I wish you a wonderful day. Nice view photos. Landscapes, nature, still life, and many others.   Click to listen highlighted text! I wish you a wonderful day. Nice view photos. Landscapes, nature, still life, and many others. Powered By GSpeech

Spišský hrad - pýcha Slovenska

je úchvatný, to sa musí nechať. Obdi­vu­jem aj náv­štev­nosť, ktorú má a páči sa mi, že asi nie­ktorí vedia robiť svoju prácu dobre. Nachá­dza sa 634 met­rov nad morom, patrí medzi naj­roz­siah­lej­šie v Európe. Pra­veké síd­lisko je tu dato­vané do 5 tisíc­ro­čia pred Kris­tom. Na pre­lome leto­poč­tov tu bolo naj­väč­šie pra­veké , kon­krétne ľudu Púchov­skej kul­túry, ktorá bola ovplyv­nená Keltmi. V roku 1241 odo­lal hrad Tatár­skemu útoku. Naj­roz­siah­lej­šie sta­vebné úpravy vyko­nal z Bran­dýsa v polo­vici 15. sto­ro­čia, kedy vzniklo naj­väč­šie dolné nádvo­rie. Vo svo­jej his­tó­rii pat­ril hrad Zápoľ­ským, Tur­zov­com, Čáky­ov­com. Ján , ktorý sa stal uhor­ským krá­ľom, sa naro­dil na Spiš­skom hrade. V roku 1780 zni­čil hrad požiar, v tom čase už bol opus­tený. Areál hradu obsa­huje Román­sky palác, Kapl­nku svä­tej Alž­bety, , hradnú vežu, román­ske , , Bar­ba­kan, Jis­krovu pev­nôs­tku (Zdroj: Infor­mačná tabuľa).

Odkazy:

Use Face­book to Com­ment on this Post

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech