I wish you a wonderful day. Nice to watch the fish, aquatic plants and other animals.   Click to listen highlighted text! I wish you a wonderful day. Nice to watch the fish, aquatic plants and other animals. Powered By GSpeech

Obsah

  • Kategórií 61
  • Článkov 218
  • Kľúčových slov 7 134
  • Slov v príspevkoch 187 651

Udalosti

Kategórie

Strana 1 of 19123...Posledná »

Moje akvarizovanie

Fotodenník 160 litrového akvária

Akva­ris­tike sa aktív­nej­šie venu­jem asi od roku 1990. Svoje prvé ryby som mal asi v roku 1982. Cho­val odvtedy množ­stvo rýb, od gurám, tetier, mečo­viek, gupiek, ska­lá­rov, až po cich­lidy, dánia, neónky, závoj­natky, všetko možné. Venu­jem sa aj trošku akva­ris­tic­kému spo­lo­čen­skému životu. Svojho času som bol čle­nom klubu​.akva​.sk. Okrem toho som zvo­lá­val stret­nu­tia v Bra­ti­slave, na kto­rých sa za cca 3 roky pre­s­trie­dalo viac ako 200 ľudí. Cho­dím na výstavy, akva­ris­tické a cho­va­teľ­ské veľ­trhy, poznám množ­stvo akva­ris­tov, cho­va­te­ľov. Som medzinárodný …

ME Guppy vo Viedni">ME Guppy vo Viedni

ME Guppy vo Viedni, jún 2013

ME Guppy vo Viedni …

Aktuálna ponuka

Aulonocara sp. Fire Fish

Tanicht­hys albo­nu­bes long fin, Bar­bus tit­teya, Aulo­no­cara sp. Fire­fish, Ama­tit­la­nia nig­ro­fas­ciata .… Pogos­te­mom erec­tus, Pro­ser­pi­naca palus­tris “Cuba”, Rotala wal­li­chii, May­aca flu­via­ti­lis, Mar­si­lea quad­ri­fo­lia, Ludwi­gia arcu­ata x repens, Amma­nia sp. “Bon­sai”, Fis­si­dens fon­ta­nus, Nesaea pedi­cel­lata, Ele­ocha­ris aci­cu­la­ris, Blyxa japo­nica, Alter­nat­hera rei­nec­kii ‘Purple‘, Alter­nat­hera rei­nec­kii ‘Pink Rose­a­fo­lia‘, Anu­bias barteri

Exotika Bratislava

Exotika Bratislava 14.6.2014

Rokom 2014 sa akcie nazý­vajú EXOTIKA BRATISLAVA. 14.6 - Stra­šilky, pako­bylky, lis­tovky. Vysta­vené druhy sme mali najmä vďaka Mar­ti­novi Sto­lá­ri­kovi. Gromp­ha­dor­hina por­ten­tosa pochá­dza z Mada­gas­karu. Je dlhý 5 - 7 cm, vysky­tujú sa dve formy tohto druhu, svetlá a tmavá. Ras­tie dlho. Vypúš­ťa­ním vzdu­chu zo vzduš­níc vydá­vajú pri vyru­šení sykavý vzduch. Druh patrí medzi vhodné pre začia­toč­ní­kov. Chov si vyža­duje terá­rium o mini­mál­nych roz­me­roch 30×20×25 cm (pre 20 - 40 jedin­cov). Lezú po skle. Vhod­ným sub­strá­tom je mierne vlhká hlina zmie­šaná s dubo­vou lis­tov­kou. Spo­kojný bude aj s raše­li­nou, resp. lig­no­ce­lom. Vyža­duje tep­lotu 25 - 28°C, vlh­kosť 50 - 70 %. Ako … Ivan Vyslú­žil - šam­pión živorodiek …

Drozofila – živá potrava pre akvaristov aj pre teraristov

Drozofila

Dro­zo­fily sú malé mušky, s kto­rými sa podobne ako s komá­rom pisk­ľa­vým stre­tol určite každý z vás. Kto by nepoz­nal drobné mušky, ktoré sa obja­via pri ovocí, pri hrozne, kde zele­nina kvasí, kysne, roz­kladá sa. Dro­sop­hila mela­no­gas­ter - octo­milka, octová muška, ovocná muška je snáď orga­niz­mus, ktorý naj­viac využili a poznali bio­ló­go­via, lekári celého sveta. Je ochotná sa v zajatí ľahko mno­žiť, má rýchly repro­dukčný cyk­lus. Génoví inži­nieri sa na tejto malej muške doslova vyhrali, a výskum pokra­čuje ďalej. Obrazne sa dá pove­dať, že je to taký pokusný krá­lik. Okrem toho je Dro­sop­hila funeb­ris a Drosophila …

Artemia salina – žiabronôžka soľná, dostupné živé krmivo pre akvaristov

Pre lia­hnu­tie nie je potrebné robiť žiadne ďal­šie úpravy pod­mie­nok, i keď tep­lota nad 25 °C je vhodná. Ja liah­nem arté­mie úspešne i pri niž­ších tep­lo­tách. Úspeš­nosť lia­hnu­tia však závisí najmä na kva­lite vají­čok. Pri sil­nom vzdu­cho­vaní sa prvé arté­mie začnú liah­nuť asi po 20 hodi­nách, takže na druhý deň môžeme začať skr­mo­vať arté­mie. Zasta­víme vzdu­cho­va­nie (tu je vhodné mať na hadičke pri­po­jený spätný ven­til, ktorý zabráni spät­nému toku vody z fľaše do kom­pre­sora alebo jed­no­du­cho odpo­jíme hadičku od kom­pre­sora a háči­kom si ju zave­síme na okraj liahne) a počkáme asi 10 min., kým vylia­hnuté arté­mie klesnú ku dnu a prázdne vajíčka vyplá­vajú na hla­dinu alebo sa zachy­tia na stene …

Živá potrava z prírody - blchy: cyklop, dafnia, vírnik, prach

Sys­te­ma­ticky ide o kôrovce pod­triedy Phyl­lo­poda, Ostra­coda, Cope­poda a o kmeň Roti­fera. Tieto drobné živo­čí­chy žijú v sto­ja­tej vode, ide­álne pod­mienky im posky­tuje orga­nické zne­čis­te­nie. Za prach akva­risti ozna­čujú všetko, čo je men­šie ako vír­nik. Akva­risti ich obyčajne …

Grindal - skvelé krmivo pre ryby

Grindal

Ide­álne na chov sú misky, ktoré nie sú vysoké, a ktoré majú väčší obsah dna, napr. obe­dové misky. Dostať ich v papier­nic­tve. Na dno polo­žíme navlh­čený moli­tan. Ak chceme pou­žiť nový moli­tan, treba ho najprv umyť. Môžeme ho umyť aj vo vode z akvá­ria, ktorú si pred­tým pre­le­jeme napr. do vedra. Prí­padne pred pou­ži­tím moli­tanu ho necháme v takejto vode viac dní. Tým urých­lime pri­ja­tie grin­dalu do moli­tanu. Dokonca môžeme tro­chu “zašpi­niť” nový moli­tan vo vode, v kto­rej sme pred­tým čis­tili moli­tan z akvá­ria. Občas pou­ži­jem aj akva­ris­tický moli­tan, čo má aj výhody, aj nevý­hody. Skôr ho prijme grin­dal, ale časom stvrdne na povr­chu a piš­kóty sa na ňom rých­lej­šie kazia. Navyše pomerne dosť pre­púšťa vodu a tá potom sa dostáva na spo­dok nádoby. Ak pou­ži­jem pou­žitý moli­tan, tak neus­tále pro­du­kuje orga­nické zvyšky z doby, keď bol v akvá­riu - zrejme dôsle­dok neus­tá­lej prí­tom­nosti malých čias­to­čiek orga­nic­kého mate­riálu a denit­ri­fi­kač­ných bak­té­rií. Akva­ris­tický moli­tan je veľmi dobrý, ale vyža­duje si viac pozor­nosti. Grin­dal kŕmim výlučne malými detskými …

Mikry - výživné krmivo pre naše ryby

Mikry

Ovsené vločky odpo­rú­čam zomlieť v mixéri. Kaša vlo­čiek a kefíru by mala byť skôr hustá. Je vhodné mať via­cero cho­vov, pre­tože po čase sa pro­stre­die pre­kyslí a je nutné kul­túru mikier pre­oč­ko­vať do novej. Prie­merne po dvoch až troch týžd­ňoch. Mikry časom kon­zu­mujú potravu, čím obsah hmoty redne, čiže je nutné pri­dá­vať tuhé časti. Avšak mikry toho veľa neskon­zu­mujú, a časom sa nám nahro­madí veľa sub­strátu, ktorý je tekutý. Prí­liš veľa sub­strátu dokáže nie­kedy spô­so­biť aj masívne veľa mikier na ste­nách, ale aj ich skorý zánik. Ide­álna je izbová tep­lota 20 - 25 °C. Je vhodné cho­váť mikry vo via­ce­rých mis­kách. Do najob­jem­nej­šej - zber­nej nádoby možno dať sub­strát v prí­pade, že mikry už nechcú vylie­zať. V takejto zber­nej nádobe mikry masívne vychá­dzajú na steny. Tento stav však trvá len pár dní - prie­merne týž­deň. Časom sa celý sub­strát pokazí a treba ho vyho­diť. Mikry treba preniesť …

Nálevníky - drobná živá potrava pre ryby

Nálev­níky - kmeň Cilop­hora je veľká sku­pina jed­no­bun­ko­vých orga­niz­mov - prvo­kov, ktoré sa vysky­tujú bežne v poto­koch, v rie­kach, v pod­zem­nej vode. Nepatrí medzi prí­liš vhodné a výživné krmivo, nie­kedy je však nevy­hnutné. Pre­tože exis­tujú druhy, ktoré sú škod­livé pre …

Nitenky - najznámejšie živé krmivo medzi širokou verejnosťou

Nitenky - Tubi­fex tubi­fex sa v minu­losti pomerne hojne vysky­to­vali v oblas­tiach, kde bol vypúš­ťaný odpad - orga­nické zne­čis­te­nie do vod­ných tokov - v blíz­kosti pivo­va­rov, sla­dovní, sódov­kárni, celu­ló­zok, prie­my­sel­ných pod­ni­kov. Žijú v bahne pomal­šie tečú­cich, resp. pokoj­nej­ších tokov. V …

Octové mikry - veľmi drobné krmivo vhodné aj pre najmenšie ryby

Tur­bat­rix aceti je háďatko octové. Bio­lo­gicky patrí medzi hlís­tice medzi Nema­toda. Pri izbo­vej tep­lote za doží­vajú prie­merne 55 dní, pri níz­kych tep­lo­tách až 10 mesia­cov. Za dob­rých pod­mie­nok sa kul­túra octo­viek za 8 - 10 dní zdvad­sať­ná­sobí (Petr Novák). Roz­mno­žuje sa v pomerne veľ­kých množ­stvách, aj keď ich veľ­kosť ich pre­dur­čuje ku kŕme­niu poteru a men­ších rýb, napr. bojov­níc, neóniek. Cho­váme ich napr. v PET fľa­šiach, kde je ocot s vodou v pomere 1:1. Pou­žiť môžeme aj jablčný ocot, prí­padne kvasný ocot. Do octu vlo­žíme malé množ­stvo jabĺčka, bros­kyne alebo iného ovo­cia. Ide­álne je, ak toto ovo­cie roz­mi­xu­jeme na kašu v mixéri. Takého sub­strátu nesmie byť veľa, inak začne fľaša kva­siť. Mikry nesmú byť …

Strana 1 of 19123...Posledná »
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech