I wish you a wonderful day. Nice to watch the fish, aquatic plants and other animals.   Click to listen highlighted text! I wish you a wonderful day. Nice to watch the fish, aquatic plants and other animals. Powered By GSpeech

Nálevníky - drobná živá potrava pre ryby

Nálev­níky - kmeň Cili­op­hora je veľká sku­pina jed­no­bun­ko­vých orga­niz­mov - prvo­kov, ktoré sa vysky­tujú bežne v poto­koch, v rie­kach, v pod­zem­nej vode. Nepatrí medzi prí­liš vhodné a výživné krmivo, nie­kedy je však nevy­hnutné. Exis­tujú druhy, ktoré sú škod­livé pre , je lep­šie cho­vať zo zís­ka­nej násady, alebo si ich vypes­to­vať. Nie­ktoré : - Para­me­cium cau­da­tum, vhodnú pre , bur­sa­ria, Pro­ro­don teres, , , , , , , , , , , , - zaprí­či­ňu­júci známu kru­pičku, , , , , atď.

Alter­na­tívny

Docho­va­nie nálev­níka opí­sané v nasle­du­jú­cich vetách v tomto odstavci je možný, ale ja ho neod­po­rú­čam. Ak sa odhod­láme ku vlast­nému odchovu nálev­níka, zabud­nite na , o kto­rom ste sa učili v škole. Sen­ným nále­vom si síce pri­pra­víte nálev­níka, ale nie je to správny postup. Na to je nutné vyme­niť slamu za seno. Takže vez­meme slamu, ktorú zais­tíme aby zostala pono­rená, zale­jeme ju vodou, naj­lep­šie z neja­kej sto­ja­tej vody. Nanaj­výš odstá­tou vodou a pri­dáme kúsok povr­cho­vého bahna. Zabez­pe­číme izbovú tep­lotu, , ale nie priame slnečné lúče. Keďže sa slama začne časom roz­kla­dať, dôjde k masív­nemu roz­mno­že­niu bak­té­rií. Kon­cen­trá­cia kys­líku rapídne klesá - odumrú, až na trepku (), ktorá žije tesne pod povr­chom. Behom 2-​3 týž­dňov môžeme pozo­ro­vať mliečne zaka­lenú vrchnú vrstvu, kde sa nachá­dza . Chov sa nám čoskoro vyčerpá - ide o veľmi uzav­retý , takže každý mesiac by sme mali pre­oč­ko­vať do novej nádoby. Stačí nám tre­tina sta­rej kul­túry, pri­dáme vodo­vodnú vodu (ide­álne odstátu) a slamu. Je možné udr­žia­vať kul­túru mlie­kom, ktoré roz­púta masívny roz­voj bak­té­rií. Stačí každý druhý deň kvap­núť do kul­túry jednu - dve kvapky. Namiesto slamy sa dá pou­žiť aj , kedy sa okrem trepky vyvi­nie aj neškodné . Prí­padne sa dá pou­žiť baná­nová šupka. Šalát a seno dávajú ples­niam a často aj na rybách para­zi­tu­jú­cich nálevníkov.

Návod na čis­tej kul­túry nálevníka

Nálev­níka cho­vám v PET fľa­šiach, ide­álne sú také, ktoré sú čo najp­rie­hľad­nej­šie a bez­fa­rebné. Z prak­tic­kých dôvo­dov - je do nich naj­lep­šie vidieť. Ide­álna je dostupná a samoz­rejme exis­tu­júce kul­túra nálev­níka, ktorú dáme do vody a pri­dáme surový ako potravu pre nálev­níka. Ak nemáme mäkkú vodu, pou­žime aspoň odstátu vodu, mini­málne dva dni, lep­šie až štyri, aby sa všetky plyny z nej eli­mi­no­vali. Cho­vať nálev­níka je ťaž­šie ako udr­žať pri živote chú­los­tivé . Keď chcem roz­ší­riť kul­túru nálev­níka, nale­jem do novej do polo­vice objemu odstátu vodu a pri­le­jem k nej vodu s dobre roz­vi­nu­tým nálev­ní­kom. Nálev­níka treba samoz­rejme kŕmiť - na čo nám poslúži naj­lep­šie surové . Po pri­daní krmiva zvy­čajne dva dni trvá, než mate­riál začnú výdatne roz­kla­dať a vtedy má nálev­ník vhodné pro­stre­die pre svoj roz­voj. Je vhodné nálev­níka cho­vať vo via­ce­rých fľa­šiach, pre­tože najmä výdat­ným kŕme­ním si veľkú časť nálev­níka vždy odstrá­nime z kul­túry a často sa stane, že zmizne z nie­kto­rej . Dôle­žité je, aby sa vo fľaši netvo­rila riasa, preto držíme kul­túru bez prí­stupu svetla. Dôvod je prostý, pri zaria­se­nej fľaši nebu­deme vidieť, či tam nejaký nálev­ník je. Ak sa nám predsa len fľaša zariasi, pomôže SAVO, ktoré roz­rie­dime vo vode a nale­jeme do . Samoz­rejme bez nálev­níka. Po takomto čis­tení stačí fľašu dobre umyť, prí­padne nechať pár hodín vypr­chať a potom môžeme opäť zalo­žiť nálev­níka. V prí­pade, že sa v nie­kto­rej fľaši nechce nálev­ník roz­vi­núť, pomô­žeme si tým, že vyle­jeme z neho časť obsahu a dole­jeme z , kde je nálev­ník “pekný”. Fľaše s nálev­ní­kom by mali mať pre­vŕ­taný vrch­ná­čik, aby sme mu zabez­pe­čili ..

Nálev­ník je veľmi malý, preto ho nie­ktorí ľudia nevi­dia. Mám skú­se­nosť, že ľudia, ktorí nosia diop­trické oku­liare a poze­rajú na kul­túru bez nich, vo fľaši nič živé nevi­dia, vidia len “špinu”. Aj bys­trým očiam pomôže lupa, kaž­do­pádne je dobré najmä neskú­se­nému oku, sústre­diť sa a nasta­viť si nálev­níka tak, že za fľa­šou svieti , pred ňou je zhas­nuté, a fľašu si nasta­víme oproti nie­čomu tma­vému, napr. oproti noč­nej oblohe. Ide­álna kul­túra má na spodku mini­mum potravy a nálev­ník je roz­miest­nený po celom objeme a veselo si pláva :-).

Skr­mo­va­nie nálev­níka nie je bez­prob­lé­mové. Nálev­ní­kom kŕmim podob­ným spô­so­bom ako octové mikry. Pre sú ide­álne na víno, ktoré majú zúžené hrdlo, ktoré sa následne roz­ši­ruje. Nálev­níky zle­jem do takejto , zvr­chu utes­ním fil­trač­nou hmo­tou a dole­jem čerstvú vodu. Do dru­hého dňa sa zväčša väč­šina týchto malých živo­čí­chov pre­pa­sí­ruje do čis­tej vody. Z tejto ich strie­kač­kou vytiah­nem alebo jed­no­du­cho zle­jem a skŕ­mim rybám. Sub­strát, ktorý bol pod utes­ne­ním znovu vle­jem do s kul­tú­rou. Občas vyme­ním zašpi­nené .

Use Face­book to Com­ment on this Post

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech