Belianska jaskyňa – jediná verejne prístupná jaskyňa vo Vysokých Tatrách

Belian­ska jas­kyňa sa nachá­dza v Tatrans­kej Kot­line. Je jedi­nou verejne prí­stup­nou jas­ky­ňou vo Vyso­kých Tat­rách. Nie­ktoré časti jas­kyne, ktorá leží v masíve Koby­lieho vrchu, majú zau­jí­mavé názvy: Stĺpový dóm, Prie­pasť Peklo, Kal­vá­ria, Dóm SNP, Pal­mová sieň, Vodo­pá­dový dóm, Hudobná sieň, Rúrový dóm, Hli­nená chodba, Prie­pasť Čer­tove hrdlo, Dóm tro­siek. O jas­kyni vedeli hľa­dači pokla­dov už v 18. sto­ročí, o čom sved­čia uhlí­kové nápisy na ste­nách. Naj­starší je dato­vaný do roku 1713. Neskôr sa na jas­kyňu zabudlo, až kým ju Július Husz a Ján Britz 5.8.1881 znovu neob­ja­vili. Dnes je zná­mych 3825 met­rov cho­dieb. Jas­kyňa patrí ku naj­nav­šte­vo­va­nej­ším u nás. Sprí­stup­ne­ných je 1370 met­rov. Počas pre­hliadky nám sprie­vod­co­via pus­tili viac­krát hudbu, čo až neuve­ri­teľne umoc­nilo záži­tok a …

Jaskyne

Jaskyne