I wish you a wonderful day. Nice to watch the fish, aquatic plants and other animals.   Click to listen highlighted text! I wish you a wonderful day. Nice to watch the fish, aquatic plants and other animals. Powered By GSpeech

ME Guppy triá - všetky formy

Roz­ho­dol som sa po dlhej úvahe, že budem na tejto stránke uvá­dzať ME . Ide o súťaž konanú pod hla­vič­kou medzi­ná­rod­nej orga­ni­zá­cie IKGH. Na tejto ofi­ciál­nej stránke sa obja­vujú nie vždy práve aktu­álne o pre­be­hnu­tých súťa­žiach. Keďže sám som medzi­ná­rod­ným posu­dzo­va­te­ľom a občas­ným vysta­vo­va­te­ľom týchto rýb, tak sa zau­jí­mam o dia­nie okolo súťaží ME . Na via­ce­rých najmä nemec­kých fórach sa vysky­tujú podobné . Ja som sa roz­ho­dol, že budem uvá­dzať aj akýsi sumár za via­ceré roky s pri­hliad­nu­tím na to, že mlad­šie majú vyš­šiu váhu. Vychá­dza z toho, že mladší výsle­dok je dva­krát hod­not­nejší ako ten pred­chá­dza­júci - výsled­kom je vážený prie­mer. Všetky formy sú arit­me­tic­kým prie­me­rom jed­not­li­vých kate­gó­rií. V tomto je uve­dené aj pora­die za jed­not­livé kate­gó­rie. Nie­kedy sa stane, že súťa­žiaci súťa­žia vo dvo­j­ici, ino­kedy časom začnú súťa­žiť osve. Iný prí­pad je, keď sa vysta­vo­va­teľka vydá, roz­ve­die, apod. - tieto okol­nosti sa sna­žím zohľad­niť. Samoz­rejme aj rôzne pre­klepy a pre­pisy mien. Ak by mal nie­kto z vás pred rokom 2005, pote­šili by ma.

Prí­klad v zmysle prin­cí­pov uve­de­ných vyššie:

Chovateľ/​Rok 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Novák, dlho­plutvé 300 200 150 280 320 330
Výsle­dok zrá­tam ako (64×300+32×200+16×150+8×280+4×320+2×330)÷(64+32+16+8+4+2) 259.52
Novák, 100 0 300 200 150 330
Výsle­dok zrá­tam ako (64×100+32×0+16×300+8×200+4×150+2×330)÷(64+32+16+8+4+2) 113.39
Novák, 330 300 0 0 0 0
Výsle­dok zrá­tam ako (64×330+32×300+16×0+8×0+4×0+2×0)÷(64+32+16+8+4+2) 309.52
Novák, Výsle­dok zrá­tam ako (259.52+113.39+309.523 227.48

Rok 2005 - 2013 - 510 súťažiacich

1. Cris­tian Salogni 304.90
2. Bodo Fre­i­muth 294.66
3. Marián Stie­ranka 280.27
4. Ger­not Kaden 254.31
5. Robert Kra­toch­wil 235.42
6. Günt­her Kosnowski 222.29
7. Max Kah­rer 206.44
8. Steve Elli­ott 202.71
9. Michael Milde 200.25
10. Denis Barbé 194.71
11. Ralf Blechsch­midt 182.43
12. Ivan Vyslú­žil 180.91
13. Daniel Sch­röder 169.52
14. Bogus­law Micinski 163.55
15. ZG Bött­her /​Lorenz 160.73
16. Arnold Rella 157.00
17. Milan Vet­rák 148.95
18. Ste­fano Menapace 145.45
19. Heike Berg­ner 144.32
20. Michael Leh­mann 139.98

His­tó­ria

Rok 2013 - 143 súťažiacich

1. Bodo Fre­i­muth
2. Cris­tian Salogni
3. Günt­her Kosnowski
4. Marián Stie­ranka
5. Ste­fano Menapace
6. Robert Kra­toch­wil
7. Ralf Blechsch­midt
8. Michael Milde
9. ZG Bött­her /​Lorenz
10. Daniel Sch­röder

Rok 2012 - 134 súťažiacich

1. Cris­tian Salogni
2. Ger­not Kaden
3. Max Kah­rer
4. Bodo Fre­i­muth
5. Marián Stie­ranka
6. Robert Kra­toch­wil
7. Steve Elliot
8. Bogus­law Micinski
9. Michael Mein­hardt
10. Arnold Rella

Rok 2011 - 140 súťažiacich

1. Ger­not Kaden
2. Bodo Fre­i­muth
3. Cris­tian Salogni
4. Krzysz­tof Kujawa
5. Jerzy Kijko
6. Steve Elliot
7. Denis Barbé
8. Michael Milde
9. Max Kah­rer
10. Cin­zia Lamoure

Rok 2010 - 163 súťažiacich

1. Ger­not Kaden
2. Michael Leh­mann
3. Denis Barbé
4. Cris­tian Salogni
5. Max Kah­rer
6. Bra­ni­slav Barčin
7. ZG Witt
8. Jerzy Kijko
9. Michael Milde
10. Vác­lav Štafl

Rok 2009 - 157 súťažiacich

1. Ger­not Kaden
2. Michael Leh­mann
3. Bra­ni­slav Barčin
4. Michael Milde
5. Max Kah­rer
6. Ger­hard Ostrzil
7. Wou­ter Govaerts
8. Eddy Van­vo­or­den
9. Chris­tina Kaden
10. Krzysz­tof Kujawa

Rok 2008 - 170 súťažiacich

1. Ger­not Kaden
2. Bra­ni­slav Barčin
3. Michael Leh­mann
4. Jean-​Claude Sangleboeuf
5. Günt­her Kosnowski
6. Daniel Sch­röder
7. Michael Milde
8. Bodo Fre­i­muth
9. Ger­hard Ostrzil
10. Max Kah­rer

Rok 2007 - 160 súťažiacich

1. Ger­not Kaden
2. Michael Leh­mann
3. Bra­ni­slav Barčin
4. Vla­di­mír Sládek
5. Michael Milde
6. Vác­lav Štafl
7. Ger­hard Ostrzil
8. Bodo Fre­i­muth
9. Günt­her Kosnowski
10. Wal­ter Altenbeck

Rok 2006 - 180 súťažiacich

1. Ger­not Kaden
2. Michael Leh­mann
3. Michael Milde
4. Franz Zei­pelt
5. Bodo Fre­i­muth
6. Ger­hard Ostrzil
7. Günt­her Kosnowski
8. Janusz Ozi­omek
9. Hans Die­ter Witt
10. Bra­ni­slav Barčin

Rok 2005 - 165 súťažiacich

1. Ger­not Kaden
2. Ger­hard Ostrzil
3. Günt­her Kother
4. Hans Die­ter Witt
5. Max Kah­rer
6. Tho­mas Reiss
7. Pin­deš & Tokušev
8. Arnošt Per­ger
9. Heike Berg­ner
10. Vác­lav Štafl

Use Face­book to Com­ment on this Post

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech