I wish you a wonderful day. Nice view photos. Landscapes, nature, still life, and many others.   Click to listen highlighted text! I wish you a wonderful day. Nice view photos. Landscapes, nature, still life, and many others. Powered By GSpeech

Zakopane - goralské aj lyžiarske stredisko Vysokých Tatier

je známe turis­tické stre­disko juž­ného Poľ­ska. Dá sa pove­dať, že je vstup­nou brá­nou pre . Je tu známe lyžiar­ske stre­disko, mos­tík. Videl som tu, ostatne aj v iných obciach v Poľ­sku, že tu bývajú inak, ako zopár kilo­met­rov ďalej na Slo­ven­sku. Domy sú tu sta­vané veľ­ko­ry­sej­šie, nie sú tak strašne na husto ako u nás. Myslí sa na to, že tu chcú aj žiť a nie­len pre­ží­vať. Nevi­del som tu toľko vyso­kých múrov, brán, všetko sa mi tu videlo otvo­re­nej­šie, prí­stup­nej­šie. Veľmi mi to udrelo do očí, asi aj preto, že som odtiaľto sa vra­cal na cez Oravu. Vši­mol som si aj to, že sú tu pokoj­nejší, zrejme aj tole­ran­tnejší. Mini­málne na za volan­tom. Leží v v regi­óne . Je cen­trom goral­skej kul­túry, popu­lár­nou des­ti­ná­ciou pre , a turis­tiku. V 17. sto­ročí je spo­mí­nané ako . V 19. sto­ročí bolo cen­trom ťažob­ného a hut­níc­keho prie­myslu. hos­tilo viac­krát maj­strov­stvá sveta v kla­sic­kom lyžo­vaní, v biat­lone, sve­tový pohár v lyžo­vaní, zimnú uni­ver­ziádu apod. (Wikipedia.en). Býva pre­zý­vané zim­ným hlav­ným mes­tom Poľ­ska. Záro­veň je naj­vyš­šie polo­že­ným mes­tom v Poľ­sku. a sú par­tner­skými mes­tami (Wiki​pe​dia​.cz). Naj­frek­ven­to­va­nej­šou uli­cou je , kde sa dajú ochut­nať tra­dičné syrové (Repta). Už v 19. sto­ročí sa dre­ve­ných kaviar­nič­kach Zako­pa­neho schá­dzal poľ­ská inte­lek­tu­álna a ume­lecká elita. Bolo výhodné uká­zať sa v Zako­pa­nom - prí­rod­nom a vidiec­kom pro­ti­póle Kra­kova, Var­šavy (sme​.sk).

Odkazy:

Use Face­book to Com­ment on this Post

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech