I wish you a wonderful day. Nice view photos. Landscapes, nature, still life, and many others.   Click to listen highlighted text! I wish you a wonderful day. Nice view photos. Landscapes, nature, still life, and many others. Powered By GSpeech

Obsah

  • Kategórií 190
  • Článkov 487
  • Kľúčových slov 6 517
  • Slov v príspevkoch 111 487

Najpopulárnejšie články aktualizované posledný mesiac

Udalosti

Kategórie

Strana 1 of 49123...Posledná »

Hrhov

Hrhov

Hrhov …

Bardejov

Bardejov

Bar­de­jov …

Park Foto Piešťany

Park Foto 2009

V tre­tiu sep­tem­brovú sobotu sa konal už 4. roč­ník výstavy foto­gra­fií v ple­néri, ktorú orga­ni­zuje Pieš­ťan­ský foto­k­lub v mest­skom parku. Park Foto bolo minulý rok oce­nené pri­má­to­rom mesta Pieš­ťany - Kul­túrny počin roku 2008, ako významná a už tra­dičná akcia, ktorá úspešne zvi­di­teľ­ňuje Pieš­ťany. Vysta­vo­valo 68 auto­rov, na kto­rých bolo zve­da­vých pri­bližne 1500 náv­štev­ní­kov, ktorí hod­no­tili foto­gra­fie pri­pnu­tím štipca. V kate­gó­rii do 18 rokov zví­ťa­zili dve mladé dámy: Anna Kop­po­nová a Simona Han­ková z Pieš­ťan. Medzi dospe­lými bolo takéto pora­die: 1. Roman Tiben­ský z Pieš­ťan, 2. Daniel Bašo z Galanty, 3. Milan Maro­nek z Trnavy. Tento rok Pieš­ťan­ský foto­k­lub zavie­dol okrem tra­dič­ného hod­no­te­nia jed­not­li­vých foto­gra­fií štip­cami aj hod­no­te­nie poro­tou, ktorú tvo­rili čle­no­via Aso­ciá­cie pro­fe­si­onál­nych foto­gra­fov SR. Peter Bagi oce­nil Annu Kop­po­novú z Pieš­ťan, Ivan Čaniga Magdu Vrá­be­lovu z Galanty, Mar­tin Vrabko Máriusa Sor­dela z Nových Zám­kov a Anna Stru­há­rová Romana Bučka z Pieš­ťan. Všetci traja spo­ločne oce­nili za foto­gra­fiu “Kolo­toč” Noru Luka­čo­vi­čovú z Pieš­ťan. Park Foto sa doč­kal úspeš­ného pokra­čo­va­nia, všetko sa dialo v prí­jem­nej atmo­sfére, prialo ten­to­krát aj poča­sie. Vyhod­no­te­nie pre­behlo v pek­nom a dôs­toj­nom prostredí …

Schlosshof

Schlosshof

Sch­loss­hof …

Úhorná

Úhorná

Úhorná …

Lesnica - krásne miesto na svete

Lesnica

Kraj pri Les­nici je nád­herný v kaž­dom roč­nom období. Foto­gra­fie dole som spra­vil v roku 2012, keď som sem náho­dou zablú­dil. V sep­tem­bri 2014 som sem pri­šiel zámerne, výsledok …

Lietava

Lietava

Lie­tava …

Panorámy

Banská Štiavnica

Zopár pano­rám …

Čunovská priehrada

Čunovská priehrada

Čunov­ská priehrada …

ČSOB Marathon

ČSOB Marathon 2011

V roku 2012 sa konal ČSOB Marat­hon 1.4.2012

Strana 1 of 49123...Posledná »
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech