I wish you a wonderful day. Nice to watch the fish, aquatic plants and other animals.   Click to listen highlighted text! I wish you a wonderful day. Nice to watch the fish, aquatic plants and other animals. Powered By GSpeech

Corydoras paleatus – panciernik škvrnitý

Pan­cier­nik C. pale­a­tus patrí medzi Juž­nej Ame­riky, via­ceré z čeľade pochá­dzajú z chlad­ných poto­kov Argen­tíny, . Tam nie­ktoré druhy pan­cier­ni­kov dosa­hujú 50 cm, čo je asi sami uznáte už úcty­hodná dĺžka pre akva­ristu. Pale­a­tus je pomerne malý druh, dosa­huje maxi­málne 6 cm. Patrí medzi dlho­veké v akvá­riu. Samička je väč­šia, robust­nej­šia ako sam­ček. Majú rad­šej stu­den­šiu vodu 18 - 23°C, vydr­žia však aj v tep­lej­šej vode. Tento druh je živý, neus­tále “pobe­huje” hlavne po dne , kde neus­tále hľadá. Je to veľký robot­ník. Avšak, pokiaľ by sme ho cho­vali samos­tatne, iba jed­ného jedinca, jeho by sa radi­kálne zme­nilo - bol by smutný. Pale­a­tusy robia dojem, že iné si veľmi nevší­majú, podobne ako iné . Pan­cier­niky dokážu pre­ská­kať neje­den prob­lém, čo však nemajú radi sú veľké, dravé , ktoré ich dokážu tak otra­vo­vať, oku­so­vať, až skapú. Okrem toho sú cit­livé na - pôso­bia na ne toxicky. Pan­cier­niky dis­po­nujú črev­ným dýcha­ním - dokážu pri­jí­mať . Prí­sav­ník ako som spo­mí­nal sa väč­šinu dňa pohy­buje na dne, ale keď sa potre­buje nadých­nuť, potre­buje voľnú hla­dinu, aby sa dostal ku vzduš­nému kys­líku. Počas tohto pro­cesu oby­čajne rýchlo vyletí sme­rom k hla­dine a rov­nako rýchlo sa ponáhľa nas­päť. Ak sme iba v malom, môžeme tento zau­jí­mavý feno­mén sle­do­vať napr. v akva­ris­tic­kej pre­dajni, kde je často viac pan­cier­ni­kov ako máme my.

Roz­mno­žo­va­nie patrí medzi jed­no­duch­šie. Veľmi dôle­ži­tou súčas­ťou úspeš­ného roz­mno­že­nia je pred­chá­dza­júca kva­litná . Vo veľ­ko­cho­voch sa pou­žíva masívne nite­niek, celý je ešte pod­po­rený veľ­kou hus­to­tou jedin­cov na plo­chu. V takýchto pod­mien­kach sa odcho­vá­vajú tak­po­ve­diac v rojoch, vedľa seba sa tiesni aj 500 jedin­cov na jed­nom metri.

Či už v malo­chove, alebo veľ­ko­chove, odpo­rúča sa zní­žiť tep­lotu, prí­padne tep­lotu zni­žo­vať napr. o 1°C denne. Okrem toho aj zni­žo­va­nie hla­diny sti­mu­luje k repro­duk­cii. Samoz­rejme, sa často krát roz­mno­žia aj bez toho. Pri samot­nom párení, samička s prs­ných plu­tiev vytvára tzv. taš­tičku - košík, sme­rujú k sebe a na nich sú lep­kavé . Ikry lepí zvy­čajne na pevný plo­chý mate­riál, pokoje aj na . Pár svoje oby­čajne neže­rie, ale ak chceme potom­stvo odcho­vať, je lep­šie od ikier izolovať.

Albino

Odkazy:

Use Face­book to Com­ment on this Post

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech