Obsah

  • Kategórií 189
  • Článkov 480
  • Kľúčových slov 6 496
  • Slov v príspevkoch 110 752

Najpopulárnejšie články aktualizované posledný mesiac

Youtube kanál

Udalosti

Kategórie

Strana 1 of 48123...Posledná »

Krajina - výber z najlepšieho

Marchegg

Repre­zen­tačné snímky kra­jiny. Z rôz­nych oblastí sveta, mnohé z nich sú zo Slovenska …

Hmyz

Koník

Acheta domes­tica, Archi­man­drita tes­se­lata, Bla­be­rus cra­ni­i­fer, Blap­tica dubia, Ellip­tor­hina java­nica, Eub­la­be­rus dis­tanti, Gromp­ha­dor­hina por­ten­tosa, Gryl­lus asi­mi­lis, Luci­hor­me­tica ver­ru­cosa, Pach­noda mar­gi­nata pereg­rina, Schis­to­cerca gre­ga­ria, Shel­for­della tar­tara, Teneb­rio moli­tor, Zop­ho­bas morio

Bratislava - hlavné mesto Slovenska

Nám SNP

Bra­ti­slava je známa aj ako Krá­sa­vica na Dunaji a Mesto Mieru. Roz­loha Bra­ti­slavy je 367,584 km2. Leží v nad­mor­skej výške 126514 met­rov nad morom. V Bra­ti­slav­skej aglo­me­rá­cií žije 546 300 oby­va­te­ľov. Denne sem dochá­dza 150 - 200 tisíc ľudí za prá­cou. His­to­rické názvy Bra­ti­slavy: Bra­sla­ves­purch, Bre­slava Civi­tas, Bre­zes­burg, Bre­za­laus­purch, Pre­sla­vas­purch, Bres­burg, Bře­ti­slava, Poso­nium, Istro­po­lis, Pre­ss­burg, Pozsony, Požúň, Pre­špo­rok, Pre­špu­rek, Istro­po­lis. Trvalé osíd­le­nie úze­mia Bra­ti­slavy začalo prav­de­po­dobne v mladšej …

Taliansko - krajina pasty, opery a rímskej tradície

Benátky

Kra­jina v tvare čižmy, ktorá vychá­dza z kon­ti­nentu a z ostat­ných strán je obklo­pená Stre­do­zem­ným morom. Talian­sko má slávnu his­tó­riu, kto by nepoz­nal sta­ro­veký Rím … V Talian­sku žije viac ako 60 mili­ó­nov oby­va­te­ľov na plo­che 301 230 km2. Má nie­koľko ostro­vov: Síci­liu, Sar­dí­niu, Elbu, Capri, Tre­miti a Ischiu. Väč­šina Talian­ska je Ape­nin­ským polo­os­tro­vom. Na severe sa vypí­najú Alpy, na hra­ni­ciach s Fran­cúz­skom je naj­vyšší vrch Európy Mont Blanc. Cez polo­os­trov sa tiahnu Ape­niny. Na ostro­voch sú činné sopky Vezuv, Etna, Stromboli …

Oravská dedina v Zuberci

Oravská dedina v Zuberci

Počas mojej náv­števy v skan­zene orav­skej dediny ma prek­va­pila hojná náv­štev­nosť a vôbec taký optimizmus …

Otvorenie kúpeľnej sezóny v Piešťanoch

Kaž­do­ročne sa v Pieš­ťa­noch otvára kúpeľná sezóna v prvý júnový víkend. Orga­ni­zá­tori vždy pri­pra­via spo­lo­čen­ský a kul­túrny prog­ram … Súčas­ťou podu­ja­tia v roku 2012 boli aj pre­teky dra­čích lodí medzi mos­tami. Sta­rým a Kolo­nád­nym mostom.

Záleská divadelná púť

Záleská divadelná púť 2013

Prvý roč­ník sa konal v roku 2011, hlav­ným orga­ni­zá­to­rom je Občian­ske zdru­že­nie Naše Zále­síčko. Záleská diva­delná púť je podu­ja­tie, na kto­rom hrá prím divadlo, ale náj­dete tu aj výtvarné ume­nie, hudbu, lite­ra­túru, občerstve­nie a snáď dobrú náladu. Cez deň pre­bie­hal hlavný prog­ram pod veľ­kým sta­nom zame­raný na det­ského diváky (roz­právky), večer bolo na prog­rame divadlo a kon­cert pre star­ších a dospe­lých. V deň, ktorý som sa fes­ti­valu zúčast­nil bola na prog­rame ohňová šou a kon­cert Petra Lipu. Mne sa veľmi páčili nápady a aj ich rea­li­zá­cia. Drevo, kameň a iný …

Marchegg - Rapsódia bocianov

Bociany v Marcheggu

Vedľa obce sa nachá­dzajú prí­rodné rezer­vá­cie Morav­ské lužné lesy a jazero Kle­i­ner Bre­i­ten­see, naj­väč­šia koló­nia bocia­nov v stred­nej Európe s …

Marchegg

Marchegg

Mar­chegg - mesto bocia­nov - Stor­chens­tadt. Leží neďa­leko od hra­níc zo Slo­ven­skom - v pod­state vedľa Devín­skeho jazera. Známy je vyso­kým množ­stvom bocia­nov od marca do augusta. Leží v nad­mor­skej výške 141 m, má cca 3650 oby­va­te­ľov. Zalo­žený bol v roku 1268 krá­ľom Pře­mys­lom Ota­ka­rom. Zaujímavosťou …

Petronell

Petronell

Pet­ro­nell …

Strana 1 of 48123...Posledná »