I wish you a wonderful day. Nice to watch the fish, aquatic plants and other animals.   Click to listen highlighted text! I wish you a wonderful day. Nice to watch the fish, aquatic plants and other animals. Powered By GSpeech

ME Guppy páry - všetky formy

Roz­ho­dol som sa po dlhej úvahe, že budem na tejto stránke uvá­dzať ME . Ide o súťaž konanú pod hla­vič­kou medzi­ná­rod­nej orga­ni­zá­cie IKGH. Na tejto ofi­ciál­nej stránke sa obja­vujú nie vždy práve aktu­álne o pre­be­hnu­tých súťa­žiach. Keďže sám som medzi­ná­rod­ným posu­dzo­va­te­ľom a občas­ným vysta­vo­va­te­ľom týchto rýb, tak sa zau­jí­mam o dia­nie okolo súťaží ME . Na via­ce­rých najmä nemec­kých fórach sa vysky­tujú podobné . Ja som sa roz­ho­dol, že budem uvá­dzať aj akýsi sumár za via­ceré roky s pri­hliad­nu­tím na to, že mlad­šie majú vyš­šiu váhu. Vychá­dza z toho, že mladší výsle­dok je dva­krát hod­not­nejší ako ten pred­chá­dza­júci - výsled­kom je vážený prie­mer. Všetky formy sú arit­me­tic­kým prie­me­rom jed­not­li­vých kate­gó­rií. V tomto je uve­dené aj pora­die za jed­not­livé kate­gó­rie. Nie­kedy sa stane, že súťa­žiaci súťa­žia vo dvo­j­ici, ino­kedy časom začnú súťa­žiť osve. Iný prí­pad je, keď sa vysta­vo­va­teľka vydá, roz­ve­die, apod. - tieto okol­nosti sa sna­žím zohľad­niť. Samoz­rejme aj rôzne pre­klepy a pre­pisy mien. Ak by mal nie­kto z vás pred rokom 2005, pote­šili by ma.

Meto­dika

Prí­klad v zmysle prin­cí­pov uve­de­ných vyššie:

Chovateľ/​Rok 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Novák, dlho­plutvé 300 200 150 280 320 330
Výsle­dok zrá­tam ako (64×300+32×200+16×150+8×280+4×320+2×330)÷(64+32+16+8+4+2) 259.52
Novák, 100 0 300 200 150 330
Výsle­dok zrá­tam ako (64×100+32×0+16×300+8×200+4×150+2×330)÷(64+32+16+8+4+2) 113.39
Novák, 330 300 0 0 0 0
Výsle­dok zrá­tam ako (64×330+32×300+16×0+8×0+4×0+2×0)÷(64+32+16+8+4+2) 309.52
Novák, Výsle­dok zrá­tam ako (259.52+113.39+309.52)÷3 227.48

Rok 2008 až 2014 - 395 súťažiacich

RANK Meno Body
1. Krzysz­tof Kujawa 480.51
2. Denis Barbé 443.16
3. Marián Stie­ranka 397.20
4. Steve Elli­ott 337.48
5. Bogus­law Micinski 312.71
6. Tomasz Walc­zak 291.68
7. Ger­not Kaden 283.80
8. Eddy Van­vo­or­den 272.25
9. Ralf Blechsch­midt 253.63
10. Milan Vet­rák 247.79
11. Andr­zej Konarzewski 246.47
12. Nor­bert van Treel 232.82
13. Ľubo­mír Šmiga 222.19
14. Rene Wolff 216.28
15. Cris­tian Salogni 210.53
16. Katja Tyka 208.36
17. Her­man Ernst Magoschitz 207.46
18. Ladi­slav Korchan 199.21
19. Kars­ten Noe 196.84
20. Heike Berg­ner 194.21

His­tó­ria

Rok 2014 - 138 súťažiacich

1. Krzysz­tof Kujawa
2. Marián Stie­ranka
3. Denis Barbé
4. Nor­bert van Treel
5. Ľubo­mír Šmiga
6. Tomas Walc­zak
7. Katja Tyka
8. Bogus­law Micinski
9. Sas­cha Sokolowski
10. Rene Wolff
11. Kars­ten Noe
12. Milan Vet­rák
13. Her­man Ernst Magoschitz
14. Steve Elli­ott
15. Eddy Van­vo­or­den
16. Andr­zej Konarzewski
17. Ladi­slav Korchan
18. Cris­tian Salogni
19. Tho­mas Reiss
20. Jacek Amroz­kie­wicz

Rok 2013 - 134 súťažiacich

1. Krzysz­tof Kujawa
2. Katar­zyna Gorowska
3. Tomasz Walc­zak
4. Ger­not Kaden
5. Denis Barbé
6. Ralf Blechsch­midt
7. Eddy Van­vo­or­den
8. Cris­tian Salogni
9. Bogus­law Micinski
10. Steve Elli­ott

Rok 2012 - 161 súťažiacich

1. Ger­not Kaden
2. Krzysz­tof Kujawa
3. Bo Jen­sen
4. Kaja Lar­sen
5. Steve Elli­ott
6. Denis Barbé
7. Marián Stie­ranka
8. Chris­tina Kaden
9. Jerzy Kijko
Cin­zia Lamoure

Rok 2011 - 156 súťažiacich

1. Ger­not Kaden
2. Krzysz­tof Kujawa
3. Jerzy Kijko
4. Denis Barbé
5. Marián Stie­ranka
6. Krzysz­tof Murawski
7. Steve Elli­ott
8. Chris­tina Kaden
9. ZG Elbf­lo­renz
10. Bogus­law Micinski

Rok 2013 - 134 súťažiacich

1. Krzysz­tof Kujawa
2. Katar­zyna Gorowska
3. Tomasz Walc­zak
4. Ger­not Kaden
5. Denis Barbé
6. Ralf Blechsch­midt
7. Eddy Van­vo­or­den
8. Cris­tian Salogni
9. Bogus­law Micinski
10. Steve Elli­ott

Rok 2012 - 161 súťažiacich

1. Ger­not Kaden
2. Krzysz­tof Kujawa
3. Bo Jen­sen
4. Kaja Lar­sen
5. Steve Elli­ott
6. Denis Barbé
7. Marián Stie­ranka
8. Chris­tina Kaden
9. Jerzy Kijko
Cin­zia Lamoure

Rok 2011 - 156 súťažiacich

1. Ger­not Kaden
2. Krzysz­tof Kujawa
3. Jerzy Kijko
4. Denis Barbé
5. Marián Stie­ranka
6. Krzysz­tof Murawski
7. Steve Elli­ott
8. Chris­tina Kaden
9. ZG Elbf­lo­renz
10. Bogus­law Micinski

Rok 2010 - 115 súťažiacich

1. Krzysz­tof Kujawa
2. Denis Barbé
3. Jerzy Kijko
4. Marián Stie­ranka
5. Yan­nick Granger
6. Pietro Bolog­nesi
7. Ger­not Kaden
8. Mal­colm Clarke
9. Mario Ber­tocco
10. Andr­zej Konarzewski

Rok 2009 - 97 súťažiacich

1. Mal­com Clarke
2. Jerzy Kijko
3. Denis Barbé
4. Krzys­tof Kujawa
5. Steve Elli­ott
6. Jean Claude Sangleboeuf
7. Fran­cesco Tumino
8. Marián Stie­ranka
9. Bra­ni­slav Barčin
10. Alan Hodg­son

Rok 2008 - 81 súťažiacich

1. Bra­ni­slav Barčin
2. Vla­di­mír Sládek
3. Anton Domin
4. Josef Felt
5. Marián Stie­ranka
6. Janusz Ozi­omek
7. Ivan Barla
8. Milan Vet­rák
9. Bogus­law Micinski
10. Ivan Krouský

Use Face­book to Com­ment on this Post

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech