ku­lárna bio­ló­gia ENG niko­tí­na­mi­dové koen­zýmy, vita­mín B2, UV žia­re­nie, car­ta­mí­nový meta­bo­liz­mus, článok

Tamás Ladi­slav, Hut­tová Jana Accu­mu­la­tion of pathogenesis-​related pro­te­ins in bar­ley indu­ced by powdery mil­dew infec­tion in the late stage of com­pa­tible and incom­pa­tible inte­rac­tion 1998 Bio­ló­gia Vol. 53, p. 309 - 313 SAP Bra­ti­slava mole­ku­lárna bio­ló­gia ENG jač­meň, Ery­siphe gra­mi­nis, IWF, pato­génne pro­te­íny článok

Far­ga­šová Agáta Com­pa­ra­tive acute toxi­city of Cu2+, Cu2+, Mn2+, Mo6+, Ni2+ and V5+ to Chi­ro­no­mus plu­mo­sus lar­vae and Tubi­fex tubi­fex worms 1998 Bio­ló­gia Vol. 53, p. 315 - 319 SAP Bra­ti­slava mole­ku­lárna bio­ló­gia ENG akútna toxi­cita, Chi­ro­no­mus plu­mo­sus, Cu2+, Cu2+, Mn2+, Mo6+, Ni2+, V5+, Tubi­fex tubi­fex článok

Kala­fa­tić Mir­jana, Tabor­šak Snje­žana Effect of chro­mium upon neob­last divi­sion in the rege­ne­ra­tes of Poly­ce­lis felina 1998 Bio­ló­gia Vol. 53, p. 321 - 325 SAP Bra­ti­slava mole­ku­lárna bio­ló­gia ENG Cr, neob­last, mito­tická akti­vita, chro­mo­zómy, rege­ne­rátx, Poly­ce­lis felina článok

Bazov­ská Syl­via, Špa­le­ková Mar­gita, Lysý Ján, Pali­čová Fran­tiška Inves­ti­ga­tion of small ter­res­trial mam­mals for legi­onella infec­tion 1998 Bio­ló­gia Vol. 53, p. 327 - 329 SAP Bra­ti­slava mole­ku­lárna bio­ló­gia ENG legi­onela, drobné zemné cicavce článok

Kov­riž­nych Jev­ge­nij A., Golais Fran­ti­šek, Wim­me­rová Soňa, Urban­čí­ková Miro­slava, Trno­vec Tomáš The effect of pse­udo­ra­bies virus gro­wth fac­tor (PRGF) on embry­o­nic and lar­val deve­lop­ment of zeb­ra­fish (Danio rerio) and juve­nils of guppy (Poeci­lia reti­cu­lata) 1998 Bio­ló­gia Vol. 53, p. 331 - 341 SAP Bra­ti­slava mole­ku­lárna bio­ló­gia ENG ras­tový víru­sový fak­tor, ryby, tera­to­ge­nita, toxi­cita, ras­tová inhi­bí­cia, ras­tová sti­mu­lá­cia, embry­o­nálne štá­dium, lar­válne štá­dium, Danio rerio, Poeci­lia reti­cu­lata článok

Naka­tani Hiroshi Ana­ly­sis of sub­sti­tu­ent effect of seve­ral glycosidase-​catalysed reac­ti­ons ba the exten­ded Ham­met equ­ation con­tai­ning elect­ro­nic and van der Waals inte­rac­tion terms 1998 Bio­ló­gia Vol. 53, p. 343 - 347 SAP Bra­ti­slava mole­ku­lárna bio­ló­gia ENG kvan­ti­ta­tívny štruktúrno-​aktivitný vzťah, QSAR, alfa-​amyláza, lyso­zým, beta-​xylosidáza, alfa-​galaktozidáza, Ham­met law, van der Waal­sove sily, sub­sti­tučný efekt, gly­ko­zi­dáza, core­lačná ana­lýza, kine­tika enzý­mov článok

Ras­han Luay J., Allaf Talal A.K., Hala­seh Wafig, Khu­zaie Rula F. In vitro anti­tu­mour acti­vity of pla­ti­num (II) com­ple­xes with vari­ous nit­ro­gen con­tai­ning ligands 1998 Bio­ló­gia Vol. 53, p. 349 - 352 SAP Bra­ti­slava mole­ku­lárna bio­ló­gia ENG pla­tina, dusí­katé ligandy, kom­plexy, pro­ti­ná­do­rová akti­vita článok

Hosetti B.B., Patil H.S. Enzym acti­vity. An indi­ca­tor of eff­lu­ent quality 1992 Bio­re­source Tech­no­logy Vol. 39, p. 215 - 220 mole­ku­lárna bio­ló­gia ENG enzý­mová akti­vita, indi­ká­tor kva­lity článok

Kadke S.N., Raman V. Enzym as an index of acti­vity of was­te­wa­ter and their bio­mass 1978 I.A.W.P.C. Tech. Annual V, p. 139 - 152 envi­ron­men­ta­lis­tika, mole­ku­lárna bio­ló­gia ENG enzýmy, index acti­vity odpa­do­vých vôd, index bio­masy článok

Brtek Ľubo­mír, Feriancová-​Masárová Zora, Gulička Ján, Hen­sel Karol, Kie­fer Matej, Kmi­niak Milan, Kor­bel Ladi­slav, Košel Vla­di­mír, Krum­pál Miro­slav, Lisický Miku­láš, Matis Dušan, Rosický Bohu­mír, Vil­ček Fran­ti­šek, Žit­ňan­ská Oľga Veľká kniha živo­čí­chov 1993 p. 40 - 49, p. 50 - 336 Prí­roda Bra­ti­slava 2 eko­ló­gia, bio­ló­gia SLO prí­rodné rezer­vá­cie, bio­lo­gický boj, škod­livé živo­čí­chy, vplyv tech­ni­zá­cie, nebez­peč­nosť kniha, prí­ručka 8007005846

1998 Bio­ló­gia, Vol. 53, No. 4, p. 353 - 363 SAP Bra­ti­slava bio­ló­gia ENG 3. Medzi­ná­rodné sym­pó­zium “Bio­ló­gia a Taxo­nó­mia zele­ných rias, Smo­le­nice 6. - 10. Októbra 1997, chlo­ro­fyty, eug­le­no­fyty, Pieš­ťan­ské horúce pra­mene, Neusiedlersee/​Fertö-​tó, Bala­ton, bib­li­o­gra­fia algo­ló­gie, vedecký prog­res fyko­ló­gie článok

1998 Bio­ló­gia, Vol. 53, No. 4, p. 364 - 401 SAP Bra­ti­slava bio­ló­gia ENG kla­si­fi­ká­cia kokál­nych zele­ných rias, bun­kové dele­nie rodu Koliella (Cha­rop­hy­ceae), kor­ti­kálne mik­ro­tu­buly, cyto­ki­néza, mitóza, ultra­štruk­túra, pre­pro­fáza, mor­fo­ló­gia a taxo­nó­mia jed­no­bun­ko­vých chlo­ro­fy­tov plank­to­nic­kých orga­niz­mov, Chlo­rop­hy­ceae článok

1998 Bio­ló­gia, Vol. 53, No. 4, p. 381 - 424 SAP Bra­ti­slava bio­ló­gia ENG epi­zo­otické riasy, epi­fy­tické riasy, plank­tón, nové druhy, nové kom­bi­ná­cie, Ecbal­lo­cys­top­sis dicho­to­mus sp. Nov., Chlo­ro­coc­ca­les, Chlo­rop­hy­ceae, Čína, nový druh, Sce­me­des­mus schnep­fii, Chlo­rop­hyta, Chlo­ro­coc­ca­les, ultra­štruk­túra bun­ko­vej steny článok

1998 Bio­ló­gia, Vol. 53, No. 4, p. 409 - 443 SAP Bra­ti­slava bio­ló­gia ENG dis­tri­bú­cia, výskyt pikop­lank­tón­nych rias v jazere Ammer­see, Bava­ria, Ger­many, nanof­la­gel­la­tes, dis­tri­bú­cia Pse­du­okirch­ne­riella danu­biana, Pse­do­kirch­ne­rella rose­lata, Bul­har­sko, Chlo­rop­hy­ceae, geo­gra­fická dis­tri­bú­cia, Des­mids, Sierra Gre­dos, Špa­niel­sko článok

1998 Bio­ló­gia, Vol. 53, No. 4, p. 437 - 465 SAP Bra­ti­slava bio­ló­gia ENG bio­ge­o­gra­fický aspekt, zelené riasy, alpín­ske druhy, Euas­trum tri­gib­be­rum, , južné ele­menty flóry Des­mids vo Fran­cúz­sku, tro­pický ele­ment, dis­tri­bú­cia, mor­fo­ló­gia, taxo­nó­mia, flóra zele­ných rias kys­lého jazera Baláto-​tó, článok

1998 Bio­ló­gia, Vol. 53, No. 4, p. 467 - 480 SAP Bra­ti­slava bio­ló­gia ENG flóra zele­ných rias hor­ského raše­li­niska vo východ­ných Pyre­ne­jách, Cata­lo­nia, Špa­niel­sko, Chlo­rop­hyta, zelené bičí­kovce, Chlo­ro­coc­ca­les, taxo­nó­mia článok

Hin­dá­ková Alice, Hin­dák Fran­ti­šek Green algae of five city foun­tains in Bra­ti­slava (Slo­va­kia) 1998 Bio­ló­gia, Vol. 53, No. 4, p. 481 - 493 SAP Bra­ti­slava bio­ló­gia ENG zelené riasy, mest­ské fon­tány, Bra­ti­slava, Chlo­rop­hyta, her­bi­cídy, síran meď­natý, článok

1998 Bio­ló­gia, Vol. 53, No. 4, p. 495 - 497 SAP Bra­ti­slava bio­ló­gia ENG hyd­ro­che­mické dáta pre masový výskyt Hae­ma­to­coc­cus plu­via­lis (Chlo­rop­hy­ceae), che­mický fak­tor, bičí­kovce, apla­nos­póry, , člá­nok

Mako­vin­ská Jar­mila Phy­top­lannk­ton of the Čuňovo (Hru­šov) reser­voir in the Danube river (Slo­va­kia) during 1995 - 1997 1998 Bio­ló­gia, Vol. 53, No. 4, p. 499 - 502 SAP Bra­ti­slava bio­ló­gia ENG vývoj fytop­lank­tónu v Čuňove, Čuňovo, Hru­šov, čistá pri­márna , dru­hová diver­zita, abun­dan­cia fytop­lank­tónu, chlo­ro­fyl a, Dunaj, fos­for, roz­pus­tené soli článok

Štef­ková Elena Chlo­rop­hy­tes and the chlorophyll-​a con­tent in some side arms of the Danube river in Slo­va­kia 1998 Bio­ló­gia, Vol. 53, No. 4, p. 503 - 508 SAP Bra­ti­slava bio­ló­gia ENG zelené riasy, obsah chlo­ro­fylu a, ramený Dunaja, Chlo­rop­hy­ceae, Bacil­la­ri­op­hy­ceae, fytop­lank­tón článok

1998 Bio­ló­gia, Vol. 53, No. 4, p. 509 - 535 SAP Bra­ti­slava bio­ló­gia ENG zmeny dru­hov Chlo­rop­hyta vo fytop­lank­tóne maďar­skej časti Dunaja počas rokov 1961 - 1997, počet dru­hov, význam zele­ných rias v jazere Vla­sino Jezero, Srb­sko, bio­masa, orga­nická hmota a skladba Vol­vo­ca­les a Chlo­ro­coc­ca­les v estón­skych malých jaze­rách článok

1998 Bio­ló­gia, Vol. 53, No. 4, p. 529 - 555 SAP Bra­ti­slava bio­ló­gia ENG jazero, ľahko degra­do­va­teľné orga­nické zlú­če­niny, Hyd­ro­doc­tyon reti­cu­la­tum v pobrež­nom jazere na Brit­ských ostro­voch, sezón­nosť, Chlo­ro­coc­ca­les, eut­ro­fi­zá­cia, vplyv sali­nity na toxi­citu ťaž­kých kovov na plank­tó­nické zelené riasy, kad­mium, kobalt, meď článok

1998 Bio­ló­gia, Vol. 53, No. 4, p. 547 - 555 SAP Bra­ti­slava bio­ló­gia ENG olovo, man­gán, nikel, zinok, zelené riasy, vplyv sali­nity, syner­gia chlo­ro­fyl - meď, syner­gia olovo - sali­nity, syner­gia meď - sali­nita, syner­gia olovo - sali­nita, syner­gia nikel - sali­nita, článok

Slá­deč­ková Alena Green algae in water supp­lies. A review 1998 Bio­ló­gia, Vol. 53, No. 4, p. 557 - 565 SAP Bra­ti­slava bio­ló­gia ENG zelené riasy, vodná zásoba, bio­in­di­ká­cia, Chlo­rop­hyta, eut­ro­fi­zá­cia, nádrže, plank­tón, peri­fy­tón, samo­čis­te­nie, zásoba tečú­cej vody, indi­ká­tor kva­lity, sap­ro­bita článok

1998 Bio­ló­gia, Vol. 53, No. 4, p. 567 - 586 SAP Bra­ti­slava bio­ló­gia ENG fylo­ge­ne­tický vzťah medzi karo­té­no­vým loro­xan­tí­nom, a Pan­do­rina morum, syn­gens, ITS sek­ven­cie, Vol­vo­ca­les, váp­nik, che­mo­ta­xia Chla­my­do­mo­nas rein­hard­tii, váp­ni­kové prúdy, che­mo­sen­zo­rova trans­duk­cia, riasy ako bio­ak­ti­vačný sys­tém pre pro­mu­ta­gény článok

1998 Bio­ló­gia, Vol. 53, No. 4, p. 583 - 591 SAP Bra­ti­slava bio­ló­gia ENG rias­natá bunka, hod­no­te­nie mik­ro­biál­nej inku­bá­cie, reak­cia Chla­my­do­mo­nas reuin­hard­tii na obnovu reťaz­cov rön­tge­no­vým žia­re­ním článok

Brown R.C., Lem­mon B.E. Monop­las­ti­dic cell divi­sion in lower land plants 1990 Ame­ri­can jour­nal of Botany Vol. 77, p. 559 - 571 bio­ló­gia ENG bun­kové dele­nie článok

Cyr R.J. Mic­ro­tu­bu­les in plant morp­ho­ge­ne­sis. Role of the cor­ti­cal array 1994 Annu. Rev. Cell Biol. Vol. 10, p. 153 - 180 bio­ló­gia ENG mik­ro­tu­buly, mor­fo­ge­néza rast­lín článok

Gra­ham I.E. Ori­gin of land plants 1993 Wiley bio­ló­gia ENG pôvod rast­lín neznámy

Slá­deč­ková Alena, Slá­de­ček V. Bio­in­di­ca­tion wit­hin the aqu­atic envi­ron­ment 1994 Acta Uni­ver. Caro­li­nae, Envi­ron­men­ta­lica Vol. 7, p. 3 - 69 envi­ron­men­ta­lis­tika, bio­ló­gia ENG bio­in­di­ká­cia, neznámy

Buch­heim M.A., McAu­ley M.A., Zim­mer A.S., The­riot E.C., Chap­man R.L. Mul­tiple ori­gin of colo­nial green fla­gel­la­tes from uni­cells. Evi­dence from mole­cu­lar an orga­nis­mal cha­rac­ters. 1994 Mole­cu­lar Phy­lo­ge­ne­tics and Evo­lu­tion Vol. 3, p. 322 - 343 bio­ló­gia ENG pôvod kolo­niál­nych zele­ných bičí­kov­cov z jed­no­bun­ko­vých článok

Begon Michael, Har­per John L., Town­send Colin R. Eko­lo­gie. Jedinci, popu­lace a spo­le­čen­stva 1997 p. 323 - 327 Uni­ver­zita Palac­kého eko­ló­gia, bio­ló­gia CES agre­gá­cia, inter­fe­ren­cia, rov­no­váha, rov­no­merné roz­miest­ne­nie, ostrov­če­ko­vi­tosť, úťo­čište v čase, hete­ro­ge­nita - sta­bi­lita, pre­dá­tor - korisť, vzťahu pre­dá­tor - korisť, zhlu­kové sprá­va­nie, zhlu­kové roz­miest­ne­nie, ostrov­čeky kniha 8070676957

Begon Michael, Har­per John L., Town­send Colin R. Eko­lo­gie. Jedinci, popu­lace a spo­le­čen­stva 1997 p. 327 - 337 Uni­ver­zita Palac­kého eko­ló­gia, bio­ló­gia CES hľa­da­nie v obme­dze­nej oblasti, opti­málny prí­stup kon­zu­menta, potravný ostrov, medzná hod­nota, odber ener­gie, popu­lačná dyna­mika pre­dá­cie, počet­nosť, dyna­mika počet­nosti pre­dá­tora a koristi, vplyv pre­dá­tora na korisť, pokrok nesú­ladu, Lot­kov model kniha 8070676957

Begon Michael, Har­per John L., Town­send Colin R. Eko­lo­gie. Jedinci, popu­lace a spo­le­čen­stva 1997 p. 466 Uni­ver­zita Palac­kého eko­ló­gia, bio­ló­gia CES bio­ló­gia mutu­alizmu kniha 8070676957

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 1 - 9 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny 1 , gno­ze­oló­gia, CES ión­ske okúz­le­nie, Uspo­ria­da­nie o pôvode dru­hov - Sys­te­ma­tic and the Ori­gin of Spe­cies - Ernst Mayer, 1942, viera v jed­notu vedec­kého pozna­nia, pri­blí­že­nie mik­ro­sko­pic­kej fyzike kapi­lár k mak­ro­sko­pic­kéj uni­ver­zál­nej teórii zem­skej prí­ťaž­li­vosti kniha 8071063215

Alcock John Ani­mal beha­vi­our. An evo­lu­ti­onary app­ro­ach 1993 Sinauer Asso­cia­tes Sun­der­land, MA , evo­lučná bio­ló­gia ENG sprá­va­nie živo­čí­chov, evo­lú­cia živo­čí­chov, zivo­číšne zmysly neznámy

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 9 - 10 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny 1 , gno­ze­oló­gia, CES pri­bli­žo­va­nie tep­lote abso­lút­nej nuly, Bose-​Einsteinov kon­den­zát, zbož­nosť, pochy­bo­va­nie o bohu, nesú­lad medzi radost­ným líče­ním vyhla­dzo­va­cích vojen a kres­ťan­sko civi­li­zá­ciou v Ala­bame v 40 rokoch 20 sto­ro­čia, roz­lú­če­nie s cir­kvou kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 11 - 28 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny 1 , gno­ze­oló­gia, CES Ika­rus sym­bo­li­zuje spá­so­nosnú ľud­skú cnosť, hlavné oblasti vzde­lá­va­nia, kon­zi­lien­cia, osvie­ten­stvo, mar­kíz de Con­dor­cet, zákon pokroku, Jean Jacques Rous­seau - Spo­lo­čen­ská zmluva, Robes­pierre, Pierre Simon, LaP­lace, Fran­cúz­ska aka­dé­mia, kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 28 - 37 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny 1 , gno­ze­oló­gia, CES Fran­cis Bacon, prvé pojmy vecí, René Des­car­tes, reduk­ci­oniz­mus, Isaac Newton, Gottf­ried Leib­nitz, čín­ske uče­nie, čín­ska , holis­tické pred­po­klady, har­mo­nický, hie­rar­chický vzťah cel­kov, neod­de­li­teľné, pre­men­livé prí­rodné sub­jekty, legiz­mus kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 38 - 47 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny 1 , gno­ze­oló­gia, CES pre­hod­no­te­nie kate­gó­rie Boha, deiz­mus, voľba Boha prí stvo­rení sveta, uti­li­ta­ris­tická etika, his­to­rický mate­ria­liz­mus, prag­ma­tiz­mus, reduk­ci­oniz­mus, nevyt­vo­re­nie uce­le­ného obrazu, nedos­ta­tok inte­lek­tu­ál­nej roz­hod­nosti, moderné ume­nie, postmo­der­niz­mus kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 47 - 63 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny 1 , gno­ze­oló­gia, CES postš­truk­tu­ra­liz­mus, dekon­štruk­cia, lite­rár­nej kri­tiky, Jacques Der­rid, laví­no­vité roz­ši­ro­va­nie škôl a ide­oló­gií, Prí­rodné vedy, evo­lučná bio­ló­gia, ria­de­nie prí­rod­ného výberu, uži­toč­nosť mate­ma­tiky, fyzi­kálne zákony, reduk­ci­oniz­mus, ume­nie, kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 63 - 73 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny 1 , gno­ze­oló­gia, CES fun­go­va­nie reduk­ci­onizmu, , vše­obecný sys­te­ma­tický mate­ria­liz­mus, vedecká metóda nepo­vo­ľuje žiadnu pauzu, objav, objek­tívna pravda, pozi­ti­viz­mus, ame­rický pragm­tiz­mus, logický pozi­ti­viz­mus, ana­lýza jazyka, sym­bol, objek­tívna pravda, logická zhoda kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 73 - 79 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny 1 , gno­ze­oló­gia, CES pozo­ro­va­nie a abs­traktná mate­ma­tická teória kvan­to­vej a rela­ti­vis­tiv­kej fyziky, Ariad­nina , kon­zi­lien­cia, návrat - postup dopredu, bun­ková bio­ló­gia, kon­zi­lien­cia spô­so­bila reduk­ciu, kon­zi­lienca spô­so­bila syn­tézu, fero­móny, rozdr­vené tka­nivá mrav­cov kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 79 - 84 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny 1 , gno­ze­oló­gia, CES Fred Regnier, ana­lýza extrémne malých orga­nic­kých vzo­riek, Wil­liam Bos­sert, fyzi­kálne modely rozp­tylu fero­mó­nov, pre­d­i­ka­tívna syn­téza, neuro­mo­du­lá­tory, podráž­de­nia, halu­ci­ná­cie, omá­me­nie, sní­va­nie, Datura, atro­pín, sko­po­la­mín, Banis­te­ri­op­sis kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 84 - 86 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny 1 , gno­ze­oló­gia, CES beta-​karbolíny, dime­tyl­tryp­ta­mín, pred­stavy, ama­zon­ský vege­ta­bi­listi, alter­na­tívna 60 a 70 rokov 20. sto­ro­čia, guruy, kúze­li­níci, Freud, sen, pod­ve­domé žela­nia, Pablo Ama­ringo, Fre­udova kon­cep­cia, Dar­wi­nov­ský prí­rodný výber, šia­len­stvo kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 86 - 87 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny 1 , gno­ze­oló­gia, CES zora­ďo­va­nie infor­má­cií, spá­nok, mozog, tvorba vízií, halu­ci­ná­cie, mole­ku­lárna pod­stata sní­va­nia, neuro­trans­mi­tery, amíny, norad­re­na­lín, sero­to­nín, ace­tyl­cho­lín, REM - rapid eye move­ment - rýchly pohyb očí, ace­tyl­cho­lí­nové divoké výboje, Vero­lov most kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 87 - 89 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny 1 , gno­ze­oló­gia, CES kolín­katé jadro - geni­cu­late nuc­lei, vlny POG, Varo­lii pons, tylová moz­gová kôra - occi­pi­tal cor­tex, viera počas sen, dôvera vo sne, nepo­chy­bo­va­nie vo sne, význam snov, trie­de­nie infor­má­cií, upev­ne­nie infor­má­cií kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 89 - 93 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny 1 , gno­ze­oló­gia, CES zdo­ko­na­le­nie základ­ných reak­cií pre pre­ži­tie a pre sexu­álnu akti­vitu, vytvá­ra­nie pred­stáv, Balaj Mund­kura, kobra, mamba, koč­ko­dan, šim­panzy, hady, vro­dená aver­zia k hadom, vývo­jová jed­no­stan­nosť, pri­pra­vené uče­nie, ner­vová synap­sia, ľud­ská myseľ kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 93 - 96 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny 1 , gno­ze­oló­gia, CES kon­zi­lien­tnosť dis­cip­lín bio­ló­gie, hlboké poro­zu­me­nie, kon­zi­lien­cia zhora dolu, jed­no­duch­šia ana­lýza ako syn­téza, pre­kážky syn­te­tic­kého dosia­hnu­tia kon­zi­lience, holiz­mus, expo­nen­ciálny rast zlo­ži­tosti, teore­tické pred­po­ve­da­nie tva­rov biel­ko­vín kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 97 - 103 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny 1 , gno­ze­oló­gia, CES jazero Gatun, Barro Colo­rado, popis kom­plex­ných sys­té­mov, pre­dob­raz ilú­zie fyzi­kov, teore­tická počí­ta­čová simu­lá­cia, teória kom­plex­nosti, hra­nica cha­osu, Kauff­man, vývo­jový poten­ciál, teore­tik kom­plex­nosti, frak­tálna geomet­ria, chaos u popu­lá­cií kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 103 - 109 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny 1 , gno­ze­oló­gia, CES teória kom­plex­nosti, empi­rické , bio­ló­gia, zosta­ve­nie živej bunky, mate­ma­tické nástroje vymo­de­lo­va­nia bunky, pre­hlia­da­nie živých buniek, ľud­ská myseľ, pozna­nie, cho­va­nie, udr­ža­nie života, Ľud­ská myseľ, mozog, pre­ži­tie, poro­ze­me­nie sebe kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 110 - 116 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny 1 , gno­ze­oló­gia, CES elek­trická štruk­túra, zväč­še­nie objemu mozgu, neokor­tex, fun­kcia mysle, jazyk, , dualiz­mus mysle a mozgu, Rene Des­car­tes, nete­lesná myseľ, kog­ni­tívna neuro­veda, mys­te­rika, o mozgu, zra­ne­nie mozgu, zvláštne poru­chy, mozog kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 117 - 119 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny 1 , gno­ze­oló­gia, CES pre­nos elek­tric­kého výboja, depo­la­ri­zá­cia bun­ko­vej mem­brány, tukové mem­brány, myelín, synap­sie, uvoľ­ne­nie neuro­trans­mi­te­rov, ace­tyl­cho­lín, norad­re­na­lín, sero­to­nín, dopa­mín, GABA - kyse­lina gama­a­mi­no­bu­ty­rová, N2O, špe­cia­li­zo­vané zhlú­čené neuró­nové dráhy kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 120 - 121 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny 1 , gno­ze­oló­gia, CES , fun­kcie mozgu, zadný mozog, dýcha­nie, tep srdca, telesné pohyby, stredný mozog, spá­nok, pre­bu­de­nie, slu­chové ref­lexy, vní­ma­nie, predý mozog, lim­bický sys­tém, infor­mačný ria­diaci sys­tém, emo­ci­onálne reak­cie, začle­ňo­va­nie zmys­lo­vých vne­mov kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 121 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny 1 , gno­ze­oló­gia, CES pre­nos zmys­lo­vých vne­mov, amyg­dala, , hip­po­kam­pus, pamäť, hypo­ta­la­mus, regu­lá­cia teles­nej tep­loty, pohlavný pud, smäd, tala­mus, uve­do­mo­va­nie si tep­loty, zmys­lové vnemy, pamä­ťové pro­cesy, moz­gová kôra, sídlo vedo­mia, zmysle, čin­nosť sva­lov kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 121 - 122 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny 1 , gno­ze­oló­gia, CES koor­di­ná­cia vyš­ších fun­kcií, reč, moti­vá­cia, pulz, pátos, nemi­lo­sr­d­nosť, vedomé skú­se­nosti, sys­té­mové pre­po­je­nia, rov­naký pod­net - men­šia akti­vita - pred­ví­da­teľná dráha, for­mo­va­nie pamäti, naru­še­nie obehu mozgu, pro­só­pag­nó­zia kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 122 - 129 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 , gno­ze­oló­gia, CES neschop­nosť pamä­tať podľa hlasu, rozo­zná­va­nie zra­kom mimo tváre, ľud­ská myseľ, vedo­mie, vnem, ner­vové dráhy, zra­kové cen­trum, krát­ko­dobá pamäť, dlho­dobá pamäť, auto­ma­tické reak­cie, rela­tívne nedo­stupná vedomá vôľa, vro­dené reak­cie, inštink­tívne reak­cie kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 129 - 131 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 , gno­ze­oló­gia, CES pri­márne , naprog­ra­mo­vané cho­va­nie, lim­bický sys­tém, amyg­dala, sekun­dárne , význam, roz­ho­do­va­nie, nálada, kre­a­ti­vita, šia­len­stvo, pod­stata sub­jek­tív­nej skú­se­nosti, ťažko pos­ti­hnu­teľné prob­lémy, vedo­mie kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 131 - 136 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 , gno­ze­oló­gia, CES nemož­nosť vyde­du­ko­vať kva­litu vedo­mej skú­se­nosti iba zo zna­losti fyzic­kého fun­go­va­nie mozgu, pocit zvie­raťa, ume­nie, kog­ni­tívna schop­nosť pre­ná­ša­nie poci­tov, myseľ, slo­bodná vôľa, pred­ví­da­teľná myseľ, vodo­pád mik­ro­sko­pic­kých prí­be­hov kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 136 - 140 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 , gno­ze­oló­gia, CES neko­nečný počet pod­rob­ností, zostro­je­nie ľud­skej mysle, Alan Tur­ning, umelá inte­li­gen­cia, roz­poz­ná­va­nie objek­tov, ľud­ská kog­ni­tívna schop­nosť, náhodná mutá­cia, zmena bež­ného postupu, Rod­ney Bro­oks, postup zospodu nahor, Mar­vin Min­ski, umelé kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 141 - 174 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 , gno­ze­oló­gia, CES Od génov ku kul­túre, vizu­álna úst, úsmev, kom­plexné sekun­dárne epi­ge­ne­tické pra­vidlá, rei­fi­ká­cia, hľa­da­nie ľud­skej pri­ro­dze­nosti, gene­tický zíklad epi­ge­ne­tic­kých pra­vi­diel, beha­vi­orálne gene­tika člo­veka, odhad miery dedič­nosti, , mutá­cie kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 175 - 176 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 , gno­ze­oló­gia, CES pod­ne­co­va­nie agre­sí­neho cho­va­nia, objav variá­cie génov, vplyv génov na cho­va­nie, ovplyv­ne­nie poly­génmi, adi­tívne dedic­tvo, epi­sta­tické pôso­be­nie poly­gé­nov, ple­i­ot­ro­pia - pred­pis via­cero účin­kov jed­ným génom, beha­vi­orálna gene­tika kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 176 - 178 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 , gno­ze­oló­gia, CES výskum dedič­nosti dušev­ných porúch, skú­ma­nie roz­dielu medzi pohla­viami a výskum sexu­ál­nej pre­fe­ren­cie, Sry, gene­tická evo­lú­cia, kul­túrna evo­lú­cia, zasta­ve­nie gene­tic­kej evo­lú­cie, roz­rôz­ne­nie kul­túr, tesná väzba génov, pra­veký gene­tický pôvod kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 179 - 185 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 , gno­ze­oló­gia, CES komu­ni­káca non­ver­bál­nymi sig­nálmi, koevo­lú­cia génov a kul­túry, vní­ma­nie farby, farebné spek­trum, vytvá­ra­nie slov­nej zásoby, gene­tický pôvod kul­túry, gene­tická spô­so­bi­losť ľud­skej pri­ro­dze­nosti, pri­ro­dze­nosť člo­veka, dedičná záko­ni­tosť dušev­ného vývoja kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 186 - 192 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 , gno­ze­oló­gia, CES mutu­júce a , kom­bi­nu­júce sa a , gene­tická evo­lú­cia, epi­ge­ne­tická pre­d­is­po­zí­cia, neoli­tický poľ­no­hos­po­dár­sky pokrok, kon­zer­va­tívne spo­lo­čen­ské zvyky, doby kamen­nej, rodi­čov­ská inves­tí­cia, územná expan­zia, územná obrana kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 192 - 209 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 , gno­ze­oló­gia, CES teri­to­ria­lita, zdroj ako fak­tor závislý na hus­tote popu­lá­cie, gene­tiská spô­so­bi­losť, pre­dur­ču­júce kul­túru, zabra­ňo­va­nie incestu, Wes­ter­marc­kov efekt, Spo­lo­čen­ské vedy, mnoho banál­ností v mno­hých spo­lo­čen­sko­ved­ných učeb­ni­ciach kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 209 - 214 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 , gno­ze­oló­gia, CES ako spô­sob mys­le­nia, inte­lek­tu­álna , inte­lek­tu­álna sub­kul­túra, SSSM - štan­dardný spo­lo­čen­sko­vedný model - , spo­lo­čen­sko­vedný model kul­túry, gene­tický deter­mi­niz­mus, her­me­ne­utika, spo­je­nie spo­lo­čen­sko­ved­ných a prí­rod­ných vied kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 216 - 222 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 , gno­ze­oló­gia, CES kog­ni­tívna neuro­veda, beha­vi­orálna gene­tika člo­veka, vývo­jová bio­ló­gia, vedy o život­nom pro­stredí, sprá­va­nie je ria­dené epi­ge­ne­tic­kými pra­vid­lami, epi­ge­néza, ume­nie, etika, teória rodiny, , zly­há­va­nie mode­lov, izo­lá­cia od kom­plex­nosti kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 222 - 226 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 , gno­ze­oló­gia, CES prog­nos­tika, úspor­nosť, vše­obecná plat­nosť, kon­zi­lien­cia, dobrá teóra - schop­nosť prog­nózy, popu­lačná gene­tika, Hardy-​Weinbergova teória, gene­tický posun, pred­ví­da­nie evo­lú­cie, nepred­ví­da­teľ­nosť prí­rody, rekon­štruk­cia, kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 226 - 228 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 , gno­ze­oló­gia, CES obme­dze­nie pres­nosti eko­no­mic­kých prog­nóz, eko­no­mická teória postráda základný súbor jed­no­tiek a metód, roz­ho­do­va­nie, ľudová , prob­lém apli­ká­cie mik­ro­eko­nó­mie na mak­ro­eko­nó­miu, sociálna teória, fak­tor uži­toč­nosti voľby kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 228 - 230 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 , gno­ze­oló­gia, CES prin­cíp raci­onál­nej voľby, ľudia maxi­ma­li­zujú svoje uspo­ko­je­nie vypo­čí­ta­vým kona­ním, zjed­no­du­šu­júce modely, zavá­dza­júca modely, obme­dzu­júca voľba cho­va­nia, malý počet alter­na­tív, raci­onálna kal­ku­lá­cia, prudká pre­mena emó­cií, ochota ris­ko­va­nia života kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 231 - 239 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 , gno­ze­oló­gia, CES roz­ho­do­va­nie for­mo­vané epi­ge­ne­tic­kými pra­vid­lami, psy­cho­bi­olo­gická deli­kát­nosť roz­ho­do­va­cieho pro­cesu, r-​K repro­dukčné stra­té­gie, prak­tické zásady - heuris­tika, káravý tón filo­zo­fic­kého jazyka, Ume­nie, Inter­pre­tá­cia ume­nia, zachy­te­nie nálad kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 239 - 246 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 , gno­ze­oló­gia, CES zachy­te­nie poci­tov, pravda, apo­lón­ske prin­cípy, dionýske prin­cípy, roz­vážny rozum, váš­nivé vzpla­nu­tie, koevo­lú­cia génov a kul­túry, roz­voj mozgu, vznik ume­nia, hlboko huma­nis­tické ume­lecké diela, výdo­bytky ľud­skej evo­lú­cie kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 247 - 253 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 , gno­ze­oló­gia, CES posvätné budovy ako hory, rieky a zvie­ratá, Teoti­hu­acán, rozo­stup stro­mov korún ako zápis elek­tro­en­ce­fa­lo­gramu, prí­rode nepo­dobný dojem, tvo­rivé schop­nosti ľud­skej mysle, potreba poriadku v zmätku spô­so­be­ným ras­tom inte­li­gen­cie, skalné maľby kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 253 - 254 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 , gno­ze­oló­gia, CES skalné rytiny, rezby, ume­lecké diela v jas­ky­niach, mag­da­lén­ske maľby, rytiny a rezby, prie­nik Homo sapiens pred 50 000 rokmi do Európy, vytla­če­nie člo­veka nean­der­tál­skeho, ranné maľby na von­kaj­ších skal­ných ste­nách kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 255 - 262 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 , gno­ze­oló­gia, CES nepre­žili drsné pod­ne­bie Európy v dobe ľado­vej, rituál, a , skvelá akus­tika, posvätné obrady, epi­ge­ne­tické pra­vidlá, najat­rak­tív­nej­šie rysy, tlupa lov­cov zbe­ra­čov, život našich pale­oli­tický pred­kov, kala­har­ské spo­lo­čen­stvo, lov v Kala­hari kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 263 - 272 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 , gno­ze­oló­gia, CES obme­dze­nie vlast­níc­tva, abso­lútne antro­po­morfní kala­har­skí lovci, Etika a nábo­žen­stvo, pôvod morálky, veriaci a ate­isti, trans­cen­den­ta­listi, empi­rici, trans­cen­den­ta­lista, duchovné sve­dec­tvo, judaiz­mus, kres­ťan­stvo, islam, vedecké metódy, dar­vi­niz­mus kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 273 - 274 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 , gno­ze­oló­gia, CES fata­liz­mus, naciz­mus, komu­niz­mus, empi­rik, nábo­žen­ská viera, mate­ria­liz­mus, 100 000 nábo­žen­ských sys­té­mov v his­tó­rii, etnické vojny, kme­ňové vojny, nábo­žen­ská výluč­nosť, nábo­žen­ská bigot­nosť kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 274 - 277 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 , gno­ze­oló­gia, CES tri­ba­liz­mus - viera vo vro­denú nad­ra­de­nosť a zvláštny sta­tus prí­sluš­níka sku­piny, trans­cen­den­tálna hypo­téza - empi­rická hypo­téza - objek­tívne dôkazy, spo­lo­čen­ská voľba, nábo­žen­stvo, ide­olo­gická auto­rita, sláv­nostné obrady, posvätné sym­boly kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 277 - 281 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 , gno­ze­oló­gia, CES základy kul­túry, vše­obecná úcta k Bohu, spo­je­nie malo by sa, je súbor prí­čin a násled­kov - Kant, kau­za­lita prí­rody, morálka závisí od slo­bod­nej vôle, George Edward Moore, trans­cen­den­ta­liz­mus, izo­lá­cia mys­le­nia od prí­rod­ných vied, malo by sa kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 281 - 282 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 , gno­ze­oló­gia, CES argu­men­tá­cia trans­cen­den­ta­lizmu, empi­rik obra­cia sled kau­za­lity, pôvod morál­nej argu­men­tá­cie, tvorba mravný kódov vyho­vu­jú­cich ľud­skej pri­ro­dze­nosti, potla­če­nie iných okol­ností, malo by sa, spo­loč­nosť si vybrala, etické kódy kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 282 - 283 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 , gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES city sú odvo­dzo­vané z epi­ge­ne­tic­kých pra­vi­diel, budo­va­nie uce­le­ných dušev­ných sce­ná­rov, naj­ra­nej­šie štá­dium vývoja morálky, apliá­cia teórie hier, väz­ňova dilema, dohoda, mlčať zlato - morálny prin­cíp, hod­nota cti medzi zlo­dejmi, zajatý vojak za vojny kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 283 - 287 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 , gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES vyme­dze­nie mrav­ných citov, gene­tika mrav­ných citov, roz­ví­ja­nie mrav­ných citov ako následku vzá­jom­ného pôso­be­nia génov a život­ného prsot­re­dia, pre­his­tó­ria mrav­ných citov, morálka a , pôvod a zmy­sel etic­kého cho­va­nia kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 287 - 290 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES rov­naká váha filo­zo­fie morálky a vedy, inšpi­rá­cia štú­dia nábo­žen­stva, nábo­žen­stvo vyrástlo na etic­kých zákla­doch, tri­ba­liz­mus, potvr­dený trans­cen­den­ta­liz­mus, potvr­de­nie empi­rizmu, dosia­hnu­tie kon­zi­lien­cie, domi­nantné zviera kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 291 - 292 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES ľudia sú ľahko okla­ma­teľní cha­riz­ma­tic­kými vod­cami, naj­vyš­šia bytosť, kult nábož­nes­tva, mýty a litur­gie, rúhači, myseľ, osvie­te­nie mysle, mys­tické spo­je­nie s cel­kom, hin­du­is­tická samandhi, bud­his­tické zen satori, súfij­ské fana, taois­tické wu-​wei kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 292 - 293 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES kres­ťan­ská svä­to­dušna rein­kar­ná­cia, halu­ci­ná­cia šama­nov pre­li­te­rár­nych spo­lo­čens­tiev, Will Cat­her, Toto je štas­tie, ktoré sa rozp­ly­nie do nie­čoho doko­na­lého a neza­bud­nu­teľ­ného, myš­lienka mys­tic­kého spo­je­nia, mod­litba sna­žiaca sa o spo­je­nie s Bohom kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 293 - 294 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES neodo­la­teľná viera v trans­cen­den­tálnu exis­ten­ciu, neodo­la­teľná viera v nesmr­teľ­nosť, 15 000 000 južan­ských bap­tis­tov, doslovný výklad bib­lie, 5 000 čle­nov Ame­ric­kej huma­nis­tic­kej aso­ciá­cie, svet­ský huma­niz­mus, deis­tický huma­niz­mus, vášeň, túžba, pravda kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 294 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES pri­ja­tie nad­pri­ro­dzena, vývoj k abs­trak­cii, Jehova, inte­lek­tu­ali­zá­cia Boha, exis­ten­cia Boha, Moj­žiš, nemož­nosť pozrieť do tváre, zaká­zali vyslo­viť pravé meno Boha, Baruch Spi­noza, bož­ská pod­stata, trans­cen­den­tálna sub­stan­cia prí­tomná vo ves­míre kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 294 - 295 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Deus sive natura - Boh alebo sú zame­ni­teľné, kliatba, exko­mu­ni­ká­cia, deper­so­na­li­zá­cia Boha, Paul Til­lich, pro­cesná teoló­gia, teore­tická fyzika, teória všet­kého - The­ory of Eve­ryt­hing, krásna teória kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 295 - 299 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES prí­ťaž­li­vosť teórie je v jej logic­kej úpl­nosti, nové nábo­žen­ské pre­bu­de­nie, defi­ni­tívne víťazs­tvo ľud­ského roz­umu, pre­men­livé etické kódy, ako ucho­vať pred­kov nažive, seku­ra­li­zá­cia ľud­ského eposu, seku­la­ri­zá­cia nábo­žen­stva, Kam ďalej ?, cho­va­nie, kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 299 - 301 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES kon­zi­lien­cia, rov­naký gene­tický kód DNA, trans­krip­cia do RNA, pre­vod na biel­ko­viny, ami­no­ky­se­liny, pre­dok Homo egas­ter, Homo erec­tus, výklad prí­rod­ných vied, bio­ló­gia, nepo­pu­lárny redik­ci­oniz­mus, výskum nových typov syn­tézy, holiz­mus, ana­lýza trh­lín kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 301 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES zjed­no­te­nie fyziky, rekon­štruk­cia živých buniek, zosta­vo­va­nie eko­sys­té­mov, koevo­lú­cia génov a kul­túry, fyzický základ mysle, pra­pô­vod etiky a nábo­žen­stva kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 301 - 304 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES fan­tá­zia a pse­udo­veda je sti­mu­lač­ným pros­tried­kom moz­go­vých cen­tier - pred­nosť Jur­ského parku pred astro­fy­zi­kou, syn­téza, záplava infor­má­cii, syn­te­ti­zá­tory, slo­bodné ume­nie, základné sporné otázky ľud­skej exis­ten­cie, závis­losť na pro­stredí kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 304 - 308 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES závis­losť na pros­tried­koch, bra­chy­ce­fa­li­zá­cia, dedič­nosť, sociálna voľba, volná evo­lú­cia, genó­mové inži­nier­stvo, génový mutanti, prí­čina cho­rôb, prí­čina neplod­nosti, rece­sívne defektné alely, gene­tické poru­chy, cys­tická fib­róza, Tay-​Sachsova cho­roba kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 308 - 310 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES srp­ko­vitá ané­mia, gén, fenyl­ke­to­nú­ria - rece­sívny gén bráni meta­bo­lizmu feny­la­la­nínu, men­tálne retar­dá­cia, nosi­teľ rece­sí­nych génov, eli­mi­ná­cia gene­tic­kej dis­po­zí­cie - eli­mi­ná­cia poru­chy, faus­tov­ské roz­ho­do­va­nie, muto­va­nie potom­kov, dys­le­xia kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 310 - 314 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES neschop­nosť vizu­ál­neho rade­nia, zru­še­nie moci prí­rod­ného výberu, kon­zer­va­tiz­mus, opros­te­nie člo­veka od závis­losti na prí­rod­nom pro­stredí Zeme, Bio­sféra 2, pokles kon­cen­trá­cie kys­líka, prudký nárast kon­cen­trá­cia CO, dras­tické poško­de­nie orga­niz­mov kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 314 - 319 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES zra­ni­teľ­nosť člo­veka, zra­ni­teľ­nosť živého pro­stre­dia, zra­ni­teľ­nosť eko­sys­tému, obme­dzený stav zdro­jov pla­néty Zem, zame­dze­nie vše­obec­ného hla­do­va­nia, zelená revo­lú­cia, nobvé odrody ryže, účin­nej­šie pou­ží­va­nie pes­ti­cí­dov kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 319 - 321 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES zvý­še­nie využi­tia prie­my­sel­ného hno­jiva, zvý­še­nie využi­tia prie­my­sel­ného zavla­žo­va­nia, sve­tová zásoba pod­zem­nej vody, rýchle odčer­pá­va­nie, rezer­voár Ogal­lala, zásoba spod­nej vody vyčer­paná, odso­lo­vane mor­skej vody, kli­ma­tické otep­ľo­va­nie kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 321 - 324 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES glo­bálne otep­ľo­va­nie, atmo­sfé­rický pokles, zmen­še­nie tun­dry, Rwanda, stroj­ná­so­be­nie popu­lá­cie, nega­tívny civi­li­začný vplyv na prí­rodné spo­lo­čen­stvá člo­veka - Rwanda, 1992, vysoký prí­sun potra­vín - ešte vyšší rast popu­lá­cie, vysoký popu­lačný prí­ras­tok kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 325 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES pro­jekty neko­neč­ných rezerv, pre­me­ne­nie dusí­ka­tej ropy na potravu, ria­sové farmy, odso­ľo­va­nie mor­skej vody ter­mo­nuk­le­ár­nymi reak­ci­ami, tech­no­ló­gia pali­vo­vej bunky, ľadov­cové masívy, sladká , výroba celu­lózy z rýchle ras­tú­cich dre­vi­no­vej trávy kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 326 - 327 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES udr­ža­teľný roz­voj, ochrana bio­lo­gic­kej diver­zity, Agenda 21, plo­cha úrod­nej pôdy, dekar­bo­ni­zá­cia, pre­chod od kúre­nia uhlím k pali­vo­vých bun­kám, k nuk­le­ár­nym reak­ciám, k slneč­nej ener­gii, k veter­nej ener­gii, dema­te­ria­li­zá­cia, zní­že­nie ener­gie kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 327 - 330 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES zní­že­nie spot­reby, krát­ko­zra­kosť eko­nó­mov, izo­lo­vaná neok­la­sická eko­no­mická teória, tvrdý prag­ma­tiz­mus, vypráz­dne­nie, vyčer­pa­nie, vnút­ro­štátne bilan­cie, chá­pa­nie všetky zisky - vstupy, žiadne tieto straty - náklady, eko­lo­gická kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 331 - 335 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES strata bio­di­ver­zity, ukon­če­nie kono­zo­ika, nová epo­cha, bio­lo­gické ochu­dob­ňo­va­nie, ere­mo­zo­ická epo­cha, prečo chrá­niť, viac dru­hov - väč­šia pro­duk­ti­vita eko­sys­tému - vyš­šia schop­nosť zná­šať nepria­zeň - vyš­šia sta­bi­lita kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 335 - 336 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES hľa­da­nie kon­zi­lien­cia obme­dzí tvo­ri­vosť, jed­notný sys­tém pozna­nia kniha 8071063215

Lums­den Char­les J. Genes, mind and cul­ture. The coevo­lu­ti­onary pro­cess 1981 Har­vard Uni­ver­sity Press , MA evo­lučná bio­ló­gia, evo­lučná gene­tika ENG koevo­lú­cia génov a kul­túry, gén, myseľ, neznámy

Gib­bons Ann Old dates for modern beha­vior 1995 Science Vol. 268, p. 495 - 496 arche­oló­gia, soci­obi­oló­gia člo­veka ENG naj­star­šia ľud­ská článok

Tul­ving Endel, Donald­son Wayne (eds.) Orga­ni­za­tion of memory 1972 Aca­de­mic Press bio­ló­gia ENG orga­ni­zá­cia pamätí, roz­lí­še­nie dvoch základ­ných typov pamätí neznámy

Mur­dock George The com­mon deno­mi­na­tor of cul­tu­res 1945 Lin­ton Ralph (ed.): The science of man in the world cri­sis Colum­bia Uni­ve­risty Press bio­ló­gia člo­veka, soci­obi­oló­gia ENG kul­túrne uni­ver­zá­lie neznámy

Brown Donald E. Human Uni­ver­sals 1991 Tem­ple Uni­ver­sity Press Phi­la­delp­hia antro­po­ló­gia, soci­obi­oló­gia ENG kul­túrne uni­ver­zá­lie, člo­vek, uni­ver­zálne hod­noty neznámy

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 8 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Char­les Dar­win, Gerald Hol­ton, Ralph L. Cher­mock, ión­ske okúz­le­nie, Carl von Linne, mravci, nová syn­téza kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 9 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Bose - Eins­te­i­nov kon­den­zát, Albert , elek­tro­mag­ne­tiz­mus, Mar­cel Gross­man, koz­mo­ló­gia kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 10 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Fran­cis Bacon, bap­tisti, bib­lia, boh, Dai­da­los, evo­lú­cia, halu­ci­ná­cie, koz­mo­ló­gia, fun­da­men­ta­liz­mus, Pla­tón kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 11 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES sir Art­hur Edding­ton, Albert , Sub­rah­ma­nyan Chan­dra­sek­har, Ika­ros, ión­ske okúz­le­nie, Ježiš Kris­tus, mýtus, nábo­žen­stvo, pýcha kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 12 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES defi­ní­cia kon­zi­lien­cie kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 13 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES eko­lo­gická , etika, kon­zi­lien­cia, pre­po­jo­va­nie kau­zál­nych vysvet­lení kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 14 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Fran­cis Bacon, eko­lo­gická , , etika, lesné bohat­stvo kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 15 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES astro­nó­mia, eko­lo­gická gene­tika, che­mická eko­ló­gia, evo­lučná bio­ló­gia, eko­lo­gická gene­tika, mole­ku­lárna gene­tika, , kon­zi­lien­cia, pre­po­jo­va­nie kau­zál­nych vysvet­lení, reduk­ci­oniz­mus kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 16 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES etika, kon­zi­lien­cia, pre­po­jo­va­nie kau­zál­nych vysvet­lení, kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 17 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES gene­tická evo­lú­cia, exatné vedy, gene­tická evo­lú­cia, hlbinná eko­ló­gia, kon­zi­lien­cia, pre­po­jo­va­nie kau­zál­nych vysvet­lení, sve­tová , zača­ro­vaný tkáčsky stav, slo­bodné ume­nia kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 18 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES kon­zi­lien­cia, pre­po­jo­va­nie kau­zál­nych vysvet­lení kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 19 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES mar­kýz de Con­dor­cet, Tho­mas Jef­fer­son kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 20 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES mar­kýz de Con­dor­cet, Spo­lo­čen­ská zmluva - Rous­seau kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 21 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Isaiah Ber­lin, mar­kýz de Con­dor­cet, Roy d‘Andrade, Denis Dide­rot, Claude-​Adrien Hel­vé­tius, Pla­tón kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 22 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Auguste Comte, mar­kýz de Con­dor­cet, Leon­hard Euler, Pierre Simon de Lap­lace, Julie de Les­pi­nasse, mate­ma­tika, teória roz­ho­do­va­nia kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 23 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES mar­kýz de Con­dor­cet, Imma­nuel Kant, mar­kýz de La Fay­ett, Julie de Les­pi­nasse, John Locke, sociálna spra­vod­li­vosť, Spo­loč­nosť pria­te­ľov čer­no­chov, vášeň kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 24 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES mar­kýz de Con­dor­cet, mul­ti­kul­tu­ra­liz­mus, rasa kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 25 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES mar­kýz de Con­dor­cet, Imma­nuel Kant, , Gottf­ried Wil­helm Leib­niz kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 26 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES mar­kýz de Con­dor­cet, rasiz­mus, zlo­čin kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 27 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES astro­nó­mia, Fran­cis Bacon, mar­kýz de Con­dor­cet, René Des­car­tes, Galie­leo Gali­lei, Hugo Gro­tius, Tho­mas Hob­bes, David Hume, Imma­nuel Kant, Gottf­ried Wil­helm Leib­niz, John Locke kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 28 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Fran­cis Bacon, mar­kýz de Con­dor­cet, mozog kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 29 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Fran­cis Bacon, sir Nicho­las Bacon, induk­cia kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 30 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Fran­cis Bacon, sir Nicho­las Bacon, sir Fran­cis Drake kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 31 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Arun­del, John Aub­rey, Fran­cis Bacon, kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 32 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Fran­cis Bacon, induk­cia, kon­ku­renčná hypo­téza kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 33 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Fran­cis Bacon, Wil­liam Har­vey, induk­cia, Ins­tau­ra­tio Magna, idoly jas­kyne, kon­zi­lien­cia, pre­po­jo­va­nie kau­zál­nych vysvet­lení, idoly mysle, trh kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 34 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES arche­typy z mýtic­kých prí­be­hov, Fran­cis Bacon, René Des­car­tes, vedec­ko­tech­no­lo­gická etika, mýtus, vedec­ko­tech­no­lo­gická etika kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 35 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Fran­cis Bacon, boh, René Des­car­tes, , etika, Galie­leo Gali­lei, Gottf­ried Wil­helm Leib­niz, mate­ma­tika, reduk­ci­oniz­mus kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 36 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Auguste Comte, mar­kýz de Con­dor­cet, Wil­liam Hers­chel, Johan­nes Kep­ler, Miku­láš Koper­nik, mate­ma­tika, reduk­ci­oniz­mus, sociálna fyzika kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 37 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES boh, čín­ska , René Des­car­tes, holiz­mus, reduk­ci­oniz­mus kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 38 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES arche­typy, boh, deiz­mus, Albert , mole­ku­lárna bio­ló­gia, Max Planck, reduk­ci­oniz­mus, the­iz­mus kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 39 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES antro­po­ge­ne­tické pra­vidlo, boh, deiz­mus, Albert , Galie­leo Gali­lei, neode­iz­mus, the­iz­mus kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 40 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES deiz­mus, etika, nábo­žen­stvo kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 41 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES fašiz­mus, huma­niz­mus, Wins­ton Chur­chill, pro­met­he­ov­ské pozna­nie, rasiz­mus, roman­tiz­mus, socia­liz­mus kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 42 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES antro­po­ló­gia, Johann Wolf­gang Goethe, Johann Gottf­ried Her­der, mys­ti­ciz­mus, nábo­žen­stvo, Naturp­hi­lo­sop­hie, roman­tiz­mus kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 43 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Fran­cis Bacon, Raplh Waldo Emer­son, Johann Wolf­gang Goethe, idoly mysle, roman­tiz­mus, novo­an­glický trans­cen­den­ta­liz­mus kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 44 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Agas­siz Louis, antro­po­ló­gia, Fran­cis Bacon, boh, Char­les Dar­win, , exatné vedy, O pôvode dru­hov kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 45 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Fran­cis Bacon, Jeremy Bent­ham, boh, René Des­car­tes, John Dewey, Fried­rich Engels, etika, his­to­rický mate­ria­liz­mus, , Karl Marx, mate­ma­tika, prag­ma­tiz­mus, reduk­ci­oniz­mus, slo­bodná vôľa kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 46 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Ame­rická filo­zo­fická spo­loč­nosť, Fran­cis Bacon, René Des­car­tes, Tho­mas Jef­fer­son kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 47 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES archi­tek­túra, Geor­ges Bra­que, huma­nis­tická a vedecká , T.S Eliot, Sig­mund Freud, Martha Gra­ham, Gro­pius, huma­niz­mus, James Joyce, huma­nis­tická a vedecká , moder­niz­mus v umení, Pablo Picasso, postmo­der­niz­mus, postš­truk­tu­ra­liz­mus kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 47 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES psy­cho­ana­lýza, roman­tiz­mus kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 48 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES dekon­štruk­cia, Jacques Der­rida, etika, kon­štruk­ti­viz­mus, , mul­ti­kul­tu­ra­liz­mus, postmo­der­niz­mus kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 49 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES astro­fy­zika, Jacques Der­rida, Ken­neth J. Ger­gen, Kré­ťa­nov para­dox, pra­me­ta­fory, postmo­der­niz­mus, kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 50 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES sociálna antro­po­ló­gia, boh, dekon­štruk­cia, eko­fe­mi­niz­mus, hlbinná eko­ló­gia, Michel Focault, Ken­neth J. Ger­gen, New Age, kri­tická , meta­fora, mys­te­rium tre­men­dum, neomar­xiz­mus, New Age, postmo­der­niz­mus, laca­nov­ská psy­cho­ana­lýza, , kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 50 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES sociálna antro­po­ló­gia, , latou­rov­ská vedy kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 51 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES dar­wi­nov­ské súpe­re­nie, Michel Focault, mozog, postmo­der­niz­mus, raci­onálne mys­le­nie kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 52 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES epis­te­mo­lo­gický chaos, David Hil­bert kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 53 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES pred­ve­decká , vedecká , vidi­teľné svetlo kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 54 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES farebné vide­nie, elek­tro­mag­ne­tické spek­trum, motýle, mozog, mys­ti­ciz­mus, vidi­teľné svetlo kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 55 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES echo­lo­ká­cia neto­pie­rov, elek­tro­re­cep­tory u rýb, bio­lo­gická evo­lú­cia, elek­tro­re­cep­tívna , neto­piere, níl­ske šťučky, Mor­my­ri­dae, sluch, úhory kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 56 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES echo­lo­ká­cia neto­pie­rov, evo­lučná bio­ló­gia, Homo sapiens, , mate­ma­tika, motýle, Mozart, mozog, neto­piere, tvo­ri­vosť, kre­a­ti­vita kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 57 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES elek­tro­mag­ne­tické spek­trum, femi­niz­mus, foto­elek­trické javy, jazyk vedy, kul­túrne odliš­nosti, kvan­tová elek­tro­dy­na­mika, mate­ma­tika, jazyk vedy, may­o­via kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 58 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Demok­ri­tos, DNA, Leukip­pos, mik­ro­sko­pia kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 59 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Bruce Lamar­tine, Anto­ine Lavo­isier, Anton van Lee­uwen­hoek, mik­ro­sko­pia, mole­ku­lárna bio­ló­gia, mono­vrstvy, ktoré sa samy skla­dajú, nano­tech­no­ló­gie, ROM pamäť kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 60 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES kon­zi­lien­cia, pre­po­jo­va­nie kau­zál­nych vysvet­lení kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 61 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES heli­ocen­trická astro­nó­mia, men­de­lov­ská dedič­nosť, prí­rodný výber, infor­mo­vaná pred­sta­vi­vosť, kvan­tová elek­tro­dy­na­mika, New Age, postmo­der­niz­mus, voodoo kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 62 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES astro­ló­gia, astro­nó­mia, bio­me­di­cína, heuris­tika, , kon­zi­lien­cia, pre­po­jo­va­nie kau­zál­nych vysvet­lení, kres­ťan­ská , fyzi­olo­gická , reduk­ci­oniz­mus, ufo­ló­gia, o stvo­rení, cra­tion science kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 63 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES gene­tika, reduk­ci­oniz­mus, redukčná mega­lo­má­nia, syn­téza, kom­plex­nosť bez reduk­ci­onizmu, , kom­plex­nosť s reduk­ci­oniz­mom kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 64 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES bun­ková bio­ló­gia, kon­zi­lien­cia, pre­po­jo­va­nie kau­zál­nych vysvet­lení, mole­ku­lárna bio­ló­gia, nábo­žen­stvo ved­cov, kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 65 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Percy Bridg­man, Albert kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 66 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES vedecká , nábo­žen­stvo ved­cov, Max Planck, sta­tus, teri­to­ria­lita kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 67 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES opti­mum pre vedu, tvo­ri­vosť, kre­a­ti­vita kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 68 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES enzýmy, mole­ku­lárna bio­ló­gia kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 69 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES DNA, Wil­liam James, Mark Kac, kon­ku­renčná hypo­téza kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 70 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES epis­te­mo­ló­gia, ľud­ská evo­lú­cia, mole­ku­lárna gene­tika, kon­štruk­ti­viz­mus, myseľ, pravda, kri­té­ria pravdy kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 71 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Rudolf Car­nap, Phil­lip Frank, koz­mo­ló­gia, Susane Lan­ge­rová, myseľ, mýtus, pozi­ti­viz­mus, logický pozi­ti­viz­mus, pozna­nie, povaha pozna­nia, prag­ma­tiz­mus, pravda, kri­té­ria pravdy, roman­tiz­mus, Vie­deňský krú­žok kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 72 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Rudolf Car­nap, základná pod­stata mate­ma­tiky, logický pozi­ti­viz­mus, pozna­nie, povaha pozna­nia, pravda, kri­té­ria pravdy, raci­onálne mys­le­nie, Vie­deňský krú­žok kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 73 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Rudolf Car­nap, Homo sapiens, Hubb­lova kon­štanta, základná pod­stata mate­ma­tiky, mozog, logický pozi­ti­viz­mus, pravda, kri­té­ria pravdy, tvr­de­nie, vedecké tvr­de­nie, neve­decké tvr­de­nie kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 74 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES umelá inte­li­gen­cia, mozog, myseľ, neuro­bi­oló­gia, logický pozi­ti­viz­mus, pozna­nie, povaha pozna­nia, séman­tická ana­lýza, tvo­ri­vosť, kre­a­ti­vita, umelá inte­li­gen­cia kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 75 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES pro­ces uče­nia, mozog, prag­ma­tiz­mus, pravda, kri­té­ria pravdy kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 76 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES kani­ba­liz­mus, kon­zi­lien­cia, pre­po­jo­va­nie kau­zál­nych vysvet­lení, krét­sky laby­rint, Thé­seus kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 77 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES kon­zi­lien­cia, pre­po­jo­va­nie kau­zál­nych vysvet­lení, laby­rint vedo­mostí, motýle, prí­čina a násle­dok, Thé­seus kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 78 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES bun­ková bio­ló­gia, DNA, kon­zi­lien­cia, pre­po­jo­va­nie kau­zál­nych vysvet­lení, laby­rint vedo­mostí, mravci, reduk­ci­oniz­mus, syn­téza kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 79 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES fero­móny, chro­ma­to­gra­fia, mravce, mravci, spek­tro­met­ria, strach, fóbia kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 80 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Wil­liam H. Bos­sert, fero­móny, mravce, kon­zi­lien­cia, pre­po­jo­va­nie kau­zál­nych vysvet­lení, mravci, semi­otické zlú­če­niny kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 81 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES fero­móny, kon­zi­lien­cia, pre­po­jo­va­nie kau­zál­nych vysvet­lení, mravci, semi­otická sieť, syn­téza kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 82 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES ana­konda, daž­ďový pra­les, drogy, dro­gové halu­ci­ná­cie, halu­ci­no­génne drogy, Jíva­ro­via, laby­rint vedo­mostí, magické zvie­ratá, mravci, strach z hadov kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 83 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Ama­ringo Pablo Cesar, ayahu­asca, boho­via, daž­ďový pra­les, drogy, halu­ci­ná­cie, Jíva­ro­via, mýtus, Šipi­bo­via, Xipibo kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 84 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Car­los Cas­ta­ńeda, drogy, halu­ci­ná­cie, Ježiš Kris­tus, Jíva­ro­via, alter­na­tívne kul­túry, Timothy Leary, mozog, úči­nok drog na myseľ, neuro­mo­du­lá­tory, psy­chot­rópne látky, spá­nok, uče­nie dona Juana - Cas­ta­neda, vege­ta­lista, ayahu­asqu­ero, juho­ame­rický šaman kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 85 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Ama­ringo Pablo Cesar, ayahu­asca, Sig­mund Freud, inšpi­rá­cia, kon­zi­lien­cia, pre­po­jo­va­nie kau­zál­nych vysvet­lení, , mozog, sní­va­nie, spá­nok kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 86 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Char­les Dar­win, dedič­nosť, Sig­mund Freud, halu­ci­ná­cie, J. Allan Hob­son, , kon­ku­renčná hypo­téza, mozog, sní­va­nie, mýtus, nábo­žen­stvo a sní­va­nie, psy­cho­ana­lýza, sny, syn­téza kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 87 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES halu­ci­ná­cie, , sní­va­nie, neuro­trans­mi­tery, REM - rapid eye move­ment, rýchly pohyb očí, sny, spá­nok kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 88 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES apnoia, mozog, sní­va­nie, nálada, neuro­trans­mi­tery, sny kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 89 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Ama­ringo Pablo Cesar, arche­typy, evo­lú­cia, Sig­mund Freud, gene­tická pre­d­is­po­zí­cia, , jun­gov­ská psy­cho­ana­lýza, mozog, myseľ, sní­va­nie, neof­re­udiz­mus, neuro­bi­oló­gia, jun­gov­ská psy­cho­ana­lýza, expe­ri­men­tálna , sny, spá­nok kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 90 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES sny, sní­va­nie, strach z hadov, her­pe­to­fó­bia kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 91 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Antar­ktída, Aus­trá­lia, her­pe­to­fó­bia, Jíva­ro­via, Lache­sis muta, Both­rops atrox, hadi ako kul­túrne sym­boly, pri­pra­vené uče­nie, strach z hadov, strach z hluč­ných zvu­kov, strach z nezná­mych osôb, strach zo tmy, vege­ta­lista, ayahu­asqu­ero, juho­ame­rický šaman kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 91 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES žara­raka - Both­rops jara­raca kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 92 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Ama­ringo Pablo Cesar, aztécky pant­heon, bio­me­de­cína, Dolný Egypt, Kekule von Stra­do­nitz, Fried­rich August, hadi ako kul­túrne sym­boly, mozog, mýtus, nábo­žen­stvo a had, pri­pra­vené uče­nie, Quet­zal­có­atl, Tla­loc - aztécky boh, Úro­bo­ros, Vedžo, egypt­ská bohyňa kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 93 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Ama­ringo Pablo Cesar, kon­zi­lien­cia, pre­po­jo­va­nie kau­zál­nych vysvet­lení, mozog kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 94 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Ama­ringo Pablo Cesar, bio­ché­mia, daž­ďový pra­les kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 95 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Ama­ringo Pablo Cesar, ana­konda, ayahu­asca, biel­ko­viny, bio­ché­mia, eko­ló­gia, evo­lučná bio­ló­gia, holiz­mus a syn­téza, inzu­lín, kon­zi­lien­cia, pre­po­jo­va­nie kau­zál­nych vysvet­lení, laby­rint vedo­mostí, mole­ku­lárna bio­ló­gia, holiz­mus kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 96 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES biel­ko­viny, bio­ché­mia, daž­ďový pra­les, eko­ló­gia, , enzýmy, reduk­ci­oniz­mus, reduk­ci­onis­tická bio­ló­gia, syn­téza kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 97 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Colo­rada Barro, eko­ló­gia, , holiz­mus, Panam­ský prie­plav kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 98 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES alde­hydy, alko­holy, Ludwig Boltz­mann, elek­tro­mag­ne­tické žia­re­nie, enzýmy, ketóny, syn­téza kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 99 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES biel­ko­viny, daž­ďový pra­les, DNA, kom­plex­nosť, teória kom­plex­nosti, krét­sky laby­rint, laby­rint vedo­mostí, teória kom­plex­nosti, o kom­plex­nosti kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 100 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES daž­ďový pra­les, , chaos, Inšti­tút v Santa Fé, Stu­art A. Kauff­mann, laby­rint vedo­mostí, Chris­top­her Lang­ton, teória kom­plex­nosti kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 101 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES , teória cha­osu, Stu­art A. Kauff­mann, meta­fora, NK model evo­lú­cie, teória kom­plex­nosti kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 102 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES adap­tá­cia, dedič­nosť, evo­lučná bio­ló­gia, evo­lučný chaos, chaos, teória cha­osu, Stu­art A. Kauff­mann, mole­ku­lárna bio­ló­gia, NK model evo­lú­cie, teória kom­plex­nosti kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 103 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES eko­ló­gia, frak­tálna geomet­ria, chaos, teória cha­osu, reduk­ci­oniz­mus, teória kom­plex­nosti kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 104 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES biel­ko­viny, enzýmy, , gene­tické pís­mená, mozog kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 105 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES biel­ko­viny, DNA, enzýmy, fruk­tóza, mole­ku­lárna gene­tika, glu­kóza, , Wil­liam F. Loomis, mole­ku­lárna bio­ló­gia, sacha­róza kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 106 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES biel­ko­viny, evo­lučná bio­ló­gia, gene­tické ocho­re­nia, kom­plex­nosť, rako­vina kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 107 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Antar­ktída, holis­tická bio­ló­gia, DNA, gene­tická evo­lú­cia, gene­tická evo­lú­cia, holis­tická bio­ló­gia, mozog kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 108 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES bib­lia, , mate­ma­tika kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 109 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES René Des­car­tes, evo­lú­cia mozgu, Imma­nuel Kant, kon­zi­lien­cia, pre­po­jo­va­nie kau­zál­nych vysvet­lení, laby­rint vedo­mostí, bio­lo­gická evo­lú­cia, pod­stata mysle kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 110 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Albert , Homo sapiens, jazyk a , , Gottf­ried Wil­helm Leib­niz, mozog, štruk­túra mozgu, pod­stata mysle kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 111 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Antar­ktída, René Des­car­tes, dualiz­mus mysle a mozgu, prí­rodný výber, , mozog, myseľ a pra­cu­júci mozog, pod­stata mysle, Úvahy o prvej filo­zo­fii kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 112 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES René Des­car­tes, dualiz­mus mysle a mozgu, kog­ni­tívna neuro­veda, mozog, pod­stata mysle, neuro­fi­lo­zo­fo­via, neuro­trans­mi­tery, , kog­ni­tívna kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 113 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES andro­cen­triz­mus, evo­lučná bio­ló­gia, Phi­neas P. Gage, mole­ku­lárna bio­ló­gia, mozog, pod­stata mysle kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 114 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Phi­neas P. Gage, mozog, pod­stata mysle kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 115 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES mozog kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 116 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES bio­ché­mia, bio­me­cha­nika, enzýmy, mozog, pod­stata mysle kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 117 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES mozog, pod­stata mysle, nálada, neuro­trans­mi­tery kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 118 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES este­tika, neuro­trans­mi­ter GABA, , mozog, neuro­trans­mi­tery kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 119 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES inte­li­gen­cia, mozog, pod­stata mysle, pamäť kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 120 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES jazyk a , , mozog, pod­stata mysle, vášeň, zvie­ra­cia lsti­vosť kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 121 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES , mozog, pamäť, slu­chové ref­lexy, spá­nok kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 122 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES hyper­gra­fia, hyper­re­li­gi­ozita, mozog, PET - pozit­ró­nová emisná tomo­gra­fia, pro­zo­pag­nó­zia, slo­bodná vôľa kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 123 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES , mozog, pod­stata mysle, neuro­trans­mi­tery, pamäť kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 124 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES ace­tyl­cho­lín, Daniel C. Denett, , kar­te­zián­ske divadlo, mozog, pamäť kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 125 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES , mozog, pamäť, pod­stata mysle, pamäť, tvo­ri­vosť, kre­a­ti­vita, sexu­álna vášeň kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 126 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES auto­nómny ner­vový sys­tém, , mozog, pod­stata mysle, neuro­trans­mi­tery, ref­lexy, ace­tyl­cho­lín, úni­ková reak­cia kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 127 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES mozog, pod­stata mysle, pamäť, raci­onálne mys­le­nie, strach, fóbia kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 128 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Anto­nio R. Dama­sio, glu­kóza, mate­ma­tika, mozog, pod­stata mysle, sci-​fi kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 129 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Anto­nio R. Dama­sio, mozog, pod­stata mysle kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 130 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES kre­a­ti­vita, , ľudová , mozog, nálada, ľudová , neuro­bi­oló­gia, syn­téza, šia­len­stvo, význam kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 131 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES farebné vide­nie, David J. Chal­mers, Frank Jack­son, mozog, pod­stata mysle kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 132 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES farebné vide­nie, elek­tro­re­cep­tory u rýb, inte­li­gen­cia, mozog, pod­stata mysle, sluch kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 133 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES pre­nos vo vede a umení, iko­nický jazyk, , mimo­zmys­lové vní­ma­nie, mozog, pod­stata mysle, neuro­bi­oló­gia kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 134 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES este­tika, pre­nos vo vede a umení, kali­gra­fia, čín­ska kali­gra­fia, Simon Leys, mozog, pod­stata mys­le­nia, slo­boda mys­le­nia kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 135 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES boho­via, pra­vidlá mate­ma­tic­kého cha­osu, Ježiš Kris­tus, pra­vidlá mate­ma­tic­kého cha­osu, mozog, pod­stata mysle, neuro­bi­oló­gia, slo­boda mys­le­nia kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 136 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES René Des­car­tes, kul­túrny deter­mi­niz­mus, umelá inte­li­gen­cia, mozog, pod­stata mysle, slo­boda mys­le­nia kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 137 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Adler Mor­ti­mer, Deep Blue, René Des­car­tes, umelá inte­li­gen­cia, Gary Kas­pa­rov, John Keats, pod­stata mysle, šach kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 138 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Rod­ney Bro­oks, Deep Blue, umelá inte­li­gen­cia, Gary Kas­pa­rov, Mas­sa­chu­sett­ský inšti­tút tech­no­ló­gie, mutá­cie, pod­stata mysle, umelá inte­li­gen­cia kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 139 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES dedič­nosť, umelá inte­li­gen­cia, Mars, pod­stata mysle, pamäť, raci­onálne mys­le­nie, rako­vina, umelá inte­li­gen­cia kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 140 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES , pod­stata mysle kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 141 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES apol­lón­sky, apo­lin­ský, dve kul­túry a vedecká revo­lú­cia, evo­lučná bio­ló­gia, kon­zi­lien­cia, pre­po­jo­va­nie kau­zál­nych vysvet­lení, , huma­nis­tická a vedecká , vedecká , mozog, syn­téza kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 142 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES , huma­nis­tická a vedecká , vedecká , prí­rody ver­sus výchova, nature - nur­ture, tvo­ri­vosť, kre­a­ti­vita kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 143 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES antro­po­ló­gia, záko­ni­tosti vývoja epi­ge­ne­tic­kých pra­vi­diel, gene­tická evo­lú­cia, kul­túrna evo­lú­cia, gene­tická evo­lú­cia, gene­tické kódo­va­nie, koevo­lú­cia génov a kul­túry, kon­zi­lien­cia, pre­po­jo­va­nie kau­zál­nych vysvet­lení, , meta­fora, mozog kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 143 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES tvorba kul­túry, výtvor mozgu, hadi v mýtoch, , strach z hadov kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 144 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES záko­ni­tosti vývoja epi­ge­ne­tic­kých pra­vi­diel, gene­tická evo­lú­cia, ľud­ská evo­lú­cia, prí­rodný výber, gene­tická evo­lú­cia, gene­tická variá­cia, Homo sapiens, koevo­lú­cia génov a kul­túry, , kul­túrne sym­boly, hadi v mýtoch, strach z hadov, kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 144 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES hadie sym­boly, kul­túrne sym­boly, šim­panzy kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 145 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Demok­ri­tos, DNA, prí­rodný výber, evo­lučná bio­ló­gia, gene­tické kom­bi­ná­cie, mole­ku­lárna bio­ló­gia, mutá­cie kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 146 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES antie­vo­lučná , biel­ko­viny, boh, DNA, empa­tia, gene­tická evo­lú­cia, kul­túrna evo­lú­cia, ľud­ská evo­lú­cia, gene­tická evo­lú­cia, gene­tický posun, kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 147 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES kul­túrny deter­mi­niz­mus, holis­tická , Homo sapiens, pre­nos vo vede a umení, jazyk a , Clyde K.M. Koenig, , vtáči spev, Alf­red L. Kro­eber, , a jazyk, kul­túrny deter­mi­niz­mus, omnis cul­tura ex cul­tura, mravci, kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 147 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES mrav­čie pachové ces­tičky, sym­bo­liz­mus, sym­bo­lický jazyk, včely kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 148 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Aus­tin, bonobo, šim­panz trpas­ličí, Pan panis­cus, jazyk, sym­bo­lický jazyk, Kanzi, bonobo, slovná zásoba, sym­bo­lický jazyk, šim­panzy kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 149 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES šim­panz trpas­ličí, Pan panis­cus, bonobo, Howard Gard­ner, Gombe, Homo sapiens, jazyk, sym­bo­lický jazyk, Kanzi, bonobo, , mravci, slovná zásoba, sym­bo­lický jazyk, syn­tax, šim­panzy, ter­miti kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 150 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES vznik jazyka, ges­ti­ku­lá­cia, gri­masy u nemluv­niat, Homo erec­tus, Homo sapiens, imi­to­va­nie, mimikry, jazy­kový inštinkt, vznik jazyka, , jazy­kové cen­trá, mravci, napo­dob­ňo­va­nie kojen­cami, slovná zásoba, syn­tax, šim­panzy kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 151 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES epi­zo­dická pamäť, kul­túrna evo­lú­cia, Homo sapiens, sym­bo­lický jazyk, koevo­lú­cia génov a kul­túry, , mate­riálna , základná jed­notka kul­túry, mak­ro­mo­le­ku­lová , mozog, epi­zo­dická pamäť, séman­tická pamäť, popu­lačná bio­ló­gia kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 151 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES séman­tická pamäť, sym­bo­lický jazyk kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 152 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Apol­lón, Dafné, pre­nos vo vede a umení, jazyk, základná jed­notka kul­túry, mozog, pach, pamäť, séman­tická pamäť, séman­tická pamäť kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 153 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Richard J. Dawkins, epi­zo­dická pamäť, idea, mém, idén, koevo­lú­cia génov a kul­túry, , kon­cept, kon­zi­lien­cia, pre­po­jo­va­nie kau­zál­nych vysvet­lení, základná jed­notka kul­túry, kul­tú­ro­gén, mém - jed­notka kul­túry, mné­mo­typ, mozog, séman­tická pamäť kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 153 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES séman­tická pamäť, semi­otika, sebecký gén, soci­ogén kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 154 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES dedič­stvo, gene­tické dedič­stvo, dedič­nosť, holis­tická , inte­rak­cia génov a pro­stre­dia, inte­rak­ci­ona­liz­mus, koevo­lú­cia génov a kul­túry, , mém - jed­notka kul­túry, mozog, myseľ a , norma reak­cie v gene­tike, séman­tická pamäť, semi­otika kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 155 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES dedič­nosť, obe­zita, dôsledky pora­dia naro­de­nia, sociálne cho­va­nie, šípatka, Sagit­ta­ria, Zro­dený ku vzbure - Sul­lo­way kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 156 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES dedič­stvo, gene­tické dedič­stvo, dedič­nosť, inte­rak­cia génov a pro­stre­dia, kul­túrne uni­ver­zá­lie, telo a myseľ, dôsledky pora­dia naro­de­nia kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 157 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES beha­vi­orálna gene­tika, dedič­stvo, gene­tické dedič­stvo, dedič­nosť, dedi­teľ­nosť, Richard J. Herrns­tein kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 158 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES agre­sia, dedič­stvo, gene­tické dedič­stvo, dedič­nosť, gene­tika, hudobná inte­li­gen­cia, kon­zi­lien­cia, pre­po­jo­va­nie kau­zál­nych vysvet­lení, kore­lá­cia geno­ty­pov a pro­stre­dia, tvo­ri­vosť, kre­a­ti­vita kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 159 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES alko­ho­liz­mus, autiz­mus, dedič­stvo, gene­tické dedič­stvo, dedič­nosť, dedi­teľ­nosť, schi­zof­ré­nia kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 160 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES bio­lo­gický deter­mi­niz­mus, dedič­stvo, gene­tické dedič­stvo, dedič­nosť, bio­lo­gický deter­mi­niz­mus, gene­tický deter­mi­niz­mus, kul­túrny deter­mi­niz­mus, gene­tika kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 161 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES beha­vi­orálna gene­tika, bio­lo­gický deter­mi­niz­mus, dedič­nosť, gene­tická reťaz, gene­tické puto, kala­har­ský lovci-​zberači, kon­zi­lien­cia, pre­po­jo­va­nie kau­zál­nych vysvet­lení, , kul­túrny deter­mi­niz­mus, lovci-​zberači kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 161 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES schi­zof­ré­nia kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 162 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES halu­ci­ná­cie, mozog, GABA, gama ami­no­bu­ty­rické kyse­liny, pozit­ró­nová emisná tomo­gra­fia, raci­onálne mys­le­nie, schi­zof­ré­nia, slu­chové halu­ci­ná­cie kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 163 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES altru­iz­mus, dedič­nosť, men­de­lov­ská gene­tika, halu­ci­ná­cie, láska, mutá­cie, vplyv halu­ci­ná­cií, schi­zof­ré­nia, sociálne cho­va­nie kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 164 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Aar­skong - Scot­tov syn­dróm, srp­ko­vitá ané­mia, far­bo­sle­posť, bio­ché­mia, bio­me­de­cína, cys­tická fib­róza, dedič­nosť, hemo­fí­lia, hyper­cho­les­te­ro­lé­mia, Lesch-​Nyhanov syn­dróm, mutá­cie, OGOD prin­cíp, jeden gén, jedna nemoc, reti­nob­las­tóm, srp­ko­vitá ané­mia kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 164 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES sv. Víta, Zel­lwe­ge­rov syn­dróm kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 165 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES farba pleti, beha­vi­orálna gene­tika, men­de­lov­ská dedič­nosť, dep­re­sia, kli­nická dep­re­sia, DNA, mutá­cie, neú­plne pre­nik­nu­tie v dedič­nosti, poly­gény, rasa, rodový pôvod kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 166 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES aliemn­tárne tabu, beha­vi­orálna gene­tika, dedič­nosť, záko­ni­tosti vývoja epi­ge­ne­tic­kých pra­vi­diel, escha­to­ló­gia, etika, eti­keta, etno­bo­ta­nika, evo­lú­cia, incest, inte­li­gen­cia, jazyk, koz­mo­ló­gia, kul­túrne uni­ver­zá­lie, mágia, nábo­žen­ské ritu­ály kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 166 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES pohos­tin­nosť, poh­rebné ritu­ály, popu­lačná , zmier­čia obeť, sociálne cho­va­nie, ali­men­tárne tabu, tabu incestu, ter­miti, zdo­be­nie tela kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 167 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES pôvod civi­li­zá­cie, civi­li­zá­cia, fero­móny, kani­ba­liz­mus, Alf­red V. Kid­der, , kul­túrne uni­ver­zá­lie, pale­oli­tický lovci-​zberači, mayské mestá, ter­miti kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 168 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES altru­iz­mus, boho­via, eti­oló­gia kul­túry, Alf­red V. Kid­der, eti­oló­gia, kul­túrne uni­ver­zá­lie, pôvod kul­túry, lovci-​zberači, mém - jed­notka kul­túry, neuro­bi­olo­gické rysy, O ľud­skej pri­ro­dze­nosti, sociálne cho­va­nie kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 169 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES adap­tá­cia, defi­ní­cia epi­ge­ne­tic­kých pra­vi­diel, evo­lučná , soci­obi­oló­gia, koevo­lú­cia génov a kul­túry, pôvod kul­túry, základná jed­notka kul­túry, pamäť, , sociálne cho­va­nie, soci­obi­oló­gia kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 170 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES záko­ni­tosti vývoja epi­ge­ne­tic­kých pra­vi­diel, kul­túrna evo­lú­cia, gri­masy, slu­chová , mém - jed­notka kul­túry, Morov ref­lex, pamäť, sluch kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 171 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES záko­ni­tosti vývoja epi­ge­ne­tic­kých pra­vi­diel, fruk­tóza, glu­kóza, hmat, , jazy­ková zásoba, čuch, hmat, mimo­slovná , lak­tóza, Morov ref­lex, telesný pach, sacha­róza, sluch, úni­ková reak­cia kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 172 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Bor­nej­skí Dusu­no­via, záko­ni­tosti vývoja epi­ge­ne­tic­kých pra­vi­diel, kala­har­ský lovci-​zberači, vizu­álna , , Kun­go­via, lovci-​zberači, Nová Guinea, rei­fi­ká­cia - pre­vod kon­cep­tov na pred­mety kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 173 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES bio­lo­gická antro­po­ló­gia, binárny inštinkt, binárna opo­zí­cia, dia­dický inštinkt, endo­ga­mia, záko­ni­tosti vývoja epi­ge­ne­tic­kých pra­vi­diel, exo­ga­mia, ini­ciačné obrady, inte­rak­cia génov a pro­stre­dia, , Claude Levi-​Strauss, myseľ a kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 173 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES mýtus, pre­cho­dové ritu­ály, rei­fi­ká­cia - pre­vod kon­cep­tov na pred­mety, štruk­tu­ra­liz­mus kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 174 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES beha­vi­orálna gene­tika, dedič­nosť, záko­ni­tosti vývoja epi­ge­ne­tic­kých pra­vi­diel, ľud­ské cho­va­nie, inte­li­gen­cia, soci­obi­oló­gia kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 175 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES agre­sívne cho­va­nie, biel­ko­viny, cuk­rovka, dedič­stvo, gene­tické dedič­stvo, adi­tívne dedič­stvo, dys­le­xia, enzýmy, ľud­ské cho­va­nie, nová­tor­ský gén, holand­ský gén agre­sie, inte­li­gen­cia, Izrael, mono­amin oxi­dázy, mozog, mutá­cie, neuro­trans­mi­tery kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 175 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES nová­tor­ský gén, pamäť, poly­gény kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 176 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES beha­vi­orálna gene­tika, dedič­nosť, fenyl­ke­to­nú­ria, mole­ku­lárna bio­ló­gia, moz­gové vlny, telo a myseľ, ple­i­ot­ro­pia, poly­gény kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 177 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES pôvod civi­li­zá­cie, civi­li­zá­cia, Paul Ekman, záko­ni­tosti vývoja epi­ge­ne­tic­kých pra­vi­diel, gene­tická evo­lú­cia, kul­túrna evo­lú­cia, gene­tická evo­lú­cia, Homo sapiens, koevo­lú­cia génov a kul­túry, kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 178 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES agre­sívne , ans­tros­te­nol, dedič­nosť, EEG, elek­tro­en­ce­fa­lo­gram, záko­ni­tosti vývoja epi­ge­ne­tic­kých pra­vi­diel, ľud­ské fero­móny, ges­ti­ku­lá­cia, gri­masy, para­ja­zyk, ver­bálna , , nálada, O pôvode člo­veka, telesný pach kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 178 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES para­ja­zyk, non­ver­bálna , ref­lexy kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 179 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES farebné vide­nie, farby, slov­ník farieb, Ire­nä­eus Eibl - Eibes­feldt, koevo­lú­cia génov a kul­túry, ver­bálna , non­ver­bálne sig­nály, nadvi­ho­va­nie obo­čia, Poly­né­zia, ritu­ali­zá­cia, slovná zásoba, slov­ník farieb kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 180 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES farebné vide­nie, mozog, farebné vide­nie kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 181 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES far­bo­sle­posť, farby, slov­ník farieb, Brent Ber­lin, DNA, Paul Kay, farebné vide­nie, Mun­sel­lov súbor farieb, mutá­cie, slovná zásoba, slov­ník farieb kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 182 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES farby, slov­ník farieb, Brent Ber­lin, Dani, Dani­ovia, názvy farieb, Paul Kay, Mun­sel­lov súbor farieb, ozna­čo­va­nie farieb, slovná zásoba, slov­ník farieb kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 183 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES farebné vide­nie, farby, slov­ník farieb, Ber­lin - Kay­ova postup­nosť, záko­ni­tosti vývoja epi­ge­ne­tic­kých pra­vi­diel, hanu­nóo, názvy farieb, Paul Kay, mém - jed­notka kul­túry, farebné vide­nie, séman­tická pamäť, slov­ník farieb kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 184 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES farby, slov­ník farieb, ľud­ská evo­lú­cia, pôvod kul­túry, mozog, para­ja­zyk, non­ver­bálna , slovná zásoba, slov­ník farieb kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 185 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES farebné vide­nie, kul­túrna evo­lú­cia, gene­tika, halu­ci­načný cha­rak­ter snov, rei­fi­ká­cia - pre­vod kon­cep­tov na pred­mety, slovná zásoba, strach z hadov kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 186 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES kul­túrna evo­lú­cia, inte­rak­cia génov a pro­stre­dia, koevo­lú­cia génov a kul­túry, , mozog, myseľ a , tvo­ri­vosť, kre­a­ti­vita kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 187 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES ľud­ská evo­lú­cia, koevo­lú­cia génov a kul­túry, , mozog, sloni, sociálne cho­va­nie, šim­panzy, ter­miti, vlci, sociálne cho­va­nie vlkov kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 188 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES gene­tický deter­mi­niz­mus, gene­tická evo­lú­cia, gene­tika, koevo­lú­cia génov a kul­túry, , kul­túrna diver­zita, kul­túrne uni­ver­zá­lie, mozog, nábo­žen­ské ritu­ály, norma reak­cie v gene­tike, tote­miz­mus kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 189 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES dar­wi­nov­ská antro­po­ló­gia, soci­obi­oló­gia, repro­dukčná bio­ló­gia, gene­tická evo­lú­cia, kul­túrna evo­lú­cia, evo­lučná , gene­tická evo­lú­cia, popu­lačná gene­tika, Homo erec­tus, Homo ergas­ter, Homo habi­lis, Homo sapiens, , lovci-​zberači kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 189 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES sociálne cho­va­nie, soci­obi­oló­gia, dar­vi­nov­ská antro­po­ló­gia kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 190 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES altru­iz­mus, altru­is­tické cho­va­nie, Aus­trá­lia, infan­ti­cida, zabí­ja­nie novo­ro­de­niat, kon­ku­renčná hypo­téza, kul­túrne normy, mém - jed­notka kul­túry, z doby kamen­nej, pat­ri­otiz­mus, rodový výber, soci­obi­oló­gia kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 191 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES agre­sia, gene­tická spô­so­bi­losť, infan­ti­cida, zabí­ja­nie novo­ro­de­niat, bio­lo­gický pôvod lásky, poly­gý­nia, sociálne cho­va­nie, sta­tus, teória rodiny kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 192 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES agre­sia, Step­hen Deca­tur, sociálna evo­lú­cia, gene­tická spô­so­bi­losť, kul­túrne uni­ver­zá­lie, sta­tus, teri­to­ria­lita, teri­to­riálny inštinkt kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 193 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES teri­to­riálna agre­sia, Leda Cos­mi­de­sová, domi­nantné posta­ve­nie, jazyk, kul­túrne uni­ver­zá­lie, mravci, sociálny hmyz, sociálne cho­va­nie, teri­to­ria­lita, teri­to­riálna agre­sia kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 194 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES adap­tá­cia, altru­iz­mus, farebné vide­nie, farby, slov­ník farieb, beha­vi­orálna gene­tika, poli­tická , záko­ni­tosti vývoja epi­ge­ne­tic­kých pra­vi­diel, prí­rodný výber, gene­tická spô­so­bi­losť, gene­tická spô­so­bi­losť, koevo­lú­cia génov a kul­túry kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 194 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES slov­ník farieb kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 195 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES antro­po­ló­gia, dedič­nosť, dep­re­sia, dep­re­sia z pokrv­ného plo­de­nia, záko­ni­tosti vývoja epi­ge­ne­tic­kých pra­vi­diel, kul­túrna evo­lú­cia, gene­tická evo­lú­cia, gene­tická vada, gene­tická spô­so­bi­losť, smr­to­nosné , tabu incestu, zabra­ňo­va­nie incestu kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 195 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES kon­zi­lien­cia, pre­po­jo­va­nie kau­zál­nych vysvet­lení, smr­to­nosné , soci­obi­oló­gia, tabu incestu kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 196 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES agre­sia, dep­re­sia, dep­re­sia z pokrv­ného plo­de­nia, exo­ga­mia, gene­tická vada, hlu­cho­ne­mosť, incest, naniz­mus, exo­ga­mia kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 197 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES eko­no­mická pros­pe­rita, niž­šie sňatky na Tchaj­wane, sociálne cho­va­nie, šim­panzy kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 198 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES incest, izra­el­ské kibucy kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 199 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES agre­sia, dedič­nosť, gene­tická evo­lú­cia, prí­rodný výber, incest, pach, šim­panzy, tabu incestu kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 200 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Com­mon­we­alth, Oli­ver Cro­mwell, Richard Cro­mwell, čaro­dej­níc­tvo, incest, egyp­ťa­nia, exo­ga­mia, gene­tická spô­so­bi­losť, incest, kani­ba­liz­mus, rodová kla­si­fi­ká­cia, sta­tus, tabu incestu, vam­pi­riz­mus kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 201 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES záko­ni­tosti vývoja epi­ge­ne­tic­kých pra­vi­diel, James George Fra­zer, Sig­mund Freud, incest, kon­ku­renčná hypo­téza, psy­cho­ana­lýza kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 202 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Wil­liam H. Dur­ham, etika, Sig­mund Freud, incest, Kapau­ku­ovia, moder­niz­mus v umení, Nová Guinea, Poly­né­za­nia, tabu incestu, Tlin­gi­to­via kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 203 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Wil­liam H. Dur­ham, záko­ni­tosti vývoja epi­ge­ne­tic­kých pra­vi­diel, exo­ga­mia, incest, koevo­lú­cia génov a kul­túry, mýtus, raci­onálny výber, roz­ho­do­va­nie, sociálne cho­va­nie, tabu incestu, Tora­džo­via kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 204 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES antro­po­ló­gia, , gene­tická vada, poli­to­ló­gia, rako­vina kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 205 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES bun­ková bio­ló­gia, dar­wi­niz­mus, sociálny dar­wi­niz­mus, kon­zi­lien­cia, pre­po­jo­va­nie kau­zál­nych vysvet­lení, marxizmus-​leninizmus, mole­ku­lárna bio­ló­gia, mole­ku­lárna gene­tika, sociálny dar­vi­niz­mus kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 206 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES anti­his­to­riz­mus, Simon Black­burn, fun­kci­ona­liz­mus, his­to­ri­ciz­mus, Julia Kris­teva, , mýty o stvo­rení, postmo­derný rela­ti­viz­mus, postš­truk­tu­ra­liz­mus, psy­cho­ana­lýza, postmo­derný rela­ti­viz­mus, semi­oló­gia, semi­otika, socia­liz­mus, štruk­tu­ra­liz­mus kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 207 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES antro­po­ló­gia, ame­rická antro­po­ló­gia, Ruth Bene­dic­tová, Franz Boas, dar­wi­niz­mus, sociálny dar­wi­niz­mus, Émile Durk­heim, Albert , etnická prí­sluš­nosť, národ­nostná prí­sluš­nosť, euge­nika, Sig­mund Freud, mus­lim­ský fun­da­men­ta­liz­mus, ľudová kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 207 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Karl Marx, mos­lim­ský fun­da­men­ta­liz­mus, fun­da­men­ta­liz­mus, národ­nostné vojny, etnické vojny, ľudová , rasiz­mus, sociálny dar­vi­niz­mus, soviet­ske imé­rium kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 208 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Franz Boas, Char­les Dar­win, dedič­nosť, etické normy, etnická prí­sluš­nosť, národ­nostná prí­sluš­nosť, kolo­nia­liz­mus, , kul­túrna diver­zita, kul­túrny rela­ti­viz­mus, väč­šiny, mul­ti­kul­tu­ra­liz­mus, rov­no­cen­nosť, sub­kul­túry, iden­tity kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 208 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES kul­túrny rela­ti­viz­mus, the­ok­ra­cia kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 209 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Ame­rická antro­po­lo­gická aso­ciá­cia, antro­po­ló­gia, bio­lo­gická antro­po­ló­gia, kul­túrna antro­po­ló­gia, Franz Boas, dedič­nosť, ľud­ská evo­lú­cia, Jano­mamö, Kapau­ku­ovia, kon­zi­lien­cia, pre­po­jo­va­nie kau­zál­nych vysvet­lení, Kwa­kiut­lo­via, postmo­der­niz­mus, kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 209 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES inte­lek­tu­álna sub­kul­túra kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 210 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES antro­po­ló­gia, bio­fó­bia, James S. Cole­man, Lee Ellis, bio­fó­bia, Joseph Lop­re­ato, bio­fó­bia kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 211 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Demok­ra­cia v Ame­rike, Tocqu­e­ville, indi­vi­du­aliz­mus, Mar­xov Kapi­tál, , sys­tém sym­bo­lov, Karl Marx, meta­fora, Met­ro­po­lis, nábo­žen­stvo, pra­vidlá soci­olo­gic­kej metódy, štan­dardný spo­lo­čen­sko­vedný model kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 212 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES bio­lo­gický deter­mi­niz­mus, bio­lo­gický deter­mi­niz­mus, gene­tický deter­mi­niz­mus, kul­túrna evo­lú­cia, kon­zi­lien­cia, pre­po­jo­va­nie kau­zál­nych vysvet­lení, rasiz­mus, štan­dardný spo­lo­čen­sko­vedný model kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 213 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES a fauna Bali, , her­me­ne­utika, kon­ku­renčná hypo­téza, , nábo­žen­stvo na Bali kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 214 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES epis­te­mo­ló­gia, her­me­ne­utika, kon­zi­lien­cia, pre­po­jo­va­nie kau­zál­nych vysvet­lení, postmo­der­niz­mus kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 215 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES evo­lú­cia, bio­lo­gická evo­lú­cia, , , sociálny hmyz kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 216 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES beha­vi­orálna gene­tika, vývo­jová bio­ló­gia, kog­ni­tívna neuro­veda, kon­zi­lien­cia, pre­po­jo­va­nie kau­zál­nych vysvet­lení, kog­ni­tívna , soci­obi­oló­gia kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 217 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES vývo­jová bio­ló­gia, dedič­nosť, záko­ni­tosti vývoja epi­ge­ne­tic­kých pra­vi­diel, cho­va­nie ria­dené epi­ge­ne­tic­kými pra­vid­lami, kon­zi­lien­cia, pre­po­jo­va­nie kau­zál­nych vysvet­lení, sociálna kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 218 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES vývo­jová bio­ló­gia, Step­hen T. Emlen, etika, teória rodiny kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 219 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES záko­ni­tosti vývoja epi­ge­ne­tic­kých pra­vi­diel, incest, kuru, fatálna ence­fa­lo­pa­tia, Nová Guinea, tabu incestu kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 220 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES , voľ­ného trhu, záko­ni­tosti vývoja epi­ge­ne­tic­kých pra­vi­diel, eko­no­mic­kej teórie kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 221 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES mik­ro­eko­nó­mia, neok­la­sická , Zásady eko­nó­mie - Mars­hall kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 222 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES bio­di­ver­zita, eko­no­mický rast, Fede­ral Reserve Board kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 223 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES bio­sféra, boh, dedič­nosť, DNA, evo­lučná bio­ló­gia, popu­lačná gene­tika, kon­zi­lien­cia, pre­po­jo­va­nie kau­zál­nych vysvet­lení, kre­a­ci­oniz­mus kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 224 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES men­de­lov­ská dedič­nosť, Hardy-​Weinbergovo pra­vidlo kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 225 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES gene­tický posun, Hardy-​Weinbergovo pra­vidlo kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 226 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES eko­ló­gia, , eko­no­mický rast, evo­lú­cia, popu­lačná gene­tika, kli­ma­tická zmena kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 227 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Gary S. Bec­ker, , mak­ro­eko­nó­mia, mik­ro­eko­nó­mia, kon­zi­lien­cia, pre­po­jo­va­nie kau­zál­nych vysvet­lení, ľudová , ľudová , v eko­nó­mii, roz­ho­do­va­nie kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 228 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES altru­is­tické žela­nia, Gary S. Bec­ker, raci­onálna voľba, teória raci­onál­nej voľby kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 229 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Gary S. Bec­ker, drogy, záko­ni­tosti vývoja epi­ge­ne­tic­kých pra­vi­diel, záko­ni­tosti vývoja epi­ge­ne­tic­kých pra­vi­diel, Jack Hirsch­le­i­fer, ľudová , ľudová , v eko­nó­mii, štan­dardný spo­lo­čen­sko­vedný model, zlo­čin kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 230 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES altru­iz­mus, domi­nantné posta­ve­nie, záko­ni­tosti vývoja epi­ge­ne­tic­kých pra­vi­diel, bio­lo­gická evo­lú­cia, incest, koevo­lú­cia génov a kul­túry, pat­ri­otiz­mus, v eko­nó­mii kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 231 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES záko­ni­tosti vývoja epi­ge­ne­tic­kých pra­vi­diel, incest, prin­cíp raci­onál­nej voľby, r-​K kon­ti­núum v evo­luč­nej bio­ló­gii, raci­onálna voľba, roz­ho­do­va­nie, repro­dukčná stra­té­gia, syn­téza, teória raci­onál­nej voľby kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 232 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES , heuris­tika, Daniel Kah­ne­man, raci­onálna voľba, repro­dukčná stra­té­gia, teória raci­onál­nej voľby kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 233 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES heuris­tika, ira­ci­onálna voľba kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 234 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Chris­top­her R. Hall­pike, heuris­tika, meta­fora, raci­onálna voľba, teória raci­onál­nej voľby, Základy pri­mi­tív­neho mys­le­nia - Hall­pike kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 235 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES kon­zi­lien­cia, pre­po­jo­va­nie kau­zál­nych vysvet­lení kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 236 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES este­tické mie­ne­nie, kon­zi­lien­cia, pre­po­jo­va­nie kau­zál­nych vysvet­lení, slo­bodné ume­nia, tvo­ri­vosť, kre­a­ti­vita, ume­nie, ars gra­tia artis, Výbor pre huma­nitné vedy, Com­mis­sion on the Hum­ma­ni­ties kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 237 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Dante Alig­hieri, este­tika, meta­fora, Miche­lan­gelo Buona­rotti, Mozart, reduk­ci­oniz­mus, satan, syn­téza kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 238 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Apol­lón, arche­typy, bio­fí­lia, Ceres, Démé­tér, Dafné, Dis, Hádés, vášeň kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 239 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES chaos, inšpi­rá­cia, Leonardo da Vinci, Mozart, mozog, nálada, neuro­bi­olo­gické rysy kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 240 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Harold Bloom, Paul de Man, dekon­štruk­cia, Jacques Der­rida, záko­ni­tosti vývoja epi­ge­ne­tic­kých pra­vi­diel, chaos, lite­rárna inte­li­gen­cia, kon­ku­renčná hypo­téza, kon­zi­lien­cia, pre­po­jo­va­nie kau­zál­nych vysvet­lení, láska v cha­ose, postmo­der­niz­mus kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 241 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Západný kánon - Bloom kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 241 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Joseph Con­rad, dekon­štruk­cia, T.S Eliot, femi­niz­mus, Gustave Flau­bert, James Joyce, moder­niz­mus v umení, neok­la­si­ciz­mus, noví kri­tici, nová kri­tika, postmo­der­niz­mus, post­wil­so­nov­ská lite­rárna kri­tika, roman­tiz­mus, sym­bo­liz­mus kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 242 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES apol­lón­sky, apo­lin­ský, Ludwig van Beet­ho­ven, Dante Alig­hieri, este­tický úsu­dok, Gustave Flau­bert, Johann Wolf­gang Goethe, Homé­ros, jazy­ko­veda, kon­zi­lien­cia, pre­po­jo­va­nie kau­zál­nych vysvet­lení, Leonardo da Vinci, noví kri­tici, nová kri­tika kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 242 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES postmo­der­niz­mus, psy­cho­ana­lýza, syn­téza, vášeň kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 243 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES bio­es­te­tika, vývo­jová bio­ló­gia, bio­po­etika, Mar­ga­ret A. Bode­nová, Joseph Car­roll, Brett Cooke, Ellen Dis­sa­na­y­ake­ová, Robin Fox, umelá inte­li­gen­cia, koevo­lú­cia génov a kul­túry, Wal­ter A. Koch, neuro­trans­mi­tery, Tvo­rivá myseľ - Bode­nová, umelá inte­li­gen­cia kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 244 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES arche­typy v umení, vývo­jová bio­ló­gia, záko­ni­tosti vývoja epi­ge­ne­tic­kých pra­vi­diel, gene­tická evo­lú­cia, kul­túrna evo­lú­cia, gene­tická evo­lú­cia, incest, koevo­lú­cia génov a kul­túry, , meta­fora, mozog, nábo­žen­stvo a had, pamäť, v umení kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 244 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES tvo­ri­vosť, kre­a­ti­vita kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 245 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES archi­tek­túra, este­tika, ľud­ská evo­lú­cia, génius, huma­niz­mus, inšpi­rá­cia, meta­fora, mozog kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 246 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Bras­sai, Halász, Hideki Jukawa, mate­ma­tika, mate­ma­tika v porov­naní s hud­bou, meta­fora, Pablo Picasso kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 247 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES archi­tek­túra, Gre­gory Bate­son, boho­via, este­tika, metav­zorce v umení, Teoti­hu­acán kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 248 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES EEG, elek­tro­en­ce­fa­lo­gram, este­tika, kali­gra­fia, japon­ská kali­gra­fia, karayo (písmo), kubiz­mus, neuro­bi­oló­gia a ume­nie, písmo wayo kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 249 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Arm­s­trong Louis, este­tika, jazz, meta­fora, pamäť kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 250 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES arche­typy v umení, záko­ni­tosti vývoja epi­ge­ne­tic­kých pra­vi­diel, gene­tická evo­lú­cia, gene­tická evo­lú­cia, Homo sapiens, , tvo­rivé schop­nosti, mýtus, raci­onálna voľba kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 251 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES adap­tá­cia, gene­tická evo­lú­cia, gene­tická evo­lú­cia, golem, lovci-​zberači, satan, tricks­ter, šibal, vam­pír, vášeň kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 252 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES adap­tá­cia, gene­tická evo­lú­cia, Homo sapiens, inte­li­gen­cia, jazyk kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 253 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES dedič­nosť, záko­ni­tosti vývoja epi­ge­ne­tic­kých pra­vi­diel, Homo sapiens, Chau­vet, jas­kynné ume­nie, inte­li­gen­cia, jas­kyne, jas­kynné ume­nie, mágia, ritu­ali­zá­cia kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 254 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Aus­trá­lia, Henri Edou­ard Pros­per Bre­uil, abbé, jas­kyňa Cosques, Homo sapiens, Chau­vet, jas­kynné ume­nie, jas­kyňa Las­caux, lovci-​zberači, mágia, lovecká mágia kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 255 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES astro­ló­gia, aztécky pant­heon, jas­kyne, jas­kynné ume­nie, krst, lovci-​zberači, mágia, lovecká mágia, sym­pa­te­tická mágia, mexické údo­lie, mimo­zmys­lové vní­ma­nie, tvo­rivé schop­nosti, nábo­žen­ské ritu­ály, psy­cho­ki­né­zis, Tla­loc - aztécky boh kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 256 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES arche­typy, boho­via, epi­ge­ne­tické pra­vidlá v umení, lovci-​zberači, sym­pa­te­tická mágia, Meso­ame­rika, tote­mové zvie­ratá, totemy kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 257 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES teri­to­riálna agre­sia, ben­gál­čina, bio­es­te­tika, egyp­ťa­nia, epi­ge­ne­tické pra­vidlá v umení, este­tika, incest, čín­ska kali­gra­fia, japon­ská kali­gra­fia, may­o­via, mozog, mýtus, kog­ni­tívna , tabu incestu, teri­to­riálna agre­sia kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 258 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES epi­ge­ne­tické pra­vidlá v umení, este­tický inštinkt, evo­lú­cia, krása tváre, neuro­bi­oló­gia a ume­nie, mimo­riadny sti­mul, ženy, krása žen­skej tváre kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 259 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES prí­rodný výber a epi­ge­ne­tické pra­vidlá, , motýle kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 260 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Ellen Dis­sa­na­y­ake­ová, duševný roz­voj a epi­ge­ne­tické pra­vidlá, chaos, jas­kyne, jas­kynné ume­nie, mys­tická skú­se­nosť, obja­vi­teľ­ský inštinkt, zdo­be­nie tela kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 261 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Bot­swana, kala­har­ský lovci-​zberači, kani­ba­liz­mus, Kun­go­via, Richard B. Lee, Louis Lie­ben­berg, lovci-​zberači, mys­tická skú­se­nosť, Namí­bia, obja­vi­teľ­ský inštinkt kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 262 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES eko­ló­gia, kala­har­ský lovci-​zberači, Louis Lie­ben­berg, lovci-​zberači kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 263 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES kala­har­ský lovci-​zberači, lovci-​zberači, raci­onálne mys­le­nie kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 264 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES , kala­har­ský lovci-​zberači, lovci-​zberači, mýtus, paviáni, totemy kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 265 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES , kon­zi­lien­cia, pre­po­jo­va­nie kau­zál­nych vysvet­lení, neuro­trans­mi­tery kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 267 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES boh, kon­zi­lien­cia, pre­po­jo­va­nie kau­zál­nych vysvet­lení, nábo­žen­stvo a morálka, etický trans­cen­den­ta­liz­mus kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 268 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES boh, Dekla­rá­cia nezá­vis­losti, etické zásady, Tho­mas Jef­fer­son, Mar­tin Lut­her King, Abra­ham Lin­coln, John Locke, etický trans­cen­den­ta­liz­mus kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 269 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES empi­riz­mus, etický kód, etický kon­sen­zus, kon­zi­lien­cia, pre­po­jo­va­nie kau­zál­nych vysvet­lení, etický trans­cen­den­ta­liz­mus kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 270 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES astro­fy­zika, boh, deiz­mus, empi­riz­mus, kon­zi­lien­cia, pre­po­jo­va­nie kau­zál­nych vysvet­lení, rela­ti­viz­mus, the­iz­mus, etický trans­cen­den­ta­liz­mus kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 271 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES boh, etický empi­riz­mus, etický empi­riz­mus, islam, územný roz­mach islamu, pôvod judaizmu, pozit­ró­nová emisná tomo­gra­fia, the­iz­mus kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 272 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES boh, Char­les Dar­win, Fjo­dor M. Dosto­jev­skij, empi­riz­mus, etika, etické zásady, Robert Hooke, John Locke, mutá­cie, Veľký inkvi­zí­tor - Dosto­jev­skij kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 273 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES agre­sia, geno­cída, komu­niz­mus, úloha lásky v nábo­žen­stve, mate­ria­liz­mus, nábo­žen­stvo, naciz­mus, neodar­wi­niz­mus, the­iz­mus kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 274 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES boh, geno­cída, Izra­e­liti, pôvod judaizmu, úloha lásky v nábo­žen­stve, marxizmus-​leninizmus, nábo­žen­stvo, naciz­mus, národ­nostné vojny, etnické vojny, sta­tus, tri­ba­liz­mus kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 275 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES nábo­žen­stvo kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 276 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES nábo­žen­stvo kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 277 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES empi­riz­mus, duševný roz­voj a epi­ge­ne­tické pra­vidlá, nábo­žen­stvo, etický trans­cen­den­ta­liz­mus kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 278 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Aris­to­te­les, bib­lia, boho­via, Char­les Dar­win, empi­riz­mus, Etika Níko­ma­chova, David Hume, pýcha, trans­cen­den­ta­liz­mus kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 279 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Imma­nuel Kant, natu­ra­lis­tický klam, slo­boda mys­le­nia, trans­cen­den­ta­liz­mus kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 280 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES etické zásady, gene­tická spô­so­bi­losť, kon­zi­lien­cia, pre­po­jo­va­nie kau­zál­nych vysvet­lení, natu­ra­lis­tický klam, expe­ri­men­tálna , trans­cen­den­ta­liz­mus kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 281 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES inde­ter­mi­niz­mus, nábo­žen­stvo, trans­cen­den­ta­liz­mus kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 282 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES duševný roz­voj a epi­ge­ne­tické pra­vidlá, epi­ge­ne­tické pra­vidlá v etike, etické kódy, vznik etic­kých kódov, David Hume, Fran­cis Hut­che­son, natu­ra­lis­tický klam kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 283 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES gene­tická spô­so­bi­losť, pale­oli­tický lovci-​zberači, väz­ňova dilema kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 284 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES altru­iz­mus, dedič­nosť, empa­tia, xeno­fó­bia, Mezo­po­tá­mia, pýcha, xeno­fó­bia, tri­ba­liz­mus, vysta­to­va­nie, xeno­fó­bia kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 285 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES altru­iz­mus, boho­via, epi­ge­ne­tické pra­vidlá v etike, etické kódy, gene­tická evo­lú­cia, ľud­ská mozog a evo­lú­cia, lovci-​zberači kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 286 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES etika, apli­ko­vaná etika, etické cho­va­nie, kul­túrna evo­lú­cia, gene­tika mrav­ných citov, expe­ri­men­tálna kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 287 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES antro­po­ló­gia, epi­ge­ne­tické pra­vidlá v etike, etické cho­va­nie, nábo­žen­stvo kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 288 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES svätý Augus­tín, aus­trál­sky abo­ri­gi­no­via, kabala, mýtus, mýty o stvo­rení, nábo­žen­stvo, nábo­žen­stvo a morálka, nábo­žen­ské ritu­ály, poh­rebné ritu­ály, ritu­álne hole Abo­ri­gí­nov, strach, fóbia, slo­bodný zed­nári, tri­ba­liz­mus kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 288 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES troj­stup­ňový sys­tém slo­bod­ných zed­ná­rov kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 289 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES altru­iz­mus, altru­is­tické , gene­tická evo­lú­cia, gene­tická evo­lú­cia, mýtus, nábo­žen­stvo, pre­cho­dové ritu­ály, tri­ba­liz­mus kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 290 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES domi­nantné sprá­va­nie, empi­riz­mus, etika a nábo­žen­stvo, prí­rodný výber, nábo­žen­ská extáza, hyper­re­li­gi­ozita, kon­zi­lien­cia, pre­po­jo­va­nie kau­zál­nych vysvet­lení, nábo­žen­stvo a morálka, neuro­bi­olo­gický pôvod extází, trans­cen­den­ta­liz­mus, vlci kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 290 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES sociálne cho­va­nie vlkov kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 291 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES agre­sia, boho­via, domi­nantné sprá­va­nie, gri­masy, Homo sapiens, makak, Makak rhe­sus, semi­otická podob­nosť, strach, fóbia, vlci, sociálne cho­va­nie vlkov kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 292 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Willa Cat­he­rová, halu­ci­ná­cie, mýtus, nábo­žen­stvo, nábo­žen­ské ritu­ály, New Age kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 293 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES boh, empi­riz­mus, úloha lásky v nábo­žen­stve, mys­tická skú­se­nosť, nábo­žen­stvo, svätá Teré­zia z Avily, trans­cen­den­ta­liz­mus kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 294 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Ame­rická huma­nis­tická aso­ciá­cia, bap­tisti, bib­lia, boh, boho­via, Deus sive natura, deis­tický huma­niz­mus, egyp­ťa­nia, empi­riz­mus, exatné vedy, gene­tické algo­ritmy, Hero­do­tos, Izra­e­liti, Moj­žiš, nábo­žen­stvo, the­iz­mus, trans­cen­den­ta­liz­mus, vášeň kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 295 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES boh, Albert , exatné vedy, Step­hen Hawking, nábo­žen­stvo, teória všet­kého vo fyzike kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 296 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES etika a nábo­žen­stvo, etické pra­vidlá, etické kódy, etické zásady, koz­mo­ló­gia, nábo­žen­stvo kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 297 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES empi­riz­mus, nábo­žen­ský epos, evo­lučný epos, etika a nábo­žen­stvo, evo­lučný epos, Homo sapiens, koz­mo­ló­gia, nábo­žen­stvo, nábo­žen­stvo a morálka, trans­cen­den­ta­liz­mus kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 298 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES nábo­žen­stvo, nábo­žen­stvo a morálka kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 299 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES biel­ko­viny, DNA, evo­lučná bio­ló­gia, gene­tický kód DNA, Homo erec­tus, Homo ergas­ter, kon­zi­lien­cia, pre­po­jo­va­nie kau­zál­nych vysvet­lení kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 300 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES ana­lýza trh­lín, bun­ková bio­ló­gia, , holiz­mus a syn­téza, kon­zi­lien­cia, pre­po­jo­va­nie kau­zál­nych vysvet­lení, reduk­ci­oniz­mus, holiz­mus kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 301 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES ana­lýza trh­lín, astro­fy­zika, , etika a nábo­žen­stvo, koevo­lú­cia génov a kul­túry, kon­zi­lien­cia, pre­po­jo­va­nie kau­zál­nych vysvet­lení, nábo­žen­stvo a morálka kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 302 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES aro­gan­cia, este­tické cíte­nie, eufó­ria, teória cha­osu, slo­bodné ume­nia, syn­téza kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 303 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES exatné vedy, Faust, Johann Wolf­gang Goethe, huma­niz­mus, kon­zi­lien­cia, pre­po­jo­va­nie kau­zál­nych vysvet­lení, Mefis­to­te­les, súko­lie pokroku, slo­bodné ume­nia kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 304 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES aus­trál­sky abo­ri­gi­no­via, gene­tická evo­lú­cia, gene­tická evo­lú­cia, Mefis­to­te­les, nená­syt­nosť kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 305 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES bra­chy­ce­fa­li­zá­cia, fib­rob­last, Poly­né­zia, Thaj­sko, vývoj turk­men­ského pro­te­ínu, tvary lebky, zaok­rúh­ľo­va­nie lebky kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 306 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Aus­trá­lia, tri­ba­liz­mus kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 307 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES repro­dukčná bio­ló­gia, dedič­stvo, gene­tické dedič­stvo, dedič­nosť, DNA, etická voľba, voľná evo­lú­cia, gene­tika, gene­tická rôz­no­ro­dosť, mole­ku­lárna bio­ló­gia, mutá­cie, prog­ram ľud­ského genómu, repro­dukčná bio­ló­gia kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 308 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES srp­ko­vitá ané­mia, cys­tická fib­róza, dedič­stvo, gene­tické dedič­stvo, ľud­ská evo­lú­cia, fenyl­ke­to­nú­ria, gene­tické poru­chy, Homo sapiens, srp­ko­vitá ané­mia, Tay-​Sachsova cho­roba kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 309 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES srp­ko­vitá ané­mia, cys­tická fib­róza, dedič­stvo, gene­tické dedič­stvo, dedič­nosť, DNA, voľná evo­lú­cia, gene­tická rôz­no­ro­dosť, gene­tické poru­chy, génová tera­pia, hemo­fí­lia, srp­ko­vitá ané­mia kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 310 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES DNA, dys­le­xia, voľná evo­lú­cia, gene­tické poru­chy, roz­ho­do­va­nie kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 311 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES eko­lo­gická morálka, duševný roz­voj a epi­ge­ne­tické pra­vidlá, génius, Homo sapiens, ego­is­tický inde­ter­mi­niz­mus, pie­tis­tický inde­ter­mi­niz­mus, kon­zer­va­ti­viz­mus, Mefis­to­te­les, slo­boda mys­le­nia kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 312 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES bio­sféra, eko­lo­gická morálka, eko­no­mický rast, eko­sys­tém Bio­sféra 2, exemp­ci­ona­liz­mus, eko­lo­gická etika, geofy­zi­kálna sila, Homo sapiens, natu­ra­liz­mus, eko­lo­gická etika, Yuca­tan kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 313 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES bio­ché­mia, Bio­sféra 2, daž­ďový pra­les, Homo pro­teus, Homo sapiens kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 314 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES bio­sféra, Bio­sféra 2, Joel E. Cohen, , exemp­ci­ona­liz­mus, eko­lo­gická etika, mravci, saranče, šváby kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 315 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES eko­lo­gické pani­ká­re­nie, Homo sapiens, zásoby pod­zem­ných vôd kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 316 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Čína, pôrod­nosť v Číne kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 317 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES eko­lo­gická stopa, Mon­gol­sko, nená­syt­nosť, PAT - popu­la­tion - aff­lu­ence - tech­no­logy, vege­ta­riáni kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 318 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Antar­ktída, exemp­ci­ona­liz­mus, eko­lo­gická etika, Grón­sko, zelená revo­lú­cia kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 319 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Argen­tína, Aus­trá­lia, zásoby pod­zem­ných vôd, zelená revo­lú­cia, poľ­no­hos­po­dár­stvo kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 320 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES akva­kul­túra, daž­ďový pra­les, kli­ma­tická změna, nená­syt­nosť, rybo­lov, sve­tové oblasti rybo­lovu, zásoby pod­zem­ných vôd kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 321 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Antar­ktída, Aus­trá­lia, Grón­sko, Kiri­bati, kli­ma­tická zmena kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 322 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Albert , eko­ló­gia, eko­sys­tém turn­dry, exemp­ci­ona­liz­mus, eko­lo­gická etika, poľ­no­hos­po­dár­stvo kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 323 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Aus­trá­lia, Burundi, Egypt, eko­lo­gické neduhy, may­o­via, Mezo­po­tá­mia, Rwanda, tri­ba­liz­mus, zásoby pod­zem­ných vôd kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 324 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES morálna agre­sia, Burundi, eko­lo­gické neduhy, etnická prí­sluš­nosť, národ­nostná prí­sluš­nosť, národ­nostné vojny, etnické vojny, Rwanda, tri­ba­liz­mus kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 326 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES exemp­ci­ona­liz­mus, eko­lo­gická etika, Kon­fe­ren­cia a život­nom pro­stredí, Rio de Jane­iro, 1992, Sum­mit Zeme 1992 kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 327 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES eko­lo­gická stopa, mik­ro­eko­nó­mia, Fre­de­rick Hu, infor­mačná revo­lú­cia, kon­ku­ren­cie­schop­nosť, Sum­mit Zeme 1992, Sve­tové eko­no­mické fórum kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 328 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Bra­zí­lia, eko­no­mický rast, kon­ku­ren­cie­schop­nosť, prag­ma­tiz­mus, zásoby pod­zem­ných vôd kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 329 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES bio­di­ver­zita, eko­lo­gická , eko­lo­gické neduhy, , , kon­ku­ren­cie­schop­nosť kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 330 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES bio­di­ver­zita, daž­ďový pra­les, Homo sapiens kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 331 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Ama­zonka, bio­di­ver­zita, bio­sféra, ere­mo­zo­ikum, evo­lú­cia, lesné bohat­stvo kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 332 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES bio­di­ver­zita, bio­ché­mia, kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 333 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES eko­ló­gia, , motýle, mravci kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 334 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES eko­ló­gia, , Homo sapiens kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 335 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES poli­tická , etika, exis­ten­ci­ona­liz­mus, Homo sapiens, Sören Kier­ke­ga­ard, kon­zi­lien­cia, pre­po­jo­va­nie kau­zál­nych vysvet­lení, reduk­ci­oniz­mus, tvo­ri­vosť, kre­a­ti­vita kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 336 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES bio­sféra kniha 8071063215

Wil­son Edward O, Kon­zi­lien­cia. Jed­nota pozna­nia. O nevy­hnut­nosti zjed­no­te­nia prí­rod­ných a huma­nit­ných vied 1999 p. 7 NLN, s.r.o., Nakla­da­tels­tví Lidové noviny Praha 1 filo­zo­fia, gno­ze­oló­gia, soci­obi­oló­gia CES Carl von Linne kniha 8071063215

Use Face­book to Com­ment on this Post

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech