Obsah

  • Kategórií 190
  • Článkov 484
  • Kľúčových slov 6 506
  • Slov v príspevkoch 111 148

Najpopulárnejšie články aktualizované posledný mesiac

Youtube kanál

Udalosti

Kategórie

Strana 1 of 49123...Posledná »

Úhorná

Úhorná

Úhorná …

Lesnica - krásne miesto na svete

Lesnica

Kraj pri Les­nici je nád­herný v kaž­dom roč­nom období. Foto­gra­fie dole som spra­vil v roku 2012, keď som sem náho­dou zablú­dil. V sep­tem­bri 2014 som sem pri­šiel zámerne, výsledok …

Lietava

Lietava

Lie­tava …

Panorámy

Banská Štiavnica

Zopár pano­rám …

Čunovská priehrada

Čunovská priehrada

Čunov­ská priehrada …

ČSOB Marathon

ČSOB Marathon 2011

V roku 2012 sa konal ČSOB Marat­hon 1.4.2012

Telgárt

Telgárt

Tel­gárt …

Krajina - výber z najlepšieho

Marchegg

Repre­zen­tačné snímky kra­jiny. Z rôz­nych oblastí sveta, mnohé z nich sú zo Slovenska …

Hmyz

Koník

Acheta domes­tica, Archi­man­drita tes­se­lata, Bla­be­rus cra­ni­i­fer, Blap­tica dubia, Ellip­tor­hina java­nica, Eub­la­be­rus dis­tanti, Gromp­ha­dor­hina por­ten­tosa, Gryl­lus asi­mi­lis, Luci­hor­me­tica ver­ru­cosa, Pach­noda mar­gi­nata pereg­rina, Schis­to­cerca gre­ga­ria, Shel­for­della tar­tara, Teneb­rio moli­tor, Zop­ho­bas morio

Bratislava - hlavné mesto Slovenska

Nám SNP

Bra­ti­slava je známa aj ako Krá­sa­vica na Dunaji a Mesto Mieru. Roz­loha Bra­ti­slavy je 367,584 km2. Leží v nad­mor­skej výške 126514 met­rov nad morom. V Bra­ti­slav­skej aglo­me­rá­cií žije 546 300 oby­va­te­ľov. Denne sem dochá­dza 150 - 200 tisíc ľudí za prá­cou. His­to­rické názvy Bra­ti­slavy: Bra­sla­ves­purch, Bre­slava Civi­tas, Bre­zes­burg, Bre­za­laus­purch, Pre­sla­vas­purch, Bres­burg, Bře­ti­slava, Poso­nium, Istro­po­lis, Pre­ss­burg, Pozsony, Požúň, Pre­špo­rok, Pre­špu­rek, Istro­po­lis. Trvalé osíd­le­nie úze­mia Bra­ti­slavy začalo prav­de­po­dobne v mladšej …

Strana 1 of 49123...Posledná »