I wish you a wonderful day. Nice to watch the fish, aquatic plants and other animals.   Click to listen highlighted text! I wish you a wonderful day. Nice to watch the fish, aquatic plants and other animals. Powered By GSpeech

Ulitníky a lastúrniky

V nádr­žiach sa väč­ši­nou cho­vajú - , v men­šej miere aj (). Ďal­šie triedy , a () nie. Pat­ria však medzi . V tejto akva­ris­tic­kej sek­cii uva­žu­jem iba o vod­ných dru­hoch, sucho­zem­ské sú pred­me­tom skôr teraristiky.

Pojem je často pou­ží­vaný. Nepou­žíva sa cel­kom správne, mali by sme vra­vieť o ulit­ní­koch, dokonca aj o las­túr­ni­koch. Ulit­níky plnia v akvá­riu aj fun­kciu kon­zu­men­tov nespot­re­bo­va­nej hmoty - hni­jú­cich lis­tov, nespot­re­bo­va­ných zbyt­kov potravy, uhy­nu­tých rýb, iných orga­nic­kých zbyt­kov. Často je ich čin­nosť žia­duca najmä v prí­tom­nosti odchov­ných nádrží, kde sa teore­ticky môže viac hro­ma­diť orga­nický odpad. Nie­ktoré z nich - napr. , však dokážu svo­jimi exkre­men­tami pri veľ­kej veľ­kosti značne zaťa­žiť vodu, preto sa na veľ­kého jedinca odpo­rúča 30 l vody.

Sli­máky sa živia aj ria­sami, pri nedos­tatku potravy aj rast­li­nami, v kto­rých dokážu vytvo­riť malé dierky. Ulita (las­túra) sli­má­kov je zlo­žená aj z váp­nika, preto vo vodách veľmi mäk­kých sa vod­ným sli­má­kom nedarí - vyža­dujú. V prí­pade jeho nedos­tatku sú ich schránky mäkké a sli­má­kom cel­kovo chát­rajú. To zna­mená, že vo väč­šom množ­stve významne vplý­vajú na vody. Ak máme takúto vodu, sli­má­kom sa pri­dáva do vody napr. sépi­ová kosť, prí­padne iná forma dostupná forma váp­nika. Z hľa­diska tvorby pohlav­ných buniek to sú pre­važne her­maf­ro­diti (oboj­po­hlavný), ale aj gono­cho­risti. Sli­máky sú pre nie­ktoré potra­vou, samoz­rejme najmä men­šie druhy. Vedia si na nich pochut­nať , iné , , štvor­zubce.

Druhy (foto) (15)

Druhy iné: , , Fer­ris­sia, , fon­ti­na­lis, , , Pla­nor­bis sp., rivi­cola,

Use Face­book to Com­ment on this Post

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech