Obsah

  • Kategórií 188
  • Článkov 480
  • Kľúčových slov 6 359
  • Slov v príspevkoch 109 964

Youtube kanál

Udalosti

Kategórie

Strana 1 of 48123...Posledná »

Oravská dedina v Zuberci

Oravská dedina v Zuberci

Počas mojej náv­števy v skan­zene orav­skej dediny ma prek­va­pila hojná náv­štev­nosť a vôbec taký optimizmus …

Otvorenie kúpeľnej sezóny v Piešťanoch

Kaž­do­ročne sa v Pieš­ťa­noch otvára kúpeľná sezóna v prvý júnový víkend. Orga­ni­zá­tori vždy pri­pra­via spo­lo­čen­ský a kul­túrny prog­ram … Súčas­ťou podu­ja­tia v roku 2012 boli aj pre­teky dra­čích lodí medzi mos­tami. Sta­rým a Kolo­nád­nym mostom.

Záleská divadelná púť

Záleská divadelná púť 2013

Prvý roč­ník sa konal v roku 2011, hlav­ným orga­ni­zá­to­rom je Občian­ske zdru­že­nie Naše Zále­síčko. Záleská diva­delná púť je podu­ja­tie, na kto­rom hrá prím divadlo, ale náj­dete tu aj výtvarné ume­nie, hudbu, lite­ra­túru, občerstve­nie a snáď dobrú náladu. Cez deň pre­bie­hal hlavný prog­ram pod veľ­kým sta­nom zame­raný na det­ského diváky (roz­právky), večer bolo na prog­rame divadlo a kon­cert pre star­ších a dospe­lých. V deň, ktorý som sa fes­ti­valu zúčast­nil bola na prog­rame ohňová šou a kon­cert Petra Lipu. Mne sa veľmi páčili nápady a aj ich rea­li­zá­cia. Drevo, kameň a iný …

Marchegg - Rapsódia bocianov

Bociany v Marcheggu

Vedľa obce sa nachá­dzajú prí­rodné rezer­vá­cie Morav­ské lužné lesy a jazero Kle­i­ner Bre­i­ten­see, naj­väč­šia koló­nia bocia­nov v stred­nej Európe s …

Marchegg

Marchegg

Mar­chegg - mesto bocia­nov - Stor­chens­tadt. Leží neďa­leko od hra­níc zo Slo­ven­skom - v pod­state vedľa Devín­skeho jazera. Známy je vyso­kým množ­stvom bocia­nov od marca do augusta. Leží v nad­mor­skej výške 141 m, má cca 3650 oby­va­te­ľov. Zalo­žený bol v roku 1268 krá­ľom Pře­mys­lom Ota­ka­rom. Zaujímavosťou …

Petronell

Petronell

Pet­ro­nell …

Symetria

Bra­ti­slava je známa aj ako Krá­sa­vica na Dunaji a Mesto Mieru. Roz­loha Bra­ti­slavy je 367,584 km2. Leží v nad­mor­skej výške 126514 met­rov nad morom. V Bra­ti­slav­skej aglo­me­rá­cií žije 546 300 oby­va­te­ľov. Denne sem dochá­dza 150 - 200 tisíc ľudí za prá­cou. His­to­rické názvy Bra­ti­slavy: Bra­sla­ves­purch, Bre­slava Civi­tas, Bre­zes­burg, Bre­za­laus­purch, Pre­sla­vas­purch, Bres­burg, Bře­ti­slava, Poso­nium, Istro­po­lis, Pre­ss­burg, Pozsony, Požúň, Pre­špo­rok, Pre­špu­rek, Istro­po­lis. Trvalé osíd­le­nie úze­mia Bra­ti­slavy začalo prav­de­po­dobne v mladšej …

Reportáže v čase - dvojičky

Foto­gra­fie uka­zujú ako sa mení pries­tor v čase.

Carnuntum v Petronelli

Petronell. Carnuntum

V Pet­ro­nelli, neďa­leko od Bra­ti­slavy sa v Rakúsku nachá­dza rím­sky tábor, ktorý je pozos­tat­kom a rekon­štruk­ciou sku­toč­ného rím­ske tábora …

Jar v Piešťanoch

Jar v Piešanoch

Jar v Piešťanoch .…

Strana 1 of 48123...Posledná »