I wish you a wonderful day. Nice to watch the fish, aquatic plants and other animals.   Click to listen highlighted text! I wish you a wonderful day. Nice to watch the fish, aquatic plants and other animals. Powered By GSpeech

Výstavy v Banskej Bystrici – v bašte slovenskej akvaristiky

2008

ME páry, súťaž bojov­níc 2008

16.-20.5.2008 sa v Ban­skej Bys­trici, na Dol­nej ulici 25, konalo 2. kolo ME -páry a medzi­ná­rodná súťaž bojov­níc , Výstavy som sa aktívne sám zúčast­nil, pre­tože som posu­dzo­val spolu s Janus­zom Ozi­ome­kom (PTAT), Bogu­sla­vom Micin­skym (), Vla­di­mí­rom Pro­ti­vom () a Jaro­sla­vom Bale­jom (ČKG). Ja som zastu­po­val náš (KAS). Vedúci bol Marián Stie­ranka, medzi­ná­rod­ným pozo­ro­va­te­ľom bol . Kla­si­fi­ko­valo sa 148 kolek­cií zo šty­roch čes­kých klu­bov: AKV, ČKG, ČSCH a , z jed­ného talian­skeho: AIG, z troch poľ­ských: , MOL a PTAT, dvoch slo­ven­ských: KAS a . 8 kolek­cií bolo od neor­ga­ni­zo­va­ných chovateľov.

Medzi­ná­rodná

Vedú­cim bol Marián Stie­ranka. Posu­dzo­val Vla­di­mír Hul­man (CZ, ČSCH), Alf­red Górny (PL/​PTAT) a (SK/​). Kla­si­fi­ko­valo sa 99 kolek­cií z jed­ného čes­kého klubu: ČSCH, z jed­ného poľ­ského: PTAT a dvoch slo­ven­ských: KAS a . Dve kolek­cie boli od neor­ga­ni­zo­va­ného cho­va­teľa. K súťaži bojov­níc mám jednu nega­tívnu poznámku - pou­žité v súťaži bojov­níc bolo nešťast­ným rie­še­ním - boli slab­šie vidieť. Súčas­ťou celej EXOTIK Show bol aj , vod­ných rast­lín, akva­ris­tic­kého a iného cho­va­teľ­ského tovaru, kve­tov. Výstavu dotvá­rali pekne osa­dené okrasné a , ktoré pochá­dzali z našej na Akva­ris­tic­kej jari 2008. Medzi okras­nými nádr­žami bolo jedno mor­ské .

Výsledky:

Dlho­plutvé (podľa chovateľov)
1. Bogus­law Micin­ski (PL/​) 2−1−11 155.67
2. Váv­lav Štafl (CZ/​AKV) 2−1−8÷11 150.33
3. Ing. Ivan Krouský (CZ/​AKV) 2−1−10÷4 149.00
4. Filip Micin­ski (PL/​) 2−3−1 148.67
5.-7. (PL/​PTAT) 2−3−1 148.33
5.-7. Jan Gawlo­wic (PL/​) 2−3−1 148.33
5.-7. Krzysz­tof Kujawa (PL/​MOL) 2−1−10÷2 148.33
8. Bra­ni­slav Bar­čin (SK/​KAS) 2−3−1 148.00
9. (SK/​) 2−1−9 147.67
10. Vác­lav Kříž (CZ/​) 2−1−8÷11 147.33
Mečí­katé (podľa chovateľov)
1. Vác­lav Štafl (CZ/​AKV) 5−1−18 150.67
2. Vla­di­mír Sládek (CZ/​) 6−3−11 148.00
3. Richard Tokušev (SK/​) 5−1−9 145.00
4. Nor­bert Ivanič (SK/​) 5−1−9 145.00
5. Vác­lav Kříž (CZ/​) 5−1−11 143,67
6. (SK/​KAS) 5−1−9 143.33
7.-8. (SK/​) 5−1−17 139.00
7.-8. Pin­deš & Tokušev (SK/​) 7−1−18 139.00
9. (CZ/​) 5−1−9 138.33
10. Bra­ni­slav Barčin (SK/​KAS) 7−1−18 136.67
Krát­kop­lutvé (podľa chovateľov)
1. Janusz Oziomek (PT/​PTAT) 11−3−11 148.00
2. JUDr. Vla­di­mír Protiva (CZ/​) 9−1−11 147.00
3. Pin­deš & Tokušev (SK/​) 11−1−11 145.00
4. Lukáš Jakubec (SK/​) 11−1−11 144.00
5. Vla­di­mír Sládek (CZ/​) 11−3−1 142.33
6.-7. Šte­fan Tóth (SK/​) 11−3−1 141.33
6.-7. Bra­ni­slav Barčin (SK/​KAS) 11−1−11 141.33
8. Diego Montanari (I/​AIG) 9−1−9 141.00
9. Ivan Barla (SK/​) 11−1−11 140.67
10. Ing. Marián Stieranka (SK/​) 11−1−11 140.00
Bojov­nice (podľa chovateľov)
1. Alf­red Górny (PL/​PTAT) R-​M-​mramorová 78.00
2. Jozef Lipinski (PT/​PTAT) F-​G-​červená 76.00
3. Richard Tokušev (SK/​) F-​G-​modrá 75.00
4.-6. Fodor (SK/​) F-​G-​modrá 74.00
4.-6. Katar­zyna Oziomek (PL/​PTAT) F-​G-​červená 74.00
4.-6. Maria Górny (PL/​PTAT) R-​M-​butterfly 74.00
8.-9. Peter Bulla (SK/​) F-​G-​červená 73.00
8.-9. (SK/​) F-​G-​červená 73.00
10.-14. Anna Oziomek (PL/​PTAT) R-​G-​modrá 72.00
10.-14. Ing. Róbert Mateides (SK/​) F-​G-​modrá 72.00
10.-14. Ján Slobodník (SK/​) F-​G-​červená 72.00
10.-14. Milan Vetrák (SK/​) F-​G-​modrá 72.00
10.-14. Pawel Oziomek (PL/​PTAT) R-​G-​červená 72.00
10.-14. Janusz Ozomek (PL/​PTAT) R-​G-​čierna 72.00

ME 2005

7. kolo ME cho­va­te­ľov gupiek zor­ga­ni­zo­val Klub živo­ro­dých rýb v Ban­skej Bys­trici v dňoch 16. - 21.10.2005 na Dol­nej 25 v Ban­skej Bys­trici. Súťaže sa zúčast­nil aj Klaus Prohl, Milan Slá­dek, Fran­ti­šek Brunc­lík, , Milan Vet­rák, Bra­ni­slav Bar­čin, Kazi­mierz Men­drek ako , vysta­vo­va­te­lia či pozorovatelia.

Richard Toku­šev ponú­kal akva­ris­tické pro­dukty, medzi iným aj rast­liny cho­va­te­ľov. Výsledky sláv­nostne vyhlá­sil Marián Stie­ranka ako ria­di­teľ . Richard Toku­šev neobi­šiel napráz­dno - 2. miesto v kate­gó­rií krát­kop­lutvé. Max Kah­rer sám posu­dzo­val, vysta­vo­val aj vyhrá­val a pre­be­ral ceny neprí­tom­ných kole­gov. Tro­fejí sa naz­bie­ralo, nein­špi­ruje vás to, páni ? Ger­hard Ostr­zil, Vla­di­mír Jaku­bec, Bogu­slav Micin­ski boli tiež prí­tomní. Max Kah­rer sa nám napo­kon všet­kým pri­ho­vo­ril, a poďa­ko­val sa klubu v Ban­skej Bys­trici, ktorý výstavu zorganizoval.

Odkazy:

<a href=http://www.sozo.sk/wp/press/wp-content/plugins/adrotate/adrotate-out.php?track=NCwxLDAsaHR0cDovL3d3dy5ha3ZhLnNrLw=” target=“_blank”>

Use Face­book to Com­ment on this Post

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech