I wish you a wonderful day. Nice view photos. Landscapes, nature, still life, and many others.   Click to listen highlighted text! I wish you a wonderful day. Nice view photos. Landscapes, nature, still life, and many others. Powered By GSpeech

Obsah

  • Kategórií 186
  • Článkov 473
  • Kľúčových slov 6 281
  • Slov v príspevkoch 106 902

Udalosti

Youtube kanál

Múzeum liptovskej dediny v Pribyline

Strana 1 of 24123...Posledná »

Marchegg - Rapsódia bocianov

Bociany v Marcheggu

Mar­chegg - mesto bocia­nov - Stor­chens­tadt. Leží neďa­leko od hra­níc zo Slo­ven­skom - v pod­state vedľa Devín­skeho jazera. Známe je množ­stvom vyso­kým množ­stvom bocia­nov od marca do augusta. Leží v nad­mor­skej výške 141 m, má cca 3650 oby­va­te­ľov. Zalo­žený bol v roku 1268 kráľom …

Zoofarma Nový Zéland na Modrovej

Zoofarma Nový Zéland na Modrovej

Zoofarma Mod­rová /​Nový Zéland je farma exten­zív­neho chovu rôz­nych dru­hov exo­tic­kých zvie­rat z celého sveta, vlastne zo všet­kých do úvahy pri­chá­dza­jú­cich kon­ti­nen­tov. V lese je maor­ská osada. A v prvom rade si náv­štev­níci môžu pozrieť zvie­ratá. Je to oje­di­nelá agro­tu­ris­tická atrak­cia, ktorá stojí za návštevu …

Dunajec

Dunajec z Èerveného Kláštora do Lesnice

Po Dunajci sa dá ísť na plti z rôz­nych miest a na rôzne miesta. Slo­ven­ské služby zväčša posky­tujú plavbu z Čer­ve­ného Kláš­tora do Les­nice. Ak si správne pamä­tám, sezóna je od apríla do októbra. Okolo rieky je množ­stvo skál, popri nej je turis­tický chod­ník, po kto­rom sa zvyknú pre­pla­vení turisti vra­cať do Čer­ve­ného Kláš­tora. Pltiari v Les­nici nakla­dajú lode a prí­slu­šen­stvo do áut a cez …

Svetoznáme kúpele Piešťany

Fontána prezidentov

His­tó­ria mesta Pieš­ťany je úzko spätá s roz­vo­jom kúpeľ­níc­tva v 16. sto­ročí. Prvý pod­robný opis pra­me­ňov pochá­dza od pre­fekta Šariš­ského hradu a krá­ľov­ského radcu Juraja Werh­nera z roku 1545. Neskor­šie opisy pochá­dzajú od lekára rakús­kych cisá­rov Johanna Crata de Craf­he­ima z roku 1571, od osob­ného lekára pápeža Sixta V. Andrea Bac­ciusa Elpi­dia­nusa z roku 1588, od nemec­kého ces­to­va­teľa Mar­tina Zeil­lera z roku 1632. Naj­sláv­nejší opis kúpe­ľov pochá­dza od Adama Tra­jan v básni Salu­ber­ri­mae Pis­ti­nien­ses Ther­mae z roku 1642. V roku 1772 sa v Pieš­ťa­noch obja­vuje významný bal­neo­lóg, pro­fe­sor Hein­rich J. von Cranz. Až po jeho náv­števe posta­vili prvú stálu budovu kúpe­ľov, dovtedy sa pou­ží­vali iba jamy vyko­pané v zemi. Začiat­kom 19. sto­ro­čia dal Jozef Erdödy vybu­do­vať v kla­si­cis­tic­kom štýle prvé muro­vané kúpeľné …

Oravský Podzámok

Oravský Podzámok

Obec, nad kto­rou sa čnie Orav­ský hrad …

Oravský hrad

Oravský hrad

Orav­ský hrad …

Oslavy oslobodenia Bratislavy

Oslavy oslobodenia Bratislavy

V máji, ku výro­čiu oslo­bo­de­nia Bra­ti­slavy v 2. sve­to­vej vojne, sa zvykne už nejaký čas uspo­ra­dú­vať oslavy spo­jené aj s ukáž­kou bojov. Najprv sa konali v kata­stri Vaj­nor, mys­lím že od roku 2011 sa tieto vojen­ské bojové ukážky pre­su­nuli do cen­tra Bra­ti­slavy. K podu­ja­tiu sa v roku 2012 via­zala aj ukážka his­to­ric­kých elek­tri­čiek, na jed­nej z nich …

ČSOB Marathon

ČSOB Marathon 2011

V roku 2012 sa konal ČSOB Marat­hon 1.4.2012

Spiš - región severovýchodného Slovenska

Hodkovce

Spiš je kraj na severe Slo­ven­ska, na východ od Vyso­kých Tatier. Nemecky je Spiš …

Zell am See

Zell am See

Zell am See a okolie …

Turecko - zaujímavá hornatá krajina

Malá časť úze­mia leží v Európe na Bal­kán­skom polo­os­trove (Východná Trá­cia /​Rumé­lia), väč­šina úze­mia leží v juho­zá­pad­nej Ázii - na polo­os­trove Malá Ázia (Ana­tó­lia). Obe časti odde­ľuje úžina Bospor, Mar­mar­ské more a Dar­da­nely. Turecko je hor­natá kra­jina. Úze­mie Turecka (Ana­tó­lia) patrí k naj­star­ším trvalo osíd­le­ným regi­ó­nom na svete - ešte v neolite (Wiki​pe​dia​.sk). Pri­bližne medzi 18. - 13. sto­ro­čím pred Kris­tom bola na území dneš­ného Turecka sta­ro­veká Che­tit­ská ríša. Neskôr tu exis­to­vala Frý­gia. Od 7. sto­ro­čia pred Kris­tom Lýdia, Caria a Lýcia. Od 12. sto­ro­čia pred Kris­tom je západné pobre­žie kolo­ni­zo­vané aiol­skými, dór­skymi a ión­skymi Grékmi. Neskôr aj kolo­ni­zo­vali aj severné a južné pobre­žie. V 6. - 5 sto­ročí bola Ana­tó­lia dobytá Per­žanmí, neskôr Ale­xan­drom Mace­dón­skym, po kto­rého smrti sa roz­padla na helenistické …

Tematín - zrúcanina hradu medzi Lúčanskou a Hrádockou dolinou

Tematín

Tema­tín je zrú­ca­nina hradu na západ­nom Slo­ven­sku v pohorí Považ­ský Inovec.Táto národná kul­túrna pamiatka je súčas­ťou Tema­tín­skych vrchov. ktoré sú chrá­ne­ným úze­mím a od roku 2004 pat­ria medzi úze­mia Európ­skeho významu Natura 2000. Hrad bol vybu­do­vaný v juho­zá­pad­nej časti Považ­ského Inovca na vápencovo-​dolomitovom pod­loží temena boč­nej ráz­so­chy vybie­ha­jú­cej západne od Bez­ovca medzi Lúčan­skou a Hrá­doc­kou doli­nou. S nad­mor­skou výš­kou 564 met­rov patrí medzi naj­vyš­šie polo­žené hrady Slo­ven­ska. Patrí do kata­stra obce Lúka. Vzni­kol prav­de­po­dobne bez­pro­stredne po mon­gol­skom vpáde v roku 1242 na mieste star­šieho hra­diska o kto­rého slo­van­skom pôvode by mohol napo­ve­dať roz­bor názvu zlo­že­ného prav­de­po­dobne zo slov “temä”, ozna­ču­jú­ceho temeno, a sta­ro­slo­van­ského slova pre ohra­dené miesta “týn”. Prvý písomný … O záchranu Tema­tínu sa sna­žia dve občian­ske zdru­že­nia: Občian­ske zdru­že­nie “Hrad Tema­tín” a Zdru­že­nie na záchranu hradu Tema­tín. Pri prá­cach pou­ží­vajú ako sta­vebný mate­riál vypa­dané kamene a do malty nedá­vajú cement, ale len vápno. Kla­sický betón by pil vodu, roz­pí­nal sa a tla­čil na pôvodné kamene. Tema­tín je domi­nan­tou prí­rod­nej rezer­vá­cie Tema­tín­ske kopce, ktorá je jedi­nečná pre­lí­na­ním kar­pat­skej a panón­skej flóry. Ras­tie tu na juž­ných sva­hoch dub plst­natý Quer­cus pubes­cens, ende­mická jara­bina Domi­nova Sor­bus domi­nii, jaseň …

Slovensko - krajina v srdci Európy

Moravany

Slo­ven­sko leží v srdci Európy. Hra­ničí s Poľ­skom, Čes­kom, Rakús­kom, Maďar­skom a Ukra­ji­nou. Je to hor­natá kra­jina, na Slo­ven­sku sú krásne hory, napr. Malá Fatra, Nízke Tatry, Vysoké Tatry. Tak­mer celým úze­mím pre­chá­dza časť Kar­pat­ského oblúka. Z geolo­gic­kého a geoter­mál­neho hľa­diska je Slo­ven­sko veľmi bohatá kra­jina. Na Slo­ven­sku žijú pre­važne slo­váci. Z men­šín sú zastú­pení maďarí, rómo­via, ukra­jinci, češi, nemci. Na Slo­ven­sku sa nachá­dzajú rôzne špe­ci­fické oblasti, ktoré majú svoj pôvod v minu­losti: Hont, Gemer, Tekov, Turiec, Lip­tov, Spiš, Šariš, Abov, Zem­plín, Uh, Novoh­rad, Orava. Na území Slo­ven­ska kedysi žili Kelti. Nie­kedy v 5. sto­ročí sem prišli …

Kanada - krajina javorových listov a javorového sirupu

0003

Kanada je obrov­ská kra­jina Sever­nej Ame­riky z roz­lo­hou tak­mer 10 mili­ó­nov km2 a s tak­mer 34 mili­ónmi oby­va­te­ľov. Je fede­rá­ciou desia­tich pro­vin­cií: Alberta, Brit­ská Kolum­bia, Mani­toba, New Brun­swick, Newfoundland …

Prešov - mesto hudby

Prešov

Nachá­dza sa tu Pre­šov­ská uni­ver­zita z ôsmimi fakul­tami a Fakulta výrob­ných tech­no­ló­gií Tech­nic­kej uni­ver­zity v Koši­ciach, Vysoká škola medzi­ná­rod­ného pod­ni­ka­nia ISM Slo­va­kia. Okrem toho cca 34 stred­ných škôl. Pre­šov­ská hádzaná má silný cveng v celej Európe najmä vďaka klubu Tat­ran Pre­šov. Fut­ba­lový Tat­ran Pre­šov už taký úspešný nie je ani v .…

Hory

Nad Popradským plesom

Hory, kopce .…

Reportáže v čase - dvojičky

Foto­gra­fie uka­zujú ako sa mení pries­tor v čase.

Podolínec

Podolínec

Mesto Podo­lí­nec (latin­sky Podo­li­num, nemecky Pud­lein, maďar­sky Podo­lin, poľ­sky Podo­lincz) má bohatú his­tó­riu. Rád pia­ris­tov ho dokonca nazval Atény nad Pop­ra­dom. Leží v údolí rieky Pop­rad, na roz­hraní Spiš­skej Magury, Pod­ta­trans­kej kot­liny a Levočs­kých vrchov. Prvá písomná zbierka je z roku 1235. Názvy obce: Podo­lin, Podo­li­necz, Podo­li­ny­ecz. Kapl­nka svä­tej Anny na cin­to­ríne je z pre­lomu 13. a 14. sto­ro­čia. V roku 1295 bol posta­vený kos­tol Nane­bov­za­tia Panny Márie neďa­leko trho­viska. V 15. sto­ročí v meste rozk­vi­tali remeslá a obchod. Naj­viac pre­slá­vená bola výroba nožov. V polo­vici 17. sto­ro­čia bol posta­vený ran­no­ba­ro­kový pia­ris­tický kláš­tor s dvoj­ve­žo­vým kos­to­lom. Pia­ris­tické gym­ná­zium bolo otvo­rené v roku 1643. Slú­žilo do roku 1919. V meste pôso­bilo aj …

Krupina - jedno z najstarších slovenských miest

Park v Krupine

Kru­pina je na pol­ceste medzi Ban­skou Bys­tri­cou a Šahami a medzi Zla­tými Morav­cami a Lučen­com. Je to his­to­rické mesto ležiace na pome­dzí Štiav­nic­kých vrchov a Kru­pin­skej pla­niny. Na okraji his­to­ric­kého regi­ónu sied­mich stre­do­slo­ven­ských ban­ských miest. V lis­ti­nách sa spo­mína už od 12. sto­ro­čia. V roku 1244 zís­kalo mest­ské výsady a stalo sa slo­bod­ným krá­ľov­ským mes­tom. V Kru­pine, nemecky Karp­fen, maďar­sky Kor­pona žilo v roku 2005 7 812 oby­va­te­ľov. Leží v nad­mor­skej výške 262 met­rov nad morom. Oko­lie Kru­piny bolo osíd­lené už v mlad­šej dobe kamen­nej. V stre­do­veku sem prišli Slo­váci. Kru­pina patrí medzi naj­star­šie mestá na Slo­ven­sku. Plno­hod­notné stre­do­veké mesto z Kru­piny vytvo­rili nemeckí kolo­nisti, ktorí prišli do tejto oblasti kon­com 12. a začiat­kom 13. sto­ro­čia. V roku 1241 mesto .…

Kežmarok - slobodné kráľovské mesto

V 15.-19 sto­ročí tú pôso­bilo 40 reme­sel­níc­kych cechov, v celej Európe boli pre­slá­vení kež­mar­skí far­biari, sto­lári, tkáči, súken­níci, ihlári, zlat­níci. Naj­star­šie cechy v 15. sto­ročí mali zámoč­níci, rybári, súken­níci, kováči a kožiari. K uni­kát­nym cechom pat­rili taš­kári (iba dva na Slo­ven­sku) a sed­lári (štyri). V roku 1715 tu bolo 263 reme­sel­níc­kych dielní. V roku 1950 bolo his­to­rické jadro mesta vyhlá­sené za mest­skú pamiat­ková rezer­vá­ciu. Evan­je­lický dre­vený arti­ku­lárny kos­tol a Evan­je­lické lýceum sa stali v roku 1985 národ­nými kul­túr­nymi pamiat­kami. Na Slo­ven­sku boli len štyri lýcea, bez ich absol­vo­va­nia nebolo možné pokra­čo­vať na uni­ver­zit­ných štú­diach (kez​ma​rok​.net). V lýceu sa nachá­dza jedna z …

Strana 1 of 24123...Posledná »
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech