I wish you a wonderful day. Nice to watch the fish, aquatic plants and other animals.   Click to listen highlighted text! I wish you a wonderful day. Nice to watch the fish, aquatic plants and other animals. Powered By GSpeech

Stretnutie Európskej kryptokorynárskej spoločnosti vo Viedni

17.-19.10.2008 sa konalo stret­nu­tie “kryp­to­ko­ry­ná­rov” - Európ­skej kryp­to­ko­ry­nár­skej spo­loč­nosti - vo Viedni. Keďže sme sa o tom dozve­deli a je z Bra­ti­slavy na skok, roz­hodli sme sa, že sa pôj­deme na takéto podu­ja­tie pozrieť. Medzi akva­ris­tami, resp. bota­nikmi sú aj naši známi, ktorí boli v minu­losti ochotní vyces­to­vať tre­bárs aj do Švaj­čiar­ska na podobné podu­ja­tie. uspo­ra­dúva totiž tieto v rôz­nych kra­ji­nách. Keď to zhr­niem, ja, Milo Pešek, Palo Sed­lák a Jožko Kutá­lek sme si pozreli v pia­tok. Jožko Somo­gyi a Šte­fan Matuška absol­vo­vali kom­pletný prog­ram, Jožko dokonca aj prednášal.

Nebol mi cel­kom známy kom­pletný prog­ram, navyše šlo aj o spo­lo­čen­skú uda­losť. Na prog­rame víkendu boli vždy večer od 20:00 do pol­noci . Cez deň sa chodí na takýchto akciách na nejakú exkur­ziu. Napr. do neja­kej rast­lín, do rýb, neja­kému akva­ris­tovi, pes­to­va­te­ľovi vod­ných rast­lín apod. Prí­padne je plá­no­vaná náv­števa Bota­nic­kej záh­rady alebo . Spo­ločne sa chodí na obed, na večeru apod. Účast­níci majú zabez­pe­čené uby­to­va­nie. Tento rok sa podu­ja­tia zúčast­nilo 35-​40 záu­jem­cov z celej Európy, dokonca sme videli exo­tické tváre snáď indic­kého a fili­pín­skeho, možno thaj­ského pôvodu.

Pred­ná­šalo sa po nemecky, možná bola anglič­tina. V pia­tok a v sobotu sa mali pre­zen­to­vať Kai Erik Witte, Step­han Kar­lick, Heinz Schöp­fel, Alf­red Waser, Peter Babics, Jozef Somo­gyi, Niels Jacob­sen, Romeo Herr, Josef Bog­ner, Claus Kett­ner, Jan Bas­tme­i­jer. Témy pred­ná­šok sa veno­vali napr. Sara­waku, Thaj­ským kryp­to­ko­ry­nám, evo­lú­cii, hno­je­niu kryp­to­ko­rýn, , C. nevi­lii, C. cru­da­siana, C. cris­pa­tula. Jozef Somo­gyi, ktorý mal pred­nášku na Akva­ris­tic­kej zime 2007, pred­ná­šal o pes­to­vaní kryp­to­ko­rýn. Na konci piat­ko­vého prog­ramu sme sa roz­lú­čili, pre­dov­šet­kým so Step­ha­nom Kar­lic­kom a dostali sme pekné . Dozve­deli sme sa, že veľmi rada videla nové tváre. V prí­pade, že vás zau­jí­majú viac, určite by ste svo­jim záj­mom Európ­sku kryp­to­ko­ry­nár­sku spo­loč­nosť pote­šili. Z Viedne sme odchá­dzali neskoro v noci spo­kojní. Ja som bol veľmi zve­davý na špe­cia­lis­tov, ktorí sú schopní a ochotní sa dať dokopy a niečo zmys­lu­plné zor­ga­ni­zo­vať. Vzhľa­dom na to, že náš 29.-30.11.2008 poriada akciu veno­vanú vod­ným rast­li­nám, pozvali sme čle­nov na naše podujatie.

Odkazy:

Use Face­book to Com­ment on this Post

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech