Vysoké Tatry

Vysoké Tatry sú asi najväčšou pýchou Slovenska. V každom prípade sú najvyšším pohorím Slovenska. Sú to zrejme najmenšie veľhory na svete … Jeho rozloha je 738 km2, žije tu viac ako 1 300 druhov fauny a flóry. S poľským Tatrzańskim Parkom Narodowym súčasťou biosférických rezervácií UNESCO. Hrebeň je dlhý len 26 km, jeho maximálna šírka je 17 km (Wikipedia). Najvyšším vrchom Vysokých Tatier a celého Slovenska je Gerlachovský štít s nadmorskou výškou 2 655 metrov nad morom. 29 vrcholov sa čnie cez 2500 metrov nad morom …

Jazierka lásky pri Štrbskom plese

Na Štrbskom plese nie je samozrejme zaujímavé a pekné len pleso, ale aj jeho okolie. Ba čo viac, kúsok pod úrovňou plies … Pôvodný názov Jazierok lásky bol Štrbské rybníky. Používali sa na odchov pstruhov. Založené boli Jozef Szentiványim, koncom 19. storočia. Väčší rybník sa nazýval Jozefov rybník, menší Mikulášov rybník. Na dne väčšieho jazierka sa nachádza od roku 1940 slovenský dvojkríž. Dnes sú miestom na prechádzku, oddych. Nachádzajú sa neďaleko od centrálneho parkoviska Štrbského …

Nová Polianka

Nová Polianka …

Lomnický štít

V minulosti bol Lomnický štít nazývaný aj Dedo. Poliaci ho nazývali Kráľ Tatier. Nie je jasné, kto zdolal Lomnický štít ako prvý. Podľa niektorých zdrojov to bol kežmarský učiteľ Dávid Fr˜öhlich v roku 1615 – avšak je možné, že zdolal vtedy Kežmarský štít. Prvý, jasne doložený výstup sa viaže ku Jakubovi Fábrymu, ktorý tu hľadal zlato, z Medených lávok medzi rokmi 1760 – 1790. Nadmorskú výšku určil a na Lomnický štít vystúpil v roku 1793 anglický cestovateľ Robert Townson s obdivuhodnou presnosťou na 2644 metrov nad morom. Prvý zimný výstup zaznamenali Theodor Wundt a Jakub Horvay v roku 1891 …

Mengusovská dolina

Turisticky patrí Mengusovská dolina medzi najnavštevovanejšie doliny Vysokých Tatier. Prvým jej majiteľom bol gróf Botyz, ktorý ju získal v roku 1264. Je pozoruhodné, že až do roku 1897 bola dolina vo vlastníctve Botyzových potomkov Mariássyovcov. Preteká ňou Hincov potok. V hornej časti sa delí na Hincovu kotlinu a Kotlinu Žabích plies. V Hincovej kotline je najväčšie a najhlbšie pleso na slovenskej strane Tatier – Veľké Hincove pleso. Okrem toho sa tu nachádza Malé Hincove pleso a Hincove oká. V Kotline Žabích plies sú Veľké, Malé a Vyšné Žabie pleso. V dolnej časti pri ústí Zlomiskovej doliny …

Skalnaté pleso

Skalnaté pleso je morénové pleso vo Vysokých Tatrách, na Slovensku v najnižšom mieste Skalnatej doliny, vo výške 1754 metrov nad morom. Má rozlohu 1.23 ha, je 212 metrov dlhé a 85 metrov široké. Dosahuje maximálnu hĺbku 2 metre (podľa niektorých zdrojov až 4.2 m). Napája ho Skalnatý potok. V suchom období je pleso bez vody, rovnako Skalnatý potok. Priesakom a detonačnými zásahmi pri stavbe lanovky bola prerušená nepriepustnosť dna. V poslednom desaťročí sa tento stav vyskytoval veľmi často. Všetky upevňovacie práce zamerané na záchranu morény a jazierka boli doteraz neúspešné. Pri plese je prestupná stanica …

Studený potok vo Vysokých Tatrách

Je dlhý 17.4 km. Veľký Studený potok vyteká z Ľadového plesa, ktoré je 2056 metrov nad morom. Preteká Veľkou Studenou dolinou. Malý Studený potok vyteká z najväčšieho z piatich Spišškých plies, ktoré je 2050 metrov nad morom. Preteká Malou Studenou dolinou. Sútok je v mieste vyústenia Malej Studenej doliny do Veľkej Studenej doliny, na Starolesnianskej poľane vo výške 1285 metrov nad morom. Preteká obrovským terénnym zlomom a vytvára kaskády a katarakty, ktoré sú obzvlášť pekné pri jarnom topení snehu, alebo po výdatných dažďoch. Pod Bílikovou chatou už preteká miernejším korytom. Pozdĺž vodopádov vedú turistické chodníky …

Kriváň

O Kriváni sa spieva dokonca v ľudových piesňach. Z tohto pohľadu je to historicky najznámejší vrch vo Vysokých Tatrách. Dovolím si tvrdiť, že už iba Kráľova hoľa je kopec popri Kriváni, ktorý je symbolom Slovenska. Čnie sa do nadmorskej výšky 2494.7 metrov. Vedú naň dve trasy, z Troch Studničiek a z Jamského plesa. Podľa povesti Kriváň skrivila nebeská dopravná nehoda. Do vrchu zavadil krídlom anjel, ktorého vyslal Boh v siedmy deň stvorenia sveta, aby rozhodil za vrece prírodných krás. Pri tom sa mu roztrhlo vrece, a preto sa Tatrám dostalo viac prírodných krás, ako iným kútom sveta. Na južných a juhozápadných svahoch sa medzi 15 – 18. storočím prevádzkovala banská …

Flóra a fauna Štrbského plesa

Flóra a fauna Štrbského plesa …

Belianska jaskyňa – jediná verejne prístupná jaskyňa vo Vysokých Tatrách

Belian­ska jas­kyňa sa nachá­dza v Tatrans­kej Kot­line. Je jedi­nou verejne prí­stup­nou jas­ky­ňou vo Vyso­kých Tat­rách. Nie­ktoré časti jas­kyne, ktorá leží v masíve Koby­lieho vrchu, majú zau­jí­mavé názvy: Stĺpový dóm, Prie­pasť Peklo, Kal­vá­ria, Dóm SNP, Pal­mová sieň, Vodo­pá­dový dóm, Hudobná sieň, Rúrový dóm, Hli­nená chodba, Prie­pasť Čer­tove hrdlo, Dóm tro­siek. O jas­kyni vedeli hľa­dači pokla­dov už v 18. sto­ročí, o čom sved­čia uhlí­kové nápisy na ste­nách. Naj­starší je dato­vaný do roku 1713. Neskôr sa na jas­kyňu zabudlo, až kým ju Július Husz a Ján Britz 5.8.1881 znovu neob­ja­vili. Dnes je zná­mych 3825 met­rov cho­dieb. Jas­kyňa patrí ku naj­nav­šte­vo­va­nej­ším u nás. Sprí­stup­ne­ných je 1370 met­rov. Počas pre­hliadky nám sprie­vod­co­via pus­tili viac­krát hudbu, čo až neuve­ri­teľne umoc­nilo záži­tok a …

Starý Smokovec – administratívne centrum Vysokých Tatier

Starý Smo­ko­vec som nav­ští­vil už veľa­krát. Pred rokmi som sa cho­dil sem lyžo­vať na Hre­bie­nok. Názov obce možno odvo­diť od pohan­ského kultu slo­van­ského Zmoka, pat­róna hut­ní­kov, ktorí tu od latén­skej doby tavili železnú rudu. Je naj­star­šou tatrans­kou osa­dou. Leží na úbočí Slav­kov­ského štítu. V roku 1793 bola posta­vená v blíz­kosti pra­me­ňov horá­reň a poľov­nícka chata Šte­fana Csá­kyho. Ku roz­voju Smo­kovca došlo v polo­vici 19. sto­ro­čia za nájomcu Juraja Rai­nera, kedy boli posta­vené prvé väč­šie hotely a reštau­rá­cie a aj vodo­lie­čebné zaria­de­nie. V tomto období sa roz­vi­nula vodo­liečba na základe smo­ko­vec­kej kyselky (vyso​ke​tatry​.sk). Rokom 1904 sa datuje výstavba Grand­ho­telu. Starý Smo­ko­vec je admi­ni­stra­tív­nym cen­trom …

Tatranská Kotlina

V katastri Tatranskej Kotliny sa nachádza Belianska jaskyňa. Obec s ňou priamo bytostne súvisí. Už rok po objavení jaskyne v roku 1881 začala výstavba. Tatranská kotlina je najnižšie položená tatranská osada na úpätí Kobylieho Bujačieho vrchu. Osadu založilo mesto Spišská Belá. Do konca 19. storočia bolo postavených 31 budov. Počas 1. svetovej vojny sa tu liečili frontoví vojaci. Po vojne sa osada dostala do rúk podnikateľovi Ondřichovi a neskôr lekárnikovi Ctiborovi Zelenému. Ten zriadil liečebňu tuberkulózy pre menej náročnú klientelu. V medzivojnovom období tento ústav neoficiálne nazývali aj železničiarskym sanatóriom. Od roku 1948 sú všetky kúpeľné objekty súčasťou …