I wish you a wonderful day. Nice to watch the fish, aquatic plants and other animals.   Click to listen highlighted text! I wish you a wonderful day. Nice to watch the fish, aquatic plants and other animals. Powered By GSpeech

Colisa labiosa

Druh pochá­dza­júci z juho­vý­chod­nej Ázie, dosa­hu­júci tro­chu men­šie roz­mery ako prí­buzné rodu Tri­chop­te­rus. Aj syno­nymný názov preň je labi­osus. Ide o druh, ktorý má laby­rint - čo je dýcha­cie ústro­jen­stvo, ktoré dovo­ľuje týmto zvie­ra­tám nady­cho­vať . Vyvíja sa im zhruba po 50 dňoch od rozp­lá­va­nia. Pri trení tvo­ria penové hniezdo na hla­dine. Vyža­dujú husto zaras­tené a deko­rá­ciou posiate , ph okolo 6.5, CT do 10 °N. Z hľa­diska nároč­nosti by som ich zhod­no­til, že ide o nároč­nejší druh, určite aspoň v oblas­tiach s tvr­d­šou vodou.

Odkazy:

Use Face­book to Com­ment on this Post

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech