I wish you a wonderful day. Nice to watch the fish, aquatic plants and other animals.   Click to listen highlighted text! I wish you a wonderful day. Nice to watch the fish, aquatic plants and other animals. Powered By GSpeech

Akvaristické leto v Bratislave


Rok 2008 - Medzi­ná­rodná a výstava cichlíd

Na posledný májový víkend (31.51.6) sme si v klube​.akva​.sk naplá­no­vali našu toh­to­ročnú hlavnú letnú akciu. Táto akcia nám dala zabrať. Letné horú­čavy k nám dora­zili a bohu­žiaľ dora­zili tro­chu aj našich poten­ciál­nych náv­štev­ní­kov, kto­rých prišlo menej ako sme oča­ká­vali. Zhruba 550 ľudí sa prišlo pozrieť na to, čo sme pre nich pri­pra­vili. Medzi nimi bolo veľmi veľa hostí z Čiech, ako napr. Franta Cse­fay z Brna, Roman Sla­boch z Prahy, Pavel Hem­žal z Otro­ko­víc, Zde­něk Doče­kal, Luboš Ghul, Zde­něk Havel, Luboš Hart­man so Žďáru nad Sáza­vou, Ladi­slav Kot­nauer, Ladi­slav Dušek, Jozef Moc z Čes­kých Budějo­víc, Honza Bur­za­nov­ský, Radek Blaško z Úval. Bolo vidno, že sa u nás cítili dobre, dokonca som mal dojem, že oni medzi sebou nestí­hali spolu komu­ni­ko­vať. Oveľa viac náv­štev­ní­kov ako ino­kedy na nás hovo­rilo nemecky, mies­tami anglicky. Jeden stôl na burze bol rakúsky. Hlav­ným motí­vom bola ten­to­krát medzi­ná­rodná . Deň pred otvo­re­ním podu­ja­tia pre verej­nosť pre­behlo 142 kolek­cií. Je to značný počet, takže sa posu­dzo­valo celý deň až do večera. Podľa štan­dardu ČLA. Posu­dzo­vali naši pria­te­lia z Mar­tina - Boris Bur­ger (SZCH) a Ľudo­vít Fujko (SZCH), k nim sa pri­dal Ján Pav­lo­vič (ČLA). Medzi­ná­rod­ným pozo­ro­va­te­ľom bol Milo­slav Pešek (KAS). Ryby pochá­dzali z Poľ­ska, Rakúska, Česka a Slo­ven­ska - 142 kolek­cií od 30 cho­va­te­ľov. Náš - KAS/​SK - zastu­po­vali 4 cho­va­te­lia so 43 kolek­ciami, SZCH/​SK 12/​21, ČLA/​CZ 2/​20, ČLA/​SK 2/​9, PTAT/​PL 6/​10, DISKUS/​AT 1/​4, EHBBC/​AT 121 a 2 cho­va­te­lia zo Slo­ven­ska s 9 kolek­ciami nie sú v žiad­nom spolku. Cel­ko­vým víťa­zom sa stal Hristo Ata­na­sov EHBBC/​AT s 87 bodmi. Na dru­hom mieste skon­čil Milo­slav Pešek KAS/​SK - 86 bodov, bron­zový stu­pie­nok obsa­dil Milan Líbal KAS/​SK s 85 bodmi.

Víťazi podľa výstav­ných tried:

  • HM - Half­moon - Hristo Ata­na­sov EHBBC/​AT - 84.5
  • DT - Doub­le­tail - Hristo Ata­na­sov EHBBC/​AT - 84
  • CT - Cro­wn­tail - Richard Toku­šev SZCH/​SK - 82
  • PK - Pla­kat - Hristo Ata­na­sov EHBBC/​AT - 87
  • VT - Veil­tail - Milan Líbal KAS/​SK - 85
  • RT - Round­tail - Ivan Vyslú­žil SZCH/​SK - 82
  • CV - Kom­bi­no­vané variety - Mar­tin Džujko FREE/​SK - 81.5
  • STF - Sin­gle­tail female - Ján Pav­lo­vič ČLA/​SK - 82
  • DTF - Doub­le­tail - Hristo Ata­na­saov - EHBBC/​AT - 68

Bojov­nice sa v nedeľu na obed dra­žili. Sprie­vod­nou výsta­vou bola výstava cich­líd, kde sme ponúkli náv­štev­ní­kom ame­rické a africké cich­lidy. Kon­krétne tieto druhy: , , , , , , , , , , , Mar­ma­lade Cat. Nádrže s cich­li­dami boli cel­kom pekne zaria­dené a nie­ktoré sa uká­zali v krás­nych far­bách. Ukážky rýb, nádrží náj­dete medzi foto­gra­fiami. Pred­nášky pre­behli ako býva dob­rým zvy­kom v sobotu po 13-​ej. Prvú mal Vladko Bydžov­ský o ame­ric­kých cich­li­dách a druhú mala Mar­kéta Rejl­ková o Mexiku. Samoz­rej­mos­ťou bola burza, tento raz v men­šom roz­sahu. Na pane­loch boli umiest­nené , ktoré dotvá­rali atmo­sféru vysta­vo­va­ných rýb (bojov­níc a cich­líd) a pred­zna­čo­vali, čo nás čaká - na Akva­ris­tic­kej jeseni. Okrem toho sa tam nachá­dzalo asi 20 foto­gra­fií , našich čle­nov, ktorí bráz­dia , , a pod.

Foto­gra­fie

Odkazy:

  • Tomáš Chuda - Akva­ris­tické leto v Bra­ti­slavě - Show 2008

Rok 2007

Dobre si pamä­tám, keď sme si minulý rok v našom klube plá­no­vali . Na leto 2.-3.júna 2007 si klub​.akva​.sk naplá­no­val výstavu rýb, vôbec prvú pod svo­jou tak­tov­kou. Mal som pred ňou veľký rešpekt a mys­lím, že aj iným čle­nom nášho klubu bolo jasné, že to nebude jed­no­du­ché. Hlav­ným motí­vom Akva­ris­tic­kého leta bola výstava rýb čle­nov nášho klubu. Pri­pra­vili sme 28 nádrží, ktoré každý vysta­vo­va­teľ zaria­dil podľa svojho. Vyskytlo sa v nich asi 40 dru­hov rýb a kre­viet. Boli to napr. Tri­go­nos­tigma hen­geli, , , , , , uropht­hal­mo­ides, , , . Nechý­bali samoz­rejme . Veľ­kou zme­nou pre nás a asi aj pre náv­štev­ní­kov bolo, že akcia trvala dva dni. Veľmi sme boli zve­daví, ako tento fakt bude pri­jatý verej­nos­ťou. Ťažko súdiť, ale prav­de­po­dobne si náš náv­štev­ník bude zvy­kať na to, že naše budú podľa mož­ností trvať viac ako jeden deň. Sme veľmi radi, že nám firma CULTUS Ruži­nov, v pries­to­roch Domu kul­túry Ruži­nov, umož­nila uspo­ria­dať našu akciu. Zapo­ži­ča­ním osvet­le­nia nám pomohla firma Pla­ček a ZOODOM Slo­va­kia, za čo im patrí vďaka. Firma Stein dopo­mohla ku klu­bo­vej výstave rýb. Za víkend podu­ja­tie nav­ští­vilo 460 pla­tia­cich návštevníkov.

Po oba dni sa začali - burza rýb, vod­ných rast­lín, tech­niky, prí­slu­šen­stva - od 9:00. Trvali do 17:00 v sobotu a do 16:00. Na náv­štev­ní­kov čakalo 26 pre­daj­cov. Tento krát k nám prišli aj kole­go­via z Čiech, kon­krétne nás pote­šila svo­jou účas­ťou firma EXOT HOBBY, v zastú­pení man­že­lov Suchán­kov­cov. Ich sa niesla pre­dov­šet­kým v zna­mení krmiva SAK. Veľmi som oce­nil a nále­žite sme via­cerí využili ponuku tran­s­port­ných sáči­kov na a rast­liny. Okrem nich prišli so svo­jou ponu­kou ešte Ostra­váci. V ich ponuke bola aj tele­sko­pická sieť na a mra­zené . Našim čes­kým pre­daj­com sme spolu s Jen­dom Dvo­řá­kom pomohli vyba­viť uby­to­va­nie v Bra­ti­slave. Akvas​hop​.sk ten­to­krát na našej akcii nechý­bal, tvo­ril zohranú dvo­j­icu s shop​.akva​.sk. Samoz­rej­mos­ťou bola účasť dvo­j­ice Ivana Vyslú­žila a Petra Kac­líka. Iva­novi kupci oce­nili tra­dične jeho parádne rast­liny, meno­vite napr. ulva­ceus, A. boivi­nia­nus. Ten­to­krát sa zúčast­nil, aj keď nie priamo, aj náš ďalší člen a kama­rát, Imro Ful­jer. Prí­tomný po prvý­krát bol Richard Toku­šev so svo­jím Akva­pro­duk­tom. Pavol Roháč sa zaskvel tým, že priamo na mieste v pia­tok pred akciou kom­pletne zaria­dil , ktoré aj na Akva­ris­tic­kom lete (Akva­lete) pre­dal. Anu­biasy, ktoré boli v tomto akvá­riu, by mohli byť ozdo­bou nejed­ného akvá­ria, prí­padne palu­dá­ria. Zastú­pe­nie na akva­lete mala aj firma v podobe Janka Kolca a ZOODOM Slo­va­kia. Pote­šila nás účasť skú­se­ných cho­va­te­ľov Petra Ben­čú­rika, Dušana Andrisa, Daniela Holého, Ľuboša Trun­kval­tera, ale samoz­rejme aj všet­kých ostat­ných. Súčas­ťou Akva­leta bol aj klu­bový stá­nok, kde sa okrem živého tovaru nachá­dzali aj mate­riály klubu, napr. letá­čiky o našich budú­cich akciách. Za stolmi stáli čle­no­via klubu, ktorí ochotne odpo­ve­dali na otázky náv­štev­ní­kov. Za víkend pri­budlo zopár pri­hlá­šok do klubu. Naj­väč­šou pýchou však bolo päť zvia­za­ných čísel nášho časo­pisu Akvá­rium, kto­rého šieste číslo práve čítate. Časo­pisy bolo možné pre­zrieť, pre­lis­to­vať. V rámci pries­toru akva­leta si mohli náv­štev­níci podu­ja­tia pozrieť zo života nášho klubu. Na foto­gra­fiách boli zábery z našich akcií, z pose­de­nia pri guláši, nami zor­ga­ni­zo­va­ných pred­ná­šok a aj z pred­chá­dza­jú­cej väč­šej - Akva­ris­tic­kej jari. Ku vysta­vo­va­ným rybám sa mohli náv­štev­níci vyjad­riť for­mou hla­so­va­nia , čo aj nie­ktorí využili. Viem, že vyhrali z chovu Mila Pešeka, čo je vzhľa­dom na nasle­du­júcu našu akciu, na kto­rej bude medzi­ná­rodná výstava práve týchto rýb, dobré zna­me­nie. Pre deti boli pri vchode pri­pra­vené čier­no­biele kresby rýb, ktoré si mohli samé vyma­ľo­vať. Okrem toho sa mohli náv­štev­níci vyjad­riť k otázke odkiaľ sa dozve­deli o našej akcii. Tento krát sa nám podľa môjho názoru poda­rilo uro­biť naj­lep­šiu pro­pa­gá­ciu, preto sme chceli vedieť efek­ti­vitu. V sobotu v poobed­ňaj­ších hodi­nách pre­behli dve . Rúš­kom tajomna zastretá pred­náška nazvaná “” Romana Sla­bo­cha sa veno­vala ulit­ní­kom. Pred­sta­vil v nej rôzne druhy týchto zväčša men­ších tvo­rov, mnohé z nich aj v ich domo­vine. Ľuboš Trun­kval­ter vo svo­jej pred­náške hovo­ril o rôz­nych feno­mé­noch výživy rýb. Veno­val sa pre­dov­šet­kým potrav­nej špe­cia­li­zá­cii cichlíd.

Pre nás, čle­nov klubu bola táto akcia veľ­kou skúš­kou, ktorá dopadla dobre. Sme radi, že si nachá­dzame cestu ku akva­ris­tom a veríme, že budeme v nasto­le­nom trende pokra­čo­vať. Opäť nás poc­tili svo­jou náv­šte­vou z Pop­radu, zo Žiliny, z Ban­skej Bys­trice (dvaja z nich dokonca pre­dá­vali na burze). Cestu k nám pod­stú­pili aj kole­go­via z Ostravy, Prahy, ale aj z juho­zá­pad­ných Čiech. Zaví­tala k nám napr. známa . Dúfam, že sme vás nes­kla­mali, na jeseň pre vás pri­pra­vu­jeme medzi­ná­rodnú výstavu bojov­níc, tak dúfam, že nás opäť nav­ští­vite. Určite budú na vás čakať zau­jí­mavé . V prí­pade, ak by ste nám chceli nejako pomôcť, nevá­hajte a kon­tak­tujte nás

Foto­gra­fie

Use Face­book to Com­ment on this Post

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech