I wish you a wonderful day. Nice to watch the fish, aquatic plants and other animals.   Click to listen highlighted text! I wish you a wonderful day. Nice to watch the fish, aquatic plants and other animals. Powered By GSpeech

Živá potrava z prírody - blchy: cyklop, dafnia, vírnik, prach

Sys­te­ma­ticky ide o pod­triedy , , a o kmeň . Tieto drobné žijú v sto­ja­tej vode, ide­álne pod­mienky im posky­tuje . Za ozna­čujú všetko, čo je men­šie ako vír­nik. Akva­risti ich oby­čajne neroz­li­šujú, takže sa veľmi rýchlo ujalo ozna­če­nie “” - hodia sa napr. pre čerstvo vylia­hnuté , alebo napr. pre . Rad per­lo­očiek patrí do pod­triedy - . triedy kôrov­cov . Nie­ktoré z nich: Daph­nia pulex, D. magna, D. cucul­lata, D. psit­ta­cea, D. pulex, D. lon­gis­pina, , , , kindti, , spha­e­ri­cus, , , , , , M. mac­ropa. dosa­huje veľ­kosť 0.2 až 5 mm. Rod Daph­nia zahŕňa asi 150 dru­hov, je roz­de­lený na tri pod­rody: Daph­nia, Hyalo­daph­nia a Cte­no­daph­nia. Ich v prí­rode silne závisí od tep­loty. V stu­de­nej vode dosiahnu troj­ná­sobný ako v tep­lej vode. Sú vhodné aj na toxi­ko­lo­gické štú­die eko­sys­tému. Nie­ktoré druhy pat­ria medzi ohro­zené podľa IUCN: Daph­nia niva­lis, D. coro­nata, D. occ­ci­den­ta­lis, D. jol­lyi. [1]. je drobná daf­nia, dorastá do 2.5 mm a vysky­tuje sa v pokoj­ných vodách, často krát zlej kva­lity, veľmi zne­čis­te­nej, chu­dob­nej na . Per­lo­očky sa pre­ja­vujú nepo­hlav­ným roz­mno­žo­va­ním - par­te­no­ge­né­zou (bez oplod­ne­nia). Je to typický prí­klad, kedy cez priaz­nivé obdo­bie sú všetky jedince samičky. Až pri nástupe menej priaz­ni­vých pod­mie­nok sa náhle obja­vujú aj sam­čeky, ktoré sa pária - pre­bieha pohlavné , ktoré zabez­pe­čuje pre­nos gene­tic­kej . Na jar sa z vají­čok od jesene naro­dia opäť samičky. Môžeme ich chy­tať rov­nako ako cyk­lopy a , len môže byť prí­padne aj red­šie, napr. z mly­nár­skeho hod­vábu, prí­padne z tzv. dede­rónu. Daf­nie sú väč­šie ako cyk­lopy, ale nie sú ener­ge­ticky hod­notné, pre­tože pre­važnú časť ich tela tvorí a pevná , ktorá tvorí ich kos­tru. dosa­huje aj naj­vyš­šiu pri prí­pad­nom ume­lom chove. Pre je to ener­ge­ticky bohat­šia strava ako “oby­čajná” daf­nia - dá sa pri­rov­nať ku cyk­lopu. Daf­nie dosa­hujú naj­vyš­šiu počet­nosť v lete. Cyk­lop patrí do pod­radu , radu , pod­triedy - , triedy , kmeňa Arth­to­poda - člán­ko­nožce. Ide napr. o , C. stre­nuus, , , D. gra­ci­lo­ides. Cyk­lop je veľmi vhodné krmivo rýb, pomerne výživné. Je kva­lit­ným zdro­jom biel­ko­vín. Pri spl­není urči­tých pod­mie­nok sa dá aj docho­vá­vať. Ich popu­lačné krivky veľmi kolíšu, nie sú oje­di­nelé javy, keď jeden deň nachy­táme obrov­ské množ­stvo cyk­lo­pov a na druhý deň nie je po nich tak­mer ani stopy. Vše­obecne jeho popu­lá­cia kul­mi­nuje na jar a na jeseň. Cyk­lop je pomerne dravý, takže je nutné dať pozor, aby ak ním kŕmime menší , aby nám nedoš­tí­pal, prí­padne neu­smr­tili náš . Veľmi často sa vysky­tuje jeho názov v češ­tine - buchanka. Cyk­lop, a dokážu aj vo väč­šom množ­stve vydr­žať vo vedre, pri vzdu­cho­vaní aj týž­deň. Naji­de­ál­nej­šie je pri­ne­senú potravu hneď skŕ­miť, ale ak to nejde a nech­cem zvy­šok zamra­ziť, dá sa pri sil­nom vzdu­cho­vaní čias­točne udr­žať aj dlh­šiu dobu. Všetko závisí od množ­stva. Pomôže aj keď vieme pre­cho­vá­vať vonku, v piv­nici, na bal­kóne kde nedo­pa­dajú priame slnečné lúče - je to obdobné ako pri daf­niách s tým roz­die­lom, že sú o dosť cit­li­vej­šie na pokles množ­stva kys­líku. Vír­niky pred­sta­vujú samos­tatný kmeň . Sú veľmi vhodné pre rýb. Svoj názov majú odvo­dený od typic­kého pohybu - víre­nia, kto­rým sa neus­tále pre­ja­vujú. Vír­niky chy­táme napr. do sietí z mly­nár­skeho hod­vábu, alebo mono­filu. Nie­ktoré : , , , , , , , Kera­tella quad­rata, Kera­tella coch­le­a­ris, , , , . Lov blšiek Na chy­ta­nie bĺch treba z dám­skych pan­čúch, dede­rónu, mly­nár­skeho hod­vábu alebo ide­álne z mono­filu. Avšak cez pan­ču­chu, a prejde. Sito je dobré, keď je na dosta­točne dlhej palici, pokojne aj na palici dlh­šej ako tri metre. Akva­ris­tické firmy pre­dá­vajú na takejto potravy, aj keď samoz­rejme dá sa aj podo­mácky na tento účel podobný nástroj vyro­biť. Mly­nár­sky hod­váb sa veľmi ťažko zháňa, sa pre­dáva v obcho­dom s tex­ti­lom (lát­kami). Jeho cena je nízka, občas si inak kupujú aj foto­grafi, môže plniť fun­kciu difu­zéra. Sitom sa vo vode nachytá naj­lep­šie, keď robíme vo vode . Popri blchách - kôrov­coch sa vode nachy­tajú aj koretry (hojne aj v zime pod ľadom) a nie­kedy aj malé množ­stvo paten­tiek. Pamä­tať treba na to, že ak chy­táte v rybár­skom revíre, tak vám na chy­ta­nie plank­tónu treba povo­lenku z rybár­skeho zväzu. Nachy­taná sa dá trie­diť roz­lič­nými sit­kami s rôzne veľ­kými očkami. Takto sa dá selek­to­vať nachy­taná spolu pre rôzne veľké , od dospe­lých až po . Daf­nie sú pomerne cit­livé počas pre­nosu na obsah kys­líka. Preto je lep­šie ich pre­ná­šať v tzv. rámi­koch, prí­padne s čo naj­men­ším množ­stvom vody. Dlh­šie sa dajú udr­žať vo väč­šom vedre, pri niž­šej kon­cen­trá­cii daf­nií a za pred­po­kladu, že sa vo vedre nič neroz­kladá. V chlad­nej­šom období roka je to cel­kom ľahké. V lete je možné krat­šiu napr. cez deň daf­niám zabez­pe­čiť a na , ak nie je vonku 30°C, ich dať na balkón.

Konzumácia blšiek v akútnom stave

Kon­zu­má­cia blšiek v akút­nom stave

Návod pre blšiek

Tento typ potravy sa vysky­tuje od roz­to­pe­nia ľadu, až po neskorú jeseň. Popu­lačná hus­tota cyk­lo­pov a vír­ni­kov je naj­vyš­šia skoro na jar a na jeseň. Naopak kul­mi­nujú cez leto. Dá sa pove­dať, že sú bio­lo­gic­kými fil­trá­tormi. Živia sa ria­sami, prvokmi, bak­té­riami. Dokážu zlik­vi­do­vať aj zákal v akvá­riu za pred­po­kladu, že sa nestanú člán­kom potrav­ného reťazca rýb, prí­padne súčas­ťou silne sajú­ceho fil­tra. Táto schop­nosť je vlastne aj pred­po­kla­dom pri ich ume­lom odchove. Blšky je možné cho­vať aj vlast­nými silami. Ide­álne sú veľké jamy, do kto­rých nasy­peme orga­nický odpad, napr. , kefír, srvátku, zale­jeme vodou a sa dozaista objaví. Orga­nický mate­riál je nutné časom dopl­ňo­vať. Môže ním byť napr.: , , , kefír, poka­zené , , kon­ský . Takýto sub­strát, ktorý sa roz­kladá, tvorí živnú pôdu pre , , ktoré roz­kla­dajú tento “odpad”. Tieto sú potra­vou pre , cyk­lopy, drobné . Pre správny je vhodné roz­ví­jať pomo­cou kvas­níc. Sú známe prí­pady, kedy cho­va­teľ využil obdobne časť kanálu. Z hľa­diska kvan­tity je ide­álne ak v podob­nom “zaria­dení” máme drobnú daf­niu - moinu, ta nám poskytne 4 krát vyš­šiu oproti bež­nej daf­nii. Čistý je takisto per­fektný . Bežná je prax cho­va­te­ľov, ktorí si cho­vajú pri prí­sav­ní­koch. Stačí, keď raz za čas hodia do napr. šalá­tový list, kapustu, apod. Za dosť sa dostane aj prí­sav­ní­kom, aj daf­niám, keďže podobný mate­riál sa vo vode rýchlo roz­kladá. Týmto si zabez­pe­čujú , samoz­rejme nejde o inten­zívnu kul­túru, je to na spes­tre­nie, prí­padne vzácny , často jedi­nej, ktorá sa nachá­dza v chovni a neza­berá žiadne miesto navyše. Pod­mien­kou samoz­rejme je, že v takomto akvá­riu sa iné ako nena­chá­dzajú - živé nezo­žerú. Keď posta­víte fľašu vody na okno na slnko, počkáte kým sa zariasi a pri­dáte do nej násadu cyk­lopu a raz za dva týždne do nej kvap­nete nie­koľko kva­piek mlieka, je možné, že sa vám v nej udrží. Samoz­rejme, nie masovo. Po krát­kom čase môžete fľašu pre­miest­niť z dosahu pria­mych slneč­ných lúčov. Skr­mo­va­nie blšiek Odpo­rú­čam neliať do vodu z loka­lity, odkiaľ sme si potravu zado­vá­žili. To platí samoz­rejme, ak sme nechy­tali “na husto” - bez vody, napr. do rámi­kov. Ide­álne je pre­liať cez a obsah sita pre­miest­niť do čis­tej vody. Ak sa ešte v našej živej potrave nachá­dza nejaká špina, počkajme, kým sadne na a zlejme bez nej, pomôcť si vieme aj hadič­kou. Potom nám už nič neb­ráni v tom, aby sme naše nakŕ­mili, snáď len to, aby sme nena­liali pri­veľa vody do , treba na to mys­lieť dopredu a rad­šej odliať vodu z ešte pred kŕme­ním. Kto sa bojí, prí­padne nepozná loka­litu, môže kvap­núť napr. do také­hoto vedra. Ja som zás­tanca názoru, že zdravé nemôže ohro­ziť, ak nie je vyslo­vene naka­zená, ale naopak - ich posilní.

Refe­ren­cie: [1] Wiki­pe­dia

Odkazy:

Use Face­book to Com­ment on this Post

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech