I wish you a wonderful day. Nice view photos. Landscapes, nature, still life, and many others.   Click to listen highlighted text! I wish you a wonderful day. Nice view photos. Landscapes, nature, still life, and many others. Powered By GSpeech

Levoča - kráľovské mesto Slovenska

je sta­ro­bylé his­to­rické s pek­ným cen­trom. Je krá­ľov­ským mes­tom (Infor­mačná tabuľa). Na mieste dneš­ného mesta bolo už na pre­lome 11. - 12. sto­ro­čia viac osád, čo doka­zuje juho­vý­chodne od mesta, ktorý bol posta­vený v román­skom slohu. Druhá osada bola tam, kde je dnes (levoca​.sk). Mesto bolo zalo­žené na mieste slo­van­ských osád po tatár­skom vpáde roku 1242 (Infor­mačná tabuľa). V 13. sto­ročí sa tu usa­dzujú a v roku 1271 sa stáva hlav­ným mes­tom pro­vin­cie spiš­ských Sasov. V dru­hej polo­vici 14. sto­ro­čia bol posta­vený dnešný veľký far­ský kos­tol svä­tého Jakuba star­šieho, apoš­tola (levoca​.sk). V 14. až 15. sto­ročí sa stalo stre­do­európ­skym obchod­ným cen­trom. V Levoči pôso­bil , autor naj­vyš­šieho gotic­kého oltára na svete (Infor­mačná tabuľa). Mesto hos­po­dár­sky i kul­túrne kul­mi­nuje na pre­lome 15. a 16. sto­ro­čia (levoca​.sk). sa stalo význam­ným cen­trom slo­ven­ského národ­ného hnu­tia štú­rov­cov (Infor­mačná tabuľa). Na his­to­ric­kom námestí je viac ako 50 gotic­kých, rene­sanč­ných a rano­ba­ro­ko­vých pat­ri­cíj­skych s arká­do­vi­tými vnút­ro­nými dvormi (skon​line​.sk).

Odkazy:

novypopular.eu

Use Face­book to Com­ment on this Post

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech