Starý Smokovec – administratívne centrum Vysokých Tatier

Starý Smo­ko­vec som nav­ští­vil už veľa­krát. Pred rokmi som sa cho­dil sem lyžo­vať na Hre­bie­nok. Názov obce možno odvo­diť od pohan­ského kultu slo­van­ského Zmoka, pat­róna hut­ní­kov, ktorí tu od latén­skej doby tavili železnú rudu. Je naj­star­šou tatrans­kou osa­dou. Leží na úbočí Slav­kov­ského štítu. V roku 1793 bola posta­vená v blíz­kosti pra­me­ňov horá­reň a poľov­nícka chata Šte­fana Csá­kyho. Ku roz­voju Smo­kovca došlo v polo­vici 19. sto­ro­čia za nájomcu Juraja Rai­nera, kedy boli posta­vené prvé väč­šie hotely a reštau­rá­cie a aj vodo­lie­čebné zaria­de­nie. V tomto období sa roz­vi­nula vodo­liečba na základe smo­ko­vec­kej kyselky (vyso​ke​tatry​.sk). Rokom 1904 sa datuje výstavba Grand­ho­telu. Starý Smo­ko­vec je admi­ni­stra­tív­nym cen­trom …

Rakúsy – obec pod Tatrami

Rakúsy …