I wish you a wonderful day. Nice view photos. Landscapes, nature, still life, and many others.   Click to listen highlighted text! I wish you a wonderful day. Nice view photos. Landscapes, nature, still life, and many others. Powered By GSpeech

Obsah

  • Kategórií 186
  • Článkov 474
  • Kľúčových slov 6 236
  • Slov v príspevkoch 106 894

Udalosti

Youtube kanál

Strana 1 of 24123...Posledná »

Červený Kláštor

Èervený Kláštor

Čer­vený Kláštor …

Bratislava - hlavné mesto Slovenska

Nám SNP

Bra­ti­slava je známa aj ako Krá­sa­vica na Dunaji a Mesto Mieru. Roz­loha Bra­ti­slavy je 367,584 km2. Leží v nad­mor­skej výške 126514 met­rov nad morom. V Bra­ti­slav­skej aglo­me­rá­cií žije 546 300 oby­va­te­ľov. Denne sem dochá­dza 150 - 200 tisíc ľudí za prá­cou. His­to­rické názvy Bra­ti­slavy: Bra­sla­ves­purch, Bre­slava Civi­tas, Bre­zes­burg, Bre­za­laus­purch, Pre­sla­vas­purch, Bres­burg, Bře­ti­slava, Poso­nium, Istro­po­lis, Pre­ss­burg, Pozsony, Požúň, Pre­špo­rok, Pre­špu­rek, Istro­po­lis. Trvalé osíd­le­nie úze­mia Bra­ti­slavy začalo prav­de­po­dobne v mladšej …

Piešťany - pokojné kúpeľné mesto na Považí

Smerom na Lido

V Pieš­ťa­noch sa od roku 1955 koná Pieš­ťan­ský hudobný fes­ti­val. Od roku 1999 Pieš­ťan­ské orga­nové dni. Pra­vi­delne začiat­kom leta sa koná Otvo­re­nie kúpeľ­nej sezóny. Obno­vená bola aj tra­dí­cia Sochy pieš­ťan­ských par­kov, od roku 2006 sa pra­vi­delne usku­toč­ňuje fil­mový fes­ti­val Cine­ma­tik. Ďal­šími fil­mo­vými fes­ti­valmi sú Kine­ama, Astro­film a Euro­tour. V lete už tra­dične sa koná Truck Coun­try, Coun­try Lode­nica. Súťaž v aran­žo­vaní kve­tov Vic­to­ria Regia, kto­rej vrcho­lom je ale­go­rický sprie­vod, sa koná kon­com leta a je ukon­če­ním let­nej kúpeľ­nej sezóny. Na letisku sa konal v nedáv­nej minu­losti hudobný fes­ti­val Hodok­vas. Túto šta­fetu pre­vzal fes­ti­val Grape. Od roku 2010 vznikla …

Park v Piešťanoch

V Pieš­ťa­noch má park svoju tra­dí­ciu a svoju váhu. Zaberá veľkú plo­chu z cel­ko­vej roz­lohy mesta. Prob­lé­mom pieš­ťan­ských par­kov je, že sa málo obno­vujú. Stromy starnú, ničia sa a nové stromy sa nesa­dia. Mest­ský park - Sad Andreja Kmeťa zalo­žil gróf Erdödy v 18. sto­ročí … Pôvodne vzni­kol ako kúpeľný park. Dnes je pome­no­vaný po muze­oló­govi, význam­nom bio­ló­govi Andre­jovi Kme­ťovi. Zaberá … Pieš­ťan­ské parky ležia na mies­tach, kde sa pôvodne nachá­dzal tvrdý lužný les. Rastú v nich via­ceré naše, ale aj intro­du­ko­vané druhy, napr.: Abies concolor …

Marchegg - Rapsódia bocianov

Bociany v Marcheggu

Mar­chegg - mesto bocia­nov - Stor­chens­tadt. Leží neďa­leko od hra­níc zo Slo­ven­skom - v pod­state vedľa Devín­skeho jazera. Známe je množ­stvom vyso­kým množ­stvom bocia­nov od marca do augusta. Leží v nad­mor­skej výške 141 m, má cca 3650 oby­va­te­ľov. Zalo­žený bol v roku 1268 kráľom …

Svetoznáme kúpele Piešťany

Fontána prezidentov

His­tó­ria mesta Pieš­ťany je úzko spätá s roz­vo­jom kúpeľ­níc­tva v 16. sto­ročí. Prvý pod­robný opis pra­me­ňov pochá­dza od pre­fekta Šariš­ského hradu a krá­ľov­ského radcu Juraja Werh­nera z roku 1545. Neskor­šie opisy pochá­dzajú od lekára rakús­kych cisá­rov Johanna Crata de Craf­he­ima z roku 1571, od osob­ného lekára pápeža Sixta V. Andrea Bac­ciusa Elpi­dia­nusa z roku 1588, od nemec­kého ces­to­va­teľa Mar­tina Zeil­lera z roku 1632. Naj­sláv­nejší opis kúpe­ľov pochá­dza od Adama Tra­jan v básni Salu­ber­ri­mae Pis­ti­nien­ses Ther­mae z roku 1642. V roku 1772 sa v Pieš­ťa­noch obja­vuje významný bal­neo­lóg, pro­fe­sor Hein­rich J. von Cranz. Až po jeho náv­števe posta­vili prvú stálu budovu kúpe­ľov, dovtedy sa pou­ží­vali iba jamy vyko­pané v zemi. Začiat­kom 19. sto­ro­čia dal Jozef Erdödy vybu­do­vať v kla­si­cis­tic­kom štýle prvé muro­vané kúpeľné …

Zoofarma Nový Zéland na Modrovej

Zoofarma Nový Zéland na Modrovej

Zoofarma Mod­rová /​Nový Zéland je farma exten­zív­neho chovu rôz­nych dru­hov exo­tic­kých zvie­rat z celého sveta, vlastne zo všet­kých do úvahy pri­chá­dza­jú­cich kon­ti­nen­tov. V lese je maor­ská osada. A v prvom rade si náv­štev­níci môžu pozrieť zvie­ratá. Je to oje­di­nelá agro­tu­ris­tická atrak­cia, ktorá stojí za návštevu …

Dunajec

Dunajec z Èerveného Kláštora do Lesnice

Po Dunajci sa dá ísť na plti z rôz­nych miest a na rôzne miesta. Slo­ven­ské služby zväčša posky­tujú plavbu z Čer­ve­ného Kláš­tora do Les­nice. Ak si správne pamä­tám, sezóna je od apríla do októbra. Okolo rieky je množ­stvo skál, popri nej je turis­tický chod­ník, po kto­rom sa zvyknú pre­pla­vení turisti vra­cať do Čer­ve­ného Kláš­tora. Pltiari v Les­nici nakla­dajú lode a prí­slu­šen­stvo do áut a cez …

Oravský Podzámok

Oravský Podzámok

Obec, nad kto­rou sa čnie Orav­ský hrad …

Oravský hrad

Oravský hrad

Orav­ský hrad …

Oslavy oslobodenia Bratislavy

Oslavy oslobodenia Bratislavy

V máji, ku výro­čiu oslo­bo­de­nia Bra­ti­slavy v 2. sve­to­vej vojne, sa zvykne už nejaký čas uspo­ra­dú­vať oslavy spo­jené aj s ukáž­kou bojov. Najprv sa konali v kata­stri Vaj­nor, mys­lím že od roku 2011 sa tieto vojen­ské bojové ukážky pre­su­nuli do cen­tra Bra­ti­slavy. K podu­ja­tiu sa v roku 2012 via­zala aj ukážka his­to­ric­kých elek­tri­čiek, na jed­nej z nich …

ČSOB Marathon

ČSOB Marathon 2011

V roku 2012 sa konal ČSOB Marat­hon 1.4.2012

Spiš - región severovýchodného Slovenska

Hodkovce

Spiš je kraj na severe Slo­ven­ska, na východ od Vyso­kých Tatier. Nemecky je Spiš …

Zell am See

Zell am See

Zell am See a okolie …

Turecko - zaujímavá hornatá krajina

Malá časť úze­mia leží v Európe na Bal­kán­skom polo­os­trove (Východná Trá­cia /​Rumé­lia), väč­šina úze­mia leží v juho­zá­pad­nej Ázii - na polo­os­trove Malá Ázia (Ana­tó­lia). Obe časti odde­ľuje úžina Bospor, Mar­mar­ské more a Dar­da­nely. Turecko je hor­natá kra­jina. Úze­mie Turecka (Ana­tó­lia) patrí k naj­star­ším trvalo osíd­le­ným regi­ó­nom na svete - ešte v neolite (Wiki​pe​dia​.sk). Pri­bližne medzi 18. - 13. sto­ro­čím pred Kris­tom bola na území dneš­ného Turecka sta­ro­veká Che­tit­ská ríša. Neskôr tu exis­to­vala Frý­gia. Od 7. sto­ro­čia pred Kris­tom Lýdia, Caria a Lýcia. Od 12. sto­ro­čia pred Kris­tom je západné pobre­žie kolo­ni­zo­vané aiol­skými, dór­skymi a ión­skymi Grékmi. Neskôr aj kolo­ni­zo­vali aj severné a južné pobre­žie. V 6. - 5 sto­ročí bola Ana­tó­lia dobytá Per­žanmí, neskôr Ale­xan­drom Mace­dón­skym, po kto­rého smrti sa roz­padla na helenistické …

Tematín - zrúcanina hradu medzi Lúčanskou a Hrádockou dolinou

Tematín

Tema­tín je zrú­ca­nina hradu na západ­nom Slo­ven­sku v pohorí Považ­ský Inovec.Táto národná kul­túrna pamiatka je súčas­ťou Tema­tín­skych vrchov. ktoré sú chrá­ne­ným úze­mím a od roku 2004 pat­ria medzi úze­mia Európ­skeho významu Natura 2000. Hrad bol vybu­do­vaný v juho­zá­pad­nej časti Považ­ského Inovca na vápencovo-​dolomitovom pod­loží temena boč­nej ráz­so­chy vybie­ha­jú­cej západne od Bez­ovca medzi Lúčan­skou a Hrá­doc­kou doli­nou. S nad­mor­skou výš­kou 564 met­rov patrí medzi naj­vyš­šie polo­žené hrady Slo­ven­ska. Patrí do kata­stra obce Lúka. Vzni­kol prav­de­po­dobne bez­pro­stredne po mon­gol­skom vpáde v roku 1242 na mieste star­šieho hra­diska o kto­rého slo­van­skom pôvode by mohol napo­ve­dať roz­bor názvu zlo­že­ného prav­de­po­dobne zo slov “temä”, ozna­ču­jú­ceho temeno, a sta­ro­slo­van­ského slova pre ohra­dené miesta “týn”. Prvý písomný … O záchranu Tema­tínu sa sna­žia dve občian­ske zdru­že­nia: Občian­ske zdru­že­nie “Hrad Tema­tín” a Zdru­že­nie na záchranu hradu Tema­tín. Pri prá­cach pou­ží­vajú ako sta­vebný mate­riál vypa­dané kamene a do malty nedá­vajú cement, ale len vápno. Kla­sický betón by pil vodu, roz­pí­nal sa a tla­čil na pôvodné kamene. Tema­tín je domi­nan­tou prí­rod­nej rezer­vá­cie Tema­tín­ske kopce, ktorá je jedi­nečná pre­lí­na­ním kar­pat­skej a panón­skej flóry. Ras­tie tu na juž­ných sva­hoch dub plst­natý Quer­cus pubes­cens, ende­mická jara­bina Domi­nova Sor­bus domi­nii, jaseň …

Slovensko - krajina v srdci Európy

Moravany

Slo­ven­sko leží v srdci Európy. Hra­ničí s Poľ­skom, Čes­kom, Rakús­kom, Maďar­skom a Ukra­ji­nou. Je to hor­natá kra­jina, na Slo­ven­sku sú krásne hory, napr. Malá Fatra, Nízke Tatry, Vysoké Tatry. Tak­mer celým úze­mím pre­chá­dza časť Kar­pat­ského oblúka. Z geolo­gic­kého a geoter­mál­neho hľa­diska je Slo­ven­sko veľmi bohatá kra­jina. Na Slo­ven­sku žijú pre­važne slo­váci. Z men­šín sú zastú­pení maďarí, rómo­via, ukra­jinci, češi, nemci. Na Slo­ven­sku sa nachá­dzajú rôzne špe­ci­fické oblasti, ktoré majú svoj pôvod v minu­losti: Hont, Gemer, Tekov, Turiec, Lip­tov, Spiš, Šariš, Abov, Zem­plín, Uh, Novoh­rad, Orava. Na území Slo­ven­ska kedysi žili Kelti. Nie­kedy v 5. sto­ročí sem prišli …

Kanada - krajina javorových listov a javorového sirupu

0003

Kanada je obrov­ská kra­jina Sever­nej Ame­riky z roz­lo­hou tak­mer 10 mili­ó­nov km2 a s tak­mer 34 mili­ónmi oby­va­te­ľov. Je fede­rá­ciou desia­tich pro­vin­cií: Alberta, Brit­ská Kolum­bia, Mani­toba, New Brun­swick, Newfoundland …

Prešov - mesto hudby

Prešov

Nachá­dza sa tu Pre­šov­ská uni­ver­zita z ôsmimi fakul­tami a Fakulta výrob­ných tech­no­ló­gií Tech­nic­kej uni­ver­zity v Koši­ciach, Vysoká škola medzi­ná­rod­ného pod­ni­ka­nia ISM Slo­va­kia. Okrem toho cca 34 stred­ných škôl. Pre­šov­ská hádzaná má silný cveng v celej Európe najmä vďaka klubu Tat­ran Pre­šov. Fut­ba­lový Tat­ran Pre­šov už taký úspešný nie je ani v .…

Hory

Nad Popradským plesom

Hory, kopce .…

Strana 1 of 24123...Posledná »
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech