I wish you a wonderful day. Nice view photos. Landscapes, nature, still life, and many others.   Click to listen highlighted text! I wish you a wonderful day. Nice view photos. Landscapes, nature, still life, and many others. Powered By GSpeech

Trenčín - jedno z najstarších miest Slovenska

patrí ku naj­star­ším slo­ven­ským mes­tám. Naj­star­šie arche­olo­gické nálezy dokla­dajú prí­tom­nosť člo­veka už pred 200 000 rokmi. Ešte pred prí­cho­dom Kel­tov viedla úze­mím Tren­čína cez jedna z vetiev “Jan­tá­ro­vej , kto­rou puto­vali etruskí, grécki a neskôr rím­ski obchod­níci zo stre­do­mo­ria na Pobal­tie. Na pre­lome leto­počtu vytla­čili Kel­tov ger­mán­ske zo severu a západu, pre­dov­šet­kým . spolu s Mar­ko­manmi, síd­lia­cimi na juž­nej Morave viedli časté boje s Rimanmi. Sve­dec­tvom týchto vojen je aj známy rím­sky nápis na hrad­nej skale, ktorý tu zane­chala II. pomocná légia, keď tu pre­zi­mo­vala v rokoch 179 - 180 (tren​cin​.sk). V pre­klade ja na ňom napí­sané: Víťazs­tvu cisá­rov a voj­ska, ktoré síd­lilo v Lau­ga­rí­ciu, v počte 855 voja­kov II. légie, dal zho­to­viť M.V. Maxi­mia­nus, legát II. pomoc­nej légie (Jur­čacko). Je prav­de­po­dobné, že bol kon­com 10. a začiat­kom 11. sto­ro­čia síd­lom pro­vin­cie Vag, ktorú sa spo­mína v zakla­da­cej lis­tine praž­ského bis­kup­stva z roku 1086. Naj­väč­šiu slávu zažilo mesto za Matúša Čáka Tren­čian­skeho začiat­kom 14. sto­ro­čia (tren​cin​.sk).

Odkazy:

novypopular.eu

Use Face­book to Com­ment on this Post

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech