I wish you a wonderful day. Nice view photos. Landscapes, nature, still life, and many others.   Click to listen highlighted text! I wish you a wonderful day. Nice view photos. Landscapes, nature, still life, and many others. Powered By GSpeech

Obsah

  • Kategórií 194
  • Článkov 493
  • Kľúčových slov 6 562
  • Slov v príspevkoch 112 887

Udalosti

Kategórie

Strana 1 of 50123...Posledná »

Cicavce

Ovca

Zoznam dru­hov (8) …

Fontány

Banská Bystrica

Foto­gra­fie …

Slovensko - krajina v srdci Európy

Moravany

Slo­ven­sko leží v srdci Európy. Hra­ničí s Poľ­skom, Čes­kom, Rakús­kom, Maďar­skom a Ukra­ji­nou. Je to hor­natá kra­jina, na Slo­ven­sku sú krásne hory, napr. Malá Fatra, Nízke Tatry, Vysoké Tatry. Tak­mer celým úze­mím pre­chá­dza časť Kar­pat­ského oblúka. Z geolo­gic­kého a geoter­mál­neho hľa­diska je Slo­ven­sko veľmi bohatá kra­jina. Na Slo­ven­sku žijú pre­važne slo­váci. Z men­šín sú zastú­pení maďarí, rómo­via, ukra­jinci, češi, nemci. Na Slo­ven­sku sa nachá­dzajú rôzne špe­ci­fické oblasti, ktoré majú svoj pôvod v minu­losti: Hont, Gemer, Tekov, Turiec, Lip­tov, Spiš, Šariš, Abov, Zem­plín, Uh, Novoh­rad, Orava. Na území Slo­ven­ska kedysi žili Kelti. Nie­kedy v 5. sto­ročí sem prišli …

Okrasná zeleň

Piešany

Okrasná zeleň…

Interiéry

Inte­ri­éry

Stará Ľubovňa

Z hradu Stará Ľubovòa

Mesto Stará Ľubovňa …

Markthof

Markthof

Mar­kt­hof …

Benediktínsky kláštor v Hronskom Beňadiku

Hronský Beňadik

Hron­ský Beňadik …

Ľubovniansky hrad

Hrad Stará Ľubovňa

Ľubov­nian­sky hrad …

Sokoliari Aquila na Bojnickom zámku

Sokoliari pri Bojnickom zámku

Boj­nickí sokoliari …

Strana 1 of 50123...Posledná »
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech