Lomnický štít

V minulosti bol Lomnický štít nazývaný aj Dedo. Poliaci ho nazývali Kráľ Tatier. Nie je jasné, kto zdolal Lomnický štít ako prvý. Podľa niektorých zdrojov to bol kežmarský učiteľ Dávid Fr˜öhlich v roku 1615 – avšak je možné, že zdolal vtedy Kežmarský štít. Prvý, jasne doložený výstup sa viaže ku Jakubovi Fábrymu, ktorý tu hľadal zlato, z Medených lávok medzi rokmi 1760 – 1790. Nadmorskú výšku určil a na Lomnický štít vystúpil v roku 1793 anglický cestovateľ Robert Townson s obdivuhodnou presnosťou na 2644 metrov nad morom. Prvý zimný výstup zaznamenali Theodor Wundt a Jakub Horvay v roku 1891 …

Kriváň

O Kriváni sa spieva dokonca v ľudových piesňach. Z tohto pohľadu je to historicky najznámejší vrch vo Vysokých Tatrách. Dovolím si tvrdiť, že už iba Kráľova hoľa je kopec popri Kriváni, ktorý je symbolom Slovenska. Čnie sa do nadmorskej výšky 2494.7 metrov. Vedú naň dve trasy, z Troch Studničiek a z Jamského plesa. Podľa povesti Kriváň skrivila nebeská dopravná nehoda. Do vrchu zavadil krídlom anjel, ktorého vyslal Boh v siedmy deň stvorenia sveta, aby rozhodil za vrece prírodných krás. Pri tom sa mu roztrhlo vrece, a preto sa Tatrám dostalo viac prírodných krás, ako iným kútom sveta. Na južných a juhozápadných svahoch sa medzi 15 – 18. storočím prevádzkovala banská …

Belianska jaskyňa – jediná verejne prístupná jaskyňa vo Vysokých Tatrách

Belian­ska jas­kyňa sa nachá­dza v Tatrans­kej Kot­line. Je jedi­nou verejne prí­stup­nou jas­ky­ňou vo Vyso­kých Tat­rách. Nie­ktoré časti jas­kyne, ktorá leží v masíve Koby­lieho vrchu, majú zau­jí­mavé názvy: Stĺpový dóm, Prie­pasť Peklo, Kal­vá­ria, Dóm SNP, Pal­mová sieň, Vodo­pá­dový dóm, Hudobná sieň, Rúrový dóm, Hli­nená chodba, Prie­pasť Čer­tove hrdlo, Dóm tro­siek. O jas­kyni vedeli hľa­dači pokla­dov už v 18. sto­ročí, o čom sved­čia uhlí­kové nápisy na ste­nách. Naj­starší je dato­vaný do roku 1713. Neskôr sa na jas­kyňu zabudlo, až kým ju Július Husz a Ján Britz 5.8.1881 znovu neob­ja­vili. Dnes je zná­mych 3825 met­rov cho­dieb. Jas­kyňa patrí ku naj­nav­šte­vo­va­nej­ším u nás. Sprí­stup­ne­ných je 1370 met­rov. Počas pre­hliadky nám sprie­vod­co­via pus­tili viac­krát hudbu, čo až neuve­ri­teľne umoc­nilo záži­tok a …